Regeringens proposition 2009/10:246

En ny försäkringsrörelselag

Prop.

 

2009/10:246

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2010

Mats Odell

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny försäkringsrörelselag. Den nuva-

 

rande försäkringsrörelselagen (1982:713) och lagen (1972:262) om

 

understödsföreningar föreslås bli upphävda.

 

Den nya lagen innebär en språklig och redaktionell modernisering av

 

rörelsereglerna för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag

 

och försäkringsföreningar (tidigare kallade understödsföreningar). Enligt

 

förslaget ska de rörelseregler som gäller för försäkringsbolag i stort gälla

 

även för försäkringsföreningarna. För dessa föreningar innebär det bl.a.

 

att ett krav på verksamhetstillstånd införs. Vidare ska regler om försäk-

 

ringstekniska avsättningar, placering av tillgångar och buffertkapital (s.k.

 

kapitalbas) som gäller för försäkringsbolag också omfatta försäkrings-

 

föreningarna. En annan nyhet är att föreningarnas verksamhetsområde

 

vidgas så att det blir möjligt att i föreningsform meddela all form av

 

direkt skade- och livförsäkringsrörelse.

 

Vidare föreslås en anpassning till allmän associationsrättslig lag-

 

stiftning, om inte avvikelser motiveras av försäkringsföretagens särart.

 

Vid sidan av rörelsereglerna innehåller den nya lagen således de särskilda

 

associationsrättsliga lagregler som är erforderliga för försäkrings-

 

aktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar

 

utöver eller i stället för allmän reglering på associationsrättens område.

 

Enligt förslaget ska försäkringsaktiebolagen omfattas av de regler som

 

gäller för aktiebolag i allmänhet. Det innebär att aktiebolagslagen

 

(2005:551) blir tillämplig, men också att annan reglering som rör

 

aktiebolag kommer att tillämpas direkt, om inte annat föreskrivs. Av det

 

sagda följer bl.a. att redan bildade aktiebolag kan ansöka om tillstånd att

 

driva försäkringsrörelse. Bland övriga nyheter kan nämnas att aktierna i

1

 

ett försäkringsaktiebolag inte ska ha nominella belopp utan i stället Prop. 2009/10:246 representera en viss andel i bolaget, att det införs ett nytt förfarande för

fullmaktsröstning, att det blir tillåtet med kapitalandelslån i skade- försäkringsaktiebolag och i de livförsäkringsaktiebolag som får dela ut vinst samt att regler om delning av aktiebolag blir tillämpliga.

Ömsesidiga försäkringsbolag ska fortsatt utgöra en särskild associa- tionsform. Till skillnad mot i dag, ska dock allmänna associations- rättsliga regler inte uttryckas som självständiga bestämmelser i den nya lagen. I denna införs i stället hänvisningar till lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, när så är motiverat. Bland de nyheter som föreslås kan nämnas utökade möjligheter till extern kapitalanskaffning genom förlagsinsatser samt möjligheter till samgående genom fusion.

Motsvarande moderna associationsrättsliga regler som för försäk- ringsbolag blir även tillämpliga på försäkringsföreningar. Försäkrings- föreningarnas särart föranleder att dessa fortsatt ska utgöra en särskild form av förening. Den nya lagen innehåller således särregler i fråga om bl.a. vad en försäkringsförening är, föreningens ledning, förenings- stämma samt överskottsutdelning och annan användning av föreningens egendom. I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska före- ningar om annat inte är särskilt föreskrivet i den nya lagen.

Den nya försäkringsrörelselagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

8

2

Lagtext

...........................................................................................

10

 

2.1 ..................

Förslag till försäkringsrörelselag (2011:000)

10

 

2.2

Förslag till lag om införande av

 

 

...............................

försäkringsrörelselagen (2011:000)

110

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ...........................

115

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1967:663) om

tillägg till vissa trafiklivräntor .......................................

117

2.5Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

(1970:979) .....................................................................

118

2.6

Förslag till lag om ändring i jordabalken.......................

119

2.7Förslag till ändring i lagen (1973:214) om tillägg till

vissa ansvarslivräntor ....................................................

121

2.8Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410) ...................................................................

122

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud.................................................................

125

2.10Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

128

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda .................

129

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ..........................................................

130

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.................................

131

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om

tillämplig lag för vissa försäkringsavtal ........................

133

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1303) om

vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring .................

135

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ...............................

136

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion...................................................

145

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ...............

146

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

premiepensionsverksamhet............................................

159

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument............................

163

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

m.m................................................................................

166

2.22Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078) ...................................................................

167

Prop. 2009/10:246

3

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.............

168

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål.............................

171

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse ........................................................

172

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

europabolag....................................................................

173

2.27Förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104)......................................................................

179

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling....................................................

180

2.29Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551)......................................................................

184

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.......

187

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat..................

189

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ............................................................

191

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.................................................

197

2.34Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)..............................................

201

3

Ärendet och dess beredning..........................................................

202

4

Associationsformerna på försäkringsmarknaden..........................

203

 

4.1

Inledning

........................................................................

203

 

4.2

Allmän associationsrättslig reglering.............................

204

 

 

4.2.1 .....................................................

Aktiebolag

204

 

 

4.2.2 .................................

Ekonomiska föreningar

206

 

4.3

Associationsrättslig ......reglering av försäkringsföretag

208

 

 

4.3.1 ...........................................

Försäkringsbolag

208

 

 

4.3.2 ....................................

Understödsföreningar

212

5

Allmänna utgångspunkter.............................................................

213

 

5.1

Företag som .......................får driva försäkringsrörelse

213

 

5.2

Konkurrensneutralitet.....................................................

215

5.3Utgångspunkter för näringsrättslig reglering av

 

försäkringsföreningar.....................................................

217

 

5.3.1

Motiv för rörelseregler och tillsyn.................

217

 

5.3.2

Näringsrätten anpassas till det som gäller

 

 

 

för försäkringsbolag ......................................

218

5.4

Ny associationsrätt för försäkringsföretag .....................

221

5.5

En ny lag

........................................................................

224

6 Associationsrättsliga regler för försäkringsaktiebolag..................

225

6.1Försäkringsaktiebolag ska omfattas av

 

aktiebolagslagen.............................................................

225

6.2

Nya aktiebolagslagen .....................................................

227

6.3

Associationsrättsliga särregler .......................................

229

Prop. 2009/10:246

4

 

6.3.1

Inledande bestämmelser i ABL om

Prop. 2009/10:246

 

6.3.2

aktiekapital m.m. ..........................................

229

 

Bildande av aktiebolag och bolagsordning...

232

 

6.3.3

Aktier, aktiebok och aktiebrev......................

236

 

6.3.4

Bolagsstämma...............................................

237

 

6.3.5

Bolagets ledning ...........................................

241

 

6.3.6

Revision samt allmän och särskild

 

 

 

granskning ....................................................

246

 

6.3.7

Ökning av aktiekapitalet och upptagande

 

 

 

av vissa penninglån, m.m. ............................

251

 

6.3.8

Värdeöverföringar från bolaget ....................

255

 

6.3.9

Lån från bolaget till aktieägare m.m.............

260

 

6.3.10

Inlösen av minoritetsaktier ...........................

263

 

6.3.11

Fusion och delning .......................................

264

 

6.3.12

Likvidation och konkurs...............................

267

 

6.3.13

Byte av bolagskategori .................................

272

 

6.3.14

Registrering ..................................................

272

 

6.3.15

Firma 273

 

 

6.3.16

Skadestånd....................................................

274

 

6.3.17

Straff och vite ...............................................

276

 

6.3.18

Överklagande................................................

277

 

6.3.19

Aktiebolag med särskild

 

 

 

vinstutdelningsbegränsning ..........................

278

6.4

Europabolag ..................................................................

279

7 Associationsrättsliga regler för ömsesidiga försäkringsbolag......

280

7.1Ömsesidiga försäkringsbolag ska fortsatt utgöra en

egen associationsform ...................................................

280

7.2Särskilda associationsrättsliga regler för ömsesidiga

 

försäkringsbolag ............................................................

285

 

7.2.1

Inledande bestämmelser ...............................

285

 

7.2.2

Bildandet av ett ömsesidigt

 

 

 

försäkringsbolag ...........................................

289

 

7.2.3

Bolagets ledning ...........................................

293

 

7.2.4

Bolagsstämma...............................................

300

 

7.2.5

Möjligheter till ett representativt system

 

 

 

behålls304

 

 

7.2.6

Delägarnas rättigheter när ett

 

 

 

representativt system tillämpas.....................

310

 

7.2.7

Kapitalförsörjning.........................................

312

 

7.2.8

Revision och särskild granskning .................

322

 

7.2.9

Vinstutdelning m.m. .....................................

326

 

7.2.10

Likvidation och upplösning..........................

332

 

7.2.11

Fusion och inlösen av aktier i

 

 

 

dotteraktiebolag ............................................

337

 

7.2.12

Skadestånd....................................................

339

 

7.2.13

Firma 340

 

 

7.2.14

Registrering och överklagande av beslut......

341

 

7.2.15

Straff och vite ...............................................

341

8

Associationsrättsliga regler för försäkringsföreningar .................

343

5

8.1Försäkringsföreningar ska utgöra en särskild form av

 

förening..........................................................................

 

343

 

8.1.1

Avtalsrättsliga frågor.....................................

343

8.2

Associationsrättsliga särregler .......................................

344

 

8.2.1

Inledande bestämmelser ................................

345

 

8.2.2

Bildande av en försäkringsförening ..............

348

 

8.2.3

Föreningens medlemmar m.m.......................

354

 

8.2.4

Förlagsinsatser ..............................................

358

 

8.2.5

Föreningens ledning......................................

359

 

8.2.6

Föreningsstämma ..........................................

362

 

8.2.7

Revision och särskild granskning..................

366

 

8.2.8

Överskottsutdelning och annan

 

 

 

användning av föreningens egendom............

368

 

8.2.9

Förmånsrätt ...................................................

371

 

8.2.10

Likvidation och upplösning...........................

371

 

8.2.11

Fusion m.m....................................................

376

 

8.2.12

Skadestånd m.m. ...........................................

378

 

8.2.13

Firma 379

 

 

8.2.14

Registrering...................................................

380

 

8.2.15

Straff och vite................................................

381

8.3

Europakooperativ...........................................................

383

9 Nya rörelseregler för försäkringsföreningar .................................

384

9.1

Inledning ........................................................................

 

384

 

9.1.1

Moderna regler för försäkringsbolag.............

386

 

9.1.2

Äldre principer lever kvar för

 

 

 

understödsföreningar.....................................

387

 

9.1.3

Moderna regler för försäkringsföreningar.....

388

9.2

Några grundläggande frågor ..........................................

389

 

9.2.1

Tillstånd och registrering ..............................

389

 

9.2.2

Behovsprincipen............................................

389

 

9.2.3

Förbudet mot affärsmässig

 

 

 

försäkringsverksamhet ..................................

390

 

9.2.4

Försäkringsföreningar får driva all form

 

 

 

av direkt försäkringsrörelse...........................

392

9.3

Rörelseregler..................................................................

395

 

9.3.1

Grundläggande bestämmelser om

 

 

 

försäkringsrörelsen........................................

395

 

9.3.2

Försäkringstekniska avsättningar, premier

 

 

 

och placering av tillgångar ............................

396

 

9.3.3

Kapitalkrav....................................................

398

 

9.3.4

Riktlinjer och beräkningsunderlag ................

401

 

9.3.5

Verksamhet i ett annat land inom EES..........

402

 

9.3.6

Finansinspektionens tillsyn ...........................

402

10 Särregler för små försäkringsföretag ............................................

403

10.1

Bakgrund........................................................................

 

403

10.2

EU-rättsliga frågor .........................................................

405

10.3

Bör små försäkringsföretag särbehandlas?.....................

408

10.4

Dispensförfarande ..........................................................

409

11 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................

412

Prop. 2009/10:246

6

12

Förslagens konsekvenser..............................................................

416

Prop. 2009/10:246

 

12.1

Inledning

........................................................................

416

 

 

12.2

Den privata försäkringssektorn......................................

416

 

 

12.3

Konsekvenser .........................för försäkringsföretagen

418

 

 

 

12.3.1 ....

Ny associationsrätt för försäkringsföretag

419

 

 

 

12.3.2 ......

Reformeringen av försäkringsföreningar

423

 

 

 

12.3.3 ....

Konsekvenser för små försäkringsföretag

424

 

 

12.4

Konsekvenser .....................................för det allmänna

425

 

13

Författningskommentarer.............................................................

427

 

 

13.1

Förslaget ................................till försäkringsrörelselag

427

 

13.2Förslaget till lag om införande av

 

försäkringsrörelselagen (2011:000)...............................

525

13.3

Förslag till lag om ändring i jordabalken.......................

531

13.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ...............................

532

13.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:575) om

europabolag ...................................................................

533

13.6Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

535

13.7Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

 

europakooperativ ...........................................................

535

13.8

Förslag till övriga lagändringar .....................................

537

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 september. .......

539

7

Prop. 2009/10:246

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.försäkringsrörelselag (2011:000),

2.lag om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000),

3.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensions- utfästelse m.m.,

4.lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafik- livräntor,

5.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

6.lag om ändring i jordabalken,

7.lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvars- livräntor,

8.lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

9.lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

10.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

11.lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,

12.lag om ändring i lagen (1990:661) om Sveriges riksbank,

13.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

14.lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,

15.lag om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring,

16.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

17.lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

18.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

19.lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,

20.lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

21.lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.,

22.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

23.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

24.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

25.lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

26.lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

27.lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),

28.lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

29.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

30.lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden,

8

 

31.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över Prop. 2009/10:246 finansiella konglomerat,

32.lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

33.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

34.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9

2

Lagtext

Prop. 2009/10:246

Regeringen har följande förslag till lagtext

2.1Förslag till försäkringsrörelselag (2011:000)

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som drivs av svenska försäkringsföretag. Lagen gäller inte försäkringsrörelse som drivs enligt andra författningar än denna lag.

2 § För utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige gäller lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Försäkringsföretag

3 § Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening.

4 § Med livförsäkringsföretag avses försäkringsföretag som uteslutande eller så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse eller rörelse avseende återförsäkring av livförsäkring. Andra försäkrings- företag är skadeförsäkringsföretag.

Skadeförsäkring och livförsäkring

5 § Med skadeförsäkring avses en sådan försäkring som anges i 2 kap. 11 § första stycket. Med livförsäkring avses en sådan försäkring som anges i 2 kap. 12 §.

Särskilt om tillämpningen av bestämmelserna om livförsäkring

Tillämpning av bestämmelser om livförsäkring på sjuk- och olycksfallsförsäkring m.m.

6 § Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 7 kap. 12–14 och 18 §§, får tillämpas på skadeförsäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 samt på avgångsbidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 5 kap. 3–6 §§ samt 7 kap. 12–14 och 18 §§, behöver inte tillämpas på sådana livförsäk- ringar som avses i 2 kap. 12 § klasserna I b och IV, om premien är beräknad och bestämd för längst fem år.

10

Livränta och sjukränta

Prop. 2009/10:246

7 § Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta utgör

 

livförsäkring om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skade-

 

försäkring om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan

 

ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag ska den dock i detta företag

 

utgöra livförsäkring.

 

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de

 

särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 4–8 §§ samt 10 kap.

 

16 och 17 §§.

 

Tjänstepensionsförsäkring

 

8 § Med tjänstepensionsförsäkring avses livförsäkring som har samband

 

med yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp (engångs-

 

belopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av att en eller flera

 

personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkring som

 

meddelas som tillägg till sådana livförsäkringar.

 

Återförsäkring

 

9 § Med återförsäkring avses verksamhet som består i att överta risker

 

som överlåts av ett försäkringsföretag eller av en utländsk försäkrings-

 

givare.

 

Återförsäkringsbolag

 

10 § Med återförsäkringsbolag avses ett försäkringsaktiebolag eller ett

 

ömsesidigt försäkringsbolag som har fått tillstånd för rörelse som bara

 

avser återförsäkring.

 

Försäkringstagare och försäkrad

 

11 § Med försäkringstagare avses den som har ingått ett avtal om

 

försäkring med ett försäkringsföretag. Med försäkrad avses den vars

 

intresse är försäkrat mot en skada eller den vars liv eller hälsa en

 

försäkring gäller för.

 

Övriga definitioner

 

Behörig myndighet, EES, försäkringsholdingföretag och specialföretag

 

12 § I denna lag betyder

1.behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare,

2.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3.försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäk- ringsföretag, en utländsk försäkringsgivare eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild tillsyn

över finansiella konglomerat och vars huvudsakliga verksamhet är att

11

 

förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvud- sakligen är försäkringsföretag eller utländska försäkringsgivare, och

4. specialföretag: ett utländskt företag som, utan att vara försäk- ringsgivare, övertar risker från ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare och som helt finansierar sin verksamhet genom emissioner av skuldebrev eller någon annan liknande form av finan- siering, för vilken rätten till återbetalning är underordnad företagens skyldigheter enligt avtal om riskövertagande.

Intresseföretag

13 § Om ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är dotterföretag och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens driftmässiga och finansiella styrning och om ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan företaget och den juridiska personen, är den juridiska personen intresseföretag till företaget.

Om ett företag innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i en annan juridisk person, ska det anses ha sådant inflytande över och sådan förbindelse med denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen.

I de fall som avses i första och andra styckena ska sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

Nära förbindelser

14 § Ett försäkringsföretag och ett annat företag ska anses ha nära förbindelser, om

1.det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2.det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3.båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett försäkringsföretag och en fysisk person anses ha, om

1.den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i försäkringsföretaget,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i försäkrings- företaget, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över försäkringsföretaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller

2.det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och

försäkringsföretaget.

Prop. 2009/10:246

12

Kvalificerat innehav

Prop. 2009/10:246

15 § Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller

 

indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller

 

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett

 

väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

 

16 § Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 15 § ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansi- ella instrument tillämpas:

2 § första stycket 1 om depåbevis,

4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om beräkning av innehavet,

5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

13 § om aktier som ingår i handelslager,

14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska det också tillämpas föreskrifter

– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1.rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2.aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska också gälla för aktier eller andelar som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finan- sieringsrörelse.

Land där risken är belägen vid skadeförsäkring

17 § För skadeförsäkring avses med land där risken är belägen

1.det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort, om försäkringstagaren är en fysisk person, och

2.det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget, om försäkringstagaren är en juridisk person.

När det gäller följande skadeförsäkringar ska dock med land där risken är belägen avses

13

1. det land som byggnaden är belägen i, om försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den del byggnaden och innehållet omfattas av samma försäkring,

2.det land där fordonet är registrerat, om försäkringen avser ett registreringspliktigt fordon, utom i de fall som avses i 3,

3.det land till vilket fordonet ska införas, om försäkringen avser ett fordon som är registrerat i ett EES-land och som köps i syfte att införas till och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, dock endast under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning, och

4.det land där försäkringstagaren har tecknat försäkringen, om försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och omfattar rese- eller semesterrisker oberoende av försäkringsklass.

Land där åtagandet ska fullgöras vid livförsäkring

18 § För livförsäkring avses med land där åtagandet ska fullgöras

1.det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort, om försäkringstagaren är en fysisk person, och

2.det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget, om försäkringstagaren är en juridisk person.

Undantag

Undantag för direkt skadeförsäkringsrörelse

19 § I fråga om direkt skadeförsäkringsrörelse får undantag från denna lag i ett enskilt fall beslutas helt eller till vissa delar för

1. ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om

a)verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 11 § andra stycket behandlas som underordnad,

b)bolagsordningen eller stadgarna innehåller bestämmelser som tillåter uttaxering från delägare eller medlemmar,

c)den årliga premieinkomsten från skadeförsäkringsrörelsen inte över- stiger ett belopp som motsvarar fem miljoner euro, och

d)minst hälften av premieinkomsten kommer från företagets delägare eller medlemmar, samt

2. lokala skadeförsäkringsbolag som bara meddelar försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp som motsvarar 200 000 euro.

Undantag för direkt livförsäkringsrörelse

20 § I fråga om direkt livförsäkringsrörelse får undantag från denna lag i ett enskilt fall beslutas helt eller till vissa delar för

1.försäkringsföretag som bara tillhandahåller försäkringsförmåner vid dödsfall, om förmånerna inte överstiger den genomsnittliga begravnings- kostnaden för en avliden person eller utgår i annan form än pengar, och

2.försäkringsföreningar, om

Prop. 2009/10:246

14

a)stadgarna innehåller bestämmelser som tillåter uttaxering för med- lemmar, och

b)den årliga premieinkomsten för livförsäkringsrörelse inte överstiger ett belopp som motsvarar fem miljoner euro under en treårsperiod.

Undantag för försäkringsrörelse i utlandet

21 § I fråga om försäkringsrörelse som drivs i utlandet får undantag från denna lag beslutas i ett enskilt fall, om det på grund av innehållet i utländsk rätt eller utländsk rättstillämpning finns skäl för det.

Prövningen av frågor om undantag

22 § Frågor om undantag enligt 19–21 §§ prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finans- inspektionen.

Bemyndiganden

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz, och

2.den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 § 1.

Övergångsregler för vissa försäkringar

24 § För försäkringar som har tecknats i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag före den 1 januari 2000 gäller kravet på skälighet enligt 7 kap. 4 § första stycket och 19 kap. 5 § försäkrings- rörelselagen (1982:713) i deras lydelse före utgången av år 1999, om inte annat avtalas. Detsamma gäller om en sådan försäkring har förnyats efter utgången av år 1999.

25 § För försäkringar som har meddelats av en understödsförening enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar före den 1 april 2011 gäller kravet på skälighet enligt 11 § första stycket första meningen den lagen, om inte annat avtalas. Detsamma gäller om sådana försäkringar har förnyats efter det att den här lagen har börjat tillämpas.

2 kap. Tillstånd för försäkringsföretag Tillståndsplikt

1 § Försäkringsrörelse får drivas bara efter tillstånd. Tillstånd får ges ett aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening.

Prop. 2009/10:246

15

Europabolag och europakooperativ

2 § I fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäk- ringsrörelse och som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag1 eller artiklarna 37–41 i rådets förord- ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar2 ska följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

2 kap. 4 § 4 om ledningsprövning,

4 kap. 9 § första stycket 1 om avtal med eller till förmån för styrelseledamot,

9 kap. 11 § om tystnadsplikt,

11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § om uppgifter inför styrelseval, 11 kap. 10 § och 13 kap. 11 § om jäv för styrelseledamot,

13 kap. 13 § om överskridande av befogenhet och behörighet,

14 kap. 13 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde samt delta i överläggningarna, och

16 kap. 8 § om återkallelse av tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europa- kooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Förhandsbesked

3 § Finansinspektionen ska, efter ansökan, lämna förhandsbesked om huruvida det krävs tillstånd för en planerad verksamhet.

Förutsättningar för tillstånd att driva försäkringsrörelse

Förutsättningar för tillstånd

4 § Ett företag ska ges tillstånd att driva försäkringsrörelse, om

1.bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten,

2.den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

3.den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i ett försäk- ringsaktiebolag bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av försäkringsaktiebolaget, och

1EGT 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

2EGT 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

Prop. 2009/10:246

16

4. de som avses ingå i styrelsen för företaget och vara verkställande Prop. 2009/10:246 direktör i det, eller dennes ställföreträdare, har de insikter och den

erfarenhet som måste krävas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska kriterierna i 15 kap. 5 § första stycket 1, 3 och 4 samt 6 § beaktas.

Nära förbindelser

5 § Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget.

Tillstånds varaktighet

Tidsperiod

6 § Tillstånd enligt 4 § ges tills vidare eller, om särskilda omständigheter ger anledning till detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.

Vid förlängning av ett tillstånd som har getts ett försäkringsföretag för bestämd tid samt vid ändring av ett meddelat tillstånd gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar.

Beslut att ansöka om förlängning av tillstånd

7 § Beslut att ansöka om förlängning av ett tillstånd ska i ett försäkrings- aktiebolag och ett ömsesidigt försäkringsbolag fattas av bolagsstämman och i en försäkringsförening av föreningsstämman.

Prövning av bolagsordning m.m.

8 § Frågan om godkännande av bolagsordning eller stadgar för ett före- tag ska prövas i samband med att frågan om företaget ska få tillstånd att driva försäkringsrörelse prövas.

Ett företags beslut om att anta bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan bolagsordningen eller stadgarna har godkänts.

9 § Ett försäkringsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen. Ändringen ska godkännas om bolagsordningen eller stadgarna överensstämmer med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet.

Ett försäkringsföretags beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan det har godkänts.

17

Kapitalbas när försäkringsrörelsen påbörjas

10 § Ett försäkringsföretag ska när rörelsen påbörjas ha en kapitalbas som uppgår minst till garantibeloppet enligt 7 kap. 17 eller 18 §.

Tillstånd för direkt skadeförsäkringsrörelse

11 § Tillstånd för direkt skadeförsäkringsrörelse ska avse en eller flera av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

1.olycksfall, dock inte försäkring som avses i 12 § klass IV,

2.sjukdom, dock inte försäkring som avses i 12 § klass IV,

3.landfordon (andra än spårfordon),

4.spårfordon,

5.luftfartyg,

6.fartyg,

7.godstransport,

8.brand och naturkrafter,

9.annan sakskada,

10.motorfordonsansvar,

11.luftfartygsansvar,

12.fartygsansvar,

13.allmän ansvarighet,

14.kredit,

15.borgen,

16.annan förmögenhetsskada,

17.rättsskydd, och

18.assistans.

Ett försäkringsföretag får försäkra risker som inte omfattas av företagets tillstånd, om risken är underordnad i förhållande till den risk som omfattas av tillståndet (huvudrisken). En rättsskyddsförsäkring får dock behandlas som underordnad bara om den avser tvister eller risker med anknytning till högsjöfart under klass 6 eller 12 eller om huvud- risken faller under klass 18. Risker enligt klass 14 och 15 får inte behandlas som underordnade.

Tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse

12 § Tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse ska avse en eller flera av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III,

I. b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass

Ia,

II. a) försäkring som utfaller vid giftermål,

II. b) försäkring som utfaller vid födelse,

III. försäkring som avses i klasserna I a, II a och II b som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (fondförsäkring), och

Prop. 2009/10:246

18

– IV. sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid Prop. 2009/10:246 än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en

viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsföretaget eller får sägas upp bara under särskilda förhållanden som anges i försäkrings- avtalet.

Tillstånd för rörelse avseende mottagen återförsäkring

13 § Tillstånd för rörelse avseende mottagen återförsäkring ska avse risker som hänför sig till en eller flera av de skade- eller livförsäk- ringsklasser som anges i 11 och 12 §§.

Tillstånd att uteslutande driva återförsäkringsrörelse

14 § Tillstånd att uteslutande driva återförsäkringsrörelse får endast ges ett aktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Prövningen av ansökan

15 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finansinspektionen.

Finansinspektionens samråd med behörig myndighet

16 § Finansinspektionen ska innan den beslutar i fråga om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om företaget

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över en försäk- ringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen prövar frågan om tillstånd, ska den information som Finansinspektionen har fått vid samrådet med den behöriga myndigheten överlämnas till regeringen.

Ansökan om tillstånd

Aktiebolags ansökan före registrering

17 § Ett aktiebolag får ansöka om tillstånd att driva försäkringsrörelse innan bolaget har registrerats i aktiebolags- eller europabolagsregistret.

19

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom

sex månader från

Prop. 2009/10:246

stiftelseurkundens undertecknande, ska tidsfristen i

2 kap. 22 § aktie-

 

bolagslagen (2005:551) för när styrelsen ska anmäla bolaget för registre- ring räknas från tillståndsbeslutet.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening ska ansöka om tillstånd innan bolaget respektive föreningen har bildats.

Verksamhetsplan

18 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten.

Bemyndiganden

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett försäk- ringsföretag enligt 4 § första stycket 4,

2.de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 11 och

12

§§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt

11

§, och

3. vad en verksamhetsplan enligt 18 § ska innehålla.

3 kap. Verksamhet i ett annat land inom EES Allmänna bestämmelser om sekundäretablering

Underrättelse till Finansinspektionen om avsikt att inrätta en sekundäretablering

1 § Ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag, och som avser att inrätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe (sekundäretablering) inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

1.en plan för den tilltänkta verksamheten, med uppgift om sekundär- etableringens organisation och vilken försäkringsverksamhet som ska drivas där, och

2.uppgift om i vilket land sekundäretableringen ska inrättas samt om sekundäretableringens adress och dess företrädare.

Om ett försäkringsföretag från en sekundäretablering avser att meddela försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klass 10 (motor- fordonsansvar) och som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, ska underrättelsen dessutom innehålla en försäkran om att företaget är medlem i motsvarigheten till Trafikförsäkringsföreningen i det EES-land

där sekundäretableringen ska inrättas och ansluten till det landets nationella garantifond.

20

Meddelande från Finansinspektionen till behörig myndighet

Prop. 2009/10:246

2 § Om förutsättningarna enligt andra stycket är uppfyllda, ska Finansinspektionen inom tre månader från det att en underrättelse enligt 1 § togs emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen avses inrättas. Inspek- tionen ska samtidigt lämna ett intyg om att försäkringsföretaget har en tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap.

Ett meddelande enligt första stycket ska lämnas om det inte finns skäl att ifrågasätta att

1.försäkringsföretagets organisation är ändamålsenlig,

2.försäkringsföretagets finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning och art, eller

3.företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekun- däretableringen.

Underrättelse till försäkringsföretaget om att meddelande lämnas

3 § Finansinspektionen ska underrätta försäkringsföretaget när inspek- tionen lämnar ett meddelande enligt 2 § första stycket.

När verksamheten får påbörjas

4 § Verksamheten vid en sekundäretablering får påbörjas tidigast två månader efter det att Finansinspektionen har lämnat det meddelande som avses i 2 § första stycket.

Om förutsättningar för inrättande av en sekundäretablering inte finns

5 § Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att inrätta en sekundäretablering, ska inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen enligt 1 § togs emot.

Underrättelse om ändrade förhållanden

6 § Om ett försäkringsföretag avser att ändra något av de förhållanden som har angetts i en underrättelse enligt 1 § efter det att en sekundäretablering har inrättats, ska företaget underrätta Finansinspek- tionen och den behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen genomförs.

Finansinspektionens beslut att vägra godkänna en ändring

7 § Om Finansinspektionen finner att en sådan ändring som har angetts i en underrättelse enligt 6 § inte får göras, ska inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen togs emot. Den behöriga myndigheten ska genast underrättas om beslutet.

21

Särskilda bestämmelser om tjänstepensionsförsäkring vid en

Prop. 2009/10:246

sekundäretablering

 

Underrättelse till Finansinspektionen om uppdrag att meddela tjänste-

 

pensionsförsäkring

 

8 § När ett försäkringsföretag åtar sig ett uppdrag att meddela tjänste-

 

pensionsförsäkring från en sekundäretablering, ska företaget lämna en

 

särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen ska inne-

 

hålla uppgift om

 

1.den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäkringspremierna,

och

2.det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för försäkringarna.

Meddelande från Finansinspektionen till behörig myndighet

9 § Om förutsättningarna enligt 2 § andra stycket är uppfyllda, ska Finansinspektionen inom tre månader från det att en underrättelse enligt 8 § togs emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen finns.

Underrättelse till försäkringsföretaget om att meddelande lämnas

10 § Finansinspektionen ska underrätta försäkringsföretaget när inspek- tionen lämnar ett meddelande enligt 9 §.

Underrättelse till försäkringsföretaget om utländska verksamhetsföre- skrifter

11 § Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som avses i 9 § får veta vilka regler för verksamheten som är tillämpliga i det land där sekundäretableringen finns, ska inspektionen underrätta försäkringsföretaget om dessa regler.

När verksamheten får påbörjas

12 § Verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring får påbörjas efter det att företaget har tagit emot en underrättelse från Finansinspektionen enligt 11 §, eller i varje fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen finns har tagit emot inspektionens meddelande enligt 9 §.

Finansinspektionens beslut om drivande av verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

13 § Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för

 

företaget att driva verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring, ska

 

inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att under-

 

rättelsen enligt 8 § togs emot.

22

 

Underrättelse om ändrade förhållanden Prop. 2009/10:246

14 § Om en sådan ändring som avses i 6 § innebär att verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska påbörjas, ska 8–13 §§ tillämpas i stället för 6 §.

Allmänna bestämmelser om gränsöverskridande verksamhet

Underrättelse till Finansinspektionen om avsikt att driva gränsöver- skridande verksamhet

15 § Om ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag vill meddela försäkringar från Sverige eller från en sekundäretablering i ett land inom EES för risker belägna i eller för åtaganden som ska fullgöras i något annat EES-land och om detta ska ske utan förmedling av en sekundäretablering i det andra landet (gränsöverskridande verksamhet), ska företaget underrätta Finansinspektionen om det. I underrättelsen ska det anges vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna ska omfatta.

Undantag för samförsäkring avseende stora risker

16 § Bestämmelserna i 15 § gäller inte när ett försäkringsföretag i annan egenskap än ledande försäkringsgivare deltar i samförsäkring (koassuransavtal) avseende stora risker.

Med stora risker avses

1.de försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 4–7 samt 11 och 12,

2.de försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 14 och 15, om försäkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken avser näringsverksamheten, och

3.de försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 3, 8– 10, 13 och 16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande förutsättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning:

a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett belopp motsvarande 6 200 000 euro,

b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett belopp motsvarande 12 800 000 euro,

c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredo- visning, ska förutsättningarna i andra stycket 3 gälla koncernen.

Meddelande från Finansinspektionen till behörig myndighet

 

17 § Finansinspektionen ska, inom en månad från det att en underrättelse

 

enligt 15 § togs emot, lämna meddelande om underrättelsen till den

 

behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksam-

 

heten ska drivas. Finansinspektionen ska samtidigt lämna ett intyg om att

 

försäkringsföretaget har en tillräcklig kapitalbas enligt bestämmelserna i

23

7 kap. och en upplysning om vilka försäkringsklasser företagets tillstånd Prop. 2009/10:246 för försäkringsrörelse omfattar.

Underrättelse till försäkringsföretaget om att meddelande lämnas

18 § Finansinspektionen ska underrätta försäkringsföretaget när inspek- tionen lämnar ett meddelande enligt 17 §.

När verksamheten får inledas

19 § Den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas tidigast när Finansinspektionen har underrättat företaget enligt 18 §.

Finansinspektionens beslut att inte lämna meddelande till behörig myndighet

20 § Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för företaget att driva gränsöverskridande verksamhet, ska inspektionen inte lämna något meddelande enligt 17 §. Beslut om detta ska fattas inom en månad från det att en underrättelse enligt 15 § togs emot.

Underrättelse om ändrade förhållanden

21 § Om ett försäkringsföretag avser att ändra något av de förhållanden som har angetts i en underrättelse enligt 15 §, efter det att den gränsöverskridande verksamheten har inletts, ska 15–20 §§ tillämpas.

Särskilda bestämmelser för gränsöverskridande verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

22 § I fråga om ett försäkringsföretags uppdrag att genom gränsöver- skridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring ska 8–14 §§ tillämpas. Det som där föreskrivs om sekundäretablering ska avse gräns- överskridande verksamhet.

Finansinspektionens skyldighet enligt 9 § att lämna meddelande till behörig myndighet ska vid gränsöverskridande verksamhet gälla om förutsättningarna enligt 2 § andra stycket är uppfyllda. Finans- inspektionen ska samtidigt lämna ett intyg om att försäkringsföretaget har en tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap. och en upplysning om vilka försäkringsklasser företagets tillstånd för försäkringsrörelse omfattar.

Bemyndigande

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en verksamhetsplan enligt 1 § första stycket 1 i övrigt ska innehålla.

24

4 kap. Grundläggande bestämmelser om ett försäkringsföretags

Prop. 2009/10:246

rörelse

 

Stabilitet

 

1 § Försäkringsrörelse ska drivas med en för rörelsens omfattning och

 

art tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över försäk-

 

ringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena mot

 

försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäk-

 

ringar kan fullgöras.

 

Information

 

2 § Information till försäkringstagare och dem som erbjuds att teckna en

 

försäkring ska vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa

 

försäkringens villkor och värdeutveckling. Även andra ersättnings-

 

berättigade på grund av försäkringar ska ges den information de behöver.

 

I fråga om tjänstepensionsförsäkringar ska informationen innehålla

 

uppgifter om försäkringsföretaget och dess verksamhet samt om de

 

eventuella överenskommelser som ligger till grund för försäkringarna.

 

Ett försäkringsbrev ska innehålla uppgifter både om de allmänna

 

försäkringsvillkoren och om de särskilda villkoren för den försäkring

 

som avses i brevet.

 

God försäkringsstandard

 

3 § Ett försäkringsföretags rörelse ska drivas enligt god försäkrings-

 

standard.

 

Försäkringsfrämmande verksamhet

 

4 § Ett försäkringsföretag får inte driva annan rörelse än försäkrings-

 

rörelse och därmed sammanhängande verksamhet.

 

Upplåning

 

5 § Ett försäkringsföretag får ta upp eller ta över lån (upplåning) bara om

 

det görs för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det i övrigt är

 

motiverat av försäkringsrörelsen.

 

I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får dock upplåning

 

bara ske om det görs för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov eller för

 

att uppfylla kraven på en tillräcklig kapitalbas i 7 kap.

 

Utöver första och andra styckena krävs att den samlade upplåningen är

 

av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning och kapital-

 

basens storlek.

 

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall

 

besluta om undantag från kravet på att upplåningen ska vara av ringa

 

betydelse.

 

 

25

Förbud mot att ställa säkerhet för tredje man

Prop. 2009/10:246

6 § I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får säkerhet inte

 

ställas för tredje man.

 

Direkt liv- och skadeförsäkringsrörelse i samma företag

 

7 § Direkt livförsäkringsrörelse får bara förenas med direkt skadeförsäk-

 

ringsrörelse som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 samt

 

med rörelse avseende återförsäkring av försäkring enligt någon av dessa

 

klasser och av livförsäkring.

 

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse får dock

 

drivas i samma försäkringsföretag, om sådan verksamhet samtidigt drevs

 

vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet om EES, den 2 maj 1992.

 

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse som drivs i

 

samma försäkringsföretag ska hållas åtskilda hos företaget.

 

Separation av tjänstepensionsförsäkring

 

8 § Ett försäkringsföretags förvaltning av tillgångar som motsvarar dess

 

åtaganden för tjänstepensionsförsäkring ska hållas åtskild från förvalt-

 

ningen av företagets övriga tillgångar.

 

De försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 1 § för tjänstepen-

 

sionsförsäkringar ska hållas åtskilda från försäkringsföretagets övriga

 

avsättningar.

 

Första och andra styckena gäller inte sådana försäkringar som tecknas

 

för egen räkning av en egenföretagare.

 

Avtal med en jävskrets om tjänster

 

9 § Ett försäkringsföretag får inte ingå avtal om tjänster på andra villkor

 

än sådana som företaget normalt tillämpar eller ingå andra avtal på

 

villkor som inte är affärsmässigt betingade med eller till förmån för

 

1.styrelseledamot eller verkställande direktör i försäkringsföretaget eller i annat företag i samma koncern,

2.aktuarie eller anställd som innehar en ledande ställning inom företaget,

3.den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2,

4.den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

5.en juridisk person i vilken sådan person som avses i 1–4 har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare.

Första stycket gäller inte i fråga om ställande av säkerhet i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Finansinspektionen prövar om en anställd har en sådan ledande ställning som avses i första stycket 2.

26

10 § Försäkringsföretagets styrelse ska behandla ärenden som avses i 9 § Prop. 2009/10:246 första stycket. Den ska vidare i en förteckning föra in uppgifter om de

avtal som har träffats.

Försäkringar med solidarisk ansvarighet

11 § Försäkringsföretag får inte utan Finansinspektionens tillstånd meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet.

Förbud mot att förespegla återbäring

12 § Försäkringsföretag får inte förespegla framtida återbäring som saknar grund i försäkringsavtalet.

Förbud mot meddelande av nya försäkringar vid likvidation eller konkurs

13 § När ett försäkringsföretag har gått i likvidation eller försatts i konkurs, får det inte meddela nya försäkringar.

Ett försäkringsföretag som har gått i likvidation får dock meddela sådana livförsäkringar som föranleds av gällande försäkringsavtal.

Sekretess m.m.

14 § En personuppgift som anger att en försäkringstagare har vidtagit dispositioner beträffande försäkringsbelopp som utfaller i framtiden till förmån för någon annan och som behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) får inte lämnas ut till förmånstagaren.

15 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 14 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

16 § Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för 14 och 15 §§ samt första stycket bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Huvudkontor i Sverige

17 § Ett försäkringsföretag ska ha sitt huvudkontor i Sverige.

Bemyndiganden

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 1 §,

27

2. vilken information enligt 2 § som ett försäkringsföretag ska lämna Prop. 2009/10:246 till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av

försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

3.vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 3 §, och

4.villkor för upplåning enligt 5 §.

5 kap. Försäkringstekniska avsättningar, förlustutjämningsreserv och bestämmande av premier

Försäkringstekniska avsättningars omfattning

1 § Ett försäkringsföretags försäkringstekniska avsättningar ska mot- svara belopp som krävs för att företaget vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.

De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara företagets ansvarighet för

1.försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringar i skadeförsäkrings- rörelse (ej intjänade premier och kvardröjande risker) respektive liv- försäkringsrörelse (livförsäkringsavsättning),

2.inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av dessa samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut (oreglerade skador),

3.sådan återbäring som är garanterad i nominella eller reala belopp (garanterad återbäring), och som inte omfattas av 1 eller 2,

4.sådan återbäring inom livförsäkringsrörelse som är villkorad av värdeförändringar på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt resultat som försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står risken för (villkorad återbäring), och

5.fondförsäkringar som försäkringstagarna eller andra ersättnings- berättigade står placeringsrisken för (fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagaren bär placeringsrisken).

Beräkning vid solidarisk ansvarighet

2 § Om flera försäkringsföretag ansvarar solidariskt för en försäkring, ska det vid beräkningen av det enskilda företagets försäkringstekniska avsättningar beaktas bara den del av försäkringen som enligt avtal mellan företagen avser det företaget.

Beräkning av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

3 § Avsättningen för ej intjänade premier ska beräknas så att den alltid

 

motsvarar summan av avsättningarna för varje försäkringsavtal.

 

Avsättningen för kvardröjande risker ska avse ett för försäkrings-

 

företaget beräknat tillägg som utöver avsättningen för ej intjänade

28

premier behövs för att täcka framtida kostnader som har samband med Prop. 2009/10:246 ingångna försäkringsavtal.

En försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av avsättningarna enligt första och andra styckena får dock användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod ger i stort sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

Beräkning av livförsäkringsavsättning

4 § Livförsäkringsavsättningen för direkt försäkring ska beräknas så att den alltid motsvarar summan av avsättningarna för varje livförsäkrings- avtal beräknad enligt 5 §. I avsättningen ska det tillägg inräknas som behövs för att täcka alla förluster på grund av att försäkringarna upphör i förtid.

En annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av avsättningarna får användas, om den ger i stort sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

5 § Livförsäkringsavsättningen för ett livförsäkringsavtal om direkt försäkring utgörs av skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av företagets framtida utgifter för försäkringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av de premier företaget ytterligare kan ha att ta ut för försäkringsavtalet (prospektiv beräkningsmetod).

En annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod får användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod inte blir lägre än om en prospektiv beräkningsmetod hade använts eller om den metoden inte är möjlig att tillämpa för försäkringsavtalet.

6 § Beräkningen enligt 4 och 5 §§ ska grundas på antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftkostnader som var för sig är betryggande.

Beräkning av avsättningar för tjänstepensionsförsäkring

7 § I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska de antaganden som avses i 6 § göras på ett aktsamt sätt.

8 § Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska göras minst en gång om året.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från första stycket. Beräkningarna ska dock alltid göras minst vart tredje år.

Beräkning av avsättning för oreglerade skador

9 § För varje anmält försäkringsfall ska en avsättning för oreglerade skador göras. För att beräkna den totala avsättningen för försäkringsfall får försäkringsmatematiskt vedertagna metoder användas, om de leder till en tillräcklig avsättning med beaktande av försäkringsfallens art.

29

Utjämningsreserv för kreditförsäkring

Prop. 2009/10:246

10

§ Skadeförsäkringsföretag som meddelar

försäkring enligt 2 kap.

11

§ första stycket klass 14 (kreditförsäkring) eller motsvarande åter-

försäkring ska upprätta en utjämningsreserv för förlusttäckning inom

denna försäkringsklass.

 

Första stycket behöver inte tillämpas av försäkringsföretag vars årliga

premieinkomst av kreditförsäkring understiger fyra procent av företagets totala premieinkomst och ett belopp motsvarande 2 500 000 euro.

11 § Avsättningar till utjämningsreserv enligt 10 § ska göras till dess den totala avsättningen uppgår till ett belopp som motsvarar 150 procent av den högsta årliga premieintäkten för egen räkning under de fem före- gående räkenskapsåren. Avsättningarna ska för varje räkenskapsår motsvara 75 procent av det tekniska överskottet i kreditförsäkrings- rörelsen. Avsättningarna får dock inte överstiga 12 procent av premie- intäkten för egen räkning.

Nedsättning av utjämningsreserven får göras bara för att täcka ett

tekniskt underskott i kreditförsäkringsrörelsen.

 

Bestämmande av premier för livförsäkringar och vissa

 

skadeförsäkringar

 

12 § Premier för livförsäkringar och skadeförsäkringar som meddelas

 

för längre tid än tio år ska bestämmas på grundval av sådana antaganden

 

som avses i 6 §, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till

 

försäkringsföretagets ekonomiska situation.

 

Bestämmande av premier för tjänstepensionsförsäkringar

 

13 § Premier för tjänstepensionsförsäkringar ska bestämmas på grundval

 

av sådana antaganden som avses i 7 §, om inte en avvikelse är försvarlig

 

med hänsyn till företagets ekonomiska situation.

 

Aktuarie

 

14 § I ett försäkringsföretag ska de försäkringstekniska utredningarna

 

och beräkningarna utföras under överinseende av en eller flera aktuarier

 

med den insikt och erfarenhet i dessa frågor som fordras med hänsyn till

 

omfattningen och arten av företagets verksamhet.

 

När en aktuarie har utsetts eller frånträtt sin befattning, ska styrelsen

 

eller den verkställande direktören genast anmäla detta för registrering. En

 

sådan anmälan får också göras av aktuarien.

 

Återköp och överföring

 

15 § Om en försäkringstagare har rätt till återköp eller överföring enligt

 

11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104), ska försäkringsföretaget

 

se till att detta och de närmare villkoren för återköpet eller överföringen

 

framgår av försäkringsavtalet.

30

 

Prop. 2009/10:246

16 § Om en försäkringstagare, som har rätt till återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104), vill flytta försäk- ringens värde till ett annat försäkringsföretag, ska det försäkringsföretag från vilket värdet flyttas så snart som möjligt överföra värdet och de uppgifter om försäkringen som behövs till det andra företaget.

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 1–7 och 9 §§, samt

2.villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 14 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett enskilt fall besluta om undantag från villkoren om behörighet och från kravet på aktuarie.

6 kap. Skuldtäckning och placering av tillgångar m.m. Skuldtäckning i försäkringsrörelse

1 § Ett försäkringsföretag ska ha tillgångar för skuldtäckning som minst uppgår till ett belopp som svarar mot

1.försäkringstekniska avsättningar för egen räkning,

2.värdet av reservdeposition som en återförsäkringsgivare har ställt hos företaget, och

3.utjämningsreserv för kreditförsäkring enligt 5 kap. 10 och 11 §§. Skuldtäckningstillgångarna ska placeras och värderas enligt 2–29 §§. Med försäkringstekniska avsättningar för egen räkning avses de försäk-

ringstekniska avsättningarna inklusive mottagen återförsäkring och med avdrag för avgiven återförsäkring.

Om avgiven återförsäkring inte bidrar till att minska försäk- ringsföretagets risktagande, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att avdrag inte får göras för sådan återförsäkring. Om den som har tagit emot återförsäkringen är auktoriserad i ett annat land inom EES, får avdrag inte vägras av skäl som har sin grund i bristande sundhet i återförsäkringsföretagets eller försäkringsföretagets finanser.

Riskspridning m.m.

2 § De tillgångar som används för skuldtäckning ska placeras så att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska, med beaktande av försäkringsföretagets försäkringsåtaganden och förändringar i tillgång- arnas framtida värde och avkastning, placeras så att företagets betalningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkast- ningen tillräcklig.

31

Tillgångar för skuldtäckning m.m.

Prop. 2009/10:246

Tillåtna tillgångar för skuldtäckning

3 § För skuldtäckning som avses i 1 § får, med de begränsningar som anges i 4–9 och 12–18 §§, följande tillgångar användas:

1.Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2.Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska unionen eller utländska stater eller centralbanker svarar för.

3.Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offentlig uppbörd svarar för.

4.Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organisationer svarar för.

5.Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som har samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1–4 svarar för fordran. Ett försäkringsföretag som ingår i en koncern och vars verksamhet uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för skuldtäckning även använda fordringar som företag inom koncernen svarar för. Om en fordran enligt denna punkt skulle ha betalats för mer än tre månader sedan, får den dock inte användas för skuldtäckning.

6.Fordringar på premier för skadeförsäkring får, när flera premie- perioder har avtalats och fordringarna avser premier som ännu inte ska betalas för andra perioder än den första, användas för skuldtäckning upp till det belopp som svarar mot avsättningen för försäkringsåtagandet, om avsikten är att åtagandet ska sägas upp vid dröjsmål med betalningen.

7.Skuldförbindelser med säkerhet i företagets livförsäkringsbrev, inom återköpsvärdet.

8.Medel på konto i bank, kreditmarknadsföretag eller utländskt kredit- institut.

9.Obligationer och andra skuldförbindelser som ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden svarar för. Med kredit- institut avses bank, kreditmarknadsföretag, Svenska skeppshypoteks- kassan och Sveriges allmänna hypoteksbank.

10.Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kredit- institut svarar för.

11.Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

12.Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, med undantag av bolag som avses i 13.

13.Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, under förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som anges i 15.

14.Obligationer eller andra skuldförbindelser och aktier eller andra värdepapper utgivna av ett specialföretag.

15.Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egendom.

32

16. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de Prop. 2009/10:246 som anges i 1–4 och 9–11 svarar för och för vilka panträtt i fastighet eller

tomträtt har lämnats som säkerhet. Panträtten ska ligga inom en viss andel av fastighetens eller tomträttens värde.

17.Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som anges i 1–4 och 9–11 svarar för och för vilka annan betryggande säkerhet än panträtt i fastighet eller tomträtt har lämnats som säkerhet.

18.Kassa.

19.Andelar i investeringsfonder och i sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, om de förvaltade tillgångarna huvudsakligen består av tillgångar som får användas för skuldtäckning. Vid tillämpningen av denna punkt krävs inte en sådan anmälan från fondförvaltaren som avses i den nämnda paragrafen.

20.Beslutad överskjutande skatt.

21.Återförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkrings- företaget (återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkrings- tagaren har hållit kvar tillgångar som motsvarar en avgiven åter- försäkring.

Användande av aktier och andelar i dotterföretag

4 § Aktier och andelar i dotterföretag får användas för skuldtäckning, om dotterföretaget

1.har till uppgift att direkt eller indirekt äga tillgångar som anges i 3 §,

2.är ett publikt försäkringsaktiebolag,

3.är ett publikt bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappers- bolag eller fondbolag, eller

4.är ett utländskt företag av det slag som anges i 2 eller 3.

Vid tillämpningen av 12–17 §§ ska de tillgångar som tillhör ett dotterföretag som anges i första stycket 1 behandlas som om tillgångarna ägts direkt av försäkringsföretaget.

För att aktier och andelar i dotterföretag som har till uppgift att äga tillgångar som anges i 3 § 15 eller 16 ska få användas för skuldtäckning, ska byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brand- försäkrade.

Användande av överlåtbara värdepapper

5 § Andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 4 § första stycket 1 får användas för skuldtäckning bara om de är kortfristigt realiserbara eller upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Användande av aktier och andra värdepapper utgivna av ett privat aktiebolag

6 § Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har getts ut av ett privat aktiebolag, får användas för skuldtäckning bara om bolaget är ett dotterföretag som anges i 4 § första stycket 1.

33

Användande av vissa utländska tillgångar

7 § Utländska tillgångar som avses i 3 § 2–4, 8 och 10–13 får användas för skuldtäckning bara i den utsträckning det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 34 § 1 och 2.

Hinder mot användande av tillgångar som belastas av säkerhetsrätt

8 § Tillgångar får användas för skuldtäckning bara till den del de inte belastas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.

Användande av fastigheter m.m.

9 § För att tillgångar enligt 3 § 15 ska få användas för skuldtäckning ska byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brandförsäkrade. Detsamma gäller byggnader som hör till fastigheter och tomträtter som utgör säkerhet för skuldförbindelser enligt 3 § 16.

Användande av förlagsbevis och förlagsandelsbevis

10 § Förlagsbevis och förlagsandelsbevis ska vid tillämpningen av 12– 17 §§ jämställas med tillgångar som anges i 3 § 12 och 13.

Tillåtelse att använda andra tillgångsslag

11 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att även andra slag av tillgångar än sådana som anges i 3 § tillfälligt får användas för skuldtäckning.

Begränsningar för olika tillgångar

Generella begränsningar

12 § Av det belopp som ska skuldtäckas får en andel om högst

1.75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 8–11, varav högst 50 procentenheter får motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 11,

2.25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 12,

3.25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 13, 15 och 16,

4.10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 17, och

5.3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 3 § 18.

Andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 3 § 19 och 4 § första stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, får uppgå till högst 10 procent av de tillgångar som används för skuldtäckning.

Vid tillämpningen av första stycket ska även beaktas ett försäk- ringsföretags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av andelar i investeringsfonder eller placeringar i fondföretag som används för skuldtäckning.

Prop. 2009/10:246

34

Beslut om undantag

Prop. 2009/10:246

13 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om tillfälliga undantag från de begränsningar som anges i 12 § första och andra styckena. Om det finns synnerliga skäl, får Finans- inspektionen också besluta om undantag, som inte är tillfälliga, från begränsningarna i 12 § första stycket 1–4.

Sådana undantag som anges i första stycket får även beslutas om

1.det på grund av ändrade antaganden om ränta krävs en väsentlig ökning av livförsäkringsavsättningarna,

2.en anpassning till begränsningarna i 12 § första och andra styckena skulle medföra väsentliga men för kapitalförvaltningen, och

3.försäkringsföretaget har särskilda förutsättningar för att tillgodose kraven i 2 § andra meningen.

Begränsningar för enhandsengagemang

Generella begränsningar

14 § Värdet av en enskild placering får motsvara högst följande andelar av det belopp som ska skuldtäckas:

1.Fem procent om placeringen utgörs av en fastighet, tomträtt eller byggnad eller av en grupp av sådan egendom, om egendomen eller egen- domarna är belägna på ett sådant sätt att de från risksynpunkt utgör en investering. Motsvarande ska gälla för andelar i sådan egendom.

2.Fem procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser från samma emittent eller låntagare, om inte något annat följer av 3 eller 4.

3.Tio procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser från samma emittent eller låntagare, om denne är sådant rättsubjekt som anges i 3 § 9 eller 10. Det sammanlagda innehavet av sådana tillgångar får uppgå till högst fyrtio procent av det belopp som ska skuldtäckas. Andelen aktier eller andra värdepapper som kan jämställas med aktier från samma emittent får dock inte överstiga fem procent av det belopp som ska skuldtäckas.

4.Tjugofem procent om placeringen utgörs av skuldförbindelser från samma emittent utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer eller motsvarande utländska skuldförbindelser.

Det sammanlagda innehavet av placeringar enligt första stycket 2–4 som härrör från samma emittent eller låntagare får uppgå till högst tjugofem procent av det belopp som ska skuldtäckas.

Grupper av emittenter m.m.

 

15 § Begränsningarna i 14 § första stycket 2–4 ska tillämpas på mot-

 

svarande sätt för grupper av emittenter eller låntagare med inbördes

 

anknytning. Med en sådan grupp avses två eller flera fysiska eller

 

juridiska personer som utgör en helhet från risksynpunkt därför att någon

 

av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera av de

35

 

övriga i gruppen eller därför att de utan att stå i sådant förhållande har Prop. 2009/10:246 sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan råka

i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

Undantag

16 § Begränsningarna i 14 § 2 och 3 gäller inte sådana i 3 § 1–5 angivna tillgångar som får användas för skuldtäckning.

Beslut om undantag

17 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om tillfälliga undantag från de begränsningar som anges i 14 §.

Lokalisering av tillgångar

18 § De tillgångar som används för skuldtäckning ska, i fråga om skadeförsäkring, finnas inom EES om risken är belägen inom EES och, i fråga om livförsäkring, finnas inom EES om försäkringsföretagets verksamhet utövas inom EES. För risker och verksamhet utanför EES ska de tillgångar som används för skuldtäckning finnas i Sverige.

Trots första stycket får tillgångar finnas utanför EES eller, i fall som avses i första stycket andra meningen, inom EES, om det inte kan antas försämra förmånsrätten enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) och lokaliseringen även i övrigt är betryggande.

Valutamatchning

19 § De tillgångar som används för skuldtäckning ska placeras så att risken för valutakursförluster begränsas.

Placering av tillgångar i verksamhet avseende tjänstepensions- försäkring

Aktsamhet

20 § Bestämmelserna i 3 och 5–13 §§ gäller inte för tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring. För sådana tillgångar gäller, utöver de begränsningar som följer av 2, 4 och 14–19 §§ samt av 21 §, att de ska placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Begränsningar

21 § Av det belopp som ska skuldtäckas i verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring får en andel på högst

1. tio procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan

jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om

36

värdepapperen eller skuldförbindelserna inte är föremål för handel på en Prop. 2009/10:246 reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES,

2.tre procent utgöras av kontanta medel,

3.fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser från samma emittent eller låntagare, om denne i egenskap av arbetsgivare betalar försäkringspremier till försäkringsföretaget (uppdragsgivande företag), och

4.tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 3 och som har getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare som ett upp- dragsgivande företag ingår i och som har en sådan inbördes anknytning som avses i 15 §.

Undantag från begränsningarna

22 § Begränsningarna i 21 § 3 och 4 gäller inte sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Beslut om undantag

23 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från de begränsningar som anges i 21 § 1 och 2.

Tillämpning av utländska placeringsregler

24 § Om ett annat land inom EES har bestämmelser som innebär begränsningar för ett försäkringsföretags placering av tillgångar i verk- samhet avseende tjänstepensionsförsäkring utöver de bestämmelser som framgår av detta kapitel, ska ett försäkringsföretag som driver sådan verksamhet där, på begäran från behörig myndighet i det landet, tillämpa även de utländska bestämmelserna.

Placering av tillgångar motsvarande villkorad återbäring och fondförsäkringsåtaganden

25 § Bestämmelserna i 2, 3 och 5–19 §§ gäller inte för tillgångar som svarar mot avsättningar för villkorad återbäring och för fondförsäkrings- åtaganden där försäkringstagaren bär placeringsrisken. Sådana tillgångar ska placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandets karaktär.

I verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkring ska de tillgångar som avses i första stycket placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt samt i enlighet med 21 § 3 och 4 samt 22 §.

Placering av tillgångar i återförsäkringsverksamhet

26 § Bestämmelserna i 3–19 §§, med undantag för 3 § första stycket 14,

gäller inte för återförsäkringsbolag. För ett sådant bolag gäller, utöver de

37

begränsningar som följer av 2 § och 3 § första stycket 14, att skuld- Prop. 2009/10:246 täckningstillgångarna ska placeras så att bolaget på ett lämpligt sätt kan

anpassa sig till ändrade ekonomiska omständigheter och till katastrofer som får betydande följder för bolaget. Placeringar i tillgångar som inte handlas på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES ska hållas på aktsamma nivåer.

Värdering av tillgångar som används för skuldtäckning

Värdering till verkligt värde

27 § De tillgångar som används för skuldtäckning ska värderas till verkligt värde. Från detta värde ska avdrag göras för skulder som hänför sig till förvärvet av tillgången.

Värdering av aktier i vissa dotterbolag

28 § För sådana aktier i dotterbolag, som med stöd av 4 § första stycket 1 används för skuldtäckning, får inte fastställas högre värde än det som skulle ha fastställts för tillgångarna sammanlagt, efter avdrag för bolagets skulder, om de ägts direkt av försäkringsföretaget. Om försäkrings- företaget inte äger samtliga aktier i dotterbolaget, beaktas bara så stor del av tillgångarnas värde som svarar mot aktieinnehavet.

Fordringar på någon annan än försäkringstagare

29 § Fordringar på någon annan än försäkringstagare ska beaktas bara till den del de överstiger belopp som gäldenären har att fordra av försäkringsföretaget.

Register över tillgångar som används för skuldtäckning

30 § Ett försäkringsföretag ska föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångarnas värde.

Om 4 kap. 8 § är tillämplig på försäkringsföretagets verksamhet, ska företaget föra ett särskilt register för de tillgångar som används för skuldtäckning i verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring.

Om en tillgång som har antecknats i ett register har upplåtits med sådan rätt att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, ska detta antecknas i registret.

Förmånsrätt

31 § Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran som

1.grundas på försäkringsavtal, eller

2.avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har kommit till stånd eller har upphört att gälla.

38

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i sådana Prop. 2009/10:246 register som anges i 30 § när företaget försätts i konkurs eller utmätning

äger rum.

Fordran grundad på avtal om återförsäkring har förmånsrätt efter sådan fordran som anges i första stycket.

Derivatinstrument

32 § Optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument får användas för att sänka den finansiella risken i ett försäkringsföretag eller för att i övrigt effektivisera förvaltningen av före- tagets tillgångar.

Placering av premier för fondförsäkring

33 § Premier för fondförsäkringar ska placeras i andelar i sådana till försäkringen anknutna fonder som försäkringstagaren eller den försäk- rade från tid till annan bestämmer. Försäkringsföretaget får begränsa antalet fonder i vilka premier får placeras.

Utdelning och ersättning vid inlösen av andelarna får bara användas för förvärv av nya andelar i anknutna fonder och för utbetalning eller betalning av kostnader enligt försäkringsavtalet.

Bemyndiganden

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka utländska stater, utländska centralbanker och internationella organisationer som ska omfattas av 3 § 2 och 4,

2.i vilka stater de rättssubjekt som anges ska vara belägna eller ha sitt säte enligt 3 § 3, 8 och 10–13,

3.förutsättningar för användningen av tillgångar utgivna av ett specialföretag enligt 3 § 14,

4.vilket värde som tillgångar som anges i 3 § 15 högst får tas upp till,

5.värdering av fastigheter och tomträtter samt inom vilken andel av värdet panträtten ska ligga enligt 3 § 16,

6.lämplig riskspridning inom de ramar som anges i 14 §,

7.lokalisering av tillgångar enligt 18 § andra stycket,

8.högsta tillåtna valutakursrisk enligt 19 §,

9.värdering till verkligt värde enligt 27 §, och

10.användning av derivatinstrument enligt 32 §.

39

7 kap. Kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp

Prop. 2009/10:246

Kapitalbas

 

Tillräcklig kapitalbas

 

1 § Ett försäkringsföretag ska vid varje tidpunkt, utöver tillgångar som

 

krävs för skuldtäckning enligt 6 kap. 1 §, ha en tillräcklig kapitalbas.

 

När verksamheten utövas ska kapitalbasen uppgå minst till en nivå som

 

beräknas med utgångspunkt i verksamhetens omfattning och art (solvens-

 

marginalen) enligt 7–16 §§. Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre än

 

det garantibelopp som anges i 17–20 §§.

 

Kapitalbasens sammansättning

 

2 § Kapitalbasen får omfatta följande poster:

 

1. inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital,

 

2. övrigt eget kapital med avdrag för utdelning, och

 

3. obeskattade reserver.

 

För skadeförsäkringsföretag får utjämningsreserven som ska skuld-

 

täckas enligt 6 kap. 1 § inte ingå i kapitalbasen.

 

För skadeförsäkringsföretag som tillämpar diskontering av försäkrings-

 

tekniska avsättningar för oreglerade skador ska, i fråga om försäkring

 

som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 3–18 och motsvarande

 

återförsäkring, kapitalbasen minskas med skillnaden mellan odiskon-

 

terade och diskonterade försäkringstekniska avsättningar. För sådan

 

försäkring som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 samt

 

motsvarande återförsäkring ska diskontering av de annuiteter som ingår i

 

avsättningarna göras.

 

Beslut om att andra poster får ingå i kapitalbasen

 

3 § Om inte något annat följer av 2 § andra stycket, 17 § andra stycket

 

och 18 § andra stycket, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att

 

också andra poster än de som anges i 2 § första stycket får ingå i kapital-

 

basen.

 

Avräkning från kapitalbasen

 

4 § Från kapitalbasen enligt 2 § ska försäkringsföretaget i de fall som

 

avses i andra stycket räkna av det bokförda värdet av aktierna eller av det

 

som har skjutits till i annan form (tillskott) i

 

1.ett försäkringsföretag, ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2.ett utländskt återförsäkringsföretag,

3.ett försäkringsholdingföretag, eller

4.ett finansiellt institut.

En sådan avräkning ska göras om

 

1. försäkringsföretagets ägarandel överstiger 10 procent av företagets

 

egna kapital, eller

40

 

2. försäkringsföretagets ägarandel understiger 10 procent av företagets egna kapital men

a)tillskottet eller summan av tillskotten överstiger 10 procent av det egna kapitalet eller de egna fonderna i företaget eller det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott överstiger 10 procent av försäkrings- företagets kapitalbas, eller

b)företaget är ett intresseföretag eller försäkringsföretaget direkt eller indirekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster i företaget.

5 § Avräkning enligt 4 § ska inte göras för tillskott som avser företag som omfattas av samma beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning som försäkringsföretaget enligt 9 kap. 5 §. Avräkning ska inte heller göras för tillskott som avser företag som gemensamt med försäk- ringsföretaget omfattas av tillsyn enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Kapitalbas när liv- och skadeförsäkringsrörelse drivs i samma företag

6 § Om direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse drivs i samma försäkringsföretag enligt 4 kap. 7 § första eller andra stycket, ska kapitalbasen för livförsäkringsrörelsen respektive skadeförsäkrings- rörelsen beräknas och redovisas separat.

Solvensmarginal för skadeförsäkringsrörelse och återförsäkringsrörelse

Utgångspunkter för beräkning av solvensmarginal

7 § Solvensmarginalen ska för skadeförsäkringsrörelse och återförsäk- ringsrörelse bestämmas med utgångspunkt i premieindex eller skade- index.

Vid beräkningen ska premie-, ersättnings-, avsättnings- och regress- belopp som avser försäkringsklasserna i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 11–13 eller motsvarande återförsäkring ökas med 50 procent.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att statistiska metoder används för att bestämma andelen premier, ersättningar, avsättningar och regressbelopp avseende de försäkringsklasser eller motsvarande åter- försäkring som anges i andra stycket.

Premieindex

8 § Premieindex grundas på det högsta av

1.ett belopp som uppgår till under det föregående räkenskapsåret förfallna premier brutto för direkt försäkring och mottagen återförsäkring med avdrag för dels däri ingående skatter och avgifter, dels premier för under samma tid annullerade försäkringsavtal, eller

2.bruttovärdet av de intjänade premierna.

Premieindex utgörs av arton procent av det högsta beloppet enligt första stycket, till den del beloppet motsvarar högst femtio miljoner euro

Prop. 2009/10:246

41

eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska kommissionen årligen tillkänna- ger, och sexton procent av återstoden.

Skadeindex

9 § Skadeindex grundas på ett belopp bestående av

1.genomsnittet av utbetalda ersättningar brutto eller kostnader för utförd assistans i direkt försäkring och mottagen återförsäkring för vart och ett av de tre föregående räkenskapsåren med avdrag för mottagna regressbelopp under samma tid, samt

2.en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto i direkt försäkring och mottagen återförsäkring vid det föregående räken- skapsårets utgång minskad med en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto i direkt försäkring och mottagen återförsäkring vid början av den treårsperiod som slutade med det föregående räkenskapsårets utgång.

Skadeindex utgörs av tjugosex procent av detta belopp till den del beloppet motsvarar högst trettiofem miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska kommissionen årligen tillkännager, och tjugotre procent av återstoden.

Om försäkringsrörelsen huvudsakligen omfattar kreditförsäkring eller försäkring som omfattar risker till följd av storm, hagel eller frost, ska beräkningen enligt första stycket göras på grundval av de sju föregående räkenskapsåren.

Beräkning av solvensmarginal

10 § Solvensmarginalen utgörs av det högsta av premieindex eller skadeindex, multiplicerat med en kvot som för de tre närmast föregående räkenskapsåren motsvarar förhållandet mellan, å ena sidan, summan av utbetalda ersättningar och förändringen i avsättningen för oreglerade skador efter avdrag för återförsäkrares andel samt, å andra sidan, summan av utbetalda ersättningar och förändringen i avsättningen för oreglerade skador utan avdrag för återförsäkrares andel. Kvoten får dock inte understiga 0,5.

Om försäkringsföretagets verksamhet inte har pågått så länge som förutsätts enligt bestämmelserna om skadeindex, ska solvensmarginalen beräknas med utgångspunkt i premieindex.

11 § Om den beräknade solvensmarginalen för ett försäkringsföretag är lägre än föregående års solvensmarginal, ska solvensmarginalen i stället bestämmas till solvensmarginalen för föregående år multiplicerad med förhållandet mellan de tekniska avsättningarna för oreglerade skador vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret och de tekniska avsättningarna för oreglerade skador i början av det närmast föregående räkenskapsåret. Vid beräkningarna ska återförsäkring inte ingå i de tekniska avsättningarna. Kvoten får inte överstiga 1,0.

Prop. 2009/10:246

42

Solvensmarginal för livförsäkringsrörelse

Prop. 2009/10:246

Beräkning av solvensmarginal

12 § Solvensmarginalen för livförsäkring som avses i 2 kap. 12 § klasserna I a, II och III utgör summan av följande belopp:

1.fyra procent av den del av försäkringstekniska avsättningar enligt 5 kap. 1 §, som svarar mot åtaganden med en finansiell eller försäkrings- teknisk risk för försäkringsföretaget, utan avdrag för avgiven åter- försäkring (bruttoavsättning) multiplicerat med en faktor som motsvarar förhållandet för det föregående räkenskapsåret mellan sådana försäk- ringstekniska avsättningar efter avdrag för avgiven återförsäkring och bruttoavsättningen; faktorn får dock inte understiga 0,85,

2.en procent av försäkringstekniska avsättningar i övrigt beräknade på det sätt som anges i 1, om

a) försäkringstiden överstiger fem år och det belopp som ska täcka driftkostnaderna är bestämt för längre tid än fem år, eller

b) avsättningarna är förenade med en rörelserisk för företaget som inte är oväsentlig,

3.tre tiondels procent av samtliga positiva risksummor multiplicerat med en faktor som motsvarar förhållandet för det föregående räken- skapsåret mellan de positiva risksummorna efter avdrag för avgiven återförsäkring och de positiva risksummorna utan sådant avdrag; faktorn får dock inte understiga 0,5, samt

4.tjugofem procent av de nettodriftskostnader som är hänförliga till sådana avtal under föregående räkenskapsår som inte är förenade med någon placeringsrisk för försäkringsföretaget och där det belopp som ska täcka driftkostnaderna inte är bestämt för längre tid än fem år.

För försäkringar enbart för dödsfall ska vid tillämpning av första stycket 3 i stället för tre tiondels procent gälla en tiondels procent om försäkringstiden är högst tre år och femton hundradels procent om försäkringstiden är längre än tre år men högst fem år.

Solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar

13 § Solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 12 § klass IV ska bestämmas till summan av ett belopp beräknat enligt 12 § första stycket 1 och solvensmarginalen enligt 7–11 §§.

Solvensmarginalen för tilläggsförsäkringar

14 § Solvensmarginalen för försäkringar enligt 2 kap. 12 § klass I b (tilläggsförsäkring) ska beräknas enligt 7–11 §§.

Beslut angående avgiven återförsäkring

 

15 § Om återförsäkringsavtalen har försämrats i betydande utsträckning

 

sedan det föregående räkenskapsåret eller om avtalen leder till en endast

 

obetydlig risköverföring, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta

 

att det avdrag som har gjorts på grund av avgiven återförsäkring ska

 

minskas. Om den som har tagit emot återförsäkringen är auktoriserad i

43

ett annat land inom EES, får ett sådant beslut inte ha sin grund i bristande Prop. 2009/10:246 sundhet i återförsäkringsföretagets eller försäkringsföretagets finanser.

Beslut angående belopp som kan återfås från specialföretag

16 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att belopp som kan återfås från ett specialföretag enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska solvensmarginalen.

Garantibeloppets storlek och absoluta krav på sammansättningen av kapitalbasen

Skadeförsäkringsrörelse

17 § För direkt skadeförsäkringsrörelse ska garantibeloppet enligt 1 § andra stycket uppgå till ett belopp som motsvarar två miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsument- prisindexet som Europeiska kommissionen årligen tillkännager. Om rörelsen omfattar försäkring eller risk som hänför sig till någon av klasserna 10–15 som anges i 2 kap. 11 § första stycket, ska dock garantibeloppet uppgå till ett belopp motsvarande tre miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska kommissionen årligen tillkännager.

Kapitalbasen ska intill en tredjedel av solvensmarginalen motsvaras av poster som anges i 2 § första stycket 1–3, med den begränsning som följer av andra stycket, och, efter godkännande från Finansinspektionen, dolda nettoreserver som har uppkommit genom värdering av tillgångar i den utsträckning sådana dolda reserver inte är av exceptionell natur. Detsamma gäller garantibeloppet, om det är större än en tredjedel av solvensmarginalen.

Livförsäkringsrörelse och återförsäkringsrörelse

18 § För direkt livförsäkringsrörelse och återförsäkringsrörelse ska garantibeloppet enligt 1 § andra stycket uppgå till ett belopp som mot- svarar tre miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska kommissionen årligen tillkännager.

Kapitalbasen ska intill en tredjedel av solvensmarginalen motsvaras av poster som anges i 2 § första stycket 1–3 och, efter tillstånd av Finans- inspektionen, dolda nettoreserver som har uppkommit genom värdering av tillgångar i den utsträckning sådana dolda reserver inte är av exceptionell natur. Detsamma gäller garantibeloppet, om det är större än en tredjedel av solvensmarginalen.

44

Garantibelopp när direkt skadeförsäkringsrörelse och återförsäkrings-

Prop. 2009/10:246

rörelse drivs i samma försäkringsföretag

 

19 § Om ett försäkringsföretag driver både direkt skadeförsäkrings- rörelse och återförsäkringsrörelse, gäller kravet på ett garantibelopp på tre miljoner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska kommissionen årligen tillkännager, om verksamheten avseende återförsäkring är av sådan storlek att

1.mottagna premier för återförsäkring uppgår till mer än 10 procent av samtliga premier eller överstiger 50 miljoner euro, eller

2.försäkringstekniska avsättningar för återförsäkring uppgår till mer än 10 procent av samtliga försäkringstekniska avsättningar.

Beslut om nedsättning av garantibelopp

20 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att garantibeloppet för ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening sätts ned med högst en fjärdedel.

Bemyndiganden

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 2, 4 och 5 §§ samt 9 kap. 4 §,

2.motsvarande höjning av beräkningskriterierna för solvensmarginalen

ifråga om återförsäkring för andra försäkringsklasser än de motsvarande klasserna i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 11–13 enligt 7 § andra stycket,

3.beräkning av kostnader för utförd assistans och annan beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7–11 §§,

4.beräkning av solvensmarginal för återförsäkring av livförsäkring enligt bestämmelserna för livförsäkring i 12 §,

5.beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkring enligt 13 §, och

6.höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 18 § första stycket.

8 kap. Riktlinjer och beräkningsunderlag Försäkringstekniska riktlinjer

1 § Ett försäkringsföretag ska upprätta och följa försäkringstekniska riktlinjer. Riktlinjerna ska innehålla principerna för hur

1.premier bestäms,

2.försäkringstekniska avsättningar beräknas,

3.försäkringar återköps och belånas,

45

4. återbäring till försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade Prop. 2009/10:246 fördelas,

5.återförsäkring avges och tas emot, och

6.soliditeten ska tillgodoses.

2 § Försäkringstekniska riktlinjer för livförsäkring ska ges in till Finans- inspektionen senast den dag de börjar användas.

Tillsammans med riktlinjerna ska det lämnas en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för försäkringsföretaget samt för försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

Första och andra styckena gäller också vid ändring av försäkrings- tekniska riktlinjer.

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag

3 § De försäkringstekniska riktlinjerna ska kompletteras med ett försäk- ringstekniskt beräkningsunderlag. Underlaget ska innehålla de anta- ganden som behövs för att beräkna

1.premier, försäkringstekniska avsättningar, tekniska återköpsvärden och belåningsvärden,

2.gränserna för skyldigheten att teckna återförsäkring och begräns- ningarna för mottagen återförsäkring,

3.fördelningen av återbäring, och

4.soliditetsreserver.

Om det med hänsyn till försäkringarnas beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl saknas anledning att upprätta ett sådant beräk- ningsunderlag, får försäkringsföretaget helt eller delvis avstå från att göra det.

Placeringsriktlinjer

4 § Ett försäkringsföretag ska upprätta och följa placeringsriktlinjer. Riktlinjerna ska innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar och särskilt redovisa principerna för placering av de tillgångar som används för skuldtäckning.

5 § Livförsäkringstagare och de som erbjuds att teckna en livförsäkring i försäkringsföretaget ska informeras om det huvudsakliga innehållet i placeringsriktlinjerna, om det inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl saknas anledning till sådan information. Avser verksamheten tjänstepensionsförsäkring, ska informa- tionen ges även till andra ersättningsberättigade på grund av försäk- ringen.

6 § Bestämmelserna i 2 § om försäkringstekniska riktlinjer ska gälla för placeringsriktlinjer i försäkringsföretag som meddelar tjänstepensions- försäkring.

46

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Prop. 2009/10:246

7 § Ett försäkringsföretag som driver direkt försäkringsrörelse

ska

upprätta och följa riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan företagets intressenter.

Styrelsens ansvar för riktlinjer

8 § Styrelsen ska fastställa försäkringstekniska riktlinjer, placerings- riktlinjer och riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och ska fortlöpande pröva om de be- höver ändras.

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad en redogörelse enligt 2 § ska innehålla,

2.omfattningen av skyldigheten enligt 5 § att lämna information om placeringsriktlinjer och vilka försäkringar som inte ska omfattas av den skyldigheten, och

3.vilka uppgifter som placeringsriktlinjer enligt 6 § ska innehålla.

9 kap. Försäkringsgrupper

Vilka företag som ingår i en försäkringsgrupp

1 § En försäkringsgrupp enligt denna lag består av

1. ett försäkringsföretag och

a)dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsgivare,

b)en annan försäkringsgivare med vilken försäkringsföretaget har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning,

2. ett försäkringsföretag och dess moderföretag som är

a)ett försäkringsholdingföretag, eller

b)en annan utländsk försäkringsgivare med hemvist utanför EES, eller 3. ett försäkringsföretag och dess moderföretag som är ett annat företag än som avses i 1 och 2 men som inte är ett blandat finansiellt holding- företag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat.

Bestämmelserna i detta kapitel som gäller intresseföretag ska även gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföretag, om ägandet i företaget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster.

2 § En försäkringsgrupp enligt 1 § första stycket omfattar även 1. försäkringsföretagets andra dotterföretag och intresseföretag,

2. andra företag än försäkringsgivare med vilka försäkringsföretaget har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning,

3. företag som försäkringsföretaget är dotterföretag eller intresse-

företag till,

47

4. övriga dotterföretag och intresseföretag till företag som avses i 2 och Prop. 2009/10:246 3, och

5. företag som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med företag som avses i 2 och 3.

Kontroll av affärshändelser och avtal inom försäkringsgruppen

3 § Ett försäkringsföretag som avses i 1 § första stycket ska ha god kontroll över affärshändelser och avtal med andra företag inom försäk- ringsgruppen samt över deras påverkan på försäkringsföretagets eko- nomiska ställning, så att kraven enligt 4 kap. 1 § kan tillgodoses.

Kravet på god kontroll gäller även affärshändelser och avtal mellan försäkringsföretaget och en fysisk person som har ett kvalificerat innehav av aktier i ett försäkringsaktiebolag eller en nära förbindelse med ett försäkringsföretag eller ett annat företag inom försäkringsgruppen.

Gruppbaserat kapitalkrav

4 § Ett försäkringsföretag som avses i 1 § första stycket 1 ska, utöver det som följer av 7 kap. 1 §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När denna kapitalbas bestäms ska 7 kap. 2–4 §§, 5 § första meningen, 17 § andra stycket första meningen och 18 § andra stycket första meningen tillämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen ska uppgå till en nivå som är tillräcklig med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (grupp- baserad solvensmarginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms ska 7 kap. 7–16 §§ tillämpas.

Beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning

5 § Ett försäkringsföretag som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska göra en beräkning av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för att bestämma den ekonomiska ställningen med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen. Beräkningen ska göras enligt en sammanläggnings- och avräkningsmetod. Om det finns skäl för det får beräkningen i stället göras enligt en konsolideringsmetod.

Vid beräkningen ska dotterföretag och intresseföretag som är försäkringsföretag beaktas proportionellt efter försäkringsföretagets inne- hav, om inte särskilda skäl talar för att de ska beaktas till en annan andel.

Beräkningen ska särskilt tillgodose att avdrag från kapitalbasen görs för dels tillgångar som får ingå i kapitalbasen hos ett annat försäk- ringsföretag i försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom gruppen.

48

Gruppbaserad redovisning

Prop. 2009/10:246

6 § Ett försäkringsföretag som avses i 1 § första stycket ska upprätta och

 

till Finansinspektionen ge in en särskild redovisning som omfattar

 

försäkringsgruppen (gruppbaserad redovisning).

 

En gruppbaserad redovisning ska innehålla en sammanställning av

 

sådana väsentliga affärshändelser och avtal som avses i 3 §. I de fall som

 

avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska redovisningen även innehålla en

 

sådan beräkning som avses i 5 §. Redovisningen ska i det fall som avses i

 

1 § första stycket 2 upprättas som om moderföretaget är ett försäk-

 

ringsföretag och särskilt visa detta moderföretags fördelning av kapitalet

 

inom koncernen och intresseföretag.

 

Undantag från gruppbaserad redovisning

 

7 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäk-

 

ringsföretag helt eller delvis ska undantas från skyldigheten att upprätta

 

och ge in en gruppbaserad redovisning enligt 6 §, om företaget

 

1.omfattas av en gruppbaserad redovisning eller motsvarande sam- manställning som upprättas av ett annat företag, och

2.den ekonomiska ställningen kan antas vara tillfredsställande med hänsyn till kraven i 3 § första stycket och 4 §.

8 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett företag helt eller delvis ska utelämnas från en gruppbaserad redovisning enligt 6 §, om

1.företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga hinder för överföring av nödvändig information,

2.företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen,

eller

3.det skulle vara olämpligt eller vilseledande med hänsyn till syftet med tillsynen att låta företaget omfattas av redovisningen.

Information till försäkringsföretag som ska upprätta en gruppbaserad redovisning

9 § Ett företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 1 och 2 §§ och sådana fysiska personer som avses i 3 § andra stycket ska till ett försäk- ringsföretag som avses i 1 § första stycket lämna de uppgifter som behövs för att upprätta en gruppbaserad redovisning som uppfyller kraven i denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Uppgifterna ska lämnas på försäkringsföretagets begäran så snart det kan ske.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även en juridisk eller fysisk person i förhållande till ett sådant utländskt företag inom EES som ska upprätta en gruppbaserad sammanställning enligt offentlig reglering som bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv nr 98/78/EG av

49

den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i Prop. 2009/10:246 en försäkringsgrupp3.

Ledningen i ett försäkringsholdingföretag

10 § Den som ingår i ledningen för ett försäkringsholdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

Tystnadsplikt

11 § En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag som vid fullgörande av skyldigheter enligt detta kapitel får kunskap om affärsförhållanden i ett företag eller hos en person som enligt 9 § ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.

Uppgiftsskyldighet

12 § Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel får sådan kunskap som avses i 11 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av under- sökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

13 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 12 § får förordna att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 12 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som har ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till dess syfte, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet ska upphöra.

3 EGT L 330, 5.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0078).

50

Ansvar

14 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 13 § döms till böter.

Bemyndiganden

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i den gruppbaserade kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 4 §,

2.metodernas användning och innehåll vid beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning enligt 5 §, och

3.den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när handlingarna ska ges in till Finansinspektionen enligt 6 §.

10 kap. Överlåtelse av försäkringsbestånd Avtal om överlåtelse

1 § Ett försäkringsföretag (det överlåtande företaget) får helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd till en annan försäkringsgivare (den över- tagande försäkringsgivaren). Överlåtelse får ske till

1.ett svenskt försäkringsföretag, eller

2.en utländsk försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäk- ringsrörelse i Sverige eller som är auktoriserad i ett land inom EES.

Försäkringsbestånd får överlåtas även om det överlåtande företaget har gått i likvidation.

Stämmans godkännande

2 § Ett avtal mellan försäkringsföretag om överlåtelse av försäkringsbestånd ska för att bli giltigt godkännas av stämman i det överlåtande företaget.

Handlingar som ska hållas tillgängliga för stämman

3 § Följande handlingar ska hållas tillgängliga för aktieägarna och de röstberättigade i det överlåtande företaget under minst en vecka före den stämma vid vilken frågan om godkännande av överlåtelseavtalet ska behandlas samt läggas fram på stämman:

1.ett förslag till stämmobeslut,

2.avtalet om överlåtelse,

3.en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för företaget och för försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäk- ringar,

4.ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3, samt

5. om årsredovisningen inte ska behandlas på stämman,

Prop. 2009/10:246

51

a) en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om stämmans beslut om företagets vinst eller förlust,

b)en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

c)en av styrelsen undertecknad redogörelse för sådana händelser efter det att årsredovisningen lämnades som är av väsentlig betydelse för företagets ställning, och

d)ett yttrande över den redogörelse som avses i c, undertecknat av företagets revisorer.

Handlingarna ska genast sändas till de aktieägare och de röst- berättigade som begär det och uppger sin postadress.

Registrering av stämmans godkännande

4 § När ett avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd har godkänts av stämman, ska det överlåtande företaget anmäla stämmans beslut för registrering.

Om en anmälan enligt första stycket inte har gjorts inom fyra månader från beslutet eller om Bolagsverket genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av beslutet, har frågan om överlåtelse av försäkringsbeståndet fallit. Om en talan mot stämmans beslut har ogillats, ska tiden dock räknas från den dag när domen vann laga kraft.

Tillstånd till överlåtelse

5 § Ett försäkringsföretag får verkställa ett överlåtelseavtal med tillstånd av Finansinspektionen.

Ansökan om tillstånd till verkställighet

6 § Ansökan om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska göras av såväl det överlåtande företaget som den övertagande försäkringsgivaren. Ansökningarna ska ges in till Finansinspektionen inom fyra månader från det att stämmobeslutet i det överlåtande företaget om godkännande av överlåtelseavtalet registrerades.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningarna och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av dem.

Om ansökningarna inte har gjorts inom föreskriven tid eller om de har avslagits, ska Bolagsverket förklara att frågan om överlåtelse har fallit.

Förutsättningar för tillstånd

7 § Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska ges, om

1.den rätt som tillkommer försäkringstagarna och andra ersättnings- berättigade på grund av försäkringar inte försämras,

2.den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan överlåtelsen har beaktats, varvid hänsyn har tagits till sådant undantag som kan ha medgetts i enlighet med 5 kap. 16 § lagen

Prop. 2009/10:246

52

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts Prop. 2009/10:246 verksamhet i Sverige, och

3. behörig myndighet i det land där risker är belägna eller där åtaganden ska fullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Om den övertagande försäkringsgivaren saknar tillstånd att driva försäkringsverksamhet i Sverige, ska kapitalbasen intygas av tillsyns- myndighet. Med tillsynsmyndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöriga myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemmahörande i ett land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som övervakar försäkringsgivarens soliditet.

Föreläggande om kompletterande utredning

8 § Finansinspektionen får förelägga det överlåtande företaget eller den övertagande försäkringsgivaren att komma in med den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen ska kunna fastställa att den rätt som tillkommer försäkringstagarna och andra ersättnings- berättigade på grund av försäkringar inte försämras.

Kungörande av ansökan

9 § Om ansökan inte ska avslås genast, ska Finansinspektionen i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som inspektionen finner lämpliga kungöra ansökans innehåll med uppgift om att ett avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd har träffats och var avtalet och annan utredning hålls tillgängliga.

Kungörelsen ska innehålla föreläggande för de försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar som berörs av överlåtelsen att på bestämd tid, minst en månad efter kungörelsen, hos Finansinspektionen anmäla om de har något att invända mot ansökan.

Yttrande från behörig myndighet

10 § Innan tillstånd lämnas, ska Finansinspektionen ge den behöriga myndigheten i det land där risker är belägna eller där åtaganden ska fullgöras tillfälle att yttra sig. Om överlåtelsen avser försäkringsavtal som har träffats genom en sekundäretablering i ett annat land, ska även den behöriga myndigheten i det landet ges tillfälle att yttra sig.

När ansökan får prövas

11 § Finansinspektionen får pröva ansökan om tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet när myndigheterna som avses i 10 § har yttrat sig eller, om de inte har yttrat sig, tre månader från det att den utländska myndigheten tog emot Finansinspektionens meddelande.

53

Registrering av tillstånd till verkställighet

Prop. 2009/10:246

12 § När tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet har lämnats, ska den

 

övertagande försäkringsgivaren genast anmäla beslutet för registrering.

 

Om den övertagande försäkringsgivaren är en utländsk försäkringsgivare,

 

ska anmälan göras av det överlåtande företaget.

 

Bolagsverket ska genast registrera beslutet. När registrering har skett

 

övergår ansvaret för det överlåtna försäkringsbeståndet på den över-

 

tagande försäkringsgivaren.

 

Underrättelser från den övertagande försäkringsgivaren

 

13 § Om överlåtelsen sker till ett försäkringsföretag eller en utländsk

 

försäkringsgivare med tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige ska,

 

sedan överlåtelsen har verkställts, den övertagande försäkringsgivaren

 

lämna en underrättelse om överlåtelsen till varje försäkringstagare som

 

berörs av den. Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta på vilket

 

sätt underrättelsen ska lämnas.

 

Kungörande av beståndsöverlåtelser i ett annat land inom EES

 

14 § Om det i ett bestånd av direkt försäkring som har överlåtits ingår

 

risker som är belägna i eller åtaganden som ska fullgöras i ett annat land

 

inom EES, ska Finansinspektionen offentliggöra den tillåtna överlåtelsen

 

i det landet enligt bestämmelserna där. Om överlåtelsebeslutet offent-

 

liggörs på motsvarande sätt i det berörda landet, behöver inspektionen

 

inte offentliggöra beslutet där.

 

Talan i konkurs om återgång av överlåtelseavtal

 

15 § Om det överlåtande företaget försätts i konkurs sedan tillstånd till

 

överlåtelsen har getts, ska, vid tillämpning av det som föreskrivs i

 

konkurslagen (1987:672) om rätt till talan om återgång av avtal, sådana

 

avtal som avses i 1 § detta kapitel anses ingångna den dag tillstånd att

 

verkställa avtalen gavs.

 

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av livförsäkringsbestånd vid

 

likvidation eller konkurs

 

16 § När ett livförsäkringsföretag har gått i likvidation eller försatts i

 

konkurs, ska beståndet av livförsäkringar om möjligt överlåtas till en

 

eller flera andra försäkringsgivare som anges i 1 § första stycket.

 

17 § Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal vid likvidation eller

 

konkurs ska ges om de förutsättningar som anges i 7 § första stycket 2

 

och 3 och andra stycket är uppfyllda. I fråga om ett sådant avtal gäller i

 

övrigt 8–15 §§.

 

 

54

11 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkringsaktiebolag Prop. 2009/10:246

Tillämpning av allmänna bestämmelser för aktiebolag

1 § För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestäm- melser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i aktie- bolagslagen.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska det som anges om Bolagsverket i

1.2 kap. 1 § tredje stycket, 8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket aktiebolagslagen i stället gälla Finansinspektionen, och

2.23 kap. 21 a § aktiebolagslagen i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen.

Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning gäller inte för försäkringsaktiebolag.

Hinder mot bildande

2 § Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt 2 kap. 4 § första stycket 3 kommer att ha ett kvalificerat innehav i försäkringsaktiebolaget, får bolaget inte bildas utan att en sådan prövning görs. Om personen vid den prövningen inte anses lämplig, får bolaget inte bildas.

Bolagsordningens innehåll

3 § Ett försäkringsaktiebolags bolagsordning ska, utöver det som följer av 3 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), innehålla uppgift om huruvida

1.rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen åter- försäkring, och

2.bolaget ska driva försäkringsrörelse utanför EES.

I ett livförsäkringsaktiebolag gäller, i stället för 3 kap. 3 § aktie- bolagslagen, att det i bolagsordningen ska anges hur bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust.

Bolagsstämma

 

 

Finansinspektionens skyldighet att kalla till bolagsstämma

 

 

4 § Den skyldighet att kalla till bolagsstämma som länsstyrelsen har

 

enligt 7 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

ska för

 

försäkringsaktiebolag i stället gälla för Finansinspektionen.

 

 

Inskränkning av beslutanderätten

 

 

5 § Utöver 7 kap. 47 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller att

bolags-

 

stämman i ett försäkringsaktiebolag inte får fatta ett beslut som är ägnat

 

att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel

 

för de försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade som på grund

55

av försäkringsavtal har rätt till en andel av de ackumulerade vinster som Prop. 2009/10:246 har uppstått i rörelsen.

Talan mot bolagsstämmobeslut

6 § Utöver 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller för försäk- ringsaktiebolag som inte får dela ut vinst, att talan får föras mot ett bolagsstämmobeslut som strider mot de försäkringstekniska riktlinjerna eller placeringsriktlinjerna.

Bolagets ledning

Styrelsen

7 § I stället för 8 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller att ett försäkringsaktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. I ett försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst ska mer än hälften av styrelseledamöterna vara personer som varken är anställda i bolaget eller anställda eller styrelseledamöter i företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag.

I ett försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst ska minst en av styrelseledamöterna utses av försäkringstagarna eller av någon intresse- grupp som har anknytning till dem. Sådan styrelseledamot får inte vara

1.aktieägare i bolaget,

2.anställd i bolaget, eller

3.aktieägare, anställd eller styrelseledamot i företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag.

Uppgifter inför styrelseval

8 § Bolagsstämmans ordförande ska innan styrelseval hålls i ett försäkringsaktiebolag lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet gäller har i andra företag.

Verkställande direktör

9 § I stället för 8 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller att styrel- sen i ett försäkringsaktiebolag ska utse en verkställande direktör. Den verkställande direktören får inte vara ordförande i styrelsen.

Jäv för styrelseledamot och den verkställande direktören

10 § För försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst ska andra stycket tillämpas i stället för 8 kap. 23 § andra stycket och 34 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Bestämmelserna om jäv i 8 kap. 23 § första stycket 3 och 34 § första stycket 3 aktiebolagslagen gäller inte om

1. försäkringsaktiebolaget äger samtliga aktier i bolagets motpart, och

56

2. motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får Prop. 2009/10:246 dela ut vinst.

Inskränkning av befogenheten

11 § Utöver 8 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för ett försäkringsaktiebolag inte får företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för de försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade som på grund av försäkringsavtal har rätt till en andel av de ackumulerade vinster som har uppstått i rörelsen.

En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag.

Revision

Kompetenskrav

12 § I stället för 9 kap. 13–16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäller för försäkringsaktiebolag att minst en revisor som bolagsstämman har utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

Jäv för revisor och lekmannarevisor

13 § Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor ska försäkrings- aktiebolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

Särskilt om vissa penninglån och emissioner i livförsäkrings- aktiebolag som inte får dela ut vinst

14 § För livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst gäller inte följande bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551):

1.11 kap. 11 § om upptagande av vissa penninglån,

2.12 kap. om fondemission,

3.14 kap. om emission av teckningsoptioner, och

4.15 kap. om emission av konvertibler.

15 § Ett livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst får inte ta upp ett penninglån på villkor att lånet ska betalas på något annat sätt än med ett nominellt penningbelopp eller med ett penningbelopp som bestäms med hänsyn till förändringar i penningvärdet.

57

Särskilt om värdeöverföringar från och överskottshantering i

Prop. 2009/10:246

livförsäkringsaktiebolag

 

Vinstutdelning

 

16 § I ett livförsäkringsaktiebolag får vinstutdelning ske bara om det

 

följer av bolagsordningen.

 

Bestämmelserna i 19 kap. 13–30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om

 

vissa publika aktiebolags förvärv av egna aktier gäller inte för livförsäk-

 

ringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

 

Användningen av årsvinsten

 

17 § Årsvinsten i ett livförsäkringsaktiebolag och belopp som förs över

 

från bundet eget kapital till fritt eget kapital i bolaget ska användas för

 

återbäring, i den utsträckning inte

 

1.vinsten eller det överförda beloppet får tas i anspråk för vinst- utdelning eller för att täcka förluster enligt bestämmelser i bolags- ordningen, eller

2.annat följer av denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning

iförsäkringsföretag.

Fördelning av återbäring

18 § Ett livförsäkringsaktiebolag ska gottskriva återbäring till försäk- ringstagarna och andra ersättningsberättigade med en fördelning som utgår från försäkringens bidrag till överskottet, om inte annat följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller i bolagsordningen.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska

1.rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till

a) det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt till återbäring, eller b) försäkringsbolagets ekonomiska situation, och

2.avgifter bestämmas på grundval av de kostnader som belöper på återköpet eller överföringen och med beaktande av den fordran som kvarstår mot försäkringstagaren för kostnader som uppkommit i samband med försäkringsavtalets ingående.

Konsolideringsfond

19 § Livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst ska ha en konsolideringsfond. Konsolideringsfonden får sättas ned bara för att täcka förluster eller för ett annat ändamål som anges i bolagsordningen. En sådan nedsättning får bara beslutas av bolagsstämman.

58

Ombildning till livförsäkringsaktiebolag som får dela ut vinst

Prop. 2009/10:246

20 § Villkor om vinstutdelning som införs i bolagsordningen för ett livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst får godkännas bara om

1.beslutet har biträtts vid bolagsstämman av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget,

2.de försäkringstagare vars rätt berörs av villkoret har underrättats om att detta tas in eller ändras,

3.högst femtio procent av de underrättade försäkringstagare som hörts av eller högst tio procent av samtliga underrättade försäkringstagare motsätter sig ändringen,

4.ändringen inte kan antas försämra rätten för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

Första stycket 4 gäller även villkor i bolagsordningen om förlust- täckning.

En sådan underrättelse som avses i första stycket 2 ska ske genom att en redogörelse för ändringen av bolagsordningen och dess konsekvenser tillställs försäkringstagarna på deras senast kända postadress.

Första stycket 2–4 och tredje stycket gäller även när en livförsäkring övergår från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet genom fusion eller överlåtelse av försäkrings- bestånd, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Det som föreskrivs om godkännande av villkor om vinstutdelning gäller då i stället tillstånd att verkställa fusionsplan och överlåtelseavtal.

21 § För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor om vinstutdelning i bolagsordningen och som ska övergå till vinst- utdelande verksamhet får sådana villkor om vinstutdelning som avses i 20 § godkännas bara om uppskrivningsfonden, konsolideringsfonden, fonden för verkligt värde och andra övervärden i bolaget, med avdrag för aktiekapitalet och överkursfonden, gottskrivs försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna som återbäring eller på annat sätt.

Minskning av aktiekapitalet och reservfonden

Tillstånd att verkställa minskningsbeslut för återbetalning till aktie- ägarna

22 § Vid minskning av aktiekapitalet i ett försäkringsaktiebolag för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman eller för återbetalning till aktieägarna gäller inte 20 kap. 23–29 §§ aktie- bolagslagen (2005:551). I stället gäller 23–27 §§ detta kapitel.

23 § Om minskningsbeloppet helt eller delvis ska användas för ändamål som avses i 20 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 aktiebolagslagen (2005:551), får bolaget inte verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från allmän domstol.

Finansinspektionen får besluta att aktiekapitalet får minskas utan

tillstånd från allmän domstol, om bolaget samtidigt vidtar åtgärder som

59

medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital Prop. 2009/10:246 minskar.

Ansökan om tillstånd

24 § Bolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa ett minskningsbeslut enligt 23 § hos tingsrätten i den ort där styrelsen har sitt säte. Ansökan ska ges in inom två månader efter det att minskningsbeslutet registre- rades. Tillsammans med ansökan ska bolaget ge in ett bevis om att minskningsbeslutet har registrerats.

Inhämtande av Finansinspektionens yttrande och kallelse på borgenärer

25 § Domstolen ska omgående inhämta Finansinspektionens yttrande om och i så fall i vilken utsträckning minskningen kan komma att inverka på den rätt som tillkommer försäkringstagarna och andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringar. Om domstolen med hänsyn till yttrandets innehåll finner att minskningen inte bör verkställas, ska ansökan genast avslås. I annat fall ska domstolen kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill motsätta sig ansökan att senast en viss dag skriftligen anmäla detta hos domstolen. Domstolen ska dock inte kalla de borgenärer vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att den som inte gör

 

någon anmälan ska anses ha medgett ansökan. I kallelsen ska ett

 

kortfattat sammandrag av inspektionens yttrande tas in. Domstolen ska se

 

till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

 

När allmän domstol ska lämna tillstånd

 

26 § Tillstånd ska ges, om inte någon av de borgenärer som har kallats

 

motsätter sig ansökan inom förelagd tid eller om det visas att de

 

borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har

 

betryggande säkerhet för sina fordringar. Att en försäkringstagare eller

 

någon annan ersättningsberättigad på grund av en försäkring motsätter

 

sig ansökan utgör dock inte något hinder, om Finansinspektionens

 

yttrande ger grund för att ge tillstånd.

 

Registrering

 

27 § Domstolen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt 24 §

 

och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana

 

ansökningar.

 

Tillstånd till vinstutdelning efter minskningsbeslut för förlusttäckning

 

28 § I stället för 20 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller för

 

försäkringsaktiebolag att vinstutdelning inte får beslutas utan tillstånd

60

 

från allmän domstol under tre år efter registreringen av ett beslut om Prop. 2009/10:246 minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Tillstånd behövs dock

inte om aktiekapitalet efter eller i samband med minskningsbeslutet har ökats med minst minskningsbeloppet. I fråga om domstolens tillstånd gäller 24–27 §§ i tillämpliga delar.

Minskning av reservfonden

29 § I stället för 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) gäller för försäkringsaktiebolag att minskning av reservfonden får ske för åter- betalning till aktieägarna eller annat ändamål, om allmän domstol med tillämpning av 24–26 §§ ger tillstånd till minskningen.

Lån m.m. till närstående

30 § I stället för 21 kap. 1–4 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om penninglån och ställande av säkerhet gäller 4 kap. 9 § denna lag för en sådan person som avses i 21 kap. 1 § 2 aktiebolagslagen och för en person eller ett företag som har en sådan anknytning som avses i 3–5 samma paragraf till denna person.

Fusion

Överlåtande bolag

31 § Ett försäkringsaktiebolag får vara överlåtande bolag vid en fusion bara om ett annat svenskt försäkringsaktiebolag eller en motsvarande juridisk person med hemvist i ett annat land inom EES än Sverige är övertagande bolag.

Tillämpliga bestämmelser

32 § Vid fusion med ett försäkringsaktiebolag gäller inte 23 kap. 19–21, 22–24 och 45 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller 33–35 §§ detta kapitel. I 37 § finns särskilda bestämmelser om fusion genom absorption av helägt dotterbolag.

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen

33 § När fusionsplanen gäller i samtliga bolag, ska såväl överlåtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finans- inspektionen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt

61

2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare under- rätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

34 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska det prövas att försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

När en ansökan ska avslås

35 § En ansökan enligt 33 § ska avslås om

1.fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot bolags- ordningen,

2.fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller

enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer4 eller om prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

3.vid kombination, revisorsyttrandena enligt 23 kap. 11 § aktiebolags- lagen (2005:551) inte utvisar att de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår till minst aktiekapitalet

idetta,

4.försäkringstagarna och andra borgenärer inte har tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet som avses i 34 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringstagarnas och andra borgenärers intressen, eller

5.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och pröv- ningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får tillståndsfrågan förklaras vilande under högst sex månader.

Registrering av fusionen

36 § I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 25 § andra stycket aktie- bolagslagen (2005:551) om tidpunkten för anmälan av fusionen för

4 EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

Prop. 2009/10:246

62

registrering ska anmälan göras senast två månader från det att Finans- Prop. 2009/10:246

inspektionens tillstånd att verkställa fusionsplanen har vunnit laga kraft

eller regeringen har meddelat sådant tillstånd.

Absorption av helägt dotterbolag

37

§ Vid absorption av ett helägt dotterbolag gäller inte 23 kap. 32 och

33

§§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller följande.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos

 

Finansinspektionen. Ansökan ska ges in senast en månad efter det att

 

fusionsplanen har blivit gällande hos moderbolaget och, om fusions-

 

planen har registrerats enligt 23 kap. 30 § aktiebolagslagen, senast två år

 

efter det att uppgift om att planen har registrerats har kungjorts. Ärenden

 

som är av principiell betydelse eller av särskild vikt ska prövas av

 

regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finans-

 

inspektionen.

 

I fråga om ett ärende enligt första stycket gäller 34 och 35 §§ i tillämp-

 

liga delar. Det som anges om överlåtande bolag ska avse dotterbolag och

 

det som anges om övertagande bolag ska avse moderbolag.

 

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt

 

andra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med

 

anledning av sådana ansökningar. Bolagsverket ska efter en sådan under-

 

rättelse registrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

 

Särskilt bokslut

 

38 § Vid upprättande av ett särskilt bokslut i ett försäkringsaktiebolag

 

enligt 23 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det som anges i

 

6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen (1999:1078) om bestämmelser i

 

årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse bestämmelser i lagen

 

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

 

Ogiltighet

 

39 § I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 52 § tredje stycket aktie-

 

bolagslagen (2005:551) om att väcka talan gäller följande för ett försäk-

 

ringsaktiebolag.

 

Utöver det som föreskrivs i 7 kap. 51 § första stycket aktiebolagslagen

 

och 23 kap. 52 § första stycket samma lag får talan inte väckas efter det

 

att Finansinspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft har

 

lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen eller regeringen har meddelat

 

sådant tillstånd.

 

Delning

 

Krav på tillstånd för överlåtelse av viss verksamhet

 

40 § Ett försäkringsaktiebolag får inte genom delning överlåta verksam-

 

het som bara får drivas efter tillstånd till ett bolag som inte har ett sådant

 

tillstånd.

63

 

Undantag från krav på underrättelse till vissa borgenärer

Prop. 2009/10:246

41 § Ett försäkringsaktiebolag behöver inte underrätta sina

kända

borgenärer enligt 24 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Inhämtande av Finansinspektionens yttrande

42 § Bolagsverket ska inte kalla ett försäkringsaktiebolags borgenärer enligt 24 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551). I stället ska verket inhämta ett yttrande från Finansinspektionen. Yttrandet ska innehålla uppgift om huruvida

1.försäkringsaktiebolagets försäkringstagare och andra borgenärer har tillförsäkrats en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden och borge- närerna inte redan har en sådan säkerhet, och

2.de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att delningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra fordringsägares intressen.

Överlämnande av ärendet till allmän domstol

43 § När Finansinspektionen har kommit in med sitt yttrande och den tid inom vilken borgenärerna kan motsätta sig ansökan enligt 24 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) har gått ut, ska Bolagsverket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där styrelsen i det överlåtande bolaget har sitt säte.

När allmän domstol ska avslå en ansökan

44 § I stället för 24 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller att allmän domstol ska avslå en ansökan om tillstånd att verkställa delnings- planen om

1. det inte av Finansinspektionens yttrande framgår att

a)försäkringsaktiebolagets försäkringstagare och andra borgenärer har tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet som avses i 42 § 1, eller

b)de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att delningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra fordringsägares intressen, och

2. det inte visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar.

Att någon av försäkringsaktiebolagets borgenärer motsätter sig an- sökan innebär inte att ansökan ska avslås, om Finansinspektionens yttrande ger grund för att tillstånd ska ges.

Om domstolen anser det nödvändigt får den begära att Finansinspek- tionen kompletterar sitt yttrande.

64

Likvidation

Prop. 2009/10:246

Tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut

45 § Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) om i vilka fall allmän domstol eller Bolagsverket ska besluta att ett bolag ska gå i likvidation gäller för försäkringsaktiebolag att Bolagsverket ska besluta att bolaget ska gå i likvidation om

1.ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats, eller

2.tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats utan att bolaget

istället har fått ett tillstånd att driva någon annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

En fråga om sådan likvidation prövas på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare eller på anmälan av Finansinspektionen.

46 § I stället för det som föreskrivs i 25 kap. 11 § första stycket 2 aktie- bolagslagen (2005:551) om 8 kap. 3 § första stycket och 16 § årsredo- visningslagen (1995:1554) ska 8 kap. 5 och 8 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag gälla för försäkringsaktiebolag.

Finansinspektionens anmälan

47 § Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 11 § tredje stycket och 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska en fråga om likvidation enligt dessa paragrafer också prövas efter anmälan av Finans- inspektionen.

Kontrollbalansräkningens innehåll

48 § Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) om kontrollbalansräkningens innehåll gäller för försäkrings- aktiebolag följande.

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek ska inom linjen tilläggas en post som utvisar den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för de förväntade försäljningskostnaderna. I fråga om sådana tillgångar som anges i 4 kap. 2 § 4 och 5 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk- ringsföretag gäller att de tas upp till anskaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskrivningar, om ett högre värde erhålls genom detta.

Värdehandlingar som används för skuldtäckning enligt 6 kap. 3 § 1–4, 9–11, 16 och 17 får tas upp till högre värde än det som följer av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Detta gäller bara om värde- handlingarna kan avyttras till detta högre värde vid sådana tidpunkter att förutsättningarna att infria de försäkringsåtaganden som värdehand- lingarna säkerställer kan anses tillfredsställande.

Andra värdehandlingar än de som avses i tredje stycket och som utgörs av reversfordringar som förfaller eller kan sägas upp till betalning av

65

försäkringsaktiebolaget först efter längre tid än ett år får, om det finns Prop. 2009/10:246 särskilda skäl för det, tas upp över det verkliga värdet, dock högst till

anskaffningsvärdet.

Hinder mot beslut om upphörande av likvidation

49 § Utöver 25 kap. 45 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller att ett beslut om att en likvidation ska upphöra och försäkringsaktiebolagets verksamhet återupptas inte får fattas, om

1.bolaget har fått tillstånd att driva försäkringsrörelse för en bestämd tid och den tiden har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats, eller

2.bolagets tillstånd att driva försäkringsrörelse har återkallats.

Försäkringsaktiebolags firma

50 § Ett försäkringsaktiebolags firma ska innehålla ordet försäkring.

Skadestånd

51 § Det som föreskrivs i 29 kap. 1–3 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om skadeståndsansvar vid överträdelse av där angivna bestämmelser gäller för försäkringsaktiebolag även vid överträdelse av denna lag.

12 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för ömsesidiga försäkringsbolag

Inledande bestämmelser

Delägare

1 § Delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag är försäkringstagarna. Återförsäkringstagare ska dock inte på grund av återförsäkringen anses som delägare.

I bolagsordningen får det föreskrivas att också de försäkrade, även om de inte samtidigt är försäkringstagare, ska vara delägare för en försäkring som

1.tecknas av en arbetsgivare för att ge försäkringsskydd åt anställda,

och

2.grundas på kollektivavtal.

Ansvar för ett ömsesidigt försäkringsbolags förpliktelser

 

2 § I ett ömsesidigt försäkringsbolag har delägarna inte något personligt

 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

 

I bolagsordningen för ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag får det

 

dock föreskrivas att en delägare ska täcka skulder, avsättningar eller

 

förluster i direkt skadeförsäkringsrörelse, som bolaget inte kan täcka

 

genom att ta i anspråk egna tillgångar eller medel, genom att göra

 

kapitaltillskott till bolaget (uttaxering).

66

En delägares skyldighet enligt andra stycket gäller bara för skade- Prop. 2009/10:246 försäkring som inte har tecknats av en konsument eller ett dödsbo för

enskilt eller i huvudsak enskilt ändamål.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i tredje stycket för lokala skadeförsäkringsbolag med en årlig premieinkomst från skadeförsäk- ringsrörelsen som inte överstiger ett belopp motsvarande fem miljoner euro och där minst hälften av premieinkomsten kommer från bolagets delägare.

Hänvisningar till allmänna bestämmelser för ekonomiska föreningar

3 § När det i detta kapitel hänvisas till lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det som där sägs om

1.ekonomisk förening avse ömsesidigt försäkringsbolag,

2.medlem avse delägare,

3.stadgar avse bolagsordning, och

4.föreningsstämma avse bolagsstämma.

Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i lagen om ekono- miska föreningar.

Definitioner m.m.

4 § Bestämmelserna i 1 kap. 4–7 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om moderförening, dotterföretag, koncern och avancerad elektronisk signatur ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i denna lag, i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag och i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska gälla helt eller delvis för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 1 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Bildande av ett ömsesidigt försäkringsbolag

Stiftare

6 § Ett ömsesidigt försäkringsbolag bildas av en eller flera stiftare. En stiftare ska vara

1.en fysisk person som är bosatt i ett land inom EES,

2.en svensk juridisk person, eller

3.en juridisk person som har bildats enligt lagstiftningen i ett land inom EES och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta område.

67

Handelsbolag eller motsvarande juridiska personer som har bildats enligt lagstiftningen i ett land inom EES får vara stiftare bara om varje obegränsat ansvarig bolagsman är bosatt inom detta område.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att någon annan än den som har angetts i första och andra styckena får vara stiftare.

7 § Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

8 § Stiftarna anger villkoren för bolagsbildningen och upprättar en bolagsordning. De ska bestämma att ett visst antal försäkringar till minst ett visst sammanlagt belopp ska vara tecknade, innan bolaget får anses bildat. Vid bestämmandet av antal försäkringar och belopp ska hänsyn tas till arten av den planerade rörelsen och till garantikapitalets storlek.

Garantikapital

9 § Ett ömsesidigt försäkringsbolag får inte bildas utan garantikapital, om det inte finns särskilda skäl för det.

Om det behövs får tillskott av garantikapital göras även under rörelsens gång. Beslut om sådant tillskott ska anmälas för registrering senast sex månader efter beslutet. För registrering krävs att hälften av tillskottet har betalats in. Garantikapitalet är ökat när registrering har skett. Garanti- kapitalet ska vara helt inbetalat senast sex månader efter registreringen av tillskottet.

Tillskott av garantikapital ska alltid göras med pengar.

10 § Garantikapitalet ska återbetalas när det inte längre behövs för att rörelsen ska kunna drivas ändamålsenligt och en återbetalning är förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning och storlek i 7 kap. Bestämmelser om villkor för sådan återbetalning finns i 66 §.

Garantikapitalet ska också återbetalas om inte registrering sker enligt 18 §.

Bolagsordning

11 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning ska ange

1.bolagets firma,

2.den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,

3.föremålet för bolagets verksamhet, varvid det ska anges särskilt om rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

4.om försäkringsrörelse ska drivas utanför EES,

5.antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolags- stämman, samt tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6.den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara försäkringstagarna är delägare,

7.garantikapitalet,

Prop. 2009/10:246

68

8. regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas och hur beslut Prop. 2009/10:246 ska fattas på stämman, varvid det ska anges särskilt

om och hur fullmäktige ska utses samt i vilken utsträckning delägarnas rösträtt ska utövas genom fullmäktige, och,

i vilken utsträckning garanterna ska ha rösträtt,

9.för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäkrings- företag samt hur uttaxeringen ska genomföras,

10.i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garanti- kapitalet,

11.om och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet ska återbetalas,

12.sättet att sammankalla bolagsstämman,

13.vilka ärenden som ska förekomma på den ordinarie stämman,

14.de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

15.antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som ska vara tecknade innan bolaget kan anses bildat,

16.hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upplösning, och

17.för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska förekomma, vad som ska gälla för dessa.

Om försäkringsbolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska detta anges i bolagsordningen.

Stiftelseurkund

12 § Sedan tillstånd att driva försäkringsrörelse har meddelats, ska stiftarna upprätta och skriva under en daterad stiftelseurkund som ska innehålla uppgifter om sättet och tiden för kallelse till den konstituerande stämman.

Teckning av försäkringar

13 § Teckning av försäkringar i bolaget ska ske på stiftelseurkunden eller på en teckningslista som innehåller en kopia av stiftelseurkunden. Tillsammans med stiftelseurkunden ska det finnas kopior av tillståndet att driva försäkringsrörelse och bolagsordningen.

En teckning av försäkring som har gjorts på ett annat sätt än det som anges i första stycket kan göras gällande bara om bolaget registreras utan att tecknaren dessförinnan har anmält felet hos Bolagsverket.

Om en försäkring har tecknats med villkor är teckningen ogiltig. Har ogiltigheten inte anmälts hos Bolagsverket före bolagets registrering, är dock tecknaren bunden fastän han eller hon inte kan åberopa villkoret.

Konstituerande stämma

14 § Beslutet om bolagets bildande ska fattas på en konstituerande stämma.

69

Stiftarna ska kalla dem som har tecknat försäkringar och röst- Prop. 2009/10:246 berättigade garanter till den konstituerande stämman enligt bestäm-

melserna i bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma. Stiftarna ska även se till att teckningslistorna och de handlingar som stiftelseurkunden hänvisar till hålls tillgängliga för tecknarna under minst en vecka före stämman på den plats som har angetts i kallelsen.

Om alla försäkringar tecknas vid stämman och alla de som har tecknat försäkringar och röstberättigade garanter är ense, kan beslutet om bolagets bildande fattas även om någon kallelse till stämman inte har skett.

På den konstituerande stämman ska stiftarna lägga fram stiftelse- urkunden och de till den fogade handlingarna i original. Stiftarna ska lämna uppgifter om antalet tecknade försäkringar, det sammanlagda beloppet av dessa och det belopp som har inbetalats på garantikapitalet. Samtliga uppgifter ska föras in i protokollet.

Beslut vid konstituerande stämma

15 § Om det vid den konstituerande stämman inte visas att försäkringar har tecknats till minst det antal och det sammanlagda belopp som anges i bolagsordningen samt att garantikapitalet har betalats in till den andel som föreskrivs i bolagsordningen, har frågan om bolagets bildande fallit.

Om flertalet av de närvarande röstberättigade röstar för beslutet att bilda bolaget, är bolaget bildat. I annat fall har frågan om bolagets bildande fallit.

När ett ömsesidigt försäkringsbolag är bildat, ska en styrelse och revisorer väljas.

I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt bestämmelserna om stämma i denna lag, lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och bolagsordningen.

Betalning av försäkringar och garantikapital

16 § En skuld på grund av teckning av garantikapital får inte kvittas mot en fordran hos bolaget.

Bolaget får inte överlåta eller pantsätta fordringar på garantikapital.

17 § Betalningar i pengar av försäkringar och garantikapitalet ska ske genom insättning på ett särskilt konto som stiftarna har öppnat för ända- målet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i ett land inom EES. Belopp som har satts in på kontot får lyftas av bolaget först när styrelsen har valts.

Om frågan om bolagets bildande har fallit eller om teckningen av försäkringar eller garantikapital av annat skäl inte är bindande, ska de inbetalda beloppen betalas tillbaka enligt 19 § andra stycket.

70

Registrering av bolaget

Prop. 2009/10:246

Förutsättningar för registrering

18 § Ett ömsesidigt försäkringsbolag ska anmälas för registrering senast sex månader efter beslutet om tillstånd att driva försäkringsrörelse.

För registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag, där garantikapital ska finnas, krävs att hela garantikapitalet är inbetalt.

Verkan av att registrering inte sker

19 § Frågan om bolagsbildning faller, om

1.någon anmälan för registrering av bolaget inte har gjorts inom före- skriven tid, eller

2.Bolagsverket genom ett beslut som vunnit laga kraft har avskrivit ett ärende om sådan registrering eller har vägrat registrering av bolaget.

Om frågan om bolagsbildning har fallit, ansvarar styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av de belopp som har betalats på grund av garantiavtalet eller de tecknade försäkringarna. Uppkommen avkastning ska läggas till beloppen och avdrag ska göras för kostnaderna på grund av åtgärder enligt 20 § tredje meningen.

Rättshandlingar före bolagets registrering

20 § Innan det ömsesidiga försäkringsbolaget har registrerats, kan det inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock föra talan i mål rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för att erhålla de belopp som tecknats som garantikapital.

21 § För en åtgärd som vidtas på bolagets vägnar före registreringen svarar de som har deltagit i åtgärden eller beslutet om denna solidariskt. När bolaget har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har tillkommit efter det att bolaget har bildats.

22 § Om det har slutits avtal för bolaget före registreringen gäller följande. En avtalspart som inte kände till att bolaget inte var registrerat, kan frånträda avtalet till dess att bolaget har registrerats. En avtalspart som kände till att bolaget inte var registrerat kan, om annat inte har avtalats, frånträda avtalet bara om frågan om bolagets bildande har fallit enligt 19 §.

Förlagsinsatser

23 § Ömsesidiga försäkringsbolag ska i bolagsordningen kunna ange att kapital får tillskjutas i enlighet med det som gäller om förlagsinsatser enligt 5 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Det som föreskrivs i 5 kap. 1 § andra stycket lagen om ekonomiska

föreningar om det högsta beloppet av förlagsinsatser från andra än

71

medlemmar ska inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag. I stället får Prop. 2009/10:246 summan av sådana insatser efter tillskottet uppgå till högst summan av

övrigt eget kapital.

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om högre förlagsinsatser än som anges i andra stycket.

Bolagets ledning

Tillämpliga bestämmelser om bolagets ledning

24 § Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska före- ningar om föreningens ledning ska gälla även för ömsesidiga försäkringsbolag med de tillägg som följer av 25–31 §§.

Styrelsen

25 § Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att styrelseledamöter ska vara medlemmar i föreningen ska inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska mer än hälften av styrelse- ledamöterna vara personer som varken är anställda i bolaget eller anställda eller styrelseledamöter i företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag.

Uppgifter inför styrelseval

26 § Bolagsstämmans ordförande ska innan styrelseval hålls i ett ömse- sidigt försäkringsbolag lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet gäller har i andra företag.

Verkställande direktör

27 § I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska styrelsen utse en verkställande direktör. Den verkställande direktören får inte vara ordförande i styrelsen.

Jäv för styrelseledamot och den verkställande direktören

28 § Bestämmelserna i 6 kap. 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om jäv för en styrelseledamot eller den verkställande direktören gäller även en fråga om avtal mellan det ömsesidiga försäkringsbolaget och en juridisk person som styrelseledamoten eller den verkställande direktören ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. Detta gäller dock inte om

1.det ömsesidiga försäkringsbolaget äger samtliga aktier i bolagets motpart, och

2.motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

72

Generella inskränkningar Prop. 2009/10:246

29 § Utöver 6 kap. 13 § första stycket och 7 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att beslut, rättshandlingar eller andra åtgärder enligt dessa bestämmelser inte heller får fattas eller företas till nackdel för garanter eller ersättningsberättigade som på grund av försäkringsavtal har rätt till en andel av de ackumulerade vinster som har uppstått i rörelsen.

30 § Bestämmelserna i 6 kap. 13 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om förbud för en ställföreträdare att följa vissa föreskrifter av föreningsorgan gäller även föreskrifter som står i strid med bestämmelser i denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Överskridande av befogenhet eller behörighet

31 § Bestämmelsen i 6 kap. 14 § första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om en ställföreträdares överskridande av befo- genhet ska inte gälla när styrelsen eller den verkställande direktören har överträtt en föreskrift om föremålet för bolagets verksamhet eller andra föreskrifter som har meddelats i bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan.

Om ställföreträdaren har företagit en rättshandling för bolaget och då har handlat i strid med bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar om föreningsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot bolaget.

Bolagsstämma

Tillämpliga bestämmelser om bolagsstämma

32 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag med de undantag och tillägg som följer av 33–41 §§.

Rösträtt för garanter

33 § Garanters rätt att besluta i ett ömsesidigt försäkringsbolags ange- lägenheter utövas vid bolagsstämman. Bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om rösträtt för medlemmar gäller även garanter, om en garant enligt bolagsordningen har rösträtt på bolagsstämman.

Ombud och biträden

34 § Bestämmelserna om vem som får vara ombud eller biträde i 7 kap. 2 § andra och tredje styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

73

Fortsatt bolagsstämma

Prop. 2009/10:246

35 § Bestämmelserna om uppskov med beslut till fortsatt stämma

i

7 kap. 4 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag, om en tiondel av de närvarande röstberättigade begär det.

Förslagsrätt

36 § Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar får inskränkas i ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning om fullmäktige har utsetts.

Finansinspektionens skyldighet att kalla till bolagsstämma

37 § Den skyldighet att kalla till stämma som länsstyrelsen har enligt 7 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska för ömse- sidiga försäkringsbolag i stället gälla för Finansinspektionen.

Fullmäktige m.m.

38 § Utöver bestämmelserna i 7 kap. 12 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om fullmäktige gäller för ömsesidiga försäkringsbolag att minst hälften av fullmäktige ska utses av delägarna eller av organisationer som kan anses företräda delägarnas intressen.

Bestämmelserna om längsta mandattid och vem som kan utses till fullmäktig i 7 kap. 12 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

Om fullmäktige utsetts, får bestämmelser tas in i bolagsordningen om att redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska tillhandahållas enligt 7 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar genom att fram till bolagsstämma hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar på bolagets webbplats.

Delägarna har rätt att närvara och yttra sig vid ett fullmäktige- sammanträde, om inte annat anges i bolagsordningen.

Ändring av bolagsordningen

39 § I stället för 7 kap. 14 § första stycket andra och tredje meningarna lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att ett beslut att ändra bolagsordningen i ett ömsesidigt försäkringsbolag är giltigt om två tredjedelar av samtliga röstande har förenat sig om det.

40 § En ändring av villkor om vinstutdelning till garanter eller inne- havare av förlagsandelar eller om förlusttäckning i ett ömsesidigt livförsäkringsbolags bolagsordning får godkännas bara om ändringen inte kan antas försämra rätten för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

74

41 § Om ett beslut att ändra bolagsordningen avser delägarnas ansvarig- Prop. 2009/10:246 het vid uttaxering enligt 2 § andra stycket, får beslutet inte tillämpas

tidigare än ett år efter registreringen av beslutet, om inte samtliga delägare har biträtt det.

Efter registrering ska beslutet genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Dessutom ska en underrättelse om beslutet sändas till varje delägare vars postadress är känd.

Den som är delägare när beslutet fattas men som inte samtycker till beslutet har rätt att inom ett år från beslutets registrering häva försäkringsavtalet utan att rätta sig efter den uppsägningstid som annars skulle ha gällt. Om avtalet hävs har delägare rätt att få ut den på försäkringen belöpande andelen av ej intjänade premier och återbäring. Beräkningen av denna andel ska göras för den tidpunkt då avtalet upphör att gälla.

Revision och särskild granskning

Tillämpliga bestämmelser om revision och särskild granskning

42 § Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om revision och särskild granskning ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag med de avvikelser och tillägg som följer av 43 §.

Kompetenskrav m.m.

43 § I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska minst en revisor utses av bolagsstämman.

Bara den som är auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller annan godkänd revisor får vara revisor i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Minst en av de revisorer som bolags- stämman har utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

Bestämmelserna i 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om registrering av revisor ska även gälla för revisor som har utsetts enligt denna paragraf.

Allmän granskning

44 § Om inte något annat anges i bolagsordningen, får det i ett ömsesidigt försäkringsbolag utses en eller flera personer (lekmanna- revisorer) att utföra sådan granskning som anges i 46 §.

Bestämmelserna om revisorer i denna lag och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är inte tillämpliga på lekmannarevisorer.

45 § För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter utses. Bestäm- melserna i denna lag om lekmannarevisor gäller i tillämpliga delar även suppleant.

75

Lekmannarevisorns uppgifter

Prop. 2009/10:246

46 § Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett

 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och

 

om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så

 

ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning

 

kräver.

 

47 § Lekmannarevisorn ska följa bolagsstämmans anvisningar, om de

 

inte strider mot lag, bolagsordningen eller god sed.

 

48 § Lekmannarevisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en gransk-

 

ningsrapport till bolagsstämman. Bestämmelser om rapportens innehåll

 

och den tidpunkt då den ska lämnas till bolagets styrelse finns i 56 §.

 

49 § Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse

 

som avses i 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

 

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

 

50 § Styrelsen och den verkställande direktören ska ge lekmanna-

 

revisorn tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning

 

lekmannarevisorn anser vara nödvändig. De ska lämna de upplysningar

 

och det biträde som lekmannarevisorn begär.

 

Samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören,

 

revisorn och lekmannarevisorn i ett dotterbolag gentemot en lekmanna-

 

revisor i moderbolaget.

 

Hur en lekmannarevisor utses

 

51 § En lekmannarevisor väljs av bolagsstämman, om inte bolags-

 

ordningen innehåller bestämmelser om att lekmannarevisorn ska utses på

 

något annat sätt.

 

Obehörighetsgrunder

 

52 § Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud

 

eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara lek-

 

mannarevisor.

 

Jäv

 

53 § Lekmannarevisor får inte den vara som

 

1.är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning

iledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

2.är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1,

76

3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder Prop. 2009/10:246 bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll

däröver,

4.är gift med eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,

5.är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller är gift med den andres syskon, eller

6.står i låneskuld till bolaget eller något annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara lekmannarevisor i ett moderbolag får inte heller vara lekmannarevisor i dess dotterföretag.

Anlitande av biträde

54 § En lekmannarevisor får vid granskningen av bolaget inte anlita någon som enligt 53 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Om bolaget eller dess moderbolag har anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen, får lekmannarevisorn dock vid granskningen anlita sådana anställda i den utsträckning det är förenligt med god sed.

Lekmannarevisorns avgång

55 § Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om lekmannarevisorn eller den som har utsett lekmannarevisorn anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göras hos styrelsen. Om en lekmannarevisor som inte är vald på bolagsstämma vill avgå, ska han eller hon anmäla det också hos den som har utsett honom eller henne.

Lekmannarevisorns granskningsrapport

56 § Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast två veckor före den ordinarie bolagsstämman.

I rapporten ska lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som avses i 46 § och om sådana förhållanden som han eller hon har varit skyldig att granska enligt 47 §. Om lekmannarevisorn finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot den verkställande direktören, ska han eller hon upplysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärkningen.

Lekmannarevisorn får i granskningsrapporten även lämna andra upplysningar som han eller hon anser att delägarna, de delegerade eller garanterna bör få kännedom om.

57 § Granskningsrapporten ska hållas tillgänglig för och sändas till de röstberättigade på samma sätt som anges i 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar samt läggas fram på bolags- stämman.

77

Lekmannarevisorns närvaro vid bolagsstämma

 

Prop. 2009/10:246

58 § Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid bolagsstämma. Han eller

 

hon är skyldig att närvara, om det med hänsyn till ärendena kan anses

 

nödvändigt.

 

 

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

 

 

59 § Lekmannarevisorn får inte till en enskild delägare,

delegerad,

 

garant eller utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana

 

bolagsangelägenheter som lekmannarevisorn får kännedom om när han

 

eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.

 

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

 

 

60 § Lekmannarevisorn är skyldig att till bolagsstämman lämna alla

 

upplysningar som bolagsstämman begär, i den mån det inte skulle vara

 

till väsentlig skada för bolaget.

 

 

61 § Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, annan

 

lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget har försatts i

 

konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets

 

angelägenheter.

 

 

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upp-

 

lysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under

 

förundersökning i brottmål.

 

 

Registrering

 

 

62 § Bestämmelserna i 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska

 

föreningar om registrering av styrelseledamöter ska även gälla för

 

lekmannarevisorer.

 

 

Vinstutdelning m.m.

 

 

Tillåtna former för värdeöverföring till garanter och innehavare av

 

förlagsandelar

 

 

63 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags medel får betalas ut till garanter

 

och innehavare av förlagsandelar bara enligt bestämmelserna i denna lag

 

om vinstutdelning, återbetalning av garantikapital och det som gäller

 

enligt denna lag och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om

 

utskiftning vid bolagets likvidation.

 

 

Vinstutdelning

 

 

64 § Vinstutdelning till garanter och innehavare av förlagsandelar får

 

bara ske om det följer av bolagsordningen.

 

 

Vinstutdelningen får inte överstiga det som i den fastställda balans-

 

räkningen och, i fråga om moderbolag som ska upprätta

koncern-

78

 

 

redovisning, i den fastställda koncernbalansräkningen för det senaste Prop. 2009/10:246 räkenskapsåret redovisats som bolagets respektive koncernens nettovinst

för året, balanserade vinst och fria fonder sedan avdrag gjorts för

1.det belopp som enligt 68 § ska användas för återbäring,

2.den redovisade förlusten,

3.det belopp som enligt lag eller bolagsordning ska avsättas till bundet eget kapital eller, i fråga om moderbolag, det belopp som av det fria egna kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna ska föras över till det bundna egna kapitalet, och

4.det belopp som enligt bolagsordningen på annat sätt ska användas för något annat ändamål än vinstutdelning.

Vinstutdelningen får inte ske med så stort belopp att utdelningen med hänsyn till bolagets eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.

65 § Beslut om vinstutdelning till garanter eller innehavare av förlags- andelar fattas av bolagsstämman. Stämman får bara i den utsträckning den har skyldighet till detta enligt bolagsordningen besluta om utdelning av större belopp än det som styrelsen föreslagit eller godkänt.

Återbetalning av garantikapital m.m.

66 § Återbetalning av garantikapitalet får bara beslutas av bolags- stämman. Stämmans beslut ska anmälas till Bolagsverket för registrering. För registrering krävs att Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till återbetalningen. Någon återbetalning får inte göras innan beslutet har registrerats.

Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har gått i likvidation eller försatts i konkurs, får en garant eller innehavare av förlagsandelar inte ta emot betalning ur bolagets tillgångar för fordran avseende inbetalt garanti- kapital eller förlagsinsatser förrän bolagets övriga skulder har blivit fullt betalda eller tillräckliga medel avsatts till detta.

Olagliga värdeöverföringar

67 § Om utbetalning till garanter eller innehavare av förlagsandelar görs i strid med denna lag eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska mottagaren betala tillbaka det belopp som tagits emot med ränta, beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635), från det att beloppet togs emot intill dess ränta, till följd av 3 eller 4 § räntelagen, ska betalas enligt 6 § samma lag. Om utbetalningen har skett i form av vinstutdelning, är dock mottagaren återbäringsskyldig bara om bolaget visar att mottagaren insåg eller borde ha insett att utbetalningen stred mot denna lag eller lagen om ekonomiska föreningar.

För den brist som kan uppkomma vid återbetalningen ansvarar, enligt 13 kap. 1–4 §§ lagen om ekonomiska föreningar, de som medverkat till att besluta om eller verkställa utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som legat till grund för beslutet.

79

Förlusttäckning och fördelning av överskott i ömsesidiga livförsäkringsbolag

Användning av årsvinsten

68 § Årsvinsten i ett ömsesidigt livförsäkringsbolag och belopp som förs över från bundet eget kapital till fritt eget kapital i bolaget ska användas för återbäring, i den utsträckning

1.vinsten eller det överförda beloppet inte får tas i anspråk för vinst- utdelning eller för att täcka förluster enligt bestämmelser i bolags- ordningen, eller

2.annat inte följer av denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredo- visning i försäkringsföretag.

Fördelning av återbäring

69 § Ett ömsesidigt livförsäkringsbolag ska gottskriva återbäring till försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar med en fördelning som utgår från försäkringens bidrag till överskottet, om inte annat följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller bolagsordningen.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska

1. rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till

a)det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt till återbäring, eller

b)försäkringsbolagets ekonomiska situation, och

2.avgifter bestämmas på grundval av de kostnader som belöper på återköpet eller överföringen och med beaktande av den fordran som kvarstår mot försäkringstagaren för kostnader som uppkommit i samband med försäkringsavtalets ingående.

Konsolideringsfond

70 § Ett ömsesidigt livförsäkringsbolag ska ha en konsolideringsfond. Konsolideringsfonden får sättas ned bara för att täcka förluster eller för ett annat ändamål som anges i bolagsordningen. En sådan nedsättning får bara beslutas av bolagsstämman.

Reservfond

71 § För reservfond i ömsesidiga försäkringsbolag gäller 10 kap. 6 § andra och tredje styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Gåvor till allmännyttiga eller jämförliga ändamål

72 § Bolagsstämman får besluta

om

gåvor

till allmännyttiga eller

därmed jämförliga ändamål, om

det

med

hänsyn till ändamålens

Prop. 2009/10:246

80

beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt kan anses Prop. 2009/10:246 skäligt.

Styrelsen får till sådana ändamål bara använda tillgångar som med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse.

Likvidation

Frivillig likvidation

73 § Beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt försäkringsbolag fattas av bolagsstämman.

För beslut om likvidation i andra fall än när det finns grund för tvångslikvidation enligt 74§ krävs att det biträds av två tredjedelar av samtliga röstande. Längre gående villkor för att beslutet ska bli giltigt får föreskrivas i bolagsordningen.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 74 §, har beslutet omedelbar verkan. I övriga fall kan bolagsstämman besluta att likvida- tionen ska inträda en viss senare dag.

Bestämmelsen i 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om anmälan av beslutet ska gälla också för ömsesidiga försäkringsbolag.

Tvångslikvidation

74 § Bestämmelsen i 11 kap. 4 § första stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om rättens beslut om likvidation ska gälla också för ömsesidiga försäkringsbolag.

Bolagsverket ska förordna att ett ömsesidigt försäkringsbolag ska träda i likvidation om

1.bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,

2.ett tillstånd att driva försäkringsrörelse som har beviljats för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats,

3.tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats,

4.bolaget är försatt i konkurs som avslutats med överskott och bolagsstämman inte inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 79 §, eller

5.bolaget saknar till försäkringsregistret anmäld behörig styrelse eller verkställande direktör.

Beslut om likvidation ska inte meddelas, om det styrks att likvida- tionsgrunden upphört under ärendets handläggning. Frågor om likvida- tion enligt första eller andra stycket prövas på anmälan av Finans- inspektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktören eller delägare eller röstberättigad som inte är delägare.

I de fall som avses i andra stycket 4 eller 5 prövas frågan på ansökan även av en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda bolaget.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

81

Genomförande av likvidationen Prop. 2009/10:246

75 § För genomförandet av likvidationen gäller för ömsesidiga försäk- ringsbolag 11 kap. 5, 6 a–17 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska före- ningar med de tillägg som följer av 76–78 §§.

I ett ärende enligt 74 § andra stycket gäller även 11 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar.

Redovisning under likvidationen

76 § I 11 kap. 12 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska före- ningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas årsredovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 2 § 9 och 10 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om tillämpning av 5 kap. 18–25 §§ årsredovis- ningslagen (1995:1554) ska inte heller tillämpas.

Skifte

77 § Vid skifte av ett ömsesidigt försäkringsbolags tillgångar ska de som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet få del i tillgång- arna enligt de fördelningsgrunder som anges i bolagsordningen.

Hinder mot beslut om upphörande av likvidation

78 § Utöver 11 kap. 17 § första stycket andra meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att ett beslut om att en likvidation ska upphöra och det ömsesidiga försäkringsbolagets verksamhet återupptas inte får fattas, om det finns anledning till likvidationen enligt denna lag. Ett beslut om att återuppta verksamheten får inte fattas om det inte finns full täckning för bolagets förpliktelser.

Konkurs

79 § Bestämmelserna om konkurs i 11 kap. 19 och 20 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska även gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

Fusion

Överlåtande bolag

80 § Ett ömsesidigt försäkringsbolag får vara överlåtande bolag vid en fusion bara om ett annat ömsesidigt försäkringsbolag eller motsvarande juridisk person med hemvist inom ett annat land inom EES än Sverige är övertagande bolag.

82

Tillämpliga bestämmelser Prop. 2009/10:246

81 § Vid fusion med ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med de undantag och tillägg som följer av andra stycket.

I stället för 12 kap. 10–12, 14–16 och 35 §§ lagen om ekonomiska föreningar tillämpas 82–84 och 86 §§ detta kapitel. I 85 § detta kapitel finns regler om tillämpning av 12 kap. 6 och 17 §§ lagen om ekonomiska föreningar. I 86 § detta kapitel finns regler om tillämpning av 12 kap. 21 § samma lag.

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen

82 § När fusionsplanen gäller i samtliga försäkringsbolag, ska såväl överlåtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsbolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolags- ordningen enligt 2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöver- skridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats enligt 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 15 kap. 2 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

83 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska Finansinspektionen eller regeringen pröva om försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande försäkringsbolagens ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

När en ansökan ska avslås

84 § En ansökan enligt 82 § ska avslås om

1.fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot bolags- ordningen,

2.fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer eller om prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

83

3. försäkringstagarna och andra borgenärer inte har tillförsäkrats en Prop. 2009/10:246 sådan betryggande säkerhet som avses i 83 § eller de fusionerande

bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringstagarnas eller andra borgenärers intressen, eller

4. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och pröv- ningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst sex månader.

Registrering av fusionen

85 § Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 6 § och 17 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska i stället avse försäkringsregistret.

I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för registrering i 12 kap. 17 § andra stycket lagen om ekonomiska före- ningar, ska sådan anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd till verkställande av fusionsplanen har vunnit laga kraft eller regeringen har meddelat sådant tillstånd.

Absorption av helägt dotterbolag

86 § Bestämmelserna om fusion genom absorption i 12 kap. 21 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion mellan bolag enligt 80 § detta kapitel.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Finansinspektionen. Ansökan ska ges in senast en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande hos moderbolaget och, om fusions- planen har registrerats enligt 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska före- ningar, senast två år efter det att uppgift om att planen har registrerats har kungjorts. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt ska prövas av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 83 och 84 §§ i tillämpliga delar. Det som sägs om överlåtande bolag ska avse dotter- bolag och det som sägs om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt andra stycket och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt 12 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar.

Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 21 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar ska i stället avse försäkringsregistret.

Skadestånd

87 § Bestämmelserna i 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om ansvar vid överträdelse av bestämmelserna som anges där

84

gäller även för ömsesidiga försäkringsbolag. Det som föreskrivs där ska Prop. 2009/10:246 för ömsesidiga försäkringsbolag även gälla vid överträdelse av denna lag.

Det som föreskrivs i 13 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar om styrelseledamot ska även gälla för stiftare av ett ömsesidigt försäk- ringsbolag.

Firma

88 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma ska innehålla orden ömsesidig och försäkring. Om verksamheten avser att meddela försäk- ring av egendom bara inom ett begränsat geografiskt område, ska firman ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidig får utelämnas.

Bolagets styrelse får anta bifirma. Bifirma får inte innehålla ordet ömsesidig.

Firman ska tydligt skilja sig från firmor som är införda i det register som avses i 14 kap. 1 §. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i firmalagen (1974:156).

Registrering m.m.

89 § I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om registreringsmyndighet och försäkringsregister.

90 § För registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 15 kap. 2– 6 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Det som sägs där om föreningsregistret ska i stället avse försäkringsregistret.

För överklagande av beslut av Finansinspektionen gäller 17 kap. 1– 3 §§ i stället för 15 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar.

Straff och vite

91 § Bestämmelserna i 16 kap. 1 § första och tredje styckena, 1 a och 2 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om straff och vite gäller för ömsesidiga försäkringsbolag.

13 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkrings- föreningar

Inledande bestämmelser

Vad en försäkringsförening är

1 § En försäkringsförening är en förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva försäkringsrörelse i vilken medlemmarna deltar genom att använda föreningens tjänster som försäkringstagare eller som försäkrad.

85

Tillämpning av allmänna bestämmelser för ekonomiska föreningar

2 § Bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar om inte annat följer av denna lag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar på försäkringsföreningar ska det som där sägs om

1.ekonomisk förening avse försäkringsförening, och

2.föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i lagen om ekono- miska föreningar.

3 § Bestämmelserna om en ekonomisk förenings ändamål m.m. i 1 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäk- ringsföreningar.

Ansvar för en försäkringsförenings förpliktelser

4 § Utöver bestämmelserna om ansvar för en förenings förpliktelser i 1 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar får det i en försäkringsförenings stadgar föreskrivas att en medlem ska täcka skulder, avsättningar eller förluster i försäkringsrörelsen, som föreningen inte kan täcka genom att ta i anspråk egna tillgångar eller medel, genom att göra kapitaltillskott till föreningen(uttaxering).

Bildande av en försäkringsförening

Verksamhetskapital

5 § En försäkringsförening får inte bildas utan verksamhetskapital. Kapitalet får tillskjutas även av andra än medlemmar.

För registrering av en försäkringsförening, krävs att hela verksamhets- kapitalet har betalats in.

Verksamhetskapitalet ska återbetalas när det inte längre behövs för att rörelsen ska kunna drivas ändamålsenligt och en återbetalning är förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens storlek och sammansättning i 7 kap.

Verksamhetskapitalet ska också återbetalas om inte registrering sker enligt 7 §.

Stadgar

6 § En försäkringsförenings stadgar ska, utöver det som följer av 2 kap. 2 § första stycket 1–3 och 6–12 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, innehålla uppgift om

1.huruvida rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

2.huruvida föreningen ska driva försäkringsrörelse utanför EES,

3.de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,

4. storleken på verksamhetskapitalet,

Prop. 2009/10:246

86

5. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som tillskjutit Prop. 2009/10:246 verksamhetskapital,

6.den eventuella rösträtt på föreningsstämma som tillfaller den som tillskjutit verksamhetskapital,

7.i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och återbetalas,

och

8.för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna samt hur uttaxeringen ska genomföras.

I en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i stadgarna ska anges hur föreningens förlust får täckas.

Registrering m.m.

7 § I stället för bestämmelserna om registrering i 2 kap. 3 § första och andra styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, gäller för en försäkringsförening att

1.verksamheten får påbörjas när beslut om tillstånd att driva försäkringsrörelse har meddelats, och

2.anmälan för registrering ska göras senast sex månader efter det att ett sådant beslut har meddelats.

Det som föreskrivs i 2 kap. 4 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar om åtgärder för att erhålla utfästa insatser eller avgifter ska i stället avse verksamhetskapitalet.

Föreningens medlemmar m.m.

8 § Det som föreskrivs om en medlems rätt till utträde i 3 kap. 4 § första stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte i fråga om försäkringsföreningar om medlemmen på grund av sin anställning är skyldig att tillhöra försäkringsföreningen.

Bestämmelsen om skyldighet att hålla medlemsförteckningen till- gänglig i 3 kap. 6 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar.

Förlagsinsatser

9 § Bestämmelserna om högsta belopp av förlagsinsatser från andra än medlemmar i 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar. I stället får summan av sådana insatser efter tillskottet uppgå till högst summan av övrigt eget kapital.

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om högre förlagsinsatser än som anges i första stycket.

87

Föreningens ledning

Prop. 2009/10:246

Verkställande direktör

10 § Bestämmelserna i 6 kap. 3 § första och tredje styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om verkställande direktör gäller inte för försäkringsföreningar. I stället gäller att styrelsen i en försäk- ringsförening ska utse en verkställande direktör. Den verkställande direktören får inte vara ordförande i styrelsen.

Jäv för styrelseledamot och den verkställande direktören

11 § Bestämmelserna om jäv för en styrelseledamot eller den verk- ställande direktören i 6 kap. 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller även en fråga om avtal mellan försäkringsföreningen och en juridisk person som styrelseledamoten eller den verkställande direktören ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. Detta gäller dock inte om

1.försäkringsföreningen äger samtliga aktier i föreningens motpart,

och

2.motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

12 § Bestämmelserna om förbud för ställföreträdare att följa vissa föreskrifter av föreningsorgan i 6 kap. 13 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar om föreskrifterna står i strid med bestämmelser i denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Överskridande av befogenhet eller behörighet

13 § Bestämmelsen om en ställföreträdares överskridande av befogenhet i 6 kap. 14 § första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar när styrelsen eller den verkställande direktören har överträtt en föreskrift om föremålet för föreningens verksamhet eller andra föreskrifter som har meddelats i stadgarna eller av ett annat föreningsorgan.

Om ställföreträdaren har företagit en rättshandling för föreningen och då har handlat i strid med bestämmelserna i lagen om ekonomiska före- ningar om föreningsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot föreningen.

Föreningsstämma

Rätt att besluta i föreningens angelägenheter

14 § Utöver bestämmelserna om föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter i 7 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekono- miska föreningar får en försäkringsförening i stadgarna föreskriva om

rösträtt för den som tillskjutit verksamhetskapital.

88

Finansinspektionens skyldighet att kalla till föreningsstämma

Prop. 2009/10:246

15 § Den skyldighet att kalla till föreningsstämma som länsstyrelsen har

 

enligt 7 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska för

 

försäkringsföreningar i stället gälla för Finansinspektionen.

 

Fullmäktige

 

16 § Utöver bestämmelserna om fullmäktige i 7 kap. 12 § första stycket

 

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkrings-

 

föreningar att minst hälften av fullmäktige ska utses av föreningens

 

medlemmar eller av organisationer som kan anses företräda medlem-

 

marna.

 

Uppgifter inför styrelseval

 

17 § Föreningsstämmans ordförande ska innan styrelseval hålls i en

 

försäkringsförening lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den

 

som valet gäller har i andra företag.

 

Revision och särskild granskning

 

Kompetenskrav m.m.

 

18 § I stället för 8 kap. 1 § första stycket och 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att

1.föreningsstämman ska välja minst en revisor,

2.det i stadgarna får bestämmas att en eller flera revisorer ska utses på annat sätt,

3.bara den som är auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller annan godkänd revisor får vara revisor i en försäkringsförening, och

4.minst en av de revisorer som utses av föreningsstämman ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisors- examen.

Bestämmelserna i 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om registrering av revisor ska även gälla för revisor som har utsetts enligt denna paragraf.

Överskottsutdelning och annan användning av föreningens egendom

Utdelning av föreningens medel till medlemmar

19 § I stället för bestämmelserna om utbetalning av föreningens medel till medlemmarna i 10 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att föreningens medel får delas ut till medlemmar bara i form av återbäring eller, i samband med föreningens likvidation, som skifteslikvid.

Bestämmelserna i 10 kap. 2–5 §§ lagen om ekonomiska föreningar om vinstutdelning, insatsemission och överskottsutdelning gäller inte för

89

utbetalningar av föreningens medel till medlemmarna i en försäkrings- Prop. 2009/10:246 förening.

Vinstutdelning till dem som tillskjutit verksamhetskapital

20 § I en försäkringsförening får vinstutdelning ske till dem som till- skjutit verksamhetskapital, om det följer av stadgarna.

Användning av årsvinsten

21 § Årsvinsten i en livförsäkringsförening och belopp som förs över från bundet eget kapital till fritt eget kapital ska användas för återbäring, i den utsträckning

1.vinsten eller det överförda beloppet inte får tas i anspråk för vinstutdelning eller för att täcka förluster enligt bestämmelser i stad- garna, eller

2.annat inte följer av denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredo- visning i försäkringsföretag.

Konsolideringsfond

22 § En livförsäkringsförening ska ha en konsolideringsfond. Konsoli- deringsfonden får sättas ned bara för att täcka förluster eller för ett annat ändamål som anges i stadgarna. En sådan nedsättning får bara beslutas av föreningsstämman.

Fördelning av återbäring

23 § En livförsäkringsförening ska gottskriva återbäring till försäkrings- tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar med en fördelning som utgår från försäkringens bidrag till överskottet, om inte annat följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller stadgarna.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska

1.rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till

a) det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt till återbäring, eller b) försäkringsföreningens ekonomiska situation, och

2.avgifter bestämmas på grundval av de kostnader som belöper på återköpet eller överföringen och med beaktande av den fordran som kvarstår mot försäkringstagaren för kostnader som uppkommit i samband med försäkringsavtalets ingående.

Avsättning till reservfond

 

24 § Bestämmelserna om avsättning till reservfond i 10 kap. 6 § första

 

och fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller

 

inte för försäkringsföreningar.

90

 

Återbetalning av verksamhetskapital

Prop. 2009/10:246

25 § Återbetalning av verksamhetskapital får bara beslutas av förenings-

 

stämman. Stämmans beslut ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 

För registrering krävs att Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till

 

återbetalningen. Någon återbetalning får inte göras innan beslutet har

 

registrerats.

 

Om en försäkringsförening har gått i likvidation eller försatts i

 

konkurs, får den som betalat in verksamhetskapital inte ta emot betalning

 

ur föreningens tillgångar för fordran avseende inbetalt verksamhets-

 

kapital förrän föreningens övriga skulder har blivit fullt betalda eller

 

tillräckliga medel avsatts till detta.

 

Återbetalning av felaktiga utbetalningar

 

26 § Bestämmelserna i 10 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska

 

föreningar om återbetalning vid utbetalningar i strid med den lagen ska

 

även gälla utbetalningar i strid med denna lag.

 

Likvidation

 

Tvångslikvidation

 

27 § Utöver bestämmelserna om tvångslikvidation i 11 kap. 4 och 4 a §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkrings- föreningar att Bolagsverket ska besluta att föreningen ska gå i likvida- tion, om

1.föreningens hela försäkringsbestånd har överlåtits,

2.ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats, eller

3.tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en förenings- medlem, en innehavare av en förlagsandel eller på anmälan av Finans- inspektionen.

Finansinspektionens anmälan

 

 

 

 

 

28 § I

11 kap.

4 §

tredje

stycket

och

4 a § tredje

stycket lagen

 

(1987:667) om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om att frågor

 

om tvångslikvidation av en ekonomisk förening i vissa fall ska prövas

 

efter anmälan av registreringsmyndigheten eller på ansökan av vissa

 

befattningshavare i föreningen. Dessutom ska frågor om likvidation av

 

en försäkringsförening enligt dessa paragrafer prövas efter anmälan av

 

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

 

Redovisning under likvidationen

 

 

 

 

29 § I

11 kap.

12 §

första stycket

lagen

(1987:667) om ekonomiska

 

föreningar anges att vissa

bestämmelser inte ska

tillämpas på

91

 

 

 

 

 

 

 

 

likvidatorernas årsredovisning och dess behandling på stämman. Prop. 2009/10:246 Bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 2 § 9 och 10 lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag om tillämpning av 5 kap. 18–25 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) ska inte heller tillämpas.

Hinder mot beslut om upphörande av likvidation

30 § Utöver bestämmelsen i 11 kap. 17 § första stycket andra meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkrings- föreningar att ett beslut om att en likvidation ska upphöra och föreningens verksamhet återupptas inte får fattas, om det finns anledning till likvidationen enligt denna lag. Ett beslut om att återuppta verksamheten får inte fattas om det inte finns full täckning för föreningens förpliktelser.

Fusion

Överlåtande förening

31 § En försäkringsförening får vara överlåtande förening vid en fusion bara om en annan försäkringsförening eller en motsvarande juridisk person med hemvist i en annat land inom EES än Sverige är övertagande förening.

Tillämpliga bestämmelser

32 § Vid fusion med en försäkringsförening gäller inte 12 kap. 10–12, 14–16 och 35 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället gäller 33–35 §§ detta kapitel. I 36 § detta kapitel finns särskilda bestämmelser om tillämpning av 12 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar. När fusionen avser en försäkringsförening och ett helägt dotterbolag, gäller 33–35 §§ i tillämpliga delar. Det som sägs där om överlåtande förening ska i stället avse dotterbolaget.

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen

 

33 § När fusionsplanen gäller i samtliga föreningar, ska såväl över-

 

låtande som övertagande försäkringsförening ansöka om tillstånd att

 

verkställa planen. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras

 

av den eller de svenska föreningar som deltar i fusionen. Ansökan ska

 

göras hos Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse

 

eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av

 

Finansinspektionen.

 

Vid fusion genom kombination ska försäkringsföreningarna dessutom

 

ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av stadgarna

 

enligt 2 kap. 8 § för den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande

 

fusion gäller detta bara om den övertagande föreningen ska ha sin

 

hemvist i Sverige.

 

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

 

fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och, om fusionsplanen har

92

 

registrerats enligt 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 15 kap. 2 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

34 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska Finansinspektionen eller regeringen pröva om försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande försäkringsföreningarnas ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

När en ansökan ska avslås

35 § En ansökan enligt 33 § ska avslås om

1.fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot stadgarna,

2.fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer eller om prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

3.försäkringstagarna och andra borgenärer inte har tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet som avses i 34 § eller de fusionerande föreningarnas ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringstagarnas och andra borgenärers intressen, eller

4.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får Finansinspektionen förklara att ärendet ska vila under en viss tid som inte får överstiga sex månader.

Registrering av fusionen

36 § I stället för det som föreskrivs om anmälan till Bolagsverket i 12 kap. 17 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd till verkställande av fusionsplanen har vunnit laga kraft eller regeringen har meddelat sådant tillstånd.

Talan mot stämmobeslut om gränsöverskridande fusion

37 § I stället för bestämmelsen i 7 kap. 17 § femte stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om väckande av talan gäller, utöver det som anges i 7 kap. 17 § andra stycket samma lag följande. Talan mot stämmobeslut om godkännande av fusionsplan

Prop. 2009/10:246

93

rörande gränsöverskridande fusion får inte väckas efter det att Prop. 2009/10:246 Finansinspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat

tillstånd till verkställande av en fusionsplan eller regeringen meddelat sådant tillstånd.

Skadestånd

38 § Bestämmelserna i 13 kap. 1–3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om ansvar vid överträdelse av bestämmelser som anges där gäller för försäkringsföreningar även vid överträdelse av denna lag.

Firma

39 § I stället för bestämmelsen i 14 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om förenings firma gäller för försäkringsföreningar att dess firma ska innehålla ordet försäkringsförening och att ordet försäkringsförening eller förkortning av det uttrycket inte får tas in i en bifirma.

Endast försäkringsföreningar får i sin firma använda uttrycket försäk- ringsförening.

Straff och vite

40 § I stället för 16 kap. 1 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att till böter döms den som

1.uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra medlems- förteckning enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar, eller

2.uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 kap. 39 § andra stycket denna lag.

14 kap. Tillsyn Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag. Bolagsverket ska föra ett försäkringsregister. I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller andra författningar ska anmälas för registrering.

Tillsynen och dess omfattning

2 § Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsföretag. Tillsynen omfattar att verksamheten drivs enligt

1.denna lag,

2.andra författningar som reglerar försäkringsföretagets närings- verksamhet,

3.företagets bolagsordning eller stadgar, och

94

4. företagets försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag Prop. 2009/10:246 samt dess placeringsriktlinjer och riktlinjer för hantering av intresse-

konflikter.

Finansinspektionen har dessutom tillsyn över att försäkringsföretagets ägare och ledning uppfyller lämplighetskraven i denna lag.

Samarbete med behöriga myndigheter

3 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Underrättelse från ett försäkringsföretag om påbörjad verksamhet

4 § När ett försäkringsföretag har påbörjat sin verksamhet, ska styrelsen eller den verkställande direktören genast underrätta Finansinspektionen om det.

Upplysningar från ett försäkringsföretag

5 § Ett försäkringsföretag ska lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet som inspektionen begär. Om företaget driver verksamhet i ett annat land inom EES, ska det, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, lämna de upplysningar till behörig myndighet i det landet som den myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Platsundersökning

6 § Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt genomföra en undersökning hos ett försäkringsföretag.

Styrelsen och den verkställande direktören ska vid den tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer hålla försäkringsföretagets tillgångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av befattningshavare hos inspektionen eller av någon annan som inspek- tionen har förordnat.

Upplysningar från och undersökningar hos andra än försäkrings- företag

7 § Skyldigheten enligt 5 och 6 §§ att lämna upplysningar och hålla tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även för

1. styrelsen och den verkställande direktören eller motsvarande organ i ett företag vars verksamhet uteslutande ska vara att biträda ett försäk- ringsföretag eller som ett försäkringsföretag har ett bestämmande inflytande i,

95

2.ordföranden och den verkställande direktören eller motsvarande Prop. 2009/10:246 befattningshavare i en skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller i annat

liknande organ, som biträder ett försäkringsföretag, och

3.styrelsen och den verkställande direktören i ett aktiebolag, om

Finansinspektionen med bolagets samtycke har fattat beslut om en sådan skyldighet.

8 § Om skyldigheten enligt 9 kap. 9 § att lämna information till ett försäkringsföretag som ska upprätta en gruppbaserad redovisning inte fullgörs, får Finansinspektionen förelägga den som ska lämna informa- tionen att fullgöra sin uppgiftsskyldighet direkt till inspektionen.

Ingår ett företag som omfattas av 9 kap. 9 § i samma koncern som försäkringsföretaget, får inspektionen kontrollera uppgifterna på plats hos företaget.

Första och andra styckena gäller även i fråga om juridisk eller fysisk person som ska lämna uppgifter till ett sådant utländskt företag inom EES som ska upprätta en gruppbaserad sammanställning enligt offentlig reglering som bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkrings- företag som ingår i en försäkringsgrupp.5 Om en kontroll enligt andra stycket görs på begäran av en behörig myndighet inom EES, får den myndigheten närvara vid kontrollen.

9 § Om det finns intressegemenskap mellan å ena sidan ett försäkringsföretag och å andra sidan ett aktiebolag som denna lag inte är tillämplig på eller en ekonomisk förening, får Finansinspektionen före- lägga aktiebolaget eller föreningen att lämna en särskild redovisning över intressegemenskapen. Sådant föreläggande får dock bara meddelas om det behövs med hänsyn till tillsynen över försäkringsverksamheten. Redovisningen ska lämnas enligt anvisningar av Finansinspektionen.

Förordnande av aktuarie

10 § Finansinspektionen får förordna en eller flera aktuarier att till- sammans med försäkringsföretagets aktuarie utföra de försäkrings- tekniska utredningarna och beräkningarna i företaget.

Aktuarien har rätt till skäligt arvode från försäkringsföretaget för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska utfärda en instruktion för de aktuarier som har förordnats av inspektionen. En aktuarie som har förordnats av Finans- inspektionen ska oavsett stämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen har utfärdat.

5 EUT L 330, 05.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0078).

96

Förordnande av revisor

Prop. 2009/10:246

11 § Finansinspektionen får förordna en eller flera revisorer

att

tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett försäkrings- företag.

Revisorn har rätt till skäligt arvode från försäkringsföretaget för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska utfärda en instruktion för de revisorer som har förordnats av inspektionen. En revisor som har förordnats av Finans- inspektionen ska oavsett stämmans anvisningar följa den instruktion som inspektionen har utfärdat.

Revisors och särskild granskares rapporteringsskyldighet

12 § En revisor eller en särskild granskare ska genast rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett försäkringsföretag får kännedom om förhållanden som

1.kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar företagets verksamhet,

2.kan påverka företagets fortsatta drift negativt, eller

3.kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat- räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om eko- nomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn eller den särskilda granskaren har i försäkringsföretagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med försäkringsföretaget.

Sammankallande av styrelsen eller stämma

13 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett försäkrings- företag. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspek- tionen utfärda en sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämman och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna.

Allmänt ombud vid konkurs

14 § När ett försäkringsföretag har försatts i konkurs, ska Finans- inspektionen förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet ska som konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet ska se till att försäkringstagarna omfattas av den förmånsrätt som följer av försäkringsavtalen.

Det allmänna ombudet kan göra en sådan framställning om

entledigande av förvaltare som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

97

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får Prop. 2009/10:246 det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare gäller också det allmänna ombudet.

Finansinspektionens befogenheter vid ett försäkringsföretags likvidation

15 § Under ett försäkringsföretags likvidation har Finansinspektionen samma befogenheter i fråga om likvidatorerna som inspektionen har i fråga om styrelsen.

Avgifter till Finansinspektionen

16 § Försäkringsföretag ska med avgifter bidra till att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

Granskning av interna modeller

17 § På begäran av ett försäkringsföretag eller flera försäkringsföretag ingående i en försäkringsgrupp ska Finansinspektionen granska tillför- litligheten hos den interna modell som försäkringsföretaget eller försäk- ringsgivarna i försäkringsgruppen avser att använda för att beräkna ett kapitalkrav med hänsyn tagen till de kvantifierbara risker som företaget eller försäkringsgivarna i gruppen är utsatta för. Vid granskningen ska de grundläggande krav beaktas som framgår av artiklarna 120–125 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet6.

Om en behörig myndighet i ett annat land inom EES på begäran av flera försäkringsgivare ingående i en försäkringsgrupp, vilken även omfattar ett svenskt försäkringsföretag, granskar tillförlitligheten hos en intern modell för försäkringsgivarna i gruppen, får Finansinspektionen utföra den del av granskningen som avser det svenska företaget.

För granskning av ärenden enligt första och andra styckena får Finansinspektionen ta ut avgifter av de försäkringsföretag som granskas.

Bemyndiganden

18 § Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 16 § och 17 § tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finans- inspektionen enligt 5 §, och

2.grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna modeller enligt 17 § första stycket.

6 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1 (Celex 32009L0138).

98

15 kap. Lämplighetsprövning av ägare i försäkringsaktiebolag Krav på förvärvstillstånd

1 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 1 kap. 15 §, får bara ske efter tillstånd av Finansinspek- tionen. Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1.så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller

2.så att försäkringsaktiebolaget blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket ska ha meddelats före förvärvet. En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen.

2 § Om ett förvärv som anges i 1 § första stycket har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren ska få behålla aktierna. Förvärvaren ska ansöka om tillstånd till ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna erhållits.

Bekräftelse av att ansökan kommit in

3 § Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan enligt 1 § kommit in till inspektionen skicka en bekräf- telse till förvärvaren om detta.

Förutsättningar för tillstånd till förvärv

4 § Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 och 2 §§, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av försäkringsaktiebolaget och det kan antas att förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på försäk- ringsaktiebolaget.

5 § Vid bedömningen enligt 4 § ska följande beaktas:

1.förvärvarens anseende och kapitalstyrka,

2.om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för försäkringsaktiebolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett försäkringsaktiebolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

3.om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att försäkringsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

4.om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

Prop. 2009/10:246

99

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för Prop. 2009/10:246 finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott

enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Förvärvstillstånd för försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

6 § Om förvärvaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 10 § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo- merat.

Förvärvstillstånd vid nära förbindelser

7 § Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan försäkrings- aktiebolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av försäkringsaktiebolaget.

När beslut i fråga om förvärvstillstånd ska meddelas m.m.

8 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som avses i 1 och 2 §§ ska meddelas inom 60 arbetsdagar efter det att den bekräftelse som avses i 3 § skickades (bedömningsperioden). Om inspek- tionen begär kompletterande uppgifter, får bedömningsperioden för- längas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärv som avses i 1 och 2 §§, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har med- delat slutligt beslut i ärendet.

Samråd med behörig myndighet

9 § Frågan om tillstånd enligt 1 § får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

1.ett i det landet auktoriserat försäkringsföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar eller värdepappersföretag, eller ett i det landet hemmahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som

avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)7, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG8,

2.ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

3.en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

7EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

8EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

100

Beslut om tid för genomförande av förvärv

10 § Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspek- tionen besluta att förvärvet ska genomföras inom en viss tid. Inspektionen får besluta att förlänga denna tid.

Anmälningsskyldighet för den som avyttrar

11 § Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav av aktierna i ett försäkringsaktiebolag att det återstående innehavet kommer att understiga någon av de i 1 § första stycket angivna gränserna ska skriftligen underrätta Finans- inspektionen om det.

Anmälningsskyldighet för försäkringsaktiebolag

12 § Ett försäkringsaktiebolag ska årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehaven.

När ett försäkringsaktiebolag får kännedom om att bolagets aktier har blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 1 eller 2 § eller för en sådan avyttring som avses i 11 §, ska bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett försäkringsaktiebolag i annat fall får kännedom om att det har nära förbindelser med någon annan, ska bolaget snarast anmäla det till Finansinspektionen.

Anmälningsskyldighet för ägare som är juridisk person

13 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett försäkrings- aktiebolag, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

Röstförbud

14 § Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1.om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att försäkringsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2.om ägaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i närings- verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet,

3.om ägaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finans- iellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på

ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 10 § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo- merat, eller

Prop. 2009/10:246

101

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan Prop. 2009/10:246 öka risken för

a)penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b)brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 eller 2 §, får Finansinspektionen besluta att ägaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

Avyttringsplikt

15 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 14 § första stycket att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 14 § andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

16 § Om ett försäkringsaktiebolag har nära förbindelser med någon annan och det hindrar en effektiv tillsyn av bolaget, får Finansinspek- tionen förelägga innehavare av aktier, vilka medför att förbindelserna är nära, att avyttra så stor del av aktierna att detta inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

 

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman. I så

 

fall ska 18 § tillämpas.

 

När aktier inte får medräknas

 

17 § Aktier som omfattas av ett förbud enligt 14 § eller föreläggande

 

enligt 15 § ska inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en

 

viss del av aktierna i försäkringsaktiebolaget för att ett beslut ska bli

 

giltigt eller en befogenhet ska få utövas såvida inte förvaltare har

 

förordnats enligt 18 §.

 

Förordnande av förvaltare

 

18 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tings-

 

rätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana

 

aktier som enligt 14 § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan

 

prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist, eller om ägaren

 

inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

 

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg.

 

Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran

 

förskotteras av försäkringsaktiebolaget. Om den betalningsskyldige inte

 

godtar förvaltarens anspråk, bestäms ersättningen av tingsrätten.

102

Bemyndiganden

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillståndsärenden enligt 1–7 §§.

16 kap. Ingripanden

Ingripande mot försäkringsföretag

När Finansinspektionen ska ingripa

1 § Finansinspektionen ska ingripa om

1.ett försäkringsföretag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets näringsverksamhet, företagets bolagsordning eller stadgar eller företagets försäkringstekniska riktlinjer, beräkningsunderlag, placeringsriktlinjer eller riktlinjer för hantering av intressekonflikter,

2.bolagsordningen, stadgarna, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunderlaget, placeringsriktlinjerna eller riktlinjerna för hantering av intressekonflikter inte längre är tillfredsställande med hän- syn till omfattningen och arten av företagets verksamhet, eller

3.försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning.

Hur Finansinspektionen ska ingripa

2 § Ingripande med stöd av 1 § sker genom utfärdande av föreläggande att vidta rättelse inom viss tid, genom förbud att verkställa beslut eller genom anmärkning. Finansinspektionen får också med stöd av 7 § begränsa ett försäkringsföretags förfoganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige.

Om en överträdelse är allvarlig ska försäkringsföretagets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

När Finansinspektionen får avstå från ingripande

3 § Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1.en överträdelse är ringa eller ursäktlig,

2.försäkringsföretaget gör rättelse, eller

3.någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot företaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Finansiell saneringsplan och särskild företrädare

4 § Om rättigheterna för försäkringstagarna eller andra ersättnings- berättigade på grund av försäkringar hotas, ska Finansinspektionen förelägga försäkringsföretaget eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en finansiell saneringsplan. Inspektionen får i dessa fall även utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av företaget.

Prop. 2009/10:246

103

Plan för återställande av en tillfredsställande finansiell ställning

Prop. 2009/10:246

5 § Om ett försäkringsföretags kapitalbas understiger solvensmarginalen

 

enligt 7 kap. 7–16 §§ eller om, för ett försäkringsföretag som avses i

 

9 kap. 1 § första stycket 1, den gruppbaserade kapitalbasen understiger

 

den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, ska

 

Finansinspektionen förelägga företaget eller dess styrelse att upprätta en

 

plan för att återställa en tillfredsställande finansiell ställning och

 

överlämna planen till inspektionen för godkännande.

 

Om kapitalbasen understiger garantibeloppet eller en tredjedel av

 

solvensmarginalen eller om kapitalbasen inte har den sammansättning

 

som anges i 7 kap. 17–19 §§, ska inspektionen förelägga företaget eller

 

dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en plan för

 

skyndsamt återställande av kapitalbasen.

 

Överträdelser av beslut om rättelse

 

6 § Om ett försäkringsföretag driver verksamhet i ett annat land inom

 

EES och företaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig

 

utländsk myndighets begäran om rättelse, ska inspektionen vidta de

 

åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspek-

 

tionen ska underrätta den behöriga utländska myndigheten om vilka

 

åtgärder som vidtas.

 

Förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar

 

7 § Finansinspektionen får begränsa ett försäkringsföretags förfogande-

 

rätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

 

1.företaget inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckning,

2.företagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3.företagets kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för ett försäkringsföretag som avses i 9 kap. 1 § första stycket 1, den grupp- baserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, och det finns särskilda skäl att anta att före- tagets finansiella ställning ytterligare kommer att försämras, eller

4.det vid beslut om återkallelse av företagets tillstånd bedöms vara nödvändigt för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten ska drivas efter ett sådant beslut som avses i första stycket.

Återkallelse av tillstånd

8 § Om någon som ingår i ett försäkringsföretags styrelse eller är dess verkställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 4 § 4, ska Finansinspektionen återkalla företagets tillstånd. Det får dock ske bara om inspektionen först har beslutat att anmärka på att personen ingår i

styrelsen eller är verkställande direktör och om han eller hon, sedan en av

104

inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får kvarstå i sin befattning. Finansinspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess försäkringsföretaget har utsett en ny styrelse- ledamot eller verkställande direktör.

9 § Finansinspektionen ska återkalla ett försäkringsföretags tillstånd, om företaget

1.inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

2.inte inom ett år från det tillstånd gavs har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3.har förklarat sig avstå från tillståndet,

4.under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit försäkringsrörelse, eller

5.har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i tvångslikvidation.

I de fall som avses i första stycket 2 och 4 får i stället varning meddelas, om det är tillräckligt.

10 § Finansinspektionen får återkalla ett försäkringsföretags tillstånd, om företaget

1.inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

2.inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har godkänts enligt 5 §, eller

3.i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam- heten.

I de fall som anges i första stycket får i stället varning meddelas, om det är tillräckligt.

11 § Om ett försäkringsföretags tillstånd återkallas, får Finansinspek- tionen bestämma hur avvecklingen av rörelsen ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta hela eller delar av rörelsen.

Anmälan till behörig myndighet

12 § Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där före- taget har tillgångar.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES.

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har

Prop. 2009/10:246

105

återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt Prop. 2009/10:246 vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som

försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäk- ringar har.

Ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt

13 § Ärenden som rör ingripanden enligt 1–11 §§ mot ett försäkrings- företag prövas av regeringen om ärendet är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finans- inspektionen.

Straffavgift

14 § Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärkning eller varning mot ett försäkringsföretag, får inspektionen besluta att företaget ska betala en straffavgift. Om regeringen har meddelat ett beslut om varning mot ett försäkringsföretag, får den överlämna till inspektionen att pröva frågan om företaget ska betala en straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 § Straffavgiften ska fastställas till lägst femtusen kronor och högst femtio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av försäkringsföretagets om- sättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under försäkringsföretagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen upp- skattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsföretaget efter det att avgiften har påförts inte uppfyller kraven enligt 4 kap. 1 §.

16 § När straffavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

17 § Om ett försäkringsföretag inte i tid lämnar de upplysningar som har föreskrivits med stöd av 14 kap. 17 § 1, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

18 § Straffavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finansinspek- tionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den har vunnit laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

106

19 § Finansinspektionens beslut att ta ut straffavgift eller försenings- avgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 18 §.

20 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 18 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

21 § En beslutad straffavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Ingripande mot försäkringsholdingföretag

22 § Om någon i ledningen för ett försäkringsholdingföretag inte upp- fyller de krav som anges i 9 kap. 10 §, får Finansinspektionen förelägga företaget att rätta till förhållandet.

Ingripande mot den som saknar tillstånd

23 § Om någon driver sådan rörelse som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med rörelsen. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av rörelsen ska ske. I föreläggandet ska Finansinspektionen upplysa om att rätten efter ansökan av inspektionen kan komma att besluta att företaget ska gå i likvidation om föreläggandet inte följs.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss rörelse, får Finansinspektionen förelägga den som driver rörelsen att lämna de upplysningar om rörelsen som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet. Den som är revisor i ett företag är skyldig att på begäran av inspektionen lämna sådana upplysningar om företagets rörelse som revisorn har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag.

24 § Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening inte följer ett föreläggande enligt 23 § första stycket att upphöra med rörelsen, ska rätten, efter ansökan av Finansinspektionen, besluta att företaget ska gå i likvidation.

I dessa fall tillämpas 25 kap. 10, 25, 28–44, 46 och 47 §§ aktie- bolagslagen (2005:551) och 11 kap. 5 och 7–16 §§ samt 17 § fjärde och femte styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Beslut om likvidation ska inte meddelas om det under ärendets handläggning vid rätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

Vite

25 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt denna lag, får inspektionen förena föreläggandet med vite.

Prop. 2009/10:246

107

Bemyndigande

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 4 §.

17 kap. Överklagande m.m.

Överklagande av Finansinspektionens beslut

1 § Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 14 kap. 13 §, 17 § första och andra styckena och 16 kap. 23 § andra stycket får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

2 § Finansinspektionens beslut som avses i 11 kap. 1 § andra stycket 1 får överklagas hos regeringen.

3 § Andra beslut av Finansinspektionen i enskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förordnande om att ett beslut ska gälla omedelbart

4 § Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, före- läggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Förklaring att ärendet onödigt uppehålls

5 § Kammarrätten får, på begäran av sökanden, förklara att ett ärende onödigt uppehålls, om Finansinspektionen från det att ansökan gavs in inte har meddelat beslut

1.inom sex månader i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 §,

2.inom tre månader i ett ärende enligt 3 kap. 2, 9, 13 eller 22 §, eller

3.inom en månad i ett ärende enligt 3 kap. 7 eller 17 §.

Lämnar kammarrätten en sådan förklaring ska ansökan anses ha avslagits av regeringen eller Finansinspektionen om beslut därefter inte har meddelats inom motsvarande tidsfrister som anges i första stycket för respektive ärende.

Överklagande av Bolagsverkets beslut

6 § Bolagsverkets beslut i ärenden enligt 11 kap. 45 §, 12 kap. 74 § eller 13 kap. 27 § överklagas hos tingsrätten i den ort där försäkringsföretagets styrelse har sitt säte.

Skrivelsen med överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande enligt första stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prop. 2009/10:246

108

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen Prop. 2009/10:246 (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000).

109

2.2 Förslag till lag om införande av Prop. 2009/10:246 försäkringsrörelselagen (2011:000)

Härigenom föreskrivs följande.

Tidpunkt för ikraftträdande

1 § Försäkringsrörelselagen (2011:000) träder i kraft den 1 april 2011. Detsamma gäller denna lag utom 27 §, som träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Lagar som upphävs

2 § Genom denna lag upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag,

1.lagen (1972:262) om understödsföreningar,

2.försäkringsrörelselagen (1982:713),

3.lagen (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713), och

4.lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Hänvisning i annan författning

3 § Om det i lag eller någon annan författning förekommer hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i försäkrings- rörelselagen (2011:000) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Bestämmelser i lag eller någon annan författning om försäkrings- föreningar ska gälla för sådana understödsföreningar som efter utgången av mars 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § den här lagen om inte annat särskilt anges.

Försäkringsbolag som har bildats före lagens ikraftträdande

4 § För försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som har bildats före den 1 april 2011 gäller försäkringsrörelselagen (2011:000) med nedan angivna undantag.

Fortsatt giltighet av gällande tillstånd och stadfästelser av bolagsordning

5 § Tillstånd för ett försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försäk- ringsbolag att driva försäkringsrörelse (koncession) och stadfästelse av bolagsordning som är gällande vid ikraftträdandet av försäkringsrörelse- lagen (2011:000), ska därefter anses gälla som om de meddelats med

stöd av den lagen.

110

Fortsatt giltighet av medgivna avvikelser och undantag

Prop. 2009/10:246

6 § De undantag och avvikelser från bestämmelser i försäkringsrörelse-

 

lagen (1982:713) som har medgetts och som är gällande vid ikraf-

 

tträdandet av försäkringsrörelselagen (2011:000) ska därefter avse mot-

 

svarande bestämmelser i den lagen.

 

Understödsförenings ansökan om tillstånd och verksamhet

 

7 § En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt

 

lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verk-

 

samheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till ut-

 

gången av år 2014 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap.

 

försäkringsrörelselagen (2011:000) då har getts in, till dess att ett beslut

 

med anledning av en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

 

Om en ansökan om tillstånd enligt första stycket inte har getts in före

 

utgången av år 2014 eller om den avslås, ska föreningen träda i

 

likvidation.

 

Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om

 

understödsföreningar.

 

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra

 

stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsförenings-

 

registret införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på

 

anmälan av Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att

 

föreningen ska träda i likvidation.

 

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas

 

vid rättens handläggning av en anmälan enligt fjärde stycket.

 

Avtal med en jävskrets om tjänster

 

8 § I fråga om avtal som avses i 4 kap. 9 § försäkringsrörelselagen

 

(2011:000) och som har ingåtts före den 1 april 2011 gäller äldre

 

bestämmelser.

 

Särskilda associationsrättsliga bestämmelser

 

Registrering av redan bildade försäkringsbolag

 

9 § I fråga om registrering av försäkringsaktiebolag och ömsesidiga

 

försäkringsbolag som har bildats innan försäkringsrörelselagen

 

(2011:000) har trätt i kraft gäller äldre bestämmelser.

 

Borttagande av föreskrifter om aktiers nominella belopp

 

10 § Föreskrifter i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning om aktiers

 

nominella belopp ska tas bort senast i samband med att bolaget första

 

gången efter utgången av mars 2011 beslutar om annan ändring i bolags-

 

ordningen. När en sådan föreskrift tas bort, ska samtidigt uppgift om

 

antalet aktier i bolaget tas in i bolagsordningen.

 

 

111

Förbehåll om lösningsrätt

Prop. 2009/10:246

11 § Innehåller ett försäkringsaktiebolags bolagsordning före den 1 april

2011 förbehåll som avses i 3 kap. 3 §

försäkringsrörelselagen

(1982:713), gäller förbehållet även om det avviker från 4 kap. 28 § aktie- bolagslagen (2005:551).

Angivande av aktieägares person- eller organisationsnummer, m.m.

12 § Bestämmelserna i 5 kap. 5 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) om angivande av aktieägares person- eller organisations- nummer gäller inte i fråga om aktieägare som har förts in i aktieboken före den 1 april 2011.

I fråga om försäkringsaktiebolag som har bildats före den 1 april 2011 behöver uppgift enligt 5 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen om huruvida aktiebrev har utfärdats lämnas bara om aktiebrev har utfärdats efter ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (2011:000).

13 § Bestämmelserna i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) om an- givande av bolagets organisationsnummer och bolagskategori och om aktieägarens personnummer, organisationsnummer eller annat identi- fieringsnummer gäller inte aktiebrev som har lämnats ut före den 1 april 2011.

14 § Den som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets anteckning på brevet är införd som ägare i aktieboken ska, även om införingen har skett före utgången av år 1982, likställas med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skulde- brevet gällande, om ett förvärv från honom eller henne sker efter den nämnda tidpunkten.

Registrering och verkställande av äldre stämmobeslut

15 § Vid registrering och verkställande av ett stämmobeslut som har fattats före ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (2011:000) samt vid talan mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser eller, såvitt gäller sådana beslut som avses i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), bestämmelserna i den upphävda lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Registrering och verkställande av äldre styrelsebeslut

16 § Om styrelsen före den 1 april 2011 har fattat beslut om nyemission enligt 4 kap. 16 eller 17 §, emission av skuldebrev enligt 5 kap. 9 eller 10 § eller nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 § försäkrings- rörelselagen (1982:713), gäller äldre bestämmelser vid registrering och verkställande av beslutet.

112

Uppdelning och sammanläggning av aktier

Prop. 2009/10:246

17 § Bestämmelserna i 4 kap. 46–50 §§ aktiebolagslagen

(2005:551)

gäller inte i fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som har fattats före den 1 april 2011.

Revisor i försäkringsaktiebolag

18 § Om ett försäkringsaktiebolag vid ikraftträdandet av försäkrings- rörelselagen (2011:000) har en revisor som inte uppfyller kraven i 11 kap. 12 § i den lagen och 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551), får bolaget tillämpa äldre bestämmelser om en revisors kvalifikationer till dess den tid för vilken revisorn har utsetts har gått ut. Om revisorn har utsetts för en mandattid överstigande fyra år eller tills vidare, ska uppdraget som revisor anses gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet eller, om den tiden har löpt till ända den 1 april 2011, till utgången av den första årsstämman som hålls efter lagens ikraftträdande. Revisorsval ska i sist nämnda fall ske på den årsstämman.

Värdeöverföring

19 § Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag, om beräk- ningen ska grunda sig på en årsredovisning som har upprättats före den 1 april 2011.

Inlösen av minoritetsaktier

20 § Om inlösen av aktier enligt 15 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) har påkallats före den 1 juli 2006, gäller försäkrings- rörelselagen i dess lydelse vid utgången av juni 2006 i fråga om förutsätt- ningarna för inlösen, bestämmandet av inlösenbeloppet och förfarandet.

21 § Om ett försäkringsaktiebolag före den 1 april 2011 har beslutat om emission av teckningsoptioner eller konvertibler och det i emissions- villkoren finns bestämmelser om hur dessa instrument skall behandlas i samband med inlösen av aktier enligt 14 a kap. försäkringsrörelselagen (1982:713), gäller dessa bestämmelser även efter den tidpunkten.

Fusion

22 § Äldre bestämmelser gäller för fusion, om fusionsplanen har god- känts enligt 15 a kap. 11 § försäkringsrörelselagen (1982:713) före den 1 april 2011. Detsamma gäller vid absorption av helägt dotterbolag enligt 15 a kap. 18 § samma lag, om fusionsplanen har upprättats före nämnda datum.

113

Likvidation och konkurs

Prop. 2009/10:246

23 § Äldre bestämmelser gäller för likvidation och konkurs, om beslut

 

om konkurs eller likvidation har meddelats före den 1 april 2011.

 

Ingripande mot ett försäkringsföretag

24 § En fråga om ingripande enligt försäkringsrörelselagen (2011:000) bedöms enligt äldre bestämmelser, om de omständigheter som föranleder frågan om ingripande hänför sig till tiden före den 1 april 2011. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas, om de skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

Överklagande av äldre beslut

25 § Beslut som har meddelats före ikraftträdandet av försäkrings- rörelselagen (2011:000) överklagas enligt äldre bestämmelser.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

26 § Om ett försäkringsaktiebolags eller ett ömsesidigt försäkrings- bolags bolagsordning efter utgången av mars 2011 strider mot försäkringsrörelselagen (2011:000) ska styrelsen, om inte annat följer av den här lagen, till den första ordinarie stämman därefter lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med försäkringsrörelselagen.

Ändring av bolagsordning före lagens ikraftträdande

27 § Stämman får redan före den 1 april 2011 besluta om ändring i bolagsordningen till överensstämmelse med försäkringsrörelselagen (2011:000). I beslutet ska anges att ändringen gäller från och med den 1 april 2011.

Särskilda bestämmelser för vissa äldre företag

28 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma som har registrerats före ikraftträdandet av lagen (1948:433) om försäkringsrörelse behöver inte innehålla orden ömsesidig eller försäkring.

29 § För Stockholms stads brandförsäkringskontor gäller bestäm- melserna i försäkringsrörelselagen (2011:000) om ömsesidiga försäk- ringsbolag i tillämpliga delar. Kontorets delägare ska dock inte på grund härav få större ansvar för kontorets förpliktelser än de hade före den 1 januari 1904.

114

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

Prop. 2009/10:246

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m.

 

Härigenom föreskrivs

att 10 a och 35 §§ lagen (1967:531)

om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

10 a §1

En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål.

För en

sådan pensionsstiftelse

För en

sådan pensionsstiftelse

som avses i 9 a § skall i fråga om

som avses i 9 a § ska i fråga om

placering

av förmögenheten i

placering

av förmögenheten i

stället för första stycket bestäm-

stället för första stycket bestäm-

melserna

i tredje–femte styckena

melserna

i tredje–femte styckena

gälla.

 

gälla.

 

Pensionsstiftelsen skall

placera

Pensionsstiftelsen ska

placera

tillgångarna på ett sådant sätt att

tillgångarna på ett sådant sätt att

lämplig riskspridning uppnås. Till-

lämplig riskspridning uppnås. Till-

gångarna skall placeras på det sätt

gångarna ska placeras på det sätt

som bäst gagnar dem som

som bäst gagnar dem som

omfattas av stiftelsens

ändamål

omfattas av stiftelsens

ändamål

och också i övrigt på ett aktsamt

och också i övrigt på ett aktsamt

sätt. Av tillgångarna får högst

sätt. Av tillgångarna får högst

1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna getts ut av arbetsgivaren, och

2. tio procent utgöras av sådana

2. tio procent utgöras av sådana

tillgångar som avses i 1 och som

tillgångar som avses i 1 och som

getts ut av företag i en grupp av

getts ut av företag i en grupp av

emittenter

eller

låntagare

med

emittenter

eller

låntagare

med

sådan inbördes anknytning

som

sådan

inbördes

anknytning

som

anges i 7 kap. 10 c § andra stycket

anges

i 6 kap.

15 § försäkrings-

försäkringsrörelselagen

 

rörelselagen

(2011:000),

vari

(1982:713),

vari

arbetsgivaren

arbetsgivaren ingår.

 

ingår.

 

 

 

 

 

 

 

 

Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar

som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

 

 

Beträffande

användande

av

Beträffande

användande

av

optioner och terminskontrakt eller

optioner och terminskontrakt eller

andra liknande finansiella instru-

andra liknande finansiella instru-

ment

skall

pensionsstiftelsen

ment

ska

pensionsstiftelsen

tillämpa 7 kap. 17 b § försäkrings-

tillämpa

6 kap.

32 § försäkrings-

rörelselagen och

föreskrifter

som

rörelselagen och

föreskrifter som

har meddelats med stöd av de

har meddelats med stöd av

bestämmelserna.

 

 

bestämmelserna

i 6 kap. 34 §

10

1 Senaste lydelse 2005:1124.

115

samma lag. Prop. 2009/10:246

35 §2

Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en

pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

 

Finansinspektionen skall

före-

Finansinspektionen ska

före-

lägga

pensionsstiftelsen

eller

lägga

pensionsstiftelsen

eller

styrelsen att vidta rättelse, om

styrelsen att vidta rättelse, om

inspektionen finner att

 

inspektionen finner att

 

1.avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första stycket, eller

2.placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som avsatts till stiftelsen för personer som anges i 9 a § första stycket på ett sådant sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får inspektionen besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av stiftelsen.

Finansinspektionen

får

även

Finansinspektionen

får

även

begränsa pensionsstiftelsens förfo-

begränsa pensionsstiftelsens förfo-

ganderätt eller förbjuda stiftelsen

ganderätt

eller förbjuda stiftelsen

att förfoga över sina tillgångar i

att förfoga över sina tillgångar i

Sverige, om det bedöms vara

Sverige, om det bedöms vara

nödvändigt för att skydda de

nödvändigt för att skydda de

personer som anges i tredje

personer som anges i tredje

stycket.

Finansinspektionen

får

stycket.

Finansinspektionen

 

får

besluta hur pensionsstiftelsen skall

besluta hur pensionsstiftelsen

ska

förvaltas efter ett sådant beslut.

förvaltas efter ett sådant beslut.

 

I fråga om styrelsens skyldighet

I fråga om styrelsens skyldighet

att lämna upplysningar och hålla

att lämna upplysningar och hålla

tillgångar och handlingar tillgäng-

tillgångar och handlingar tillgäng-

liga för granskning och beträff-

liga för granskning och beträff-

ande tillsynen i övrigt skall

ande tillsynen i övrigt ska

bestämmelserna i 19 kap. 3 §, 8 §

bestämmelserna i 14 kap. 5 §, 6 §

första meningen, 9 §, 10 § 1, 11 §

andra stycket, 7 § 1,

13 § första

sjätte stycket, 11 a och 15 §§ samt

stycket första meningen och andra

21 kap.

2 § fjärde stycket försäk-

stycket, 16 § samt 16 kap. 6,

12

ringsrörelselagen (1982:713) samt

och 25 §§ försäkringsrörelselagen

föreskrifter som meddelats

med

(2011:000) samt

föreskrifter

som

stöd av någon av dessa bestäm-

meddelats

med

stöd

av 14 kap.

melser

tillämpas på

motsvarande

18 § samma lag tillämpas på mot-

sätt.

 

 

 

svarande sätt.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2 Senaste lydelse 2005:1124.

116

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:663) om

Prop. 2009/10:246

 

tillägg till vissa trafiklivräntor

 

Härigenom föreskrivs att i 14 §1 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor orden ”försäkringsrörelselagen (1982:713)” ska bytas ut mot ”försäkringsrörelselagen (2011:000)”.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2004:801.

117

Förmånsrätt följer med försäk- ringstagares och andra ersättnings- berättigades fordran hos försäk- ringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 31 § försäkringsrörelselagen (2011:000) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

2.5

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

Prop. 2009/10:246

 

(1970:979)

 

 

Härigenom föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 a §1 Förmånsrätt följer med försäk-

ringstagares och andra ersättnings- berättigades fordran hos försäk- ringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2005:1048.

118

2.6

Förslag till lag om ändring i jordabalken

Prop. 2009/10:246

Härigenom föreskrivs att 20 kap.

6 och 7 §§ jordabalken1

ska ha

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

20 kap.

 

 

6 §2

 

En lagfartsansökan skall avslås,

En lagfartsansökan ska

avslås,

om

 

om

 

1.fångeshandlingen inte har kommit in eller, om den har lämnats elektroniskt, det inte har skett på det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2.fångeshandlingen inte är upprättad på det sätt som föreskrivs i lag,

3.förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller villkor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4.förvärvet avser en del av en fastighet och tiden för att ansöka om fastighetsbildning enligt 4 kap. 7–9, 28 eller 29 § eller enligt någon annan bestämmelse i lag har gått ut eller ansökan om fastighetsbildning har avslagits eller ett sådant förvärv annars enligt lag är ogiltigt,

5.överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart inte var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränk- ningen var upptaget på inskrivningsdag,

6.fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7.fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen enligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

8.för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets tillstånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd har gått ut eller ansökan om tillstånd har avslagits,

9.i fall som avses i 2 kap. 13 a §

eller 18 kap. 3 § försäkrings- rörelselagen (1982:713) bolags- stämman har beslutat att inte godkänna förvärvet eller inte har godkänt förvärvet i rätt tid,

10. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller inte kan göras gällande.

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller inte kan göras gällande.

1Balken omtryckt 1971:1209.

2Senaste lydelse 2006:142.

119

7 §2

Prop. 2009/10:246

Förekommer inte omständlig- heter som avses i 6 §, skall lagfartsansökan förklaras vilande, om

Förekommer inte omständlig- heter som avses i 6 §, ska lagfartsansökan förklaras vilande, om

1.vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen inte är styrkt av två vittnen och överlåtelsen inte skett genom statlig myndighet,

2.fångesmannen inte har lagfart och fall som avses i 9 § inte föreligger,

3.rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten eller om bättre rätt till denna,

4.lagfart söks på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu inte vunnit laga kraft,

5.vid förvärv genom legat detta inte utgivits,

6.vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev inte utfärdats eller vid expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen inte fullbordats,

7.vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äkten- skapsbalkens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

8.vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestäm- melserna i sambolagen (2003:376) är beroende av den andra sambons samtycke, dock endast om ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av anmälan enligt 5 § andra stycket den lagen var upptaget på inskrivningsdag när överlåtelsen skedde,

9.vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10.förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11.förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighets-

bildning,

 

 

 

12. förvärvet i annat fall enligt

12. förvärvet i annat fall enligt

lag är beroende av domstols eller

lag är beroende av domstols eller

annan myndighets tillstånd,

annan myndighets tillstånd, eller

13. förvärvet

är

beroende av

13. förvärvet är beroende av

villkor och, i fråga om gåva,

villkor och, i fråga om gåva,

villkoret avser viss tid som inte

villkoret avser viss tid som inte

överstiger två år från den dag då

överstiger två år från den dag då

gåvohandlingen upprättades, eller

gåvohandlingen upprättades.

14. förvärvet i

fall som avses i

 

2 kap. 13 a § och 18 kap. 3 § för-

 

säkringsrörelselagen

(1982:713)

 

är beroende av

bolagsstämmans

 

godkännande.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2 Senaste lydelse 2010:238.

120

2.7

Förslag till ändring i lagen (1973:214) om tillägg till

Prop. 2009/10:246

 

vissa ansvarslivräntor

 

Härigenom föreskrivs att i 10 §1 lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor orden ”försäkringsrörelselagen (1982:713)” ska bytas ut mot ”försäkringsrörelselagen (2011:000)”.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2004:804.

121

2.8

Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

Prop. 2009/10:246

 

(1975:1410)

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 och 27 §§ i trafikskadelagen (1975:1410)

ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Trafikförsäkring får meddelas av

5 §1

 

 

 

 

 

1. en försäkringsgivare som har

1. en försäkringsgivare som har

fått

tillstånd till det enligt 2 kap.

fått

tillstånd till det enligt

2 kap.

3 §

försäkringsrörelselagen

4 §

försäkringsrörelselagen

(1982:713), utom i det fall som

(2011:000), utom i det fall som

avses i andra stycket,

avses i andra stycket,

 

2.en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepen- sionsinstituts verksamhet i Sverige och

3.en EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, utom i det fall som avses i andra stycket.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafik- försäkring under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning meddelas av en försäk- ringsgivare som enligt 2 a kap. försäkringsrörelselagen är verksam i det land till vilket fordonet skall införas eller en EES-försäkrings- givare som är verksam i det landet.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 3 § försäkringsrö- relselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verk- samhet i Sverige kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finans- inspektionen kan efter ansökan

1 Senaste lydelse 2007:333.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafik- försäkring under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning meddelas av en försäk- ringsgivare som enligt 3 kap. försäkringsrörelselagen är verksam i det land till vilket fordonet ska införas eller en EES-försäkrings- givare som är verksam i det landet.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 4 § försäkringsrö- relselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verk- samhet i Sverige kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finans- inspektionen kan efter ansökan

122

besluta om motsvarande begräns-

besluta om motsvarande begräns- Prop. 2009/10:246

ning

för

försäkringsgivare

som

ning

för

försäkringsgivare

som

driver verksamhet här enligt 2 kap.

driver verksamhet här enligt 2 kap.

1 §

lagen

om

utländska försäk-

1 §

lagen

om

utländska försäk-

ringsgivares och

 

tjänstepensions-

ringsgivares och

tjänstepensions-

instituts

verksamhet

i

Sverige.

instituts

verksamhet

i

Sverige.

Finansinspektionens

beslut

får

Finansinspektionens

beslut

får

överklagas hos regeringen.

 

överklagas hos regeringen.

 

En försäkringsgivare som avser

En försäkringsgivare som avser

att

meddela

 

 

trafikförsäkring

att

meddela

 

 

trafikförsäkring

genom

gränsöverskridande verk-

genom

gränsöverskridande verk-

samhet

med stöd

av

2 kap.

1 §

samhet

med stöd

av

2 kap.

1 §

lagen om utländska försäkrings-

lagen om utländska försäkrings-

givares

 

och

 

 

tjänstepensions-

givares

 

och

 

tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige men

instituts verksamhet i Sverige men

som inte har fast driftställe i

som inte har fast driftställe i

Sverige skall ha en representant

Sverige ska ha en representant här

här i landet. Representanten skall

i landet. Representanten ska vara

vara bosatt i Sverige eller vara en

bosatt i Sverige eller vara en

svensk juridisk person. Försäk-

svensk juridisk person. Försäk-

ringsgivaren

skall

utfärda

en

ringsgivaren

ska

utfärda

en

fullmakt

 

för

representanten

att

fullmakt

 

för

representanten

att

gentemot

skadelidande

företräda

gentemot

skadelidande

företräda

försäkringsgivaren

och

att

själv

försäkringsgivaren

och

att

själv

eller genom någon annan tala och

eller genom någon annan tala och

svara

för

denne

 

angående

svara

för

denne

 

angående

försäkringsfall.

 

 

Representanten

försäkringsfall.

 

 

Representanten

skall även ha behörighet att

ska även ha behörighet att

företräda

försäkringsgivaren

vid

företräda

försäkringsgivaren

vid

kontroll av om det finns giltig

kontroll av om det finns giltig

trafikförsäkring.

Försäkringsgiva-

trafikförsäkring.

Försäkringsgiva-

ren skall informera försäkrings-

ren ska informera försäkrings-

tagarna om vem som är försäk-

tagarna om vem som är försäk-

ringsgivarens representant och om

ringsgivarens representant och om

dennes

adress. Regeringen

eller

dennes

adress. Regeringen

eller

den

myndighet

som

regeringen

den

myndighet

som

regeringen

bestämmer får meddela ytterligare

bestämmer får meddela ytterligare

föreskrifter om villkor för sådana

föreskrifter om villkor för sådana

representanter.

 

 

 

 

 

 

representanter.

 

 

 

 

 

 

Den

som

enligt

2 kap.

3 §

27 §2

 

 

 

 

 

 

2 kap.

4 §

Den

som

enligt

försäkringsrörelselagen

 

 

försäkringsrörelselagen

 

 

(1982:713) eller

4 kap.

1 § lagen

(2011:000) eller

4 kap.

1 § lagen

(1998:293) om utländska försäk-

(1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares

och

tjänstepen-

ringsgivares

och

tjänstepen-

sionsinstituts verksamhet i Sverige

sionsinstituts verksamhet i Sverige

meddelar trafikförsäkring skall ha

meddelar

trafikförsäkring ska ha

2 Senaste lydelse 2007:333.

123

en skaderegleringsrepresentant i

en skaderegleringsrepresentant i

varje annat EES-land. Represen-

varje annat EES-land. Represen-

tanten skall vara bosatt i det landet

tanten ska vara bosatt i det landet

eller, om det är en juridisk person,

eller, om det är en juridisk person,

vara etablerad där.

 

vara etablerad där.

 

Försäkringsgivaren skall utfärda

Försäkringsgivaren ska

utfärda

fullmakt för skaderegleringsrepre-

fullmakt för skaderegleringsrepre-

sentanten att reglera skadelidandes

sentanten att reglera skadelidandes

anspråk

ersättning

från

anspråk

ersättning

från

trafikförsäkringen när

 

trafikförsäkringen när

 

1. den skadelidande är bosatt i det EES-land där representanten är

bosatt eller etablerad,

2. det fordon vars försäkring ska

2. det

fordon vars försäkring

skall tas i anspråk är försäkrat och

tas i anspråk är försäkrat och

normalt

hemmahörande i något

normalt hemmahörande i något

annat EES-land än som avses i 1

annat EES-land än som avses i 1

och

 

och

3. skadan har inträffat i något annat EES-land än som avses i 1 eller i ett land som ingår i systemet med grönt kort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor beträffande skadere- gleringsrepresentanter och föreskrifter om underrättelseskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Prop. 2009/10:246

124

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Härigenom föreskrivs att 4 och 6 §§ lagen (1986:436) om närings- förbud ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §1

Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de förutsättningar som anges i 1–3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,

 

annat handelsbolag: bolagsman,

 

aktiebolag och försäkrings-

aktiebolag och försäkrings-

bolag: ledamot och suppleant i

företag: ledamot och suppleant i

styrelsen samt verkställande direk-

styrelsen samt verkställande direk-

tör och vice verkställande direktör,

tör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företagsledare,

europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,

om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts, den juridiska personen försattes i konkurs eller förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 i EUF-fördraget överträddes.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan konkursansökan kom in till tingsrätten.

6 §2

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1.driva näringsverksamhet,

2.vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

3.vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkrings- bolag,

4.vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, en

1Senaste lydelse 2010:639.

2Senaste lydelse 2006:602.

3.vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkrings- företag,

4.vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank, ett försäkringsföretag,

Prop. 2009/10:246

125

sådan understödsförening som av- ses i 7 § tredje stycket lagen (1972:262) om understöds- föreningar, ett handelsbolag, en europeisk ekonomisk intresse- gruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk förening, en pensionsstiftelse eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte

iSverige,

5.vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag, ett försäkrings- bolag, ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige eller företagsledare i en europeisk ekonomisk intresse- gruppering med säte i Sverige,

6.vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföre- trädare för en sådan juridisk person som anges vid 4,

ett handelsbolag, en europeisk Prop. 2009/10:246 ekonomisk intressegruppering med

säte i Sverige eller en ekonomisk förening, en pensionsstiftelse eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver närings- verksamhet eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europa- bolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

5.vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag, ett försäkrings- företag, ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige eller företagsledare i en europeisk ekonomisk intresse- gruppering med säte i Sverige,

6.vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföre- trädare för en sådan juridisk person som anges i 4,

7.faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring.

8.äga så många aktier i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent, eller

9.inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsför- ordningen eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2.Sådana understödsföreningar som avses i 7 § tredje stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar och som efter den 1 april 2011

126

fortsätter att driva sin verksamhet enligt den lagen med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) ska vid tillämpningen av 6 § första stycket 4 och 5 jämställas med försäkrings- företag.

Prop. 2009/10:246

127

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i 10 kap. 16 § försäkrings- rörelselagen (2011:000).
Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäldenärens rörelse skall ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § skall försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

2.10Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)

dels att i 7 kap. 2 §1 orden ”försäkringsrörelselagen (1982:713)” ska bytas ut mot ”försäkringsrörelselagen (2011:000)”,

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.

7 §2

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäldenärens rörelse ska ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § ska försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion, om hans rätt är beroende av försäljningen. Även om samtycke inte lämnas, får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller valuta till gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i 14 kap. 26 och 27 §§ försäk- ringsrörelselagen (1982:713).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1Senaste lydelse 2004:306.

2Senaste lydelse 2007:533.

Prop. 2009/10:246

128

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse- representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbanks- lagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska före- ningar är moderföretag och dotter- företag i förhållande till varandra eller företag som enligt 9–12 §§ lagen (1996:359) om europeiska företagsråd utövar ett bestäm- mande inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, försäkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbanks- lagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra eller företag som enligt 9–12 §§ lagen (1996:359) om europeiska före- tagsråd utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2006:479.

Prop. 2009/10:246

129

Med finansinstitut förstås bank- institut, kreditmarknadsföretag, värdepappersinstitut, Första– Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensions- fonder (AP-fonder), Sjätte AP- fonden enligt lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkrings- företag som har tillstånd att driva försäkringsrörelse här i landet enligt försäkringsrörelselagen (2011:000), landshypoteks- institutionen, Svenska skepps- hypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

Prop. 2009/10:246

 

Sveriges riksbank

 

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges

 

riksbank ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 kap.

1 §1

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bank- institut, kreditmarknadsföretag, värdepappersinstitut, Första– Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensions- fonder (AP-fonder), Sjätte AP- fonden enligt lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkrings- företag med svensk koncession, landshypoteksinstitutionen, Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2004:307.

130

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 2 b kap. 1 och 4 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 b kap.

1 §1

Vid fusioner enligt 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 15 a kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av bolagen är ett publikt aktiebolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag.

Vid fusioner enligt 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av bolagen är ett publikt aktiebolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag.

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §, skall dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma då respektive bolag skall fatta beslut om godkännande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet skall genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande bo- laget i första stycket skall också tillämpas i fråga om aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 23 kap. 15 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller 15 a kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713).

4 §2

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §, ska dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma då respektive bolag ska fatta beslut om godkännande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande bo- laget i första stycket ska också tillämpas i fråga om aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 23 kap. 15 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1Senaste lydelse 2005:833.

2Senaste lydelse 2005:833.

Prop. 2009/10:246

131

2. Vad som sägs i 2 b kap. 1 § om publikt aktiebolag ska också gälla publikt försäkringsaktiebolag för vilket 22 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) är tillämpligt. I sådana fall ska äldre bestämmelser i 2 b kap. 4 § om aktieägare i övertagande bolag tillämpas.

Prop. 2009/10:246

132

Med skadeförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2 kap. 11 § försäkrings- rörelselagen (2011:000).
Med livförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2 kap. 12 § försäkringsrörelse- lagen (2011:000).

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om

Prop. 2009/10:246

 

tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

 

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 9 §§ lagen (1993:645) om tillämplig

 

lag för vissa försäkringsavtal ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §

Denna lag tillämpas på sådana avtal om livförsäkring som har anknytning till två eller flera stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stater), om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i en EES-stat eller om försäk- ringstagaren är en juridisk person och det driftställe som avtalet gäller för är beläget i en EES-stat.

Med livförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2 kap. 3 b § försäkringsrörelse- lagen (1982:713).

2 §

Denna lag tillämpas också på sådana avtal om skadeförsäkring som har anknytning till två eller flera EES-stater, om den försäkrade risken är belägen i en EES-stat.

Med skadeförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § försäkrings- rörelselagen (1982:713).

Trots bestämmelserna

i 6

och

9 §

 

 

 

 

 

 

Trots

bestämmelserna

i 6

och

 

7 §§ får parterna avtala vilken stats

7 §§ får parterna avtala vilken stats

 

lag som skall vara tillämplig på

lag som ska vara tillämplig på

 

försäkringsavtalet, om detta gäller

försäkringsavtalet, om detta gäller

 

en risk som hänför sig till

 

 

en risk som hänför sig till

 

 

 

1. någon

av

de

försäkrings-

1. någon av

försäkringsklass-

 

klasser som anges i 2 kap. 3 a §

erna 4–7, 11 och 12 som anges i

 

första stycket 4–7, 11 och 12

2 kap.

11 §

första

stycket

 

försäkringsrörelselagen

 

 

försäkringsrörelselagen

 

 

 

(1982:713),

 

de

försäkrings-

(2011:000),

 

försäkrings-

 

2. någon

av

2. någon

av

 

klasser som anges i 2 kap. 3 a §

klasserna 14 och 15 som anges i

 

första stycket 14 och 15 försäk-

2 kap. 11 § första

stycket försäk-

 

ringsrörelselagen, om försäkrings-

ringsrörelselagen, om försäkrings-

 

tagaren är näringsidkare och den

tagaren är näringsidkare och den

 

försäkrade risken avser närings-

försäkrade risken avser närings-

 

verksamheten, eller

 

 

 

verksamheten, eller

 

 

 

 

3. någon

av

de

försäkrings-

3. någon

av

försäkrings-

 

klasser som anges i 2 kap. 3 a §

klasserna 3, 8–10, 13 och 16 som

 

första stycket 3, 8–10, 13 och 16

anges i 2 kap. 11 § första stycket

 

försäkringsrörelselagen,

om

för-

försäkringsrörelselagen,

om

för-

133

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncern- redovisning, ska förutsättningarna i första stycket 3 gälla koncernen.

säkringstagaren

är

näringsidkare

säkringstagaren

är

näringsidkare

och minst två av följande förut-

och minst två av följande förut-

sättningar

är

uppfyllda enligt

sättningar

är

uppfyllda enligt

senast fastställda resultat- och

senast fastställda resultat- och

balansräkning:

 

 

 

 

balansräkning:

 

 

 

 

a) Försäkringstagaren

har

en

a) Försäkringstagaren

har

en

balansomslutning som uppgår

till

balansomslutning som uppgår

till

minst

ett

belopp

motsvarande

minst

ett

belopp

motsvarande

6 200 000 ecu.

 

 

 

 

6 200 000 euro.

 

 

 

 

b) Försäkringstagaren

har

en

b) Försäkringstagaren

har

en

bruttoomsättning

som

uppgår

till

bruttoomsättning

som

uppgår

till

minst

ett

belopp

motsvarande

minst

ett

belopp

motsvarande

12 800 000 ecu.

 

 

 

 

12 800 000 euro.

 

 

 

 

c) Försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncern- redovisning, skall förutsättningarna i första stycket 3 gälla koncernen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Prop. 2009/10:246

134

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

Denna lag gäller avtal om för-

1 §

 

 

 

Denna lag gäller avtal om för-

säkring

enligt

2 kap. 3 a § första

säkring enligt

2 kap.

11 §

första

stycket klass 17 försäkrings-

stycket klass 17 försäkrings-

rörelselagen

(1982:713),

rätts-

rörelselagen

(2011:000),

rätts-

skyddsförsäkring.

 

skyddsförsäkring.

 

 

Ett avtal om rättsskyddsför-

3 §1

 

 

 

Ett avtal om rättsskyddsför-

säkring, som meddelas av en

säkring, som meddelas av en

försäkringsgivare som har kon-

försäkringsgivare som har tillstånd

cession att driva försäkringsrörelse

att driva försäkringsrörelse i

i Sverige, skall ge den försäkrade

Sverige, ska ge den försäkrade rätt

rätt att vid försäkringsfall efter

att vid försäkringsfall efter eget

eget val utse en advokat eller

val utse en advokat eller annan

annan lämplig person att biträda

lämplig person att biträda honom.

honom.

Den

försäkrade

skall

Den försäkrade ska underrättas om

underrättas om denna rätt när han

denna rätt när han anmäler ett

anmäler

ett

försäkringsfall

till

försäkringsfall

till

försäkrings-

försäkringsgivaren.

 

givaren.

 

 

 

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den försäkrade är utan verkan mot denne.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2007:336.

Prop. 2009/10:246

135

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

Prop. 2009/10:246

 

årsredovisning i försäkringsföretag

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om årsredovisning

 

i försäkringsföretag

 

 

dels att 8 kap. 3 §1 ska upphöra att gälla,

 

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2 och 4 §§,

 

6 kap. 3 § samt 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

1 §2

 

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäk- ringsföretag avses försäkrings- aktiebolag och ömsesidiga försäk- ringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen

(1982:713) samt understödsföre- ningar som omfattas av lagen (1972:262) om understödsföre- ningar. Vid tillämpningen av denna lag skall en understöds- förening anses som ett livförsäk- ringsföretag.

Bestämmelserna om koncern- redovisning i 7 kap. skall tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföre- tag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute- slutande eller så gott som ute- slutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkrings- företag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undantag får även medges för understöds-

1Senaste lydelse 2004:976.

2Senaste lydelse 1999:1114.

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäk- ringsföretag avses försäkrings- aktiebolag, ömsesidiga försäk- ringsbolag och försäkringsföre- ningar som omfattas av försäk- ringsrörelselagen (2011:000).

Bestämmelserna om koncern- redovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföre- tag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute- slutande eller så gott som ute- slutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkrings- företag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 och 20 §§ samma lag. Frågor om sådana undantag prövas

136

föreningar som meddelar kapital-

av Finansinspektionen. Ärenden Prop. 2009/10:246

försäkring för dödsfall, om försäk-

som är av principiell betydelse

ringsförmånerna

uppgår

till

eller av synnerlig vikt prövas dock

belopp som inte överstiger ett pris-

av regeringen.

basbelopp enligt lagen (1962:381)

 

om allmän försäkring som gällde

 

under den sista månaden av

 

respektive

räkenskapsår

 

eller

 

utgår som naturaförmån. Det-

 

samma gäller för understöds-

 

föreningar

som

meddelar

annan

 

livförsäkring, om stadgarna med-

 

ger uttaxering eller nedsättning av

 

förmåner

och

premieinkomstens

 

storlek

normalt

inte

överstiger

 

500 000 euro. Frågor om sådana

 

undantag prövas av Finansinspek-

 

tionen.

Ärenden som

är

av

 

principiell

betydelse

eller

av

 

synnerlig vikt prövas dock av

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

För sådana företag som med-

För sådana företag som med-

givits undantag från denna lag

givits undantag från denna lag ska

skall i stället sådana föreskrifter

i stället sådana föreskrifter som

som meddelats med stöd av 4 §

meddelats med stöd av 4 § andra

andra stycket gälla.

 

 

 

stycket gälla.

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovis- ningslagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisnings- lagen som skall tillämpas på större företag och större koncerner skall tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisnings- lagen som gäller ekonomiska föreningar skall tillämpas på understödsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredo-

2 §3

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovis- ningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisnings- lagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner skall tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisnings- lagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på

ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredo-

3 Senaste lydelse 2006:873.

137

Med beaktande av det som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

visningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredo- visningslagen eller till årsredo- visningslagen i dess helhet, skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestäm- melserna i denna lag eller före- skrifter som meddelats med stöd av denna lag.

visningslagen

hänvisar till

en Prop. 2009/10:246

annan bestämmelse i årsredo-

visningslagen eller till årsredo-

visningslagen

i dess helhet,

ska

även hänvisningen tillämpas,

om

inte annat följer av bestäm- melserna i denna lag eller före- skrifter som meddelats med stöd av denna lag.

2 kap.

Om rörelsen i ett försäkrings- aktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag omfattar flera försäkringsgrenar eller om rörelsen i en understödsförening omfattar flera verksamhetsgrenar, skall även en resultatanalys ingå i årsredovisningen.

1 §4

Om rörelsen i ett försäkrings- företag omfattar flera försäkrings- grenar, ska även en resultatanalys ingå i årsredovisningen.

3 kap.

2 §5

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och samman- slagning av poster m.m.,

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonden,

6 § första stycket om fordran på insatser,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar,

10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt

13 § om extraordinära intäkter och kostnader.

4Senaste lydelse 1999:1114.

5Senaste lydelse 2006:873.

138

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2009/10:246

De

i

1 §

angivna

bestäm-

2 §6

 

 

 

 

 

 

 

 

De

i

1 §

angivna

bestäm-

melserna i 5 kap. årsredovisnings-

melserna i 5 kap. årsredovisnings-

lagen (1995:1554) skall

tillämpas

lagen (1995:1554)

ska

tillämpas

med följande avvikelser:

 

 

med följande avvikelser:

 

 

1. Utöver

värderings-

och

om-

1. Utöver

värderings-

och

om-

räkningsprinciper

enligt

2 §

skall

räkningsprinciper

enligt

2 §

ska

det anges vilket belopp som

det anges vilket belopp som

respektive värderingsprincip resul-

respektive värderingsprincip resul-

terat i.

 

 

 

 

 

skall

terat i.

 

 

 

 

 

 

ska

2. a) 3 §

första

stycket

2. a) 3 §

första

stycket

tillämpas på dels immateriella till-

tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels byggnader och

gångar (B), dels byggnader och

mark (C.I), dels placeringar i

mark (C.I), dels placeringar i

koncernföretag och intresseföretag

koncernföretag och intresseföretag

(C.II).

 

 

 

 

 

 

 

(C.II).

 

 

 

 

 

 

 

b) 3 § andra och tredje styckena

b) 3 § andra och tredje styckena

skall tillämpas på dels immateri-

ska tillämpas på dels immateriella

ella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C), dels sådana materi-

tillgångar (C), dels sådana materi-

ella tillgångar och varulager (G.I)

ella tillgångar och varulager (G.I)

och övriga tillgångar (G.III) som

och övriga tillgångar (G.III) som

stadigvarande

skall brukas

eller

stadigvarande

ska

brukas

eller

innehas.

 

 

 

 

 

 

innehas.

 

 

 

 

 

 

 

3. 4 § skall tillämpas

på bygg-

3. 4 §

ska

tillämpas

på bygg-

nader och mark (C.I).

 

 

nader och mark (C.I).

 

 

4. 7 § skall i stället för inköp och

4. 7 § ska i stället för inköp och

försäljning gälla mottagen och av-

försäljning gälla mottagen och av-

given återförsäkring.

 

 

given återförsäkring.

 

 

 

5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

 

6. 10 §

andra stycket

om

kort-

6. 10 §

andra

stycket

om kort-

och långfristiga balansposter skall

och

långfristiga

balansposter

ska

tillämpas

endast

beträffande de

tillämpas

endast

beträffande de

skulder som förfaller till betalning

skulder som förfaller till betalning

senare än fem år efter balans-

senare än fem år efter balans-

dagen.

 

 

 

 

 

 

dagen.

 

 

 

 

 

 

 

7. 12 § tredje stycket om lån till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ledande

befattningshavare

skall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillämpas om företaget lämnat lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till eller ställt säkerhet till förmån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för någon annan med stöd av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillstånd

enligt

12 kap.

13 §

för-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

säkringsrörelselagen (1982:713).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Utgifter och inkomster enligt

7. Utgifter och inkomster enligt

14 § andra stycket för egna aktier

14 § andra stycket för egna aktier

skall

redovisas

mot bundet

eget

ska

redovisas

mot

bundet

eget

6 Senaste lydelse 2004:1177.

139

kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

9. Utöver upplysningar enligt

18 § skall även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fri- tidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.

10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersätt- ningar till anställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänste- män och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall ersätt- ningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget kapital och avsättningar:

1.I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som bundet eget kapital tas upp Aktie- kapital, Garantikapital, Över- kursfond, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och vinst eller för- lust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2.I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Garanti- kapital, Överkursfond, Uppskriv- ningsfond, Reservfond, Kapital- andelsfond och Fond för verkligt värde. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller

kapital i livförsäkringsaktiebolag Prop. 2009/10:246 som inte får dela ut vinst.

8. Utöver upplysningar enligt

18 § ska även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fri- tidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.

9. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersätt- ningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänste- män och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersätt- ningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

4 §7

Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om eget kapital och avsättningar:

1.I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktie- kapital, Garantikapital, Verksam- hetskapital, Överkursfond,

Förlagsinsatser, Konsoliderings- fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2.I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhets- kapital, Förlagsinsatser, Upp- skrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för verkligt värde. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig,

7 Senaste lydelse 2004:1177.

140

förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

3.I skadeförsäkringsföretag skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandels- fond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4.I understödsföreningar skall som eget kapital tas upp Fond för verkligt värde, Övriga fonder och vinst eller förlust för räkenskaps- året. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

5.Om avsättningen för kvar- dröjande risker i posten Ej in- tjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt be lopp, skall beloppet anges.

6.Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.

7.Om avvecklingsresultat upp- går till väsentligt belopp skall det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skill- naden mellan å ena sidan av- sättningen för oreglerade skador från föregående år vid räken- skapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda ut- betalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreg- lerade skador från föregående år

balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

3.I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Garantikapital,

Verksamhetskapital, Förlags- insatser, Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandels- fond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4.Om avsättningen för kvar- dröjande risker i posten Ej in- tjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

5.Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

6.Om avvecklingsresultat upp- går till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skill- naden mellan å ena sidan av- sättningen för oreglerade skador från föregående år vid räken- skapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda ut- betalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreg- lerade skador från föregående år

Prop. 2009/10:246

141

vid räkenskapsårets slut.

 

 

vid räkenskapsårets slut.

 

Prop. 2009/10:246

8. Villkorad

återbäring

(EE.1)

7. Villkorad

återbäring

(EE.1)

skall delas upp på avsättningar för

ska delas upp på avsättningar för

vilka

försäkringstagaren

direkt

vilka

försäkringstagaren

direkt

respektive indirekt bär risk.

 

 

respektive indirekt bär risk.

 

 

9. Skadeförsäkringsföretag

och

8. Skadeförsäkringsföretag

och

livförsäkringsföretag som får dela

livförsäkringsföretag som får dela

ut vinst skall lämna närmare upp-

ut vinst ska lämna närmare upp-

lysningar om det belopp av fritt

lysningar om det belopp av fritt

eget kapital som inte kan anses

eget kapital som inte kan anses

utdelningsbart

med

hänsyn

till

utdelningsbart

med

hänsyn

till

bestämmelserna

i

1 kap.

 

1 a §

bestämmelserna

i

4 kap.

1 §

första

stycket

och

12 kap.

2 §

försäkringsrörelselagen

 

 

tredje

stycket

försäkringsrörelse-

(2011:000) och 17 kap. 3 § tredje

lagen (1982:713) och om de för-

stycket aktiebolagslagen

 

 

hållanden som motiverar bedöm-

(2005:551) och om de för-

ningen.

 

 

 

 

 

 

hållanden som motiverar bedöm-

10. Livförsäkringsaktiebolag

ningen.

 

 

 

 

 

9. Livförsäkringsföretag

 

ska

och

ömsesidiga

livförsäkrings-

lämna upplysning om belopp som

bolag skall lämna upplysning om

inte får användas för vinstut-

belopp som inte får användas för

delning eller förlusttäckning enligt

vinstutdelning eller förlusttäckning

bolagsordning eller stadgar.

 

enligt bolagsordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Om

ett

ömsesidigt

försäk-

10. Garantikapital,

verksamhets-

ringsbolag

har

garantikapital i

kapital och förlagsinsatser i annan

annan valuta än redovisnings-

valuta än redovisningsvalutan, ska

valutan, skall detta räknas om

räknas om enligt växelkursen på

enligt växelkursen på balansdagen.

balansdagen.

Skillnaden

mellan

Skillnaden mellan det omräknade

det

omräknade

beloppet

och

beloppet och motsvarande belopp

motsvarande belopp vid räken-

vid räkenskapsårets ingång skall

skapsårets ingång ska

 

 

 

– i ömsesidiga skadeförsäkrings-

– i ömsesidiga skadeförsäkrings-

bolag och ömsesidiga livförsäk-

bolag och ömsesidiga livförsäk-

ringsbolag som får dela ut vinst,

ringsbolag som får dela ut vinst

föras mot Balanserad vinst eller

samt

försäkringsföreningar

som

förlust, och

 

 

 

 

 

får dela ut vinst, föras mot

– i ömsesidiga livförsäkrings-

Balanserad vinst eller förlust, och

– i ömsesidiga livförsäkrings-

bolag som inte får dela ut vinst

bolag som inte får dela ut vinst

föras mot Andra fonder.

 

 

och

livförsäkringsföreningar

som

 

 

 

 

 

 

 

 

inte får dela ut vinst föras mot

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra fonder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §8

 

 

 

 

 

 

Försäkringsaktiebolag

 

och

Försäkringsföretag

ska

i

ömsesidiga försäkringsbolag skall

resultatanalysen,

fördelat

för-

8 Senaste lydelse 1999:1115.

142

i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upp- lysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), åter- försäkrares andel av försäk- ringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelse- resultat. Understödsföreningar skall lämna upplysningar om intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar.

säkringsgrenar,

lämna upplys-

Prop. 2009/10:246

ningar om

försäkringstekniska

 

avsättningar (DD och EE), åter- försäkrares andel av försäk- ringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelse- resultat.

Lydelse

enligt

prop.

Föreslagen lydelse

2009/10:235

 

 

 

7kap.

5 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1.1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2.2 § vad gäller hänvisningarna till

a)7 kap. 2 § och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

b)7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,

c)7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderings- principer,

d)7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap.12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4.4 § vad gäller hänvisningarna till

a)2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredo- visningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap.

7§ om undertecknande,

b)5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 12 § om lån till ledande befattningshavare,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

– 20 § första stycket 1 och andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,

– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt

– 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggs- upplysningar,

c) 5 kap. 2 § 3 denna

lag med

särskilda regler om tilläggsupp-

lysningar,

143

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

Prop. 2009/10:246

e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9

e) 5 kap. 4 § 1–4 och 6–8 denna

 

denna lag om eget kapital och av-

lag om eget kapital och av-

 

sättningar,

sättningar,

 

f)6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, samt

g)6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltnings- berättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010.

2.Äldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas för understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkrings- rörelselagen (2011:000) tillämpar lagen (1972:262) om understödsföreningar.

3.Medel som i ett försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst har tillförts överkursfonden före den 1 april 2011 utgör även därefter bundet eget kapital. I årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010 ska de tas upp under reservfonden.

144

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Härigenom föreskrivs

att

1 kap.

3 § lagen

(1996:764)

om

före-

tagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

Bestämmelserna i denna lag om

Bestämmelserna i denna lag om

gäldenär

gäller

inte

bank-

gäldenär

gäller

inte

bank-

aktiebolag,

sparbank,

medlems-

aktiebolag,

sparbank,

medlems-

bank,

kreditmarknadsföretag,

bank,

kreditmarknadsföretag,

understödsförening,

försäkrings-

försäkringsföretag,

 

 

 

bolag, värdepappersbolag,

clear-

värdepappersbolag,

 

 

clear-

ingorganisation och central värde-

ingorganisation och central värde-

pappersförvarare.

 

 

 

pappersförvarare.

 

 

 

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 1998:1496.

Prop. 2009/10:246

145

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2, 3, 6 och 14 §§, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 5, 8, 9, 13, 14 och 19 §§, 6 kap 9 §, 7 kap. 5 §, 9 kap. 3, 4, 5 och 8 §§ lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

Denna lag gäller inte för en

2 §1

 

 

Denna lag gäller inte för en

EES-försäkringsgivare som deltar

EES-försäkringsgivare som deltar

i koassuransverksamhet (samför-

i koassuransverksamhet

(samför-

säkring) från ett utländskt drift-

säkring) från ett utländskt drift-

ställe i annan egenskap än ledande

ställe i annan egenskap än ledande

försäkringsgivare, om

verksam-

försäkringsgivare, om

verksam-

heten avser sådana stora risker

heten avser sådana stora risker

som anges

i 2 a kap.

4 § tredje

som anges

i 3 kap. 16 § andra

stycket

försäkringsrörelselagen

stycket

försäkringsrörelselagen

(1982:713).

 

(2011:000).

 

I fråga om trafikförsäkring tillämpas lagen inte om annat följer av trafikskadelagen (1975:1410).

3 §

Bestämmelserna om livför- säkring i denna lag, med undantag för 5 kap. 14 §, får tilllämpas för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 försäkringsrörelse- lagen (1982:713) samt för avgångsbidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäk- ring i denna lag, med undantag för 5 kap. 5 § femte stycket och 14 §, behöver inte tillämpas för sådana livförsäkringar som avses i 2 kap.

3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen om pre- mien är beräknad och bestämd för längst fem år.

Bestämmelserna om livför- säkring i denna lag, med undantag för 5 kap. 14 §, får tilllämpas för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 försäk- ringsrörelselagen (2011:000) samt för avgångsbidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäk- ring i denna lag, med undantag för 5 kap. 5 § femte stycket och 14 §, behöver inte tillämpas för livförsäkringar som avses i 2 kap.

12 § klasserna I b och IV försäkringsrörelselagen om pre- mien är beräknad och bestämd för längst fem år.

1 Senaste lydelse 2008:101.

Prop. 2009/10:246

146

Med

skadeförsäkring

förstås

i

6 §2

 

 

 

 

 

 

Med

 

skadeförsäkring

förstås

i

denna lag sådan försäkring som

denna lag sådan försäkring som

avses i

2 kap. 3 a §

försäkrings-

avses

i

2 kap.

11 §

försäkrings-

rörelselagen (1982:713).

 

 

rörelselagen (2011:000).

 

 

Med

livförsäkring

 

förstås

i

Med

 

livförsäkring

 

förstås

i

denna lag sådan försäkring som

denna lag sådan försäkring som

avses i

2 kap. 3 b §

försäkrings-

avses

i

2 kap.

12 §

försäkrings-

rörelselagen.

 

 

 

rörelselagen.

 

 

 

 

Med

tjänstepensionsförsäkring

Med

 

tjänstepensionsförsäkring

förstås i denna lag sådan försäkring

förstås i denna lag sådan

som avses i 1 kap. 3 a § försäk-

försäkring som avses i 1 kap. 8 §

ringsrörelselagen.

 

 

 

försäkringsrörelselagen.

 

 

Med

återförsäkring

förstås

i

Med

 

återförsäkring

förstås

i

denna lag sådan försäkring som

denna lag sådan försäkring som

avses i

1 kap. 3 b §

försäkrings-

avses

i

1 kap.

9 §

försäkrings-

rörelselagen

 

 

 

rörelselagen.

 

 

 

 

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt tjänstepensionsinstitut ingår med arbetsgivare här i landet och som syftar till att trygga förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1.betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder, eller

2.kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Femte stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör livförsäkring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring, om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt 7 kap. 4–12 §§.

14 §

En EES-försäkringsgivare får i Sverige förena direkt livförsäk- ringsrörelse endast med sådan direkt skadeförsäkringsrörelse som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt med rörelse för återförsäkring av sådana skade- försäkringar och av livförsäkring.

En EES-försäkringsgivare får i Sverige förena direkt livförsäk- ringsrörelse endast med sådan direkt skadeförsäkringsrörelse som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 försäkrings- rörelselagen (2011:000) samt med rörelse för återförsäkring av sådana skadeförsäkringar och av

2 Senaste lydelse 2008:101.

Prop. 2009/10:246

147

EES-försäkringsgivare, som på

livförsäkring.

EES-försäkrings- Prop. 2009/10:246

basis av den koncession som

givare, som på basis av den

försäkringsgivaren har fått i sitt

koncession

 

som

försäkrings-

hemland bedriver både liv- och

givaren har fått i sitt hemland

skadeförsäkringsrörelse, får dock

bedriver både liv- och skade-

bedriva sådan verksamhet även här

försäkringsrörelse, får dock be-

i landet. EES-försäkringsgivaren

driva sådan verksamhet även här i

skall hålla sin skadeförsäkrings-

landet.

EES-försäkringsgivaren

rörelse åtskild från livförsäk-

ska hålla sin skadeförsäkrings-

ringsrörelsen.

rörelse åtskild från livförsäkrings-

 

rörelsen.

 

 

 

Försäkringsgivare från tredje land får i Sverige inte förena direkt livförsäkringsrörelse med annan försäkringsrörelse än rörelse för återförsäkring av livförsäkring.

2 kap.

En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering skall innehålla

1.uppgifter om sekundäreta- bleringens adress och om vem som skall vara dess företrädare,

2.en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etableringen är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som skall drivas där, och

3.ett intyg utfärdat av hem- landsmyndigheten om EES-försäk- ringsgivarens kapitalbas.

Varje gång en EES-försäk- ringsgivare åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering här i landet meddela tjänstepensions- försäkring skall en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens hemland. Under- rättelsen skall innehålla

1.uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänste- pensionsinstitut åtar sig ett upp-

2 §3

En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering ska innehålla

1.uppgifter om sekundäreta- bleringens adress och om vem som ska vara dess företrädare,

2.en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etableringen är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som ska drivas där, och

3.ett intyg utfärdat av hem- landsmyndigheten om EES-försäk- ringsgivarens kapitalbas.

Varje gång en EES-försäk- ringsgivare åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering här i landet meddela tjänstepensions- försäkring ska en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäk- ringsgivarens hemland. Under- rättelsen ska innehålla

1.uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare ska betala försäkringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänste- pensionsinstitut åtar sig ett upp-

3 Senaste lydelse 2005:1123.

148

drag att från en sekundäretablering här i landet ingå avtal om tjänstepension skall en särskild underrättelse med de uppgifter som anges i andra stycket lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

För verksamhet rörande för- säkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 10 försäkringsrö- relselagen (1982:713) (motor- fordonsansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar skall under- rättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att EES-försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkrings- föreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första stycket 1 och 2, får ändringen göras tidigast en månad efter det att försäkringsgivaren underrättat Finansinspektionen om ändringen. Om ändringen innebär att verk- samhet avseende tjänstepensions- försäkring skall inledas, skall dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt andra stycket i denna paragraf tillämpas.

Om ett utländskt tjänstepen- sionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på ett sådant sätt som innebär att verksamhet avseende tjänstepension skall inledas, skall bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf tillämpas.

drag att från en sekundäretablering

Prop. 2009/10:246

här i landet ingå avtal om

 

tjänstepension ska en särskild underrättelse med de uppgifter som anges i andra stycket lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

För verksamhet rörande för- säkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2011:000) (motorfordonsansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska underrättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att EES-försäkrings- givaren är medlem i Trafikförsäk- ringsföreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första stycket 1 och 2, får ändringen göras tidigast en månad efter det att försäkringsgivaren underrättat Finansinspektionen om ändringen. Om ändringen innebär att verk- samhet avseende tjänstepensions- försäkring ska inledas, ska dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt andra stycket i denna paragraf tillämpas.

Om ett utländskt tjänstepen- sionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på ett sådant sätt som innebär att verksamhet avseende tjänstepension ska inledas, ska bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf tillämpas.

En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet skall innehålla

1. uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna skall täcka, och

3 §4

En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet ska innehålla

1. uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna ska täcka, och

4 Senaste lydelse 2005:1123.

149

2. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om

a)försäkringsgivarens kapitalbas, och

b)de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.

För verksamhet rörande försäk-

För verksamhet rörande försäk-

ringar som

avses

i

2 kap.

3 a §

ringar

som

avses

i

2 kap. 11 §

första stycket 10

i

försäkrings-

första

stycket

klass 10

i

rörelselagen

(1982:713) (motor-

försäkringsrörelselagen

 

fordonsansvar) och

som

inte

(2011:000)

(motorfordonsansvar)

uteslutande

gäller

försäkring av

och som inte uteslutande gäller

fraktförares ansvar skall under-

försäkring av fraktförares ansvar

rättelsen dessutom innehålla

 

ska

underrättelsen

dessutom

 

 

 

 

 

innehålla

 

 

 

 

1.uppgifter om vem som är försäkringsgivarens representant enligt 5 § trafikskadelagen (1975:1410), och

2.en försäkran att försäkringsgivaren är medlem i Trafikför- säkringsföreningen.

Varje gång en EES-försäk- ringsgivare åtar sig ett uppdrag att genom gränsöverskridande verk- samhet meddela tjänstepensions- försäkring skall en särskild under- rättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Underrättelsen skall innehålla

1.uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare skall betala försäkringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänste- pensionsinstitut åtar sig ett upp- drag att genom gränsöverskri- dande verksamhet ingå avtal om tjänstepension skall en särskild underrättelse med de uppgifter som anges i tredje stycket lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen göras tidigast en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänste-

Varje gång en EES-försäk- ringsgivare åtar sig ett uppdrag att genom gränsöverskridande verk- samhet meddela tjänstepensions- försäkring ska en särskild under- rättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

1.uppgift om den som i egen- skap av arbetsgivare ska betala försäkringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänste- pensionsinstitut åtar sig ett upp- drag att genom gränsöverskri- dande verksamhet ingå avtal om tjänstepension ska en särskild underrättelse med de uppgifter som anges i tredje stycket lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen göras tidigast en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänste-

Prop. 2009/10:246

150

pensionsförsäkring skall inledas,

pensionsförsäkring ska inledas,

skall dock bestämmelserna i 1 §

ska dock bestämmelserna i 1 §

andra stycket samt tredje stycket i

andra stycket samt tredje stycket i

denna paragraf tillämpas.

denna paragraf tillämpas.

3 kap.

9 §5

Om en EES-försäkringsgivare till följd av ett beslut av den behöriga myndigheten i hemlandet inte längre får driva verksamhet här i landet, skall Finans- inspektionen vidta de åtgärder som behövs för att hindra att försäk- ringsgivaren fortsätter verksam- heten eller inleder ny verksamhet. Inspektionen skall, på begäran av och i samarbete med den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland,

Om en EES-försäkringsgivare till följd av ett beslut av den behöriga myndigheten i hemlandet inte längre får driva verksamhet här i landet, ska Finans- inspektionen vidta de åtgärder som behövs för att hindra att försäk- ringsgivaren fortsätter verksam- heten eller inleder ny verksamhet. Inspektionen ska, på begäran av och i samarbete med den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland,

1.förbjuda försäkringsgivaren att förfoga över sina tillgångar i Sverige eller begränsa försäkringsgivarens förfoganderätt, eller

2.förbjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring eller att ingå nya försäkringsavtal.

Finansinspektionen skall i övrigt vidta de åtgärder som behövs till skydd för de försäkrades intressen. Inspektionen skall också biträda hemlandets myndighet i ange- lägenheter som rör avveckling av försäkringsgivarens verksamhet här i landet. Inspektionen får därvid vidta sådana åtgärder som inspektionen kan besluta i fråga om ett svenskt försäkringsbolag.

Det som sägs i första och andra styckena om EES- försäkrings- givare skall tillämpas på mot- svarande sätt beträffande utländ- ska tjänstepensionsinstitut.

Finansinspektionen ska i övrigt vidta de åtgärder som behövs till skydd för de försäkrades intressen. Inspektionen ska också biträda hemlandets myndighet i ange- lägenheter som rör avveckling av försäkringsgivarens verksamhet här i landet. Inspektionen får därvid vidta sådana åtgärder som inspektionen kan besluta i fråga om ett svenskt försäkringsföretag.

Det som sägs i första och andra styckena om EES- försäkrings- givare ska tillämpas på mot- svarande sätt beträffande utländ- ska tjänstepensionsinstitut.

4 kap.

5 §6

En försäkringsgivare från tredje land ska beviljas koncession och dess företrädare ska godkännas, om ansökan uppfyller de krav som ställs i 4 § och

5Senaste lydelse 2005:1123.

6Senaste lydelse 2009:355.

Prop. 2009/10:246

151

1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i Prop. 2009/10:246

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

 

2. den som kommer att ha ett

2. den som kommer att ha ett

sådant kvalificerat innehav i en

sådant kvalificerat innehav i en

försäkringsgivare

som

avses i

försäkringsgivare

som avses

i

1 kap. 9 § första

stycket

försäk-

1 kap.

11 §

aktiebolagslagen

ringsrörelselagen

(1982:713)

(2005:551) bedöms lämplig

att

bedöms lämplig att utöva ett

utöva ett väsentligt inflytande över

väsentligt inflytande över led-

ledningen av en försäkringsgivare,

ningen av en försäkringsgivare,

och

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

3. den som avses vara företrädare för försäkringsgivaren eller, i de fall där företrädaren är en juridisk person, vara dess ombud har tillräckliga insikter och erfarenheter för att delta i ledningen hos en försäkringsgivare och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 2 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1.innehavaren kommer att motverka att försäkringsgivarens verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, eller

2.innehavet har samband med eller kan öka risken för

a)penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b)brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskild allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs någon ytterligare försäkringsgivare.

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständigheter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det

löpande räkenskapsårets slut.

 

 

 

 

 

Koncession

ska

meddelas

i

Koncession

ska

meddelas i

enlighet

med den indelning som

enlighet med

den

indelning som

anges i

2 kap.

3 a

och 3 b

§§

anges i 2 kap.

11

och 12 §§

försäkringsrörelselagen.

 

försäkringsrörelselagen.

5 kap.

En försäkringsgivare från tredje land ska för sin försäkringsrörelse i Sverige redovisa försäkrings- tekniska avsättningar och utjäm- ningsreserv för förlusttäckning enligt 12 kap. 9 a § försäkrings- rörelselagen (1982:713). En försäkringsgivares försäkrings- tekniska avsättningar ska motsvara

5 §7

En försäkringsgivare från tredje land ska för sin försäkringsrörelse i Sverige redovisa försäk- ringstekniska avsättningar och utjämningsreserv för förlust- täckning enligt 5 kap. 10 och 11 §§ försäkringsrörelselagen (2011:000). En försäkringsgivares försäkringstekniska avsättningar

7 Senaste lydelse 2008:101.

152

de belopp som behövs för att försäkringsgivaren vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan för- väntas uppkomma på grund av ingångna försäkringsavtal. De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara försäkringsgivarens ansvarighet för

ska motsvara

de belopp som

Prop. 2009/10:246

behövs för att

försäkringsgivaren

 

vid varje tidpunkt ska kunna upp- fylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma på grund av ingångna försäkringsavtal. De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara försäkringsgivarens ansvarighet för

1.försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringar i skadeförsäk- ringsrörelse (ej intjänade premier och kvardröjande risker) respektive livförsäkringsrörelse (livförsäkringsavsättning),

2.inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av dessa samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut (oreglerade skador),

3.sådan återbäring som är garanterad i nominella eller reala belopp (garanterad återbäring) och som inte omfattas av 1 eller 2,

4.sådan återbäring inom livförsäkringsrörelse som är villkorad av värdeförändringar på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt resultat som försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står risken för (villkorad återbäring), och

5.fondförsäkringar som försäkringstagarna eller andra ersätt- ningsberättigade bär placeringsrisken för (fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagaren bär placeringsrisken).

Ansvarar flera försäkringsgivare solidariskt för en försäkring, ska endast den del av försäkringen som enligt avtal mellan försäk- ringsgivarna belöper på en enskild försäkringsgivare beaktas vid beräkningen av den försäkringsgivarens försäkringstekniska avsättningar.

Avsättning för oreglerade skador ska beräknas särskilt för varje försäkringsfall. För skadeförsäkringsrörelse får statistiska metoder användas om de leder till en tillräcklig avsättning med beaktande av skadornas art.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning.

Vid beräkning av avsättning för ej intjänade premier och kvar- dröjande risker respektive livför- säkringsavsättning gäller 7 kap. 2 § försäkringsrörelselagen.

Vid beräkning av avsättning för ej intjänade premier och kvar- dröjande risker respektive livför- säkringsavsättning gäller 5 kap. 3– 8 §§ försäkringsrörelselagen.

De försäkringstekniska avsätt- ningarna och utjämningsreserven för kreditförsäkring enligt 5 § ska täckas med tillgångar på det sätt som gäller för skuldtäckning enligt

8 §8

De försäkringstekniska avsätt- ningarna och utjämningsreserven för kreditförsäkring ska täckas med tillgångar på det sätt som gäller för skuldtäckning enligt

8 Senaste lydelse 2008:101.

153

Kapitalbasen för skadeförsäk- ring får omfatta de poster som anges i 7 kap. 2 och 4 §§ försäk- ringsrörelselagen (2011:000). För skadeförsäkring och återförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt
6 kap. 1–17, 19, 25 och 27–29 §§ försäkringsrörelselagen (2011:000) eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 6 kap. 34 § samma lag.

7 kap. 9 § första, tredje och fjärde styckena, 9 a-10 c, 10 e, 10 f och 13 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa bestämmelser.

När de försäkringstekniska avsättningarna ska täckas, får depositionen enligt 1–3 §§ räknas in under förutsättning att depositionen dels består av värdehandlingar som får användas för skuldtäckning med tillämpning av bestämmelserna i första stycket, dels inte har beaktats enligt 12 § första stycket fjärde meningen.

De tillgångar som används för skuldtäckning ska finnas i Sverige.

9 §9

Företrädaren för en försäk- ringsgivare från tredje land skall se till att sådana placeringsrikt- linjer som anges i 7 kap. 10 g § försäkringsrörelselagen (1982:713) upprättas och följs samt fortlöpande pröva om de behöver ändras.

Företrädaren skall se till att livförsäkringstagarna och de som erbjuds att teckna en livförsäkring hos försäkringsgivaren informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna, om det inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet eller av annat särskilt skäl saknas anledning till sådan information. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela före- skrifter om skyldigheten att lämna information och om vilka försäkringar som inte skall omfattas av informationsskyldig- heten.

Företrädaren för en försäk- ringsgivare från tredje land ska se till att sådana placeringsriktlinjer som anges i 8 kap. 4 § för- säkringsrörelselagen (2011:000) upprättas och följs samt fort- löpande pröva om de behöver ändras.

Företrädaren ska se till att livförsäkringstagarna och de som erbjuds att teckna en livförsäkring hos försäkringsgivaren informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna, om det inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet eller av annat särskilt skäl saknas anledning till sådan information. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela före- skrifter om skyldigheten att lämna information och om vilka försäkringar som inte ska omfattas av informationsskyldigheten.

13 §10 Kapitalbasen för skadeförsäk-

ring får omfatta de poster som framgår av 7 kap. 24 och 24 a §§ försäkringsrörelselagen (1982:713). För skadeförsäkring och återförsäkring beräknas

9Senaste lydelse 1999:602.

10Senaste lydelse 2008:101.

Prop. 2009/10:246

154

solvensmarginalen

enligt

7 kap.

7 kap. 7–11, 15 och 16 §§ i

den Prop. 2009/10:246

25 §

i

den

lagen.

För

direkt

lagen. För

direkt

skadeförsäkring

skadeförsäkring beräknas

garanti-

beräknas

 

garantibeloppet

till

beloppet till hälften av det belopp

hälften av det belopp som krävs

som

krävs

enligt

7 kap.

27 §

enligt 7 kap. 17 § samma lag.

 

samma lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalbasen

för

livförsäkring

Kapitalbasen

för

livförsäkring

får omfatta de poster som framgår

får omfatta de poster som framgår

av 7 kap. 22 §

och

24 a §§

samt

av 7 kap. 2 § första stycket, 4 och

26 §

femte

 

stycket

försäk-

5§§

samt

 

18 §

andra

stycket

ringsrörelselagen (1982:713). För

försäkringsrörelselagen