Riksdagsskrivelse

2009/10:211

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor får jag anmäla dels att riksdagen den 10 mars 2010 beslutat att lagförslagen under punkt 2 hänvisades till konstitutionsutskottet för prövning av om 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen är tillämpligt och i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut, dels att konstitutionsutskottet i betänkande 2009/10:KU43 funnit att 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen inte är tillämpligt på nämnda lagförslag och dels att riksdagen denna dag beslutat bifalla utskottets förslag till riksdagsbeslut i punkt 2 i betänkande 2009/10:AU5.

Stockholm den 24 mars 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson