Regeringens proposition 2009/10:222

Följdändringar med anledning av införandet av

Prop.

socialförsäkringsbalken

2009/10:222

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2010

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011. Det är främst fråga om att ändra de hänvisningar i dagens lagstiftning som görs till olika bestämmelser i socialförsäkringslagstiftningen. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Det görs i samband med det även några få ändringar av teknisk natur för att korrigera bestämmelser som inte har anpassats till tidigare ändringar eller som på annat sätt är föråldrade.

Vidare föreslås att några lagar ska upphävas eftersom de inte längre tillämpas. Detta gäller lagen (1974:525) om ersättning för viss födelse- kontrollerande verksamhet m.m., lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m. och lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn. Dessutom rättas några tidi- gare förbiseenden.

Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2011.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

9

2

Lagtext

............................................................................................

13

 

2.1

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken .................

13

 

2.2 .....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

15

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

 

ändring i föräldrabalken ...................................................

19

2.4

Förslag till lag om ändring i ärvdabalken.........................

21

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.................

23

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg

till vissa trafiklivräntor.....................................................

24

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1967:919) om

värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m........................

25

2.8Förslag till lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av

statsmedel, m.m................................................................

27

2.9Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

(1970:979)........................................................................

29

2.10Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

(1970:988)........................................................................

30

2.11Förslag till lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om

tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m....................

31

2.12Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen

(1972:207)........................................................................

32

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om

understödsföreningar........................................................

33

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1973:213) om

ändring av skadeståndslivräntor.......................................

34

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1973:214) om

tillägg till vissa ansvarslivräntor ......................................

35

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt .......................................................

36

2.17Förslag till lag om upphävande av lagen (1974:525) om

ersättning för viss födelsekontrollerande

 

verksamhet m.m...............................................................

38

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1066) om

förfarande med förverkad egendom och

 

hittegods m.m...................................................................

39

2.19Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410)......................................................................

41

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada m.m.............................

43

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1977:268) om

uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. .........................

44

2.22Förslag till lag om ändring i semesterlagen

(1977:480)........................................................................

46

Prop. 2009/10:222

2

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

Prop. 2009/10:222

 

ändring i semesterlagen (1977:480) ................................

48

2.24Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen

(1977:1160) .....................................................................

49

2.25Förslag till lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar,

m.m..................................................................................

50

2.26Förslag till lag om ändring i brottsskadelagen

(1978:413) .......................................................................

51

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om

 

åtgärder mot förorening från fartyg.................................

52

2.28

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken................

53

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om

anställningsskydd ............................................................

55

2.30Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen

(1982:673) .......................................................................

57

2.31Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

(1982:713) .......................................................................

58

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare

beräknats enligt markegång.............................................

61

2.33Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .......................................................................

62

2.34Förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen

(1985:192) .......................................................................

63

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om

internationell järnvägstrafik.............................................

64

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte

har hämtats ......................................................................

65

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) om

 

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ..................

66

2.38

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

 

(1987:672) .......................................................................

68

2.39Förslag till lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag

(1987:1262) .....................................................................

69

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om

ersättning och ledighet för närståendevård......................

70

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess

 

myndigheter och organ....................................................

71

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1989:532) om

tillstånd för anställning på fartyg.....................................

72

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster .................

73

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor ...............................

75

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta....................

77

3

2.46

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591)

Prop. 2009/10:222

 

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 

 

artister m.fl.......................................................................

80

2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om

sjuklön..............................................................................

81

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1110) om

kommunernas skyldighet att svara för vissa

 

elevresor...........................................................................

84

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas

 

skyldighet att svara för vissa elevresor ............................

85

2.50Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som

tjänstgör inom totalförsvaret ............................................

86

2.51Förslag till lag om upphävande av lagen (1992:148)

 

om särskilt bidrag till ensamstående med barn ................

87

2.52

Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen

 

 

(1992:497)........................................................................

88

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1993:320) om

byggfelsförsäkring ...........................................................

89

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1993:332) om

avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade ......................

90

2.55Förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om

tillämplig lag för vissa försäkringsavtal...........................

91

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar.......................................

92

2.57Förslag till lag om ändring i lotterilagen

(1994:1000)......................................................................

93

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om

 

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ..................

94

2.59

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

(1994:1220)......................................................................

99

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift ....................................................

100

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt ............................................................

102

2.62Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen

(1995:584)......................................................................

103

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag................................

105

2.64Förslag till lag om ändring i patientskadelagen

(1996:799)......................................................................

107

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om

registrering av riksdagsledamöters åtaganden och

 

ekonomiska intressen .....................................................

108

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring...................................................

110

2.67Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

 

(1997:483)......................................................................

114

2.68

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)............

117

4

2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ...............

118

2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift ...........................................

119

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med

vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

 

premiepensionsverksamhet............................................

123

2.72Förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet...............

125

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser

 

om vattenverksamhet.....................................................

128

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1998:813) om

införande av lagen med särskilda bestämmelser om

 

vattenverksamhet...........................................................

129

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om

ersättning till steriliserade i vissa fall ............................

130

2.76Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

131

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1230) om

ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)........

143

2.78Förslag till lag om ändring i studiestödslagen

(1999:1395) ...................................................................

144

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i studiestödslagen (1999:1395).........................

146

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om

allmänna pensionsfonder (AP-fonder)...........................

147

2.81Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen

(2000:980) .....................................................................

149

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter...........................................

152

2.83Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

156

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter........................

158

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (2002:125) om

 

överföring av värdet av pensionsrättigheter till

 

 

och från Europeiska gemenskaperna .............................

161

2.86

Förslag till lag om ändring i sambolagen (2003:376)....

165

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (2003:491) om

konsulärt ekonomiskt bistånd ........................................

166

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor.........................................................

167

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1067) om

särskild bestämmelse om bostadsbidrag........................

168

2.90Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ...........

169

2.91Förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104) .....................................................................

170

Prop. 2009/10:222

5

2.92Förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid

vid visst vägtransportarbete............................................

172

2.93Förslag till lag om ändring i lagen (2005:466) om

beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner

m.m. för neurosedynskadade..........................................

173

2.94Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551)......................................................................

174

2.95Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

(2005:716)......................................................................

175

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (2006:351) om

genetisk integritet...........................................................

176

2.97Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om

kommunal fastighetsavgift.............................................

177

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd......................................................

178

2.99Förslag till lag om ändring i lagen (2008:307) om

 

kommunalt vårdnadsbidrag............................................

179

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

 

 

ändring i lagen (2008:307) om kommunalt

 

 

vårdnadsbidrag...............................................................

181

2.101

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:313) om

 

 

jämställdhetsbonus.........................................................

182

2.102

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:342) om

 

 

utjämning av kostnader för stöd och service till vissa

 

 

funktionshindrade...........................................................

184

2.103

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:826) om

 

 

skattereduktion för kommunal fastighetsavgift..............

185

2.104

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)..............................................

186

2.105

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1053) om

 

 

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner...............

187

2.106

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ....

189

2.107

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

 

 

ändring i socialförsäkringsbalken ..................................

191

2.108

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om

 

 

införande av socialförsäkringsbalken.............................

192

2.109

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

(2010:000)......................................................................

194

2.110

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:000) ........

195

3 Ärendet och dess beredning..........................................................

197

4 Allmänna överväganden och förslag ............................................

198

4.1

Allmänna överväganden ................................................

198

4.2

Hänvisningar till socialförsäkringsbalken......................

198

4.3

Lagar som ska upphävas ................................................

199

 

4.3.1

Lagen (1978:40) om införande av lagen

 

 

 

(1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.....

199

 

4.3.2

Övriga lagar som ska upphävas.....................

200

4.4

Andra författningsändringar...........................................

201

 

4.4.1

Skadeståndslagen ..........................................

201

4.4.2Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.202

Prop. 2009/10:222

6

 

 

4.4.3

Statlig ålderspensionsavgift..........................

203

Prop. 2009/10:222

 

 

4.4.4

Inkomstskattelagen .......................................

204

 

 

 

4.4.5

Övrigt ...........................................................

205

 

5

Ikraftträdande...............................................................................

 

207

 

6

Konsekvenser av förslagen ..........................................................

207

 

7

Författningskommentar................................................................

207

 

 

7.1

Inledning........................................................................

 

207

 

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i föräldrabalken ................................................

207

7.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:919) om

värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m. ....................

208

7.4Förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen

(1972:207) .....................................................................

208

7.5Förslaget till lag om upphävande av lagen

(1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande

verksamhet ....................................................................

208

7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i semesterlagen (1977:480) ..............................

208

7.7Förslaget till lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar,

m.m................................................................................

208

7.8Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .....................................................................

209

7.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:1009) om

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ................

209

7.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess

 

myndigheter och organ..................................................

209

7.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ...............

209

7.12Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor .............................

210

7.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta..................

210

7.14Förslaget till lag om upphävande av lagen (1992:148)

om särskilt bidrag till ensamstående med barn..............

210

7.15Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) .....................................................................

210

7.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift ...........................................

211

7.17Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

premiepensionsverksamhet............................................

211

7.18Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser

om vattenverksamhet....................................................

211

7.19Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

211

7

7.20Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i studiestödslagen (1999:1395) .........................

212

7.21Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen

(2000:980)......................................................................

213

7.22Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter............................................

213

7.23Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt

vårdnadsbidrag...............................................................

213

7.24Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:826) om

skattereduktion för kommunal fastighetsavgift..............

213

7.25Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1053) om

 

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner...............

213

7.26

Förslaget till lag om ändring i

 

 

socialförsäkringsbalken..................................................

214

7.27Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

ändring i socialförsäkringsbalken ..................................

214

7.28Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om

 

 

införande av socialförsäkringsbalken .............................

214

7.29

Förslaget till ändring i luftfartslagen (2010:000) ...........

215

7.30

Förslaget till ändring i skollagen (2010:000) .................

215

Bilaga 1

Sammanfattning av promemorian Glömda regler? – En översyn

av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl. (Ds

2008:41)

........................................................................................

216

Bilaga 2

Förteckning över de remissinstanser som avgett yttrande över

promemorian Glömda regler? – En översyn av bestämmelserna i

 

2 kap. lagen .................om allmän försäkring m.fl. (Ds 2008:41)

218

Bilaga 3

Utdrag .................ur Lagrådsremissen Socialförsäkringsbalk

219

Bilaga 4

Utdrag ..................................................ur Lagrådets yttrande

229

Utdrag ur protokoll ...............vid regeringssammanträde 27 maj 2010

231

Rättsdatablad ........................................................................................

 

232

Prop. 2009/10:222

8

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2009/10:222

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i rättegångsbalken,

2.lag om ändring i föräldrabalken,

3.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i föräldrabalken,

4.lag om ändring i ärvdabalken,

5.lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

6.lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafik- livräntor,

7.lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskade- livräntor m.m.,

8.lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkes- skadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.,

9.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

10.lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

11.lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.,

12.lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),

13.lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

14.lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadestånds- livräntor,

15.lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvars- livräntor,

16.lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

17.lag om upphävande av lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,

18.lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,

19.lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

20.lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,

21.lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskade- livräntor m.m.,

22.lag om ändring i semesterlagen (1977:480),

23.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i semesterlagen (1977:480),

24.lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

25.lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.,

26.lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

27.lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

28.lag om ändring i utsökningsbalken,

29.lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,

30.lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),

31.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

32.lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång,

9

33. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

Prop. 2009/10:222

34.lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

35.lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,

36.lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,

37.lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.,

38.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

39.lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262),

40.lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

41.lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,

42.lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg,

43.lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

44.lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

45.lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

46.lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

47.lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

48.lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,

49.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,

50.lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,

51.lag om upphävande av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn,

52.lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),

53.lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring,

54.lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade,

55.lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa för- säkringsavtal,

56.lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford- ringar,

57.lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),

58.lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,

59.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

60.lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

61.lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

62.lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

63.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i för- säkringsföretag,

64.lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),

10

65. lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdags- Prop. 2009/10:222 ledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,

66.lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

67.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

68.lag om ändring i ellagen (1997:857),

69.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

70.lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

71.lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,

72.lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

73.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

74.lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med sär- skilda bestämmelser om vattenverksamhet,

75.lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,

76.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

77.lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomst- skattelagen (1999:1229),

78.lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

79.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

80.lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

81.lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

82.lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

83.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

84.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

85.lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pen- sionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

86.lag om ändring i sambolagen (2003:376),

87.lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

88.lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

89.lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag,

90.lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

91.lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),

92.lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtrans- portarbete,

93.lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomst- prövade förmåner m.m. för neurosedynskadade,

94.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

95.lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

96.lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet,

97.lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

98. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

11

99. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, Prop. 2009/10:222

100.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

101.lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus,

102.lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade,

103.lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kom- munal fastighetsavgift,

104.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

105.lag om ändring av lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräk- ning av vissa förmåner,

106.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

107.lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i socialförsäkrings- balken,

108.lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäk- ringsbalken,

109.lag om ändring i luftfartslagen (2010:000), och

110.lag om ändring i skollagen (2010:000).

12

I tvistemål där förlikning om saken är tillåten ska tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Första stycket gäller inte, om en part första gången han ska föra talan i målet yrkar att allmänna regler ska tillämpas och därvid gör sannolikt att den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållan- den. Har talan väckts genom an- sökan om betalningsföreläggande, ska den part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed framställa yrkan- de som nyss sagts.
Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas gälla vid tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten ska handläggas som tvistemål. Vid bedömningen ska hänsyn inte tas till rättegångskostnaderna.

2

Lagtext

Prop. 2009/10:222

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 d § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

3 d §1

I tvistemål där förlikning om saken är tillåten skall tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Första stycket gäller inte, om en part första gången han skall föra talan i målet yrkar att allmänna regler skall tillämpas och därvid gör sannolikt att den bakom- liggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedöm- ningen av andra föreliggande rätts- förhållanden. Har talan väckts genom ansökan om betalnings- föreläggande, skall den part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed framställa yrkande som nyss sagts.

Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas gälla vid tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten skall handläggas som tvistemål. Vid bedömningen skall hänsyn inte tas till rättegångskostnaderna.

1Senaste lydelse 1991:847.

13

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

14

Förbehållsbelopp för den bi- dragsskyldiges eget underhåll innefattar alla vanliga levnads- kostnader. Bostadskostnaden be- räknas för sig efter vad som är skäligt. De andra levnadskostna- derna beräknas med ledning av ett normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken.
Om det finns särskilda skäl får ett belopp förbehållas för under- håll åt make som den bidrags- skyldige varaktigt bor tillsammans med. Med make jämställs annan som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med, om de har barn gemensamt. Förbehålls- beloppet bestäms enligt andra stycket. Normalbeloppet utgör dock 60 procent av prisbas- beloppet.
Oberoende av vad som annars gäller om en förälders underhålls- skyldighet mot två eller flera barn
En förälder som är betalnings- skyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken anses ha fullgjort sin underhålls- skyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet.

2.2

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Prop. 2009/10:222

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 a och 3 §§, 12 kap. 16 §, 13 kap. 2

 

och 9 §§ samt 16 kap. 11 § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 kap.

2 a §2

En förälder som är återbetal- ningsskyldig enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd anses ha fullgjort sin underhålls- skyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet.

3 §

När underhållsbidrag bestäms enligt 2 § får den bidragsskyldige för- behålla sig ett belopp för eget eller annans underhåll enligt andra–fjärde styckena.

Förbehållsbelopp för den bi- dragsskyldiges eget underhåll innefattar alla vanliga levnads- kostnader. Bostadskostnaden be- räknas för sig efter vad som är skäligt. De andra levnadskostna- derna beräknas med ledning av ett normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 procent av gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Om det finns särskilda skäl får ett belopp förbehållas för under- håll åt make som den bidrags- skyldige varaktigt bor tillsammans med. Med make jämställs annan som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med, om de har barn gemensamt. Förbehålls- beloppet bestäms enligt andra stycket. Normalbeloppet utgör dock 60 procent av basbeloppet.

Oberoende av vad som annars gäller om en förälders underhålls- skyldighet mot två eller flera barn

1Balken omtryckt 1995:974.

2Senaste lydelse 1996:1031.

15

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyn- daren. Överförmyndaren bestäm- mer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde.
Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken eller hans eller hennes tillgångar under samma år över- stiger två gånger prisbasbeloppet.
Arvode och ersättning för utgif- ter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat.
Arvode och ersättning för utgif- ter som inte ska betalas med den enskildes eller dödsboets medel ska betalas av kommunen.

får den bidragsskyldige för under- håll åt varje hemmavarande barn förbehålla sig ett belopp som, tillsammans med vad som utges till barnet av den andra föräldern eller för dennas räkning, för år utgör 40 procent av gällande bas- belopp. Rätten kan dock bestämma ett annat förbehållsbelopp om det föranleds av omständigheterna i det särskilda fallet.

får den bidragsskyldige för under- håll åt varje hemmavarande barn förbehålla sig ett belopp som, tillsammans med vad som utges till barnet av den andra föräldern eller för dennas räkning, för år utgör 40 procent av gällande pris- basbelopp. Rätten kan dock bestämma ett annat förbehålls- belopp om det föranleds av om- ständigheterna i det särskilda fallet.

12 kap.

16 §3

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyn- daren. Överförmyndaren bestäm- mer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter skall betalas med medel som tillhör den enskilde.

Om det inte finns särskilda skäl för något annat, skall arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring eller hans eller hennes tillgångar under samma år över- stiger två gånger prisbasbeloppet.

Arvode och ersättning för utgif- ter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo skall betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Arvode och ersättning för utgif- ter som inte skall betalas med den enskildes eller dödsboets medel skall betalas av kommunen.

3 Senaste lydelse 2006:557.

Prop. 2009/10:222

16

 

13 kap.

Prop. 2009/10:222

När värdet på en omyndigs till-

2 §

 

När värdet på en omyndigs till-

gångar, som skall förvaltas av

gångar, som ska förvaltas av för-

föräldrarna, genom arv,

gåva,

äldrarna, genom arv, gåva, värde-

värdestegring eller på något annat

stegring eller på något annat sätt

sätt har kommit att överstiga åtta

har kommit att överstiga åtta

gånger gällande basbelopp

enligt

gånger gällande

prisbasbelopp

lagen (1962:381) om allmän för-

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialför-

säkring, tillämpas bestämmelserna

säkringsbalken, tillämpas bestäm-

i 3–7 §§ för förvaltningen.

 

melserna i 3–7 §§ för förvalt-

Dessa bestämmelser gäller även

ningen.

 

Dessa bestämmelser gäller även

egendom som, under villkor om att

egendom som, under villkor om att

förvaltningen av den skall stå

förvaltningen av den ska stå under

under överförmyndarens kontroll

överförmyndarens

kontroll (sär-

(särskild överförmyndarkontroll),

skild överförmyndarkontroll), har

har tillfallit den omyndige

 

tillfallit den omyndige

1.genom arv eller testamente,

2.genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren, eller

3.genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931) om indivi- duellt pensionssparande.

Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen.

Överförmyndaren ska besluta att

9 §4

 

Överförmyndaren ska besluta att

bestämmelserna i 4–7 §§ inte

bestämmelserna i 4–7 §§ inte

längre ska tillämpas, om värdet på

längre ska tillämpas, om värdet på

den

omyndiges tillgångar

har

den

omyndiges tillgångar har

kommit att sjunka till ett belopp

kommit att sjunka till ett belopp

som understiger fyra gånger gäl-

som understiger fyra gånger gäl-

lande

prisbasbelopp enligt

lagen

lande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6

(1962:381) om allmän försäkring

och

7 §§ socialförsäkringsbalken

och det inte finns särskild anled-

och det inte finns särskild anled-

ning att låta kontrollen fortgå.

ning att låta kontrollen fortgå.

Ett beslut enligt första stycket gäller inte egendom som har tillfallit den omyndige under villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden eller i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren helt eller delvis besluta om undantag från 3–7 §§.

16 kap.

11 §5

När en omyndig på grund av arv När en omyndig på grund av arv

4Senaste lydelse 2008:910.

5Senaste lydelse 2008:910.

17

eller testamente har fått pengar till

eller testamente har fått pengar till

ett värde överstigande ett prisbas-

ett värde överstigande ett prisbas-

belopp enligt lagen (1962:381) om

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

allmän försäkring eller med vill-

socialförsäkringsbalken eller med

kor om särskild överförmyndar-

villkor om särskild överförmyn-

kontroll, ska den som ombesörjer

darkontroll, ska den som om-

utbetalningen från dödsboet för

besörjer utbetalningen från döds-

den omyndiges räkning sätta in

boet för den omyndiges räkning

medlen hos bank eller kreditmark-

sätta in medlen hos bank eller

nadsföretag, med uppgift om att

kreditmarknadsföretag, med upp-

medlen inte får tas ut utan över-

gift om att medlen inte får tas ut

förmyndarens tillstånd.

utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmark- nadsföretag ska även gälla

1.försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,

2.pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

3.Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brotts- skadelagen (1978:413),

4.huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 14 a kap. 12 § skol- lagen (1985:1100), samt

5.myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadestånds- anspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetal- ningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värde- handlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra–fjärde styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgi- vande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

18

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

Prop. 2009/10:222

 

ändring i föräldrabalken

 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:000) om ändring i nämnda balk ska ha föl-

jande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2009/10:165

Föreslagen lydelse

16 kap.

När en omyndig på grund av arv

11 §

När en omyndig på grund av arv

eller testamente har fått pengar till

eller testamente har fått pengar till

ett värde överstigande ett prisbas-

ett värde överstigande ett prisbas-

belopp enligt lagen (1962:381) om

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

allmän försäkring eller eller med

socialförsäkringsbalken eller med

villkor om särskild överförmyn-

villkor om särskild överförmyn-

darkontroll, ska den som om-

darkontroll, ska den som om-

besörjer utbetalningen från döds-

besörjer utbetalningen från döds-

boet för den omyndiges räkning

boet för den omyndiges räkning

sätta in medlen hos bank eller

sätta in medlen hos bank eller

kreditmarknadsföretag, med upp-

kreditmarknadsföretag, med upp-

gift om att medlen inte får tas ut

gift om att medlen inte får tas ut

utan överförmyndarens tillstånd.

utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmark- nadsföretag ska även gälla

1.försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,

2.pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

3.Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brotts- skadelagen (1978:413),

4.huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:000), och

5.myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadestånds- anspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetal- ningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värde- handlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra–fjärde styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgi-

vande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god

19

man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.

Prop. 2009/10:222

20

2.4Förslag till lag om ändring i ärvdabalken

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 § och 19 kap. 14 § ärvdabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §2

Var arvlåtaren gift, skall kvar- låtenskapen tillfalla den efter- levande maken. Efterlämnar arv- låtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.

Den efterlevande maken har all- tid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvar- låtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efter- levande maken erhöll vid bodel- ningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke.

Var arvlåtaren gift, ska kvar- låtenskapen tillfalla den efter- levande maken. Efterlämnar arv- låtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.

Den efterlevande maken har all- tid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvar- låtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efter- levande maken erhöll vid bodel- ningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings- balken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke.

19 kap.

14 §3

Till dödsboet hörande penning- medel, som görs räntebärande genom insättning i bank eller kre- ditmarknadsföretag, skall sättas in i boets namn. Dödsboets egendom får inte heller i övrigt samman-

Till dödsboet hörande penning- medel, som görs räntebärande genom insättning i bank eller kre- ditmarknadsföretag, ska sättas in i boets namn. Dödsboets egendom får inte heller i övrigt samman-

1Balken omtryckt 1981:359.

2Senaste lydelse 1987:231.

3Senaste lydelse 2004:423.

Prop. 2009/10:222

21

blandas med vad boutrednings-

blandas med vad boutrednings-

mannen eller annan tillhör. Värde-

mannen eller annan tillhör. Värde-

handlingar skall nedsättas i öppet

handlingar ska nedsättas i öppet

förvar i bank eller kreditmarknads-

förvar i bank eller kreditmarknads-

företag, om det sammanlagda

företag, om det sammanlagda

värdet överstiger ett belopp mot-

värdet överstiger ett belopp mot-

svarande två gånger gällande pris-

svarande två gånger gällande pris-

basbelopp enligt lagen (1962:381)

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

om allmän försäkring.

socialförsäkringsbalken.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis utgi- vas till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan, vars rätt är beroende av utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

22

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

Prop. 2009/10:222

 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

 

Härigenom föreskrivs att 26 n § lagen (1960:729) om upphovsrätt till

 

litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

26 n §1

Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovsmannen rätt till ersättning (följerätt) om någon som är yrkesmässigt verksam på konst- marknaden är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen. Med originalkonstverk avses

1.konstverk som har utförts av konstnären själv, eller

2.exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hans eller hennes tillstånd.

Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om

1. försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger en tjugondel av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring,

1. försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger en tjugondel av prisbasbeloppet enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken,

2.försäljningen avser ett alster av byggnadskonst, eller

3.försäljningen sker från en privatperson till ett museum som är öppet för allmänheten och som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, om för- säljningen skett utan att en förmedlare som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden medverkat.

Om endast en person som är yrkesmässigt verksam på konst- marknaden som säljare, förmed- lare eller köpare deltar vid för- säljningen, skall ersättningen be- talas av denne. Har fler än en sådan person deltagit vid försälj- ningen skall ersättningen betalas av säljaren. Om säljaren inte är yrkesmässigt verksam på konst- marknaden skall ersättningen i stället betalas av förmedlaren.

Om endast en person som är yrkesmässigt verksam på konst- marknaden som säljare, förmed- lare eller köpare deltar vid för- säljningen, ska ersättningen be- talas av denne. Har fler än en sådan person deltagit vid försälj- ningen ska ersättningen betalas av säljaren. Om säljaren inte är yrkesmässigt verksam på konst- marknaden ska ersättningen i stäl- let betalas av förmedlaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2007:521.

23

Indextillägg utgår med det pro- centtal som prisbasbeloppet har ökat med. Brutet procenttal av- rundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg ska utgå fastställs av regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer.

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa tra- fiklivräntor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

Indextillägg till

trafiklivränta

9 §1

 

Indextillägg till trafiklivränta

utgår den 1 januari varje år som

utgår den 1 januari varje år som

prisbasbeloppet

enligt

lagen

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

(1962:381) om allmän försäkring

7 §§

socialförsäkringsbalken för

för året överskrider prisbasbelop-

året

överskrider prisbasbeloppet

pet för det närmast föregående år

för det närmast föregående år då

då indextillägg utgick.

 

indextillägg utgick.

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.

Indextillägg utgår med det pro- centtal som prisbasbeloppet har ökat med. Brutet procenttal av- rundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå fastställs av regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2003:827.

Prop. 2009/10:222

24

Belopp varmed livränta höjes enligt 2 § samt sådan höjning av nämnda belopp, som föranledes av 3 §, får dock ej beaktas vid tillämpning av 36 kap. 3 §, 69 kap. 2 § eller 85 kap. 3 § socialförsäk- ringsbalken i fråga om den som vid utgången av år 1967 åtnjöt pension, vilken enligt 17 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring minskats med hänsyn till livräntan. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämp- ning i fråga om den som vid utgången av år 1967 uppbar sjuk-
Nuvarande lydelse
Livränta utgår med belopp mot- svarande produkten av det för varje tid gällande basbeloppet en- ligt 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäk- ring och det tal, beräknat med två decimaler, som anger förhållandet mellan livräntans belopp och bas- beloppet för januari månad 1968 eller, om skadan inträffat efter den 31 december 1968, basbeloppet för januari månad det år då skadan inträffade. Livräntebeloppet av- rundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m. ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

3 §

Livränta utgår med belopp mot- svarande produkten av det för varje tid gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social- försäkringsbalken och det tal, beräknat med två decimaler, som anger förhållandet mellan livrän- tans belopp och basbeloppet enligt 1 kap. 6 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för januari månad 1968 eller, om skadan inträffat efter den 31 december 1968, basbeloppet för januari månad det år då skadan inträffade. Livräntebeloppet av- rundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

Har livräntan höjts enligt 2 §, lägges den höjda livräntan till grund för beräkning enligt första stycket.

Tillämpning av bestämmelserna i första och andra styckena får ej leda till att utgående förmån nedsättes.

5 §

Föreskrift i lag eller annan författning om livränta eller sjukpenning, som avses i denna lag, gäller även den höjning av livräntan eller sjuk- penningen som följer av 2–4 §§.

Belopp varmed livränta höjes enligt 2 § samt sådan höjning av nämnda belopp, som föranledes av 3 §, får dock ej beaktas vid tillämpning av 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring i fråga om den som vid utgången av år 1967 åtnjöt pension, vilken enligt sist- nämnda lagrum minskats med hänsyn till livräntan. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämp- ning i fråga om den som vid utgången av år 1967 uppbar sjuk- penning i anledning av skada för vilken livränta tidigare utgått.

Prop. 2009/10:222

25

penning i anledning av skada för vilken livränta tidigare utgått.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

26

Belopp med vilket livräntan höjs enligt 2 § samt sådan höjning av nämnda belopp, som föranleds av 3 §, får inte beaktas vid tillämp- ning av 36 kap. 3 §, 69 kap. 2 § eller 85 kap. 3 § socialförsäk- ringsbalken i fråga om den som vid utgången av år 1967 uppbar pension, vilken enligt 17 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381)
Nuvarande lydelse
Livränta utgår med belopp mot- svarande produkten av det för varje tid gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän för- säkring och det tal, beräknat med två decimaler, som anger för- hållandet mellan livräntans belopp och basbeloppet för januari månad 1968 eller, om skadan inträffat efter den 31 december 1968, bas- beloppet för januari månad det år då skadan inträffade. Livränte- beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

2.8Förslag till lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

3 §

Livränta utgår med belopp mot- svarande produkten av det för varje tid gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social- försäkringsbalken och det tal, beräknat med två decimaler, som anger förhållandet mellan liv- räntans belopp och basbeloppet enligt 1 kap. 6 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän för- säkring för januari månad 1968 eller, om skadan inträffat efter den 31 december 1968, basbeloppet för januari månad det år då skadan inträffade. Livräntebeloppet av- rundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

Har livräntan höjts enligt 2 §, lägges den höjda livräntan till grund för beräkning enligt första stycket.

Tillämpning av bestämmelserna i första och andra styckena får ej leda till att utgående förmån nedsättes.

5 §1

Föreskrift i lag eller annan författning om livränta eller sjukpenning, som avses i denna förordning, gäller även den höjning av livräntan eller sjukpenningen som följer av 2–4 §§.

Belopp med vilket livräntan höjs enligt 2 § samt sådan höjning av nämnda belopp, som föranleds av 3 §, får inte beaktas vid tillämp- ning av 17 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, 12 kap. 9 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 4 kap. 4 § lagen (1998:702) om garantipension eller 7 kap. 10 §

1 Senaste lydelse 2002:1084.

Prop. 2009/10:222

27

lagen (2000:461) om efterlevande- pension och efterlevandestöd till barn i fråga om den som vid utgången av år 1967 uppbar pen- sion, vilken enligt 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring min- skats med hänsyn till livräntan. Detta gäller också för den som vid utgången av år 1967 uppbar sjuk- penning i anledning av skada för vilken livränta tidigare utgetts.

om allmän försäkring minskats

Prop. 2009/10:222

med hänsyn till livräntan. Detta

 

gäller också för den som vid

 

utgången av år 1967 uppbar sjuk-

 

penning i anledning av skada för

 

vilken livränta tidigare utgetts.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

28

2.9

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

Prop. 2009/10:222

 

(1970:979)

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 12 a och 13 §§ förmånsrättslagen (1970:979)

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

12 a §1

 

 

 

Förmånsrätt för lön eller annan

Förmånsrätt för lön eller annan

ersättning på grund av anställ-

ersättning på grund av anställ-

ningen gäller för varje arbetstagare

ningen gäller för varje arbetstagare

med ett belopp som motsvarar

med ett belopp som motsvarar

högst tio gånger det vid tiden för

högst tio gånger det vid tiden för

konkursbeslutet

gällande prisbas-

konkursbeslutet gällande prisbas-

beloppet

enligt

1 kap. 6 § lagen

beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§

(1962:381) om allmän försäkring,

socialförsäkringsbalken, med

av-

med avdrag för det som betalats ut

drag för det som betalats ut enligt

enligt

7 §

lönegarantilagen

7 § lönegarantilagen (1992:497).

(1992:497).

 

 

 

 

 

 

 

Allmän förmånsrätt följer där-

13 §2

 

 

 

Allmän förmånsrätt följer där-

efter med fordran på framtida

efter med fordran på framtida

pension till arbetstagare, som är

pension till arbetstagare, som är

född år 1907 eller tidigare, eller

född år 1907 eller tidigare, eller

dennes

efterlevande.

Därvid

får

dennes

efterlevande.

Därvid

får

dock intjänad del av utfäst pension

dock intjänad del av utfäst pension

icke antagas avse större årlig pen-

icke antagas avse större årlig pen-

sion än som motsvarar prisbas-

sion än som motsvarar prisbas-

beloppet

enligt

lagen

(1962:381)

beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§

om allmän försäkring. Från det

socialförsäkringsbalken. Från

det

sålunda

beräknade

fordringsbe-

sålunda

beräknade

fordringsbe-

loppet skall i förekommande fall

loppet ska i förekommande fall

avdragas upplupen del av pension

avdragas upplupen del av pension

enligt allmän

pensionsplan

eller

enligt allmän pensionsplan

eller

enligt privat pensionsförsäkring.

enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pen-

sion som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § femte stycket.

Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2008:988.

2 Senaste lydelse 2003:535.

29

2.10

Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

Prop. 2009/10:222

 

(1970:988)

 

 

Härigenom föreskrivs att 6

kap. 6 § fastighetsbildningslagen

 

(1970:988)1 ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6kap. 6 §

Överförs mark från en sam- fällighet eller upplåts eller ändras servitut i samfälld mark, utgår ersättning endast till delägare som har framställt yrkande om det under förrättningen. Ersättning till en delägare skall dock fastställas utan yrkande när den kan antas överstiga tre procent av det bas- belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde året innan förrättningen påbörjades. Ersättning skall alltid fastställas utan yrkande när samfälligheten förvaltas av en samfällighets- förening eller när i annat fall ersättning enligt 5 kap. 17 § andra stycket skall utbetalas till någon som företräder delägarna.

Överförs mark från en sam- fällighet eller upplåts eller ändras servitut i samfälld mark, utgår ersättning endast till delägare som har framställt yrkande om det under förrättningen. Ersättning till en delägare ska dock fastställas utan yrkande när den kan antas överstiga tre procent av det pris- basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäll- de året innan förrättningen påbör- jades. Ersättning ska alltid fast- ställas utan yrkande när samfällig- heten förvaltas av en samfällighetsförening eller när i annat fall ersättning enligt 5 kap. 17 § andra stycket ska utbetalas till någon som företräder delägarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 1992:1212.

30

Indextillägg utgår med det pro- centtal som prisbasbeloppet har ökat med. Brutet procenttal av- rundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg ska utgå fastställs av regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer.

2.11Förslag till lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 § kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

Indextillägg till

skadelivränta

5 §1

 

 

Indextillägg till

skadelivränta

utgår den 1 januari varje år som

utgår den 1 januari varje år som

prisbasbeloppet

enligt

lagen

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

(1962:381) om allmän försäkring

7 §§

socialförsäkringsbalken för

för året överskrider prisbasbelop-

året

överskrider

prisbasbeloppet

pet för det närmast föregående år

för det närmast föregående år då

då indextillägg utgick.

 

indextillägg utgick.

 

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.

Indextillägg utgår med det pro- centtal som prisbasbeloppet har ökat med. Brutet procenttal av- rundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå fastställs av regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2003:828.

Prop. 2009/10:222

31

1. ersättning enligt socialförsäk- ringsbalken eller någon annan likartad förmån,

2.12Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.

3 §

Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av

1. ersättning som betalas på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller på grund av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk- ring eller någon annan likartad förmån,

2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraft- trädandet.

1 Lagen omtryckt 2001:732.

Prop. 2009/10:222

32

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1972:262) om understödsföre- ningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1

Kapitalförsäkring får avse högst ett belopp motsvarande ett basbe- lopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för en medlem. Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen medge under- stödsförening att meddela sådan försäkring till högre belopp.

Kapitalförsäkring får avse högst ett belopp motsvarande ett pris- basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för en medlem. Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen med- ge understödsförening att meddela sådan försäkring till högre belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1993:178.

Prop. 2009/10:222

33

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1973:213) om ändring av skade- ståndslivräntor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till full- görande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, skall ändras i anslutning till prisbas- beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till full- görande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbas- beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2003:829.

Prop. 2009/10:222

34

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Indextillägg

enligt denna lag

5 §1

 

 

Indextillägg enligt denna

lag

utgår den 1 januari varje år som

utgår den 1 januari varje år som

prisbasbeloppet

enligt

lagen

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

(1962:381) om allmän försäkring

7 §§

socialförsäkringsbalken

för

för året överskrider prisbas-

året

överskrider prisbasbeloppet

beloppet för det närmast före-

för det närmast föregående år då

gående år då indextillägg utgick.

indextillägg utgick.

 

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2003:830.

Prop. 2009/10:222

35

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Härigenom föreskrivs att 12 och 44 §§ lagen (1974:203) om kriminal- vård i anstalt1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den syssel- sättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension får dock inte åläggas att ha någon sysselsättning, och den som har beviljats sjukersättning eller akti- vitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får åläggas att ha sysselsättning bara av den art och omfattning som kan anses lämplig för honom eller henne.

12 §

En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den syssel- sättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får allmän ålderspension enligt social- försäkringsbalken får dock inte åläggas att ha någon sysselsätt- ning, och den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersätt- ning enligt socialförsäkrings- balken får åläggas att ha syssel- sättning bara av den art och om- fattning som kan anses lämplig för honom eller henne.

Intagen skall få ersättning, enligt normer som meddelas av rege- ringen eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon utfört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten. Er- sättning skall utges även när intagen, enligt vad som bestämts rörande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning eller annan särskilt an- ordnad verksamhet eller behand- ling eller bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersättning inte beredas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet, skall ersättning ändå utges i den mån den intagne inte

44 §

Intagen ska få ersättning, enligt normer som meddelas av rege- ringen eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon utfört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten. Er- sättning ska utges även när in- tagen, enligt vad som bestämts rörande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, ut- bildning eller annan särskilt an- ordnad verksamhet eller behand- ling eller bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersättning inte beredas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet, ska ersättning ändå utges i den mån den intagne inte

1 Lagen omtryckt 2007:109.

Prop. 2009/10:222

36

får ålderspension enligt

lagen

får allmän ålderspension, sjuker-

(1998:674)

om

inkomstgrundad

sättning eller aktivitetsersättning

ålderspension

eller

lagen

enligt socialförsäkringsbalken.

(1998:702)

om

garantipension

 

eller sjukersättning eller aktivitets-

 

ersättning enligt lagen (1962:381)

 

om allmän försäkring.

 

 

Ersättning för arbete skall be-

Ersättning för arbete ska be-

stämmas med hänsyn till den in-

stämmas med hänsyn till den in-

tagnes arbetsinsats, om ej särskilda

tagnes arbetsinsats, om ej särskilda

skäl föranleder annat. För annan

skäl föranleder annat. För annan

verksamhet skall ersättning i regel

verksamhet ska ersättning i regel

bestämmas enhetligt.

 

bestämmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och av annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

37

2.17Förslag till lag om upphävande av lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs att lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

Prop. 2009/10:222

38

Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget hävdes finnas tillgänglig
Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) ska finnas tillgänglig hos polismyndigheten för avhämt- ning i minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med egendomen på det sätt som anges i denna lag.
Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då underrättelsen del- gavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan polis- myndigheten genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rätts- innehavare att göra anspråk på egendomen.

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1066) om

Prop. 2009/10:222

 

förfarande med förverkad egendom och hittegods

 

 

m.m.

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 a och 2 b §§ lagen (1974:1066) om för-

 

farande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 a §1

Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) skall finnas tillgänglig hos polismyndigheten för avhämt- ning i minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, skall det förfaras med egendomen på det sätt som anges i denna lag.

Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då underrättelsen del- gavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan polis- myndigheten genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rätts- innehavare att göra anspråk på egendomen.

2 b §2

Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första stycket rätte- gångsbalken ska i minst en månad efter delgivning av en sådan under- rättelse som avses i 27 kap. 8 b § första stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig för avhämtning hos den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag.

Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget hävdes finnas tillgänglig

1Senaste lydelse 2004:1030.

2Senaste lydelse 2009:1172.

39

hos den myndighet som förvarar den. Därefter ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag. Om egendomens värde sanno- likt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då beslaget gjordes, tillämpas dock denna lag först efter det att tre månader har för- flutit sedan den myndighet som förvarar egendomen genom kun- görelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra an- språk på den.

hos den myndighet som förvarar

Prop. 2009/10:222

den. Därefter ska det förfaras med

 

den på det sätt som anges i denna

 

lag. Om egendomens värde sanno-

 

likt överstiger en fjärdedel av det

 

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och

 

7 §§ socialförsäkringsbalken som

 

gällde då beslaget gjordes, tilläm-

 

pas dock denna lag först efter det

 

att tre månader har förflutit sedan

 

den myndighet som förvarar egen-

 

domen genom kungörelse upp-

 

manat ägaren eller annan rätts-

 

innehavare att göra anspråk på

 

den.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

40

De försäkringsanstalter som av- ses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskade- ersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motor- drivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för sak- skada ska därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tju- gondedel av det prisbasbelopp en- ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar ska någon avräk- ning inte ske.

2.19

Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

Prop. 2009/10:222

 

(1975:1410)

 

 

Härigenom föreskrivs att 16,

21 och 24 §§ trafikskadelagen

 

(1975:1410)1 ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

16 §2

Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undantagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar samt- liga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd att med- dela trafikförsäkring eller som hade gjort sådan anmälan som avses i 5 § tredje stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikför- säkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma ersättningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäk- ringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olovligen av annan och antingen ej var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

De försäkringsanstalter som av- ses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskade- ersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motor- drivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för sak- skada skall därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tju- gondedel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring som gäller för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar skall någon avräk- ning inte ske.

21 §

I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäkrings- anstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäkrings- tagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå självrisk.

Förbehåll om rätt till återkrav

Förbehåll om rätt till återkrav

från fysisk person får för varje

från fysisk person får för varje

skadehändelse göras gällande med

skadehändelse göras gällande med

högst en tiondedel av det bas-

högst en tiondedel av det prisbas-

belopp enligt lagen (1962:381) om

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

allmän försäkring som gäller för

socialförsäkringbalken som gäller

1Lagen omtryckt 1994:43.

2Senaste lydelse 2001:562.

41

det år skadehändelsen inträffar. för det år skadehändelsen inträffar. Prop. 2009/10:222

24 §3

I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes ersätt- ningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i landet och som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning

som har

Trafikskadeersättning

som har

utgetts enligt 16 § andra stycket

utgetts enligt 16 § andra stycket

får intill en tiondedel av det bas-

får intill en tiondedel av det pris-

belopp som anges i 21 § krävas

basbelopp som anges i 21 § krävas

åter från den som var skyldig att

åter från den som var skyldig att

ha

trafikförsäkring. Ersättningen

ha

trafikförsäkring. Ersättningen

får dock ej krävas åter, om for-

får dock ej krävas åter, om for-

donet vid skadetillfället

brukades

donet vid skadetillfället

brukades

olovligen av annan och antingen ej

olovligen av annan och antingen ej

var

registrerat i vägtrafikregistret

var

registrerat i vägtrafikregistret

eller var avställt.

 

eller var avställt.

 

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir for- donet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkrings- anstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

3 Senaste lydelse 2001:562.

42

Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har mot- svarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.
Den som avses i 7 kap. 2 § 3–6 socialförsäkringsbalken har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadig- varande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.
Lydelse enligt bet. 2009/10:FöU8
Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1977:266) om

Prop. 2009/10:222

 

statlig ersättning vid ideell skada m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1977:266) om statlig ersätt- ning vid ideell skada m.m. ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

1 §

Den som ådrar sig skada som omfattas av bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkrings- balken har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör grundutbild- ning eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalför- svarsplikt samt till den som genomgår militär utbildning inom Försvars- makten som rekryt och som har skadats under tjänstgöringen.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).

Den som avses i 1 § första stycket 3–6 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadig- varande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Bestämmelserna i 14 § lagen om statligt personskadeskydd har mot- svarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2002:230.

43

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1977:268) om

Prop. 2009/10:222

 

uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 3 och 5–7 §§ lagen (1977:268) om uppräk-

 

ning av yrkesskadelivräntor m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Den uppräknade livräntan an- knytes till basbeloppet enligt

1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid förändring av detta. Livränte- beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

Belopp med vilket livränta höjs enligt denna lag skall inte beaktas vid tillämpning av 17 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän för- säkring, 12 kap. 9 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 4 kap. 4 § lagen (1998:702) om garantipension eller 7 kap. 10 § lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter- levandestöd till barn i fråga om den som vid utgången av juni 1977 uppbar pension vilken enligt först- nämnda lagrum hade minskats med hänsyn till livräntan. Detta gäller också för den som vid utgången av juni 1977 uppbar sjukpenning med anledning av skada för vilken livränta tidigare hade utgetts.

3 §

Den uppräknade livräntan an- knytes till prisbasbeloppet enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken och omräknas vid förändring av detta. Livränte- beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

5 §1

Belopp med vilket livränta höjs enligt denna lag ska inte beaktas

vid tillämpning av

36

kap.

3 §,

69 kap. 2 § eller

85

kap.

3 §

socialförsäkringsbalken i fråga om den som vid utgången av juni 1977 uppbar pension vilken enligt

17 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring hade minskats med hänsyn till livräntan. Detta gäller också för den som vid utgången av juni 1977 uppbar sjukpenning med anled- ning av skada för vilken livränta tidigare hade utgetts.

Den som uppbär livränta med anledning av yrkesskada och som på nytt blir sjuk på grund av ska- dan har utan hinder av äldre bestämmelser rätt till både liv- räntan och sjukpenning med be- lopp som motsvarar hans sjuk-

6 §

Den som uppbär livränta med anledning av yrkesskada och som på nytt blir sjuk på grund av ska- dan har utan hinder av äldre bestämmelser rätt till både liv- räntan och sjukpenning med be- lopp som motsvarar hans sjuk-

1 Senaste lydelse 2002:1073.

44

penning enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Sjukpenning utgår dock ej i den mån den sammanlagda ersätt- ningen för dag överstiger 90 pro- cent av sju och en halv gånger det basbelopp som gällde vid årets början, delat med trehundrasextio- fem.

penning enligt 24–28 kap. social- Prop. 2009/10:222 försäkringsbalken. Sjukpenning

utgår dock ej i den mån den sam- manlagda ersättningen för dag överstiger 90 procent av sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken, delat med trehundra- sextiofem.

Kostnad som föranledes av

7 §

Kostnad som föranledes av

denna lag täckes av avgifter enligt

denna lag täcks av arbetsskade-

7 kap. lagen (1976:380) om

avgifter enligt socialavgiftslagen

arbetsskadeförsäkring.

(2000:980).

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

45

2.22

Förslag till lag om ändring i semesterlagen

Prop. 2009/10:222

 

(1977:480)

 

 

Härigenom föreskrivs att 17 a och 17 b § semesterlagen (1977:480) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

17 a §1

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) i fråga om

1. ledighet enligt 8 § första stycket nämnda lag, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder

180 dagar,

 

2. tid för vilken havandeskaps-

2. tid för vilken graviditets-

penning utges enligt 3 kap. 9 §

penning utges enligt 10 kap.

lagen (1962:381) om allmän för-

socialförsäkringsbalken, eller

säkring, eller

 

3. tid för vilken föräldrapenning

3. tid för vilken föräldrapenning

lämnas med anledning av barns

lämnas med anledning av barns

födelse eller adoption enligt 4 kap.

födelse eller adoption enligt 12 kap.

3 och 5 §§ lagen om allmän för-

socialförsäkringsbalken, om från-

säkring, om frånvaron för varje

varon för varje barn eller vid fler-

barn eller vid flerbarnsbörd sam-

barnsbörd sammanlagt inte över-

manlagt inte överstiger 120 dagar

stiger 120 dagar eller för ensam-

eller för ensamstående förälder 180

stående förälder 180 dagar.

dagar.

 

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när

arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

17 b §2

 

 

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller

 

1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,

 

a) om arbetstagaren är berättigad

a) om arbetstagaren är berättigad

till

ersättning

enligt

lagen

till smittbärarersättning

enligt

(1989:225)

om

ersättning

till

46 kap. socialförsäkringsbalken,

smittbärare, och

 

 

 

och

 

 

b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,

 

2. ledighet

 

enligt

lagen

2. ledighet

enligt

lagen

(1988:1465)

om

ersättning

 

och

(1988:1465) om ledighet för när-

ledighet

för

närståendevård,

om

ståendevård, om frånvaron

under

frånvaron

under

intjänandeåret

intjänandeåret

inte överstiger 45

inte överstiger 45 dagar,

 

 

dagar,

 

 

3. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberätti- gande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron

1Senaste lydelse 2009:1439.

2Senaste lydelse 2009:1439.

46

under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt Prop. 2009/10:222 till semesterlön enligt någon annan lag,

4.ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repe- titionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller

5.ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svensk- undervisning för invandrare.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

47

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

Prop. 2009/10:222

 

ändring i semesterlagen (1977:480)

 

Härigenom föreskrivs att 17 b § semesterlagen (1977:480) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:000) om ändring i nämnda lag ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Lydelse enligt prop. 2009/10:165

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

17 b §

 

 

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller

 

1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,

 

a) om arbetstagaren är berättigad

a) om arbetstagaren är berättigad

till

ersättning

enligt

lagen

till smittbärarersättning

enligt

(1989:225)

om

ersättning

till

46 kap. socialförsäkringsbalken,

smittbärare, och

 

 

 

och

 

 

b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,

 

2. ledighet

 

enligt

lagen

2. ledighet

enligt

lagen

(1988:1465)

om

ersättning

 

och

(1988:1465) om ledighet för när-

ledighet

för

närståendevård,

om

ståendevård, om frånvaron

under

frånvaron

under

intjänandeåret

intjänandeåret

inte överstiger 45

inte överstiger 45 dagar,

 

 

dagar,

 

 

3.ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberätti- gande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag,

4.ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repe- titionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller

5.ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

48

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verk- samheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller före- skrivna krav på en god arbets- miljö. Han ska utreda arbets- skador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.
Arbetsgivaren ska i den ut- sträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlings- planer ska därvid upprättas.
Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbets- anpassnings- och rehabiliterings- verksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkrings- balken vilar på honom.

2.24

Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen

Prop. 2009/10:222

 

(1977:1160)

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160)1

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 kap.

2 a §2

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verk- samheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller före- skrivna krav på en god arbets- miljö. Han skall utreda arbets- skador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall i den ut- sträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlings- planer skall därvid upprättas.

Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbets- anpassnings- och rehabiliterings- verksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring vilar på honom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1Lagen omtryckt 1991:677.

2Senaste lydelse 2003:365.

49

2.25Förslag till lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.

Härigenom föreskrivs att lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

Sådan ansökan om utbyte av livränta mot engångsbelopp som enligt intill den 1 januari 1979 gällande bestämmelser skulle göras hos Försäk- ringsrådet, ska göras hos Försäkringskassan. Beträffande sådana ärenden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 9 kap. 6 a och 14 a §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Prop. 2009/10:222

50

2.26

Förslag till lag om ändring i brottsskadelagen

 

Prop. 2009/10:222

 

(1978:413)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 § brottsskadelagen (1978:413)1 ska ha föl-

jande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

Brottsskadeersättning

med an-

11 §

 

 

Brottsskadeersättning

med

an-

ledning av personskada som fast-

ledning av personskada som fast-

ställs i form av engångsbelopp

ställs i form av engångsbelopp

betalas med högst tjugo gånger det

betalas med högst tjugo gånger det

prisbasbelopp

enligt

lagen

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och

(1962:381) om allmän försäkring

7 §§ socialförsäkringsbalken

som

som gäller då ersättningen be-

gäller då ersättningen

bestäms.

stäms. Ersättning som fastställs i

Ersättning som fastställs i form av

form av livränta betalas för varje

livränta betalas för varje år med

år med högst tre gånger det pris-

högst tre gånger det prisbasbelopp

basbelopp som gäller då ersätt-

som gäller då ersättningen be-

ningen bestäms.

 

 

stäms.

 

 

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med högst tio gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av själv- riskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor, utbetalas ingen ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 2005:955.

51

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

8 kap.

 

 

Vattenföroreningsavgiften

skall

3 §1

 

ska

Vattenföroreningsavgiften

bestämmas med hänsyn till ut-

bestämmas med hänsyn till ut-

släppets omfattning samt fartygets

släppets omfattning samt fartygets

storlek

(bruttodräktighet)

enligt

storlek

(bruttodräktighet)

enligt

följande tabell.

 

 

följande tabell.

 

Med

bruttodräktighet avses det

Med

bruttodräktighet avses det

bruttodräktighetstal

som anges i

bruttodräktighetstal som anges i

det för fartyget gällande mät-

det för fartyget gällande mät-

brevet. Med prisbasbelopp

avses

brevet. Med prisbasbelopp

avses

det prisbasbelopp

enligt

lagen

det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6

(1962:381) om allmän försäkring

och 7 §§ socialförsäkringsbalken

som gällde när utsläppet inträf-

som gällde när utsläppet inträf-

fade.

 

 

 

fade.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2001:1294.

Prop. 2009/10:222

52

2.28Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1, 17 och 23 §§ utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §1

Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av

1.arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi- sion eller annan gottgörelse,

2.annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning är jämförlig med en arbetstagares,

3.periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörelse,

4.belopp som utgår som pension eller livränta,

5. sjukpenning,

föräldrapen-

5. föräldrapenningsförmåner,

ningförmåner, rehabiliteringspen-

sjukpenning,

rehabiliterings-

ning, ersättning enligt lagen

penning

och

närståendepenning

(1988:1465)

om

ersättning

och

enligt

socialförsäkringsbalken

ledighet för

närståendevård

och

samt annan ersättning som lämnas

annan ersättning som lämnas på

på grund av sjukdom, smitta,

grund av sjukdom, smitta, olycks-

olycksfall,

utbildning,

arbets-

fall,

utbildning,

arbetslöshet,

löshet, värnpliktstjänstgöring eller

värnpliktstjänstgöring eller annan

annan

tjänstgöring som

ersätts

tjänstgöring

som

ersätts

med

med samma eller liknande förmå-

samma

eller

liknande förmåner

ner som värnpliktstjänstgöring, allt

som värnpliktstjänstgöring, allt i

i den utsträckning ersättningen inte

den utsträckning ersättningen inte

avser att kompensera för särskilt

avser att kompensera för särskilt

angivna kostnader eller ska åter-

angivna kostnader eller skall åter-

betalas.

 

 

 

betalas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk person.

17 §2

Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som skäligen bör tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämpningen av 14 och 16 §§ jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken utmätning sker samtidigt. Om det finns särskilda skäl, får sådan jämkning ske även av annat underhållsbidrag, om detta överstiger vad som skäligen behövs

för den underhållsberättigades försörjning.

 

 

Har gäldenären rätt till avdrag

Har

gäldenären

rätt till avdrag

enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken

enligt

7 kap. 4 §

föräldrabalken

1Senaste lydelse 1995:298.

2Senaste lydelse 1996:1032.

Prop. 2009/10:222

53

eller 23 § andra stycket lagen (1996:1030) om underhållsstöd, får belopp som på denna grund tillgodoräknas honom inte tas i anspråk genom utmätning för fordran, som tillkommer annan än den underhållsberättigade eller någon som har inträtt i dennes rätt, eller för fordran som avser under- hållsstöd till samma barn.

Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i all- mänt mål för fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indriv- ning av statliga fordringar m.m., är gäldenären inte längre betalnings- skyldig för den del av fordringen som motsvaras av det innehållna beloppet, även om det inte kan tas ut hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när medel har innehållits för fordran som avser underhålls- bidrag, om fordringen tillkommer Försäkringskassan enligt 31 § lagen (1996:1030) om underhålls- stöd.

eller 19 kap. 19 § socialförsäk- Prop. 2009/10:222 ringsbalken, får belopp som på

denna grund tillgodoräknas honom inte tas i anspråk genom utmätning för fordran, som tillkommer annan än den underhållsberättigade eller någon som har inträtt i dennes rätt, eller för fordran som avser under- hållsstöd till samma barn.

23 §3

Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i all- mänt mål för fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indriv- ning av statliga fordringar m.m., är gäldenären inte längre betalnings- skyldig för den del av fordringen som motsvaras av det innehållna beloppet, även om det inte kan tas ut hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när medel har innehållits för fordran som avser underhålls- bidrag, om fordringen tillkommer Försäkringskassan enligt 19 kap. 29 § socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

3 Senaste lydelse 2004:798.

54

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Härigenom föreskrivs att 4 och 33 §§ lagen (1982:80) om anställnings- skydd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Anställningsavtal

gäller tills

4 §1

 

 

 

Anställningsavtal

gäller tills

vidare.

Avtal om

tidsbegränsad

vidare.

Avtal om

tidsbegränsad

anställning får dock träffas i de fall

anställning får dock träffas i de fall

som anges i 5 och 6 §§. Träffas i

som anges i 5 och 6 §§. Träffas i

annat fall ett sådant avtal, kan

annat fall ett sådant avtal, kan

arbetstagaren på det sätt som

arbetstagaren på det sätt som

anges i 36 § få domstols förklaring

anges i 36 § få domstols förklaring

att avtalet skall gälla tills vidare.

att avtalet ska gälla tills vidare.

Anställningsavtal som gäller tills

Anställningsavtal som gäller tills

vidare kan sägas upp av arbets-

vidare kan sägas upp av arbets-

givaren eller arbetstagaren för att

givaren eller arbetstagaren för att

upphöra efter en viss uppsägnings-

upphöra efter en viss uppsägnings-

tid. En

tidsbegränsad anställning

tid. En

tidsbegränsad anställning

upphör utan föregående uppsäg-

upphör utan föregående uppsäg-

ning vid anställningstidens utgång

ning vid anställningstidens utgång

eller när arbetet är slutfört, om inte

eller när arbetet är slutfört, om inte

annat har avtalats

eller följer av

annat har

avtalats

eller följer av

5 § andra stycket eller 6 §. I 33 §

5 § andra stycket eller 6 §. I 33 §

finns särskilda regler om skyldig-

finns särskilda regler om skyldig-

het att lämna anställningen vid 67

het att lämna anställningen vid 67

års ålder och i samband med att

års ålder och i samband med att

arbetstagaren får rätt till hel sjuk-

arbetstagaren får rätt till hel sjuk-

ersättning enligt lagen (1962:381)

ersättning

enligt

socialförsäk-

om allmän försäkring.

ringsbalken.

 

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller

upphör följer av 6, 8–10, 15, 16, 19, 20 och 28–33 §§.

 

 

Om en arbetsgivare vill att en

33 §2

 

 

 

Om en arbetsgivare vill att

en

arbetstagare skall lämna sin an-

arbetstagare

ska lämna

sin

an-

ställning vid utgången av den

ställning vid

utgången

av

den

1Senaste lydelse 2006:440.

2Senaste lydelse 2002:195.

Prop. 2009/10:222

55

månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.
Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin an- ställning i samband med att arbets- tagaren enligt socialförsäkrings- balken får rätt till hel sjukersätt- ning, ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjuk- ersättning.

månad då han eller hon fyller 67 år skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin an- ställning i samband med att arbets- tagaren enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.

En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägnings- tid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

56

2.30

Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen

Prop. 2009/10:222

 

(1982:673)

 

 

Härigenom föreskrivs att 26 § arbetstidslagen (1982:673) ska ha följan-

 

de lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

26 §

 

Om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna i 8 eller 9 § utan att

 

ha stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller ha fått dispens enligt 19 §, utgår

 

en särskild avgift (övertidsavgift). Avgiften tas ut av den fysiska eller

 

juridiska person som utövar den verksamhet i vilken överträdelsen har

 

begåtts.

 

 

 

Övertidsavgiften utgör för varje

Övertidsavgiften utgör för varje

 

timme otillåten övertid och för

timme otillåten övertid och för

 

varje arbetstagare som har anlitats

varje arbetstagare som har anlitats

 

i strid mot 8 eller 9 §, en procent

i strid mot 8 eller 9 §, en procent

 

av det basbelopp enligt lagen

av det prisbasbelopp enligt 2 kap.

 

(1962:381) om allmän försäkring

6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

 

som gällde vid den tidpunkt då

som gällde vid den tidpunkt då

 

överträdelsen begicks.

överträdelsen begicks.

 

Avgiften kan sättas ned eller efterges om särskilda omständigheter föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

57

2.31

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

Prop. 2009/10:222

 

(1982:713)

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § och 12 kap. 12 § försäkrings-

 

rörelselagen (1982:713)1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

Minst en av bolagsstämman ut-

4 §2

 

Minst en av bolagsstämman ut-

 

sedd revisor skall vara auktori-

sedd revisor ska vara auktoriserad

 

serad

revisor,

om

tillgångarnas

revisor, om tillgångarnas brutto-

 

bruttovärde

(balansomslutningen)

värde (balansomslutningen) enligt

 

enligt

fastställda balansräkningar

fastställda balansräkningar för de

 

för de två senaste räkenskapsåren

två senaste räkenskapsåren över-

 

överstiger

ett

gränsbelopp

som

stiger ett gränsbelopp som mot-

 

motsvarar 1 000 gånger det bas-

svarar 1 000 gånger det prisbas-

 

belopp enligt lagen (1962:381) om

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

 

allmän

försäkring

som

gällde

socialförsäkringsbalken som gäll-

 

under den sista månaden av

de under den sista månaden av

 

respektive räkenskapsår.

 

respektive räkenskapsår.

 

I fråga om bolag som avses i första stycket kan förordnas att en viss godkänd revisor får utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är giltiga i högst fem år.

Frågor om förordnande enligt andra stycket prövas av Finansinspektio- nen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prö- vas dock av regeringen.

Första–tredje styckena gäller även för ett moderbolag i en koncern, om

1.koncernens verksamhetsområde omfattar hela riket,

2.balansomslutningen enligt fastställda koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket, eller

3.moderbolaget inte upprättar koncernredovisning och den samman- lagda balansomslutningen enligt fastställda balansräkningar för koncern- företagens två senaste räkenskapsår på moderbolagets balansdag översti- ger det gränsbelopp som anges i första stycket.

12 kap.

12 §3

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån till styrelseledamöterna, verkställande direktören eller aktuarien i bolaget eller i något annat före- tag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien,

1Lagen ontryckt 1995:1567.

2Senaste lydelse 1999:600.

3Senaste lydelse 2005:1121.

58

2.den som är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller ned- stigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3.juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej om

1.gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår,

eller

2.gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.

Ett

försäkringsbolag

får inte

Ett

försäkringsbolag

får inte

lämna penninglån i syfte att gälde-

lämna penninglån i syfte att gälde-

nären

eller honom

närstående

nären

eller honom

närstående

fysisk eller juridisk person som

fysisk eller juridisk person som

avses i första stycket 1–3 skall

avses i första stycket 1–3 ska för-

förvärva aktier i bolaget eller

värva aktier i bolaget eller annat

annat bolag i samma koncern.

bolag i samma koncern.

 

Är gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern

gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om

 

1. lånebeloppet jämte

tidigare

1. lånebeloppet jämte

tidigare

lån enligt detta stycke från bolaget

lån enligt detta stycke från bolaget

eller annat bolag i samma koncern

eller annat bolag i samma koncern

inte överstiger ett belopp som

inte överstiger ett belopp som

motsvarar två gånger

gällande

motsvarar två gånger

gällande

basbelopp enligt lagen (1962:381)

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och

om allmän försäkring,

 

7 §§ socialförsäkringsbalken,

2. låneerbjudandet riktar sig till

2. låneerbjudandet riktar sig till

minst hälften av de anställda i

minst hälften av de anställda i

bolaget och lånet skall återbetalas

bolaget och lånet ska återbetalas

inom fem år genom regelbundna

inom fem år genom regelbundna

amorteringar samt

 

amorteringar samt

 

3. hinder mot lån inte föreligger

3. hinder mot lån inte föreligger

vid en tillämpning av första och

vid en tillämpning av första och

andra styckena, även om de aktier

andra styckena, även om de aktier

som skall förvärvas räknas med.

som ska förvärvas räknas med.

Därvid skall dock det i första

Därvid ska dock det i första

stycket angivna förbudet mot att

stycket angivna förbudet mot att

lämna lån till styrelseledamot inte

lämna lån till styrelseledamot inte

gälla i fråga om den som är styrel-

gälla i fråga om den som är styrel-

seledamot enligt bestämmelserna i

seledamot enligt bestämmelserna i

lagen (1987:1245) om styrelse-

lagen (1987:1245) om styrelse-

representation för de privatan-

representation för de privatan-

ställda.

 

ställda.

 

Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda beloppet av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna kapital.

Bestämmelserna i denna para-

Bestämmelserna i denna para-

graf om förbud mot penninglån

graf om förbud mot penninglån

skall även tillämpas i fråga om

ska även tillämpas i fråga om

ställande av säkerhet. I verksamhet

ställande av säkerhet. I verksamhet

avseende

tjänstepensionsförsäk-

avseende

tjänstepensionsförsäk-

ring gäller förbudet endast stäl-

ring gäller förbudet endast stäl-

lande av säkerhet för tredje man.

lande av säkerhet för tredje man.

Prop. 2009/10:222

59

Vid tillämpning av denna paragraf likställs äktenskapsliknande sam- levnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

60

Nuvarande lydelse
Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, skall bestämmas med hänsyn till förändringar i bas- beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgif- ten. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan basbeloppet för närmast följande år och basbeloppet för år 1983.

2.32 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:948) om Prop. 2009/10:222 beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare

beräknats enligt markegång

Härigenom föreskrivs att lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbas- beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgif- ten. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för när- mast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för år 1983.

Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

61

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behand- ling, som kräver ett sjukhus tek- niska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

2.33Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Härigenom föreskrivs att 15 a § tandvårdslagen (1985:125) ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 a §1

Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Upp- kommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som lands- tinget bestämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odon- tologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

1.vården ges, eller

2.han eller hon uteblir från ett avtalat besök.

Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behand- ling, som kräver ett sjukhus tek- niska och medicinska resurser och som inte ersätts till någon del enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag, eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersätt- ning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2010:246.

Prop. 2009/10:222

62

Vid sakskada som avses i 3 § är järnvägens ersättningsskyldighet begränsad till ett belopp som för varje resande motsvarar hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då den händelse som orsa- kade skadan inträffade.

2.34

Förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen

Prop. 2009/10:222

 

(1985:192)

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § och 4 kap. 11 § järnvägstrafiklagen

 

(1985:192) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

5 §1

I fråga om skadestånd enligt 2 eller 3 § gäller 5 kap. samt 6 kap. 1 och 3 §§ skadeståndslagen (1972: 207).

Vid sakskada som avses i 3 § är järnvägens ersättningsskyldighet begränsad till ett belopp som för varje resande motsvarar hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för det år då den händelse som orsakade skadan inträffade.

4 kap.

11 §

Om järnvägen i annat fall än som avses i 5 § tredje stycket eller 8 § andra stycket är ansvarig för att inskrivet resgods har gått för- lorat, minskats eller skadats, är järnvägens ansvarighet begränsad till ett belopp som för varje kolli motsvarar hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för det år när den hän- delse som orsakade skadan inträf- fade. Järnvägen är dessutom skyl- dig att betala ersättning för hela resgodsavgiften, om resgodset har gått förlorat, och i annat fall för så mycket av avgiften som svarar mot minskningen eller värde- minskningen.

Om järnvägen i annat fall än som avses i 5 § tredje stycket eller 8 § andra stycket är ansvarig för att inskrivet resgods har gått för- lorat, minskats eller skadats, är järnvägens ansvarighet begränsad till ett belopp som för varje kolli motsvarar hälften av prisbas- beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år när den händelse som orsakade skadan inträffade. Järnvägen är dessutom skyldig att betala ersätt- ning för hela resgodsavgiften, om resgodset har gått förlorat, och i annat fall för så mycket av avgif- ten som svarar mot minskningen eller värdeminskningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1995:370.

63

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

2 a §1

 

 

Om den resande var svensk

Om den resande var svensk

medborgare eller hade hemvist i

medborgare eller hade hemvist i

Sverige skall

 

 

 

Sverige ska

 

1. vid tillämpning av artikel 31 i

1. vid tillämpning av artikel 31 i

bihang A till fördraget i stället för

bihang A till fördraget i stället för

700 beräkningsenheter

gälla

ett

700

beräkningsenheter gälla

ett

belopp motsvarande hälften

av

belopp motsvarande hälften

av

basbeloppet

enligt

lagen

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

(1962:381) om allmän försäkring

7 §§

socialförsäkringsbalken

för

för det år då den händelse som

det år då den händelse som orsa-

orsakade skadan inträffade, och

 

kade skadan inträffade, och

 

2. vid tillämpning av artikel 43 § 1 i bihang A till fördraget i stället för ränta med 5 procent gälla ränta enligt 6 § räntelagen (1975: 635).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1995:368.

Prop. 2009/10:222

64

2. sakens försäljningsvärde upp- enbarligen understiger en hundra- del av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken.

2.36

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:982) om

Prop. 2009/10:222

 

näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen 1985:982) om näringsidkares rätt

 

att sälja saker som inte har hämtats ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §

Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, om

1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, samt

2. sakens försäljningsvärde upp- enbarligen understiger en hundra- del av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

65

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1

Avser saken förverkande av be- slagtagen egendom, får frågan om förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som skall för- verkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, skall dock frågan om förverkande prövas av rätten.

Åklagarens beslut i fråga om förverkande skall meddelas skrift- ligen. Den som drabbats av besla- get får hos åklagaren anmäla missnöje med förverkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av det.

Anmäls missnöje, skall beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, skall han väcka talan om egen- domens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det anmälan kom in, skall beslaget gå åter.

Uppgår värdet av det som skall förverkas till mindre än en tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då beslaget verkställ- des eller saknar egendomen salu- värde, får också polisman besluta om förverkande, om det är uppen- bart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. Därvid gäller andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan skall dock inges till polismyndigheten. Finner polismyndigheten att talan om förverkande bör föras, skall ären- det överlämnas till åklagare.

Avser saken förverkande av be- slagtagen egendom, får frågan om förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska för- verkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om förverkande prövas av rätten.

Åklagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skrift- ligen. Den som drabbats av besla- get får hos åklagaren anmäla missnöje med förverkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av det.

Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, ska han väcka talan om egen- domens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det anmälan kom in, ska beslaget gå åter.

Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställ- des eller saknar egendomen salu- värde, får också polisman besluta om förverkande, om det är uppen- bart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. Därvid gäller andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan ska dock inges till polismyndigheten. Finner polismyndigheten att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

1 Senaste lydelse 1994:1422.

Prop. 2009/10:222

66

Närmare föreskrifter om polis- mans rätt att besluta om för- verkande meddelas av Rikspolis- styrelsen.

Regeringen eller den myndighet Prop. 2009/10:222 som regeringen bestämmer med-

delar närmare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om för- verkande.

4 §2

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelse- delgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som anges i 15 § delgivningslagen (1970:428). Dessa regler får också tilläm- pas, om den från vilken förverkande sker är okänd.

Om värdet av den beslagtagna

Om värdet av den beslagtagna

egendomen uppskattas till mindre

egendomen uppskattas till mindre

än en tiondel av det prisbasbelopp

än en tiondel av det prisbasbelopp

enligt lagen (1962:381) om allmän

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-

försäkring som gällde då beslaget

försäkringsbalken

som

gällde

verkställdes eller

om

egendomen

beslaget verkställdes

eller

om

saknar saluvärde,

får

delgivning

egendomen

saknar

saluvärde,

får

ske genom att beslutet eller stäm-

delgivning ske genom att beslutet

ningen anslås hos den myndighet

eller stämningen anslås hos den

som har meddelat beslutet eller

myndighet

som

har

meddelat

utfärdat stämningen.

 

beslutet eller utfärdat stämningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2 Senaste lydelse 2000:178.

67

2.38

Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Prop. 2009/10:222

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 20 § och 14 kap. 3 § konkurslagen

 

(1987:672) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

9 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

Om bevakningsförfarande har ägt rum, får en borgenär som efter

 

bevakningstidens utgång vill anmäla en fordran eller yrka förmånsrätt

 

skriftligen göra det på det sätt som föreskrivs i 6 §.

 

 

 

Som ersättning för de kostnader

Som ersättning för de kostnader

 

för

kungörelse,

kallelser

och

för kungörelse,

kallelser

och

 

underrättelser

som

föranleds av

underrättelser som

föranleds

av

 

efterbevakningen skall borgenären

efterbevakningen ska borgenären

 

till staten i förskott erlägga en

till staten i förskott erlägga en

 

avgift motsvarande tre procent av

avgift motsvarande tre procent av

 

basbeloppet

enligt

lagen

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

 

(1962:381) om allmän försäkring.

7 §§ socialförsäkringsbalken.

 

 

14 kap.

3 §

Om en konkurs har uppstått på ansökan av någon annan borgenär än staten och om konkursen av- skrivs enligt 10 kap. 1 §, skall, i den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, borgenären svara för dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för konkurs- beslutet gällande basbeloppet en- ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Är flera borgenärer betalningsskyldiga, svarar de soli- dariskt. I beslutet om avskrivning skall ansvarig borgenär åläggas att betala konkurskostnaderna med den angivna begränsningen. Kan kostnaderna inte heller tas ut av borgenären, skall de betalas av staten.

Om en konkurs har uppstått på ansökan av någon annan borgenär än staten och om konkursen av- skrivs enligt 10 kap. 1 §, ska, i den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, borgenären svara för dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken. Är flera borgenärer betalningsskyldiga, svarar de soli- dariskt. I beslutet om avskrivning ska ansvarig borgenär åläggas att betala konkurskostnaderna med den angivna begränsningen. Kan kostnaderna inte heller tas ut av borgenären, ska de betalas av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

68

2.39

Förslag till lag om ändring i arbetsrättslig

Prop. 2009/10:222

 

beredskapslag (1987:1262)

 

 

Härigenom föreskrivs att punkt 3 i bilagan till arbetsrättslig bered-

skapslag (1987:1262) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

Bilaga1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. I fråga om lagen (1982:80)

3. I fråga om lagen (1982:80)

om anställningsskydd skall

om anställningsskydd ska

 

dels 25–27 och 32 §§ inte tillämpas,

 

 

dels 2, 3, 5, 7, 8, 16, 22, 33 och 34 §§ ha följande lydelse.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En arbetsgivare, som vill att en

33 §

 

 

En arbetsgivare, som vill att en

arbetstagare skall lämna sin an-

arbetstagare ska lämna sin an-

ställning när arbetstagaren uppnår

ställning när arbetstagaren uppnår

den ålder som medför skyldighet

den ålder som medför skyldighet

att avgå med ålderspension eller,

att avgå med ålderspension eller,

om någon sådan avgångsskyldig-

om någon sådan avgångsskyldig-

het inte finns, vid fyllda 65 år,

het inte finns, vid fyllda 65 år, ska

skall skriftligen ge arbetstagaren

skriftligen ge arbetstagaren besked

besked om detta minst en månad i

om detta minst en månad i förväg.

förväg.

 

 

 

 

Om en arbetsgivare vill att en

Om en arbetsgivare vill att en

arbetstagare skall lämna sin an-

arbetstagare ska lämna sin anställ-

ställning i samband med att arbets-

ning i samband med att arbetstaga-

tagaren får rätt till hel förtids-

ren får rätt till hel sjukersättning

pension

enligt lagen (1962:381)

enligt socialförsäkringsbalken ska

om allmän försäkring, skall arbets-

arbetsgivaren

skriftligen

ge

givaren skriftligen ge arbetstaga-

arbetstagaren besked om detta så

ren besked om detta så snart

snart arbetsgivaren har fått känne-

arbetsgivaren har fått kännedom

dom om beslutet om sjukersätt-

om pensionsbeslutet.

ning.

 

 

En arbetstagare som är anställd tills vidare och har uppnått den ålder som anges i första stycket har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22 och 23 §§.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1995:778.

69

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård1

dels att 2–19 §§ ska upphöra att gälla,

dels att författningens rubrik samt 1 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om ledighet för närståendevård

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Denna lag innehåller bestäm- melser om rätt till ersättning och ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

1 §

Denna lag innehåller bestäm- melser om rätt till ledighet i sam- band med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

20 §2

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel ersätt- ning enligt denna lag och till för- kortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt denna lag, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i

16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, har arbets- tagaren rätt till ledighet.

.

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel när- ståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestäm- melserna i 37 kap. 3 § social- försäkringsbalken, har arbets- tagaren rätt till ledighet

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraft- trädandet.

1 Senaste lydelse av

 

 

2

§ 2004:818

11

§ 1991:1053

3

§ 2004:818

12

§ 1994:47

4

§ 1993:333

13

§ 2004:818

5

§ 2008:483

14

§ 2004:818

6

§ 2009:1049

16

§ 2004:818

7

§ 2008:863

17

§ 2009:992

8

§ 1993:333

18

§ 2004:818

9

§ 2000:380

19

§ 2004:818.

2 Senaste lydelse 2008:940.

Prop. 2009/10:222

70

2.41 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:185) om Prop. 2009/10:222 arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess

myndigheter och organ

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha följande

lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §1

Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1 eller 2 § har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersätt- ning enligt 1 och 2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har

rätt till ersättning med motsvarande belopp.

 

Den som på grund av sitt upp-

Den som på grund av sitt upp-

drag går miste om inkomster som

drag går miste om inkomster som

egenföretagare har rätt till ersätt-

egenföretagare har rätt till ersätt-

ning med högst det belopp per

ning med högst det belopp per

sammanträdesdag

som motsvarar

sammanträdesdag

som motsvarar

den sjukpenninggrundande in-

den sjukpenninggrundande in-

komst, delad med 365, som är

komst, delad med 365, som är

fastställd för

egenföretagaren

fastställd för

egenföretagaren

enligt 3 kap. lagen (1962:381) om

enligt 25 och 26 kap. socialförsäk-

allmän försäkring.

 

 

ringsbalken.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2000:548.

71

2.42

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:532) om

Prop. 2009/10:222

 

tillstånd för anställning på fartyg

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1989:532) om tillstånd för anställ-

 

ning på fartyg ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst, trots att denne inte har föreskrivet anställningstillstånd, skall erlägga en särskild avgift.

För varje utlänning som avses i första stycket utgör avgiften hälf- ten av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när överträdelsen upp- hörde. Har överträdelsen pågått under längre tid än tre månader, utgör avgiften för varje utlänning i stället hela basbeloppet. Avgiften får nedsättas eller efterges, om sär- skilda omständigheter föreligger.

5 §

Fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst, trots att denne inte har föreskrivet anställningstillstånd, ska erlägga en särskild avgift.

För varje utlänning som avses i första stycket utgör avgiften hälf- ten av det prisbasbelopp enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken som gällde när över- trädelsen upphörde. Har överträ- delsen pågått under längre tid än tre månader, utgör avgiften för varje utlänning i stället hela pris- basbeloppet. Avgiften får nedsät- tas eller efterges, om särskilda om- ständigheter föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

72

2.43

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om

Prop. 2009/10:222

 

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på

 

vissa förvärvsinkomster ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Särskild löneskatt skall för varje

1 §1

 

Särskild löneskatt ska för varje

 

år betalas till staten med 24,26

år betalas till staten med 24,26

 

procent på

 

procent på

 

1.ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångs- bidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbets- tagare,

2.avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals- grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma orga- net för administration av personalpension, under förutsättning att arbets- givaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunal- förbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,

3.avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

4.ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud- organisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersätt- ning eller till aktivitetsersättning,

5.ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångs- belopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandels- stiftelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till

en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialför- säkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller

en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undan- tag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryg- gande av pensionsutfästelse m.m.

1 Senaste lydelse 2007:650.

73

Vid bestämmande av skatte- underlaget tillämpas bestämmel- serna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.
Vid bestämmande av skatte- underlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersätt- ningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkrings- kassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatte- underlaget tillämpas bestämmel- serna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid bestämmande av skatte- underlaget enligt första stycket 5 skall bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersätt- ningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkrings- kassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt

1 kap. 6 § lagen om allmän försäk- ring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

74

2.44

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om

Prop. 2009/10:222

 

resekostnadsersättning vid sjukresor

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekostnadsersätt-

 

ning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 §1

 

Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjuk- vårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som omfattas av sjuk- försäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lämna ersättning för resekostnader

1.i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av staten, ett landsting eller en kom- mun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård enligt 2 kap. 4 § lagen om allmän försäkring,

2.i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersätt- ning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,

Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjuk- vårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner en- ligt 4 och 5 kap. socialförsäkrings- balken, lämna ersättning för rese- kostnader

1.i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård,

2.i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3.vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,

4.i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,

5.i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

6.vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom stu- derandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,

7.i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer,

8.vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart sam- band med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

9.vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

1 Senaste lydelse 2008:150.

75

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för rese- kostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersätt- ning och vid sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens tillstånd.

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning läm- nas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjuk- dom eller förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för rese- kostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersätt- ning och vid sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om sjukgym- nastikersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

76

2.45

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

Prop. 2009/10:222

 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomst-

 

skatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 §1

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1.avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

2.avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksam- het här i riket;

3.arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av

– pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen (2000:461) om efterlevande- pension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter- levandestöd till barn samt sjuk- ersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp,

4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersätt- ning enligt socialförsäkrings- balken till den del det totala be- loppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;

barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efter- levandestöd till barn, samt

annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5.pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

6.belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste- pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört

1 Senaste lydelse 2008:137.

77

av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjäns- tepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträck- ning den skattskyldige vid den årliga taxeringen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjäns- tepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verk-

samheten huvudsakligen utövats i Sverige;

 

 

8. ersättning

enligt

lagen

8. ersättning

enligt

lagen

(1954:243)

om

yrkesskadeförsäk-

(1954:243) om

yrkesskadeförsäk-

ring eller lagen (1976:380) om

ring eller annan författning, som

arbetsskadeförsäkring och

lagen

utgått till någon vid sjukdom eller

(1989:225)

om

ersättning till

olycksfall i arbete eller på grund

smittbärare samt enligt annan lag

av militärtjänstgöring;

 

eller författning, som utgått till

 

 

 

någon vid sjukdom eller olycksfall

 

 

 

i arbete eller på grund av militär-

 

 

 

tjänstgöring eller i fall som avses i

 

 

 

lagen (1977:265) om statligt per-

 

 

 

sonskadeskydd

eller

lagen

 

 

 

(1977:267)

om

krigsskadeersätt-

 

 

 

ning till sjömän;

9.dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;

10.annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;

11.återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debite- ring i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;

12.sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

– ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

– ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

Prop. 2009/10:222

78

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag Prop. 2009/10:222 eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i

riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

gör tjänsteresor utomlands, eller

utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomst- skattelagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före ikraftträdandet.

3.Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

79

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild inkomst- skatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1

Från skatteplikt enligt denna lag undantas

1.frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,

2.inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,

3.inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,

4.inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestäm- melse i dubbelbeskattningsavtal,

5.vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,

6. ersättning

i annan

form

än

6. ersättning

i annan

form än

kontanter

och

därmed

likställt

kontanter

och

därmed

likställt

vederlag,

om

det

sammanlagda

vederlag,

om

det

sammanlagda

värdet från en utbetalare under en

värdet från en utbetalare under en

redovisningsperiod

uppgår

till

redovisningsperiod

uppgår

till

högst 0,03 basbelopp enligt lagen

högst

0,03 prisbasbelopp

enligt

(1962:381) om allmän försäkring,

2 kap.

6

och

7 §§

socialförsäk-

avrundat

till närmaste

hundratal

ringsbalken, avrundat till närmaste

kronor,

 

 

 

 

 

hundratal kronor,

 

 

 

7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § inkomstskatte- lagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade före- legat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket

Vid tillämpning av första stycket

3 skall ersättning från ljudradio

3 ska ersättning från ljudradio eller

eller television anses som inkomst

television anses som inkomst av

av royalty eller periodvis utgående

royalty eller periodvis

utgående

avgift till den del den inte avser

avgift till den del den inte avser

förstagångssändning från sändare

förstagångssändning från

sändare

här i riket.

här i riket.

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2004:1141.

Prop. 2009/10:222

80

En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till ersättning av Försäkringskassan för de kostnader för sjuklön som han har haft för arbetstagaren enligt denna lag.

2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Härigenom föreskrivs att 14, 16, 20, 23 och 26 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §1

En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är skyldig att genomgå under- sökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över under- sökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning från sjukförsäk- ringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är skyldig att genomgå under- sökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över under- sökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning av Försäkrings- kassan i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

16 §2

En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för de kostnader för sjuklön som han har haft för arbetstagaren enligt denna lag.

Utbetalning görs av Försäkringskassan efter skriftlig ansökan av arbetsgivaren.

Ersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tolv månader före ansökningsmånaden.

20 §3

Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvisten gäller huruvida arbets- förmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens om- fattning eller huruvida arbetstagar-

1Senaste lydelse 2004:788.

2Senaste lydelse 2004:788.

3Senaste lydelse 2004:788.

Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvisten gäller huruvida arbets- förmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens om- fattning eller huruvida arbetstagar-

Prop. 2009/10:222

81

förhållande föreligger, kan Försäk- ringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är för- säkrad för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring, besluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser skall utges från sjukförsäk- ringen enligt lagen om allmän försäkring.

Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenning- grundande inkomst som uppgår till sju och en halv gånger prisbas- beloppet.

förhållande föreligger, kan Försäk- Prop. 2009/10:222 ringskassan, efter skriftlig ansökan

av en arbetstagare som är för- säkrad för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, besluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser ska utges av Försäkringskassan.

23 §4

Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av beräkningsunderlaget för sjukpen- ning enligt 28 kap. 7 § 1 social- försäkringsbalken för en försäkrad med en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 7,5 pris- basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ balken.

26 §5

I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

20 kap. 4 § om återbetalnings- skyldighet,

20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,

20 kap. 5 § om preskription,

20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

20 kap. 8 § första–tredje styck- ena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om

I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tillämpas följande föreskrifter i socialförsäkrings- balken:

107 kap. 9 och 10 §§ om för- bud mot utmätning och överlåtelse,

107 kap. 12 § om preskription,

108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,

108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,

110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyl- dighet att lämna uppgifter,

110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,

110 kap. 39 och 42 §§ om undantag från sekretess,

4Senaste lydelse 2006:1539.

5Senaste lydelse 2007:200.

82

utredningsåtgärder,

– 110 kap. 52 § första stycket 2 Prop. 2009/10:222

20 kap. 9 a § om undantag från

och andra stycket samt 53 § om

sekretess.

indragning eller nedsättning av

 

 

ersättning,

 

 

– 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108

 

 

kap. 10 § om interimistiska beslut.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraft- trädandet.

83

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

För en elev som har rätt till stu- diehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), skall den kommun som enligt 1 kap. 15 § skollagen (1985:1100) är elevens hemkom- mun, ansvara för elevens kost- nader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färd- vägen är minst sex kilometer. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommu- nens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av basbelop- pet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bosta- den och skolan.

För en elev som har rätt till stu- diehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 1 kap. 15 § skollagen (1985:1100) är elevens hemkom- mun, ansvara för elevens kost- nader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färd- vägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommu- nens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbas- beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bosta- den och skolan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1999:1403.

Prop. 2009/10:222

84

2.49

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

Prop. 2009/10:222

 

ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas

 

 

skyldighet att svara för vissa elevresor

 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:1110) om kommunernas

 

skyldighet att svara för vissa elevresor i stället för dess lydelse enligt

 

lagen (2010:000) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2009/10:165

Föreslagen lydelse

 

För en elev som har rätt till stu- diehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:000) är elevens hemkom- mun, ansvara för elevens kostna- der för dagliga resor mellan bo- staden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestäm- mande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge hög- re ersättning än vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.

2 §

För en elev som har rätt till stu- diehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:000) är elevens hemkom- mun, ansvara för elevens kostna- der för dagliga resor mellan bo- staden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestäm- mande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge hög- re ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken för varje hel kalender- månad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.

85

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1488) om

Prop. 2009/10:222

 

handläggning av vissa ersättningar till den som

 

 

tjänstgör inom totalförsvaret

 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av

 

vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret ska ha föl-

 

jande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

4 §1

 

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas 20 kap. 10– 13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande i lagen (1962:381) om allmän för- säkring.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om allmän försäkring:

20 kap. 2 a § om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas,

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

20 kap. 4 § om återbetalnings- skyldighet,

20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,

20 kap. 5 § om preskription,

20 kap. 8 § första–tredje styck- ena och 9 § om skyldighet att läm- na uppgifter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder.

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmel- serna om ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2–20 och 21 §§ socialförsäkrings- balken.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i socialförsäkrings- balken:

107 kap. 12 § om preskription,

108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,

108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,

110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyl- dighet att lämna uppgifter,

110 kap. 14 § 1 och 2 om ut- redningsåtgärder,

110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning eller nedsättning av ersättning,

112

kap.

2 och 3 §§ samt

108 kap.

10 §

om interimistiska

beslut.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2007:201.

86

2.51Förslag till lag om upphävande av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn

Härigenom föreskrivs att lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn ska upphöra att gälla vid utgången av år 2010.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om bidragsåren 1991–1993.

Prop. 2009/10:222

87

För sådan fordran som är för- enad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekon- struktion för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbas- belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

2.52Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Härigenom föreskrivs att 6 och 9 §§ lönegarantilagen (1992:497) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1

Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för underhållsbidrag som har inne- hållits genom utmätning av lön. Försäkringskassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för underhållsbidrag som har inne- hållits genom utmätning av lön. Försäkringskassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats enligt social- försäkringsbalken.

9 §2

För sådan fordran som är för- enad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekon- struktion för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbas- belopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller när ett beslut om kon- kurs eller företagsrekonstruktion fattas.

För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för en sam- manlagd anställningstid om högst åtta månader.

Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före annan ford- ran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1Senaste lydelse 2004:824.

2Senaste lydelse 2005:273.

Prop. 2009/10:222

88

2.53

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:320) om

Prop. 2009/10:222

 

byggfelsförsäkring

 

Härigenom föreskrivs att 6 a § lagen (1993:320) om byggfelsförsäk- ring1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

En byggfelsförsäkring får inne- hålla villkor om att ägaren skall svara för en viss självrisk.

I fråga om småhus får själv- risken för en byggfelsförsäkring uppgå till högst ett halvt prisbas- belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje fel eller skada. Den sammanlagda självrisken för flera fel eller ska- dor får inte överstiga ett och ett halvt prisbasbelopp. I försäkrings- villkoren får dock föreskrivas att fel eller skador som kostar mindre än 0,2 prisbasbelopp att åtgärda inte ersätts.

Föreslagen lydelse

6 a §

En byggfelsförsäkring får inne- hålla villkor om att ägaren ska svara för en viss självrisk.

I fråga om småhus får själv- risken för en byggfelsförsäkring uppgå till högst ett halvt prisbas- belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje fel eller skada. Den sammanlagda självrisken för flera fel eller ska- dor får inte överstiga ett och ett halvt prisbasbelopp. I försäkrings- villkoren får dock föreskrivas att fel eller skador som kostar mindre än 0,2 prisbasbelopp att åtgärda inte ersätts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 2004:552.

89

2.54

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:332) om

Prop. 2009/10:222

 

avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade

 

Härigenom föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1993:332) om avgiftsfria

 

förmåner för vissa hiv-smittade ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §

Denna lag tillämpas på en person som vid behandling av honom eller henne inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv (humant immunbristvirus) genom smitta vid användning av blod eller blodprodukter.

Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom smitta av en sådan person, om de är eller varit gifta med varandra eller sammanbott med varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum innan den först smittade fått kännedom om sin infektion.

Förmåner enligt lagen ersätts av Förmåner enligt lagen ersätts av sjukförsäkringen enligt lagen Försäkringskassan.

(1962:381) om allmän försäkring.

I lagen (1988:1465) om ersätt- ning och ledighet för närstående- vård finns bestämmelser om rätt till ersättning och ledighet för en närstående som vårdar en smittad person.

5 §

I 47 kap. socialförsäkrings- balken finns bestämmelser om rätt till ersättning för en närstående som vårdar en smittad person. I lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård finns bestämmelser om rätt till ledighet i samband med vården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

90

2.55Förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension, lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1991:1047) om sjuklön.

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i social- försäkringsbalken, lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring eller lagen (1991:1047) om sjuklön.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2007:1007.

Prop. 2009/10:222

91

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av stat- liga fordringar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings- balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1.lagen (1972:435) om överlastavgift,

2.lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

3.vägtrafikskattelagen (2006:227),

4.lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

5.lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

6.lagen (1994:419) om brottsofferfond,

7.skattebetalningslagen (1997:483),

8.lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

9. lagen (1996:1030) om under-

9. 19 kap. socialförsäkringsbal-

hållsstöd, eller

ken, eller

10.lagen (2004:629) om trängselskatt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller i fråga om underhållsstöd som avser tid före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2007:164.

Prop. 2009/10:222

92

2.57

Förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000) Prop. 2009/10:222

Härigenom föreskrivs i fråga om lotterilagen (1994:1000)1

dels att i 17, 19, 20, 21, 21 c, 22, 25, 27, 32 och 34 §§ ordet ”bas- belopp” ska bytas ut mot ”prisbasbelopp”,

dels att 8 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Med basbelopp avses i denna lag basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

8 §

Med prisbasbelopp avses i den- na lag prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse av

 

 

17

§ 2002:592

22

§ 2004:1066

19

§ 2001:1045

25

§ 2001:1045

20

§ 2001:1045

27

§ 2001:1045

21

§ 2002:592

32

§ 1996:1168.

21 c § 2002:592

93

2.58

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om

Prop. 2009/10:222

 

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 9 kap. 1 och

 

6 §§ samt 13 kap. 6, 8, 10–12, 13, 14 och 24 a §§ lagen (1994:1065) om

 

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

6 §1

 

I denna lag avses med

1.prisbasbelopp: prisbasbelop- pet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2.förhöjt prisbasbelopp: det för- höjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring,

3.inkomstbasbelopp: inkomst- basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

4.inkomstindex: inkomstindex enligt 1 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspension, och

5.balansindex: balansindex en- ligt 1 kap. 5 c § lagen om inkomst- grundad ålderspension.

I denna lag avses med

1.prisbasbelopp: prisbasbelop- pet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

2.förhöjt prisbasbelopp: det för- höjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 8 §§ socialförsäkrings- balken,

3.inkomstbasbelopp: inkomst- basbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken,

4.inkomstindex: inkomstindex enligt 58 kap. 10–12 §§ social- försäkringsbalken, och

5.balansindex: balansindex en- ligt 58 kap. 22–24 §§ socialför- säkringsbalken.

3 kap.

3 §2

Ledamotsarvode och tilläggs- arvode anses som inkomst av anställning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension och lagen (1991:1047) om sjuklön. Ledamot anses därvid som arbetstagare.

Ledamotsarvode och tilläggs- arvode anses som inkomst av anställning enligt socialförsäk- ringsbalken och lagen (1991:1047) om sjuklön. Ledamot anses därvid som arbetstagare.

5 kap.

2 §3

Dagtraktamente vid flerdygns-

Dagtraktamente vid flerdygns-

förrättning på annan ort i Sverige

förrättning på annan ort i Sverige

1Senaste lydelse 2009:1582.

2Senaste lydelse 2006:998.

3Senaste lydelse 2006:998.

94

än Stockholm betalas för varje hel dag som tagits i anspråk för för- rättningen med ett belopp som motsvarar en etthundratjugondel av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmaste tiotal kro- nor. Har förrättningen påbörjats kl. 12.00 eller senare avresedagen eller avslutats kl. 19.00 eller tidi- gare hemresedagen betalas halvt dagtraktamente.

Har ledamoten fått en fri måltid under en tjänsteresa skall dagtrak- tamentet minskas med ett av riks- dagsförvaltningen fastställt be- lopp, om inte måltiden obliga- toriskt ingår i priset för transporten på allmänna transportmedel.

än Stockholm betalas för varje hel Prop. 2009/10:222 dag som tagits i anspråk för för-

rättningen med ett belopp som motsvarar en etthundratjugondel av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kronor. Har för- rättningen påbörjats kl. 12.00 eller senare avresedagen eller avslutats kl. 19.00 eller tidigare hemrese- dagen betalas halvt dagtrakta- mente.

Har ledamoten fått en fri måltid under en tjänsteresa ska dagtrak- tamentet minskas med ett av riks- dagsförvaltningen fastställt be- lopp, om inte måltiden obliga- toriskt ingår i priset för transporten på allmänna transportmedel.

9 kap.

1 §4

En ledamot har rätt till sjuk- pension för tid då han eller hon får hel sjukersättning eller hel aktivi- tetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För rätt till sjukpension krävs att arbetsförmågan på grund av sjuk- dom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska presta- tionsförmågan har blivit helt eller i det närmaste helt nedsatt under uppdragstiden och att arbets- förmågan oavbrutet är nedsatt i sådan omfattning till dess att han eller hon får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.

En ledamot har rätt till sjukpen- sion för tid då han eller hon får hel sjukersättning eller hel aktivitets- ersättning enligt socialförsäkrings- balken. För rätt till sjukpension krävs att arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsätt- ning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan har blivit helt eller i det närmaste helt nedsatt under uppdragstiden och att arbetsförmågan oavbrutet är ned- satt i sådan omfattning till dess att han eller hon får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.

Sjukpension ska på ett underlag upp till 7,5 prisbasbelopp minskas med sådan ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk- ring som avser samma inkomst- bortfall som sjukpensionen.

6 §5

Sjukpension ska på ett underlag upp till 7,5 prisbasbelopp minskas med sådan ersättning enligt socialförsäkringsbalken på grund av arbetsskada som avser samma inkomstbortfall som sjukpen- sionen.

4Senaste lydelse 2009:1582.

5Senaste lydelse 2009:1582.

95

Inkomstgarantin betalas per månad under det första garantiåret med 80 procent av den del av garantiunderlaget som inte över- stiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 40 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp. För tid därefter betalas inkomstgaranti med föl- jande andelar av garantiunderlaget i förhållande till ledamotens sam- manlagda tid i riksdagen:

13 kap.

6 §6

För de första fem åren ska inkomstgarantin jämställas med inkomst av anställning, och för tid därefter ska inkomstgarantin jäm- ställas med pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Inkomstgarantin ska inte utgöra arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § inkomstskatte- lagen (1999:1229).

För de första fem åren ska inkomstgarantin jämställas med inkomst av anställning, och för tid därefter ska inkomstgarantin jäm- ställas med inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäk- ringsbalken. Inkomstgarantin ska inte utgöra arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Riksdagsförvaltningen får be- vilja inkomstgaranti till en ledamot som har lämnat sitt uppdrag och får partiell sjukersättning eller partiell aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring.

8 §7

Riksdagsförvaltningen får be- vilja inkomstgaranti till en ledamot som har lämnat sitt uppdrag och får partiell sjukersättning eller partiell aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

10 §8

Inkomstgarantin betalas per månad under det första garantiåret med 80 procent av den del av garantiunderlaget som inte över- stiger 1,67 inkomstbasbelopp en- ligt lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension och med 40 procent av den del som över- stiger 1,67 men inte 2,5 inkomst- basbelopp. För tid därefter betalas inkomstgaranti med följande an- delar av garantiunderlaget i förhål- lande till ledamotens samman- lagda tid i riksdagen:

66,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och 33 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 12 år,

60,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och 30,25 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 11 år,

6Senaste lydelse 2009:1027.

7Senaste lydelse 2006:998.

8Senaste lydelse 2009:1582.

Prop. 2009/10:222

96

Inkomstgarantin minskas med vad ledamoten får i form av sjuk- ersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken under den tid inkomstgarantin betalas.

55,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 27,5 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 10 år,

49,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 24,75 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 9 år,

44,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 22 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 8 år,

38,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 19,25 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 7 år,

33,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 16,5 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 6 år.

I sammanlagd tid i riksdagen inräknas tid som ledamot av Europa- parlamentet före den 14 juli 2009.

11 §9

För den som varit ledamot i sammanlagt minst sex hela år anknyts den fastställda inkomst- garantin till det prisbasbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för avgångsåret och omräknas vid förändring av detta.

För den som varit ledamot i sammanlagt minst sex hela år anknyts den fastställda inkomst- garantin till det prisbasbelopp som gäller för avgångsåret och om- räknas vid förändring av detta.

12 §10

Inkomstgarantin minskas med vad ledamoten får i form av sjuk- ersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under den tid inkomst- garantin betalas.

13 §11

Inkomstgarantin minskas också, på det sätt som framgår av 14 §, med

följande inkomster:

 

1. inkomst som är pensions-

1. inkomst som är pensions-

grundande enligt 2 kap. lagen

grundande enligt 59 kap. social-

(1998:674) om inkomstgrundad

försäkringsbalken,

ålderspension,

 

2.sådan inkomst av anställning eller uppdrag utomlands som inte beskattas i Sverige,

3.delpension enligt kollektivavtal,

9Senaste lydelse 2006:998.

10Senaste lydelse 2006:998.

11Senaste lydelse 2006:998.

Prop. 2009/10:222

97

4. pension och livränta i andra fall än som avses i 12 §,

Prop. 2009/10:222

5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än

dem som avses i 1–4.

 

 

 

 

 

 

 

skall

 

14 §12

ska

 

Minskningen

utgöra den

Minskningen

utgöra den

procentandel som anges för varje

procentandel som anges för varje

särskilt fall i 10 § av den sam-

särskilt fall i 10 § av den sam-

manlagda inkomst enligt 13 § som

manlagda inkomst enligt 13 § som

per år överstiger ett prisbasbelopp

per år överstiger ett prisbasbelopp.

enligt lagen (1962:381) om allmän

 

 

 

försäkring.

 

 

 

 

 

 

 

Lydelse enligt 2009/10:FiU38

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

24 a §

 

 

Skatteverket

ska

till

Statens

Skatteverket

ska

till Statens

tjänstepensionsverk lämna uppgif-

tjänstepensionsverk lämna uppgif-

ter om inkomst som är pensions-

ter om inkomst som är pensions-

grundande

enligt 2 kap.

lagen

grundande enligt 59 kap. social-

(1998:674)

om

inkomstgrundad

försäkringsbalken, om uppgifterna

ålderspension, om uppgifterna har

har betydelse i ärende om in-

betydelse i ärende om inkomst-

komstgaranti enligt denna lag.

garanti enligt denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

12 Senaste lydelse 2006:998.

98

2.59

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

Prop. 2009/10:222

 

(1994:1220)

 

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 kap.

5 §1

Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens till- gångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

1.stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,

2.stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,

3. värdet av tillgångarna, värde- rade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbas- beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, samt

4. stiftelsen saknar skulder. Bestämmelserna i 3 § om till-

stånd av tillsynsmyndigheten tilllämpas på beslut enligt första stycket.

3. värdet av tillgångarna, värde- rade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbas- beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt

4. stiftelsen saknar skulder. Bestämmelserna i 3 § om till-

stånd av tillsynsmyndigheten tillämpas på beslut enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2009:244.

99

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 6 §§ lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

Avgiften beräknas dels på sådan

3 §1

 

 

 

 

Avgiften beräknas dels på sådan

inkomst av anställning som avses i

inkomst av anställning som avses i

2 kap. lagen

(1998:674)

om in-

59 kap.

socialförsäkringsbalken,

komstgrundad ålderspension, dels

dels på sådan inkomst av annat

på sådan inkomst av annat för-

förvärvsarbete som avses i 59 kap.

värvsarbete

som avses

i

2 kap.

samma balk om den enskilde är

nämnda lag om den enskilde är

skattskyldig för

inkomsten

enligt

skattskyldig

för

inkomsten

enligt

inkomstskattelagen

(1999:1229).

inkomstskattelagen

(1999:1229).

Inkomst

av

anställning

och

Inkomst

av

anställning

och

inkomst

av annat

förvärvsarbete

inkomst

av

annat

förvärvsarbete

ska därvid var för sig avrundas till

ska därvid var för sig avrundas till

närmast lägre hundratal kronor.

närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostna- der som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bort-

Vid beräkning av avgiften bort-

ses från inkomst av anställning

ses från inkomst av anställning

och inkomst av annat förvärvs-

och inkomst av annat förvärvs-

arbete till den del summan av

arbete till den del summan av

inkomsterna överstiger 8,07 gång-

inkomsterna överstiger 8,07 gång-

er det för året gällande inkomst-

er det för året gällande inkomst-

basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen

basbeloppet enligt 58 kap. 26 och

om

inkomstgrundad

ålders-

27 §§

socialförsäkringsbalken.

pension. Därvid ska i första hand

Därvid ska i första hand bortses

bortses från inkomst av annat

från inkomst av annat förvärvs-

förvärvsarbete.

 

arbete.

 

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Avgift skall inte betalas av den

4 §2

 

Avgift ska inte betalas av den

som har sådana inkomster som

som har sådana inkomster som

avses i 3 §, om inkomsterna under-

avses i 3

§, om inkomsterna under-

stiger 42,3 procent av det för året

stiger 42,3 procent av det för året

gällande prisbasbeloppet enligt

gällande

prisbasbeloppet enligt

lagen (1962:381) om allmän för-

2 kap. 6

och 7 §§ socialförsäk-

säkring.

ringsbalken.

1Senaste lydelse 2007:968.

2Senaste lydelse 2002:978.

Prop. 2009/10:222

100

Avgiften används till finansie- ring av försäkringen för inkomst- pension och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.

Avgift skall inte heller betalas

Avgift ska inte heller betalas på Prop. 2009/10:222

sådan inkomstrelaterad sjuk-

inkomstrelaterad

sjukersättning

ersättning eller inkomstrelaterad

eller inkomstrelaterad aktivitets-

aktivitetsersättning som anges i

ersättning enligt 34 kap. socialför-

2 kap. 5 § 17 lagen (1998:674) om

säkringsbalken.

 

inkomstgrundad ålderspension.

 

 

6 §3

Avgiften används till finansie- ring av försäkringen för inkomst- pension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension och tilläggspension i form av ålders- pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avgiften förs till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

3 Senaste lydelse 2000:196.

101

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 och 10 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8kap. 2 §

Bestämmelser om rätt till ersätt- ning för personskada finns i lagen (1977:265) om statligt personska- deskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

Bestämmelser om rätt till ersätt- ning för personskada finns i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkrings- balken och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

10 §1

Den utbildningsansvariga myn- dighetens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskränkning i det ansvar som den skadades arbets- givare har enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Den utbildningsansvariga myn- dighetens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskränkning i det ansvar som den skadades arbets- givare har enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 30 kap. socialförsäkrings- balken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2002:276.

Prop. 2009/10:222

102

2.62

Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen

Prop. 2009/10:222

 

(1995:584)

 

 

Härigenom föreskrivs att 5, 6, 8 och 10 §§ föräldraledighetslagen

 

(1995:584) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 §1

 

En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är

 

18 månader oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte.

 

En förälder har därutöver rätt till

En förälder har därutöver rätt till

 

hel ledighet medan föräldern får

hel ledighet medan föräldern får

 

hel föräldrapenning enligt 4 kap.

hel föräldrapenning enligt 12 kap.

 

lagen (1962:381) om allmän för-

socialförsäkringsbalken.

 

säkring.

 

 

 

För en arbetstagare som har

För en arbetstagare som har

 

adopterat ett barn eller tagit emot

adopterat ett barn eller tagit emot

 

ett barn i avsikt att adoptera det

ett barn i avsikt att adoptera det

 

skall tiden 18 månader i stället

ska tiden 18 månader i stället räk-

 

räknas från den tidpunkt då

nas från den tidpunkt då arbets-

 

arbetstagaren fått barnet i sin vård.

tagaren fått barnet i sin vård. Är

 

Är det fråga om adoption av

det fråga om adoption av arbets-

 

arbetstagarens makes barn eller av

tagarens makes barn eller av eget

 

eget barn, har arbetstagaren inte

barn, har arbetstagaren inte rätt till

 

rätt till ledighet utöver vad som

ledighet utöver vad som skulle ha

 

skulle ha gällt om adoptionen inte

gällt om adoptionen inte hade ägt

 

hade ägt rum. Rätten till ledighet

rum. Rätten till ledighet för adop-

 

för adoptivföräldrar upphör när

tivföräldrar upphör när barnet fyllt

 

barnet fyllt åtta år eller vid den

åtta år eller vid den senare tid-

 

senare tidpunkt då barnet har

punkt då barnet har avslutat det

 

avslutat det första skolåret.

första skolåret.

 

Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel.

6 §2

Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkrings- balken har föräldern rätt till för- kortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärde- del respektive en åttondel.

8 §3

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1Senaste lydelse 2006:442.

2Senaste lydelse 2006:442.

3Senaste lydelse 2009:1051.

103

1. får tillfällig

föräldrapenning

1. får tillfällig föräldrapenning Prop. 2009/10:222

enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 10 c,

enligt 13 kap. socialförsäkrings-

11 eller 11 a § lagen (1962:381)

balken,

om allmän försäkring,

 

2. skulle ha haft rätt till tillfällig

2. skulle ha haft rätt till tillfällig

föräldrapenning enligt 4 kap. 10,

föräldrapenning enligt 13 kap. 10–

10 a, 10 b eller 11 § samma lag,

31 §§ samma balk, om arbets-

om arbetstagaren inte omfattats av

tagaren inte omfattats av bestäm-

bestämmelserna i 16 a kap. 2 §

melserna i 37 kap. 3 § balken, eller

nämnda lag, eller

 

 

3. skulle ha haft rätt till tillfällig

3. skulle ha haft rätt till tillfällig

föräldrapenning

enligt 4 kap.

föräldrapenning enligt 13 kap. 8

11 a § samma lag, om barnets för-

eller 9 § samma balk, om barnets

älder inte omfattats av bestäm-

förälder inte omfattats av bestäm-

melserna i 16 a kap. 2 § nämnda

melserna i 37 kap. 3 § balken.

lag.

 

 

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren bli- vit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller

2. barnet är yngre än 240 dagar

2. barnet är yngre än 240 dagar

och föräldern omfattas av bestäm-

och föräldern omfattas av bestäm-

melserna i 16 a kap. 2 § lagen om

melserna i 37 kap. 3 § social-

allmän försäkring.

försäkringsbalken.

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalen- derår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, skall den anses höra till det kalenderår då ledig- heten påbörjades.

Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m. enligt 8 § eller ledighet för föräldrautbild- ning m.m. enligt 4 kap. 4 § andra stycket lagen (1962:381) om all- män försäkring.

10 §

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalen- derår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledig- heten påbörjades.

Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m. enligt 8 § eller ledighet för föräldrautbild- ning m.m. enligt 12 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

104

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovis- ning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Denna lag är tillämplig på för- säkringsföretag. Med försäkrings- företag avses försäkringsaktie- bolag och ömsesidiga försäkrings- bolag som omfattas av försäk- ringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar som omfat- tas av lagen (1972:262) om under- stödsföreningar. Vid tillämpningen av denna lag skall en understöds- förening anses som ett livförsäk- ringsföretag.

Bestämmelserna om koncern- redovisning i 7 kap. skall tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holding- företag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute- slutande eller så gott som ute- slutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkrings- företag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undantag får även medges för understöds- föreningar som meddelar kapital- försäkring för dödsfall, om försäk- ringsförmånerna uppgår till belopp som inte överstiger ett prisbas- belopp enligt lagen (1962:381) om

Denna lag är tillämplig på för- säkringsföretag. Med försäkrings- företag avses försäkringsaktie- bolag och ömsesidiga försäkrings- bolag som omfattas av försäk- ringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar som omfat- tas av lagen (1972:262) om under- stödsföreningar. Vid tillämpningen av denna lag ska en understöds- förening anses som ett livförsäk- ringsföretag.

Bestämmelserna om koncern- redovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holding- företag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute- slutande eller så gott som ute- slutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkrings- företag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undantag får även medges för understöds- föreningar som meddelar kapital- försäkring för dödsfall, om försäk- ringsförmånerna uppgår till belopp som inte överstiger ett prisbas- belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

1 Senaste lydelse 1999:1114.

Prop. 2009/10:222

105

allmän

försäkring som

gällde

socialförsäkringsbalken

som gäll-

under den sista månaden av re-

de under den sista månaden av re-

spektive

räkenskapsår eller utgår

spektive räkenskapsår eller utgår

som naturaförmån. Detsamma gäl-

som naturaförmån. Detsamma gäl-

ler för

understödsföreningar som

ler för understödsföreningar som

meddelar annan livförsäkring, om

meddelar annan livförsäkring, om

stadgarna medger uttaxering eller

stadgarna medger uttaxering eller

nedsättning av förmåner och pre-

nedsättning av förmåner och pre-

mieinkomstens storlek

normalt

mieinkomstens storlek

normalt

inte överstiger 500 000 euro. Frå-

inte överstiger 500 000 euro. Frå-

gor om sådana undantag prövas av

gor om sådana undantag prövas av

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. Ärenden som

är av principiell betydelse eller av

är av principiell betydelse eller av

synnerlig vikt prövas dock av

synnerlig vikt prövas dock av

regeringen.

 

regeringen.

 

För sådana företag som med-

För sådana företag som med-

givits undantag från denna lag

givits undantag från denna lag ska

skall i stället sådana föreskrifter

i stället sådana föreskrifter som

som meddelats med stöd av 4 §

meddelats med stöd av 4 § andra

andra stycket gälla.

 

stycket gälla.

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

106

Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat motsvarar femton procent av det prisbasbelopp en- ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken som gäller när avgif- ten bestäms. Om det belopp som motsvarar två gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället beräknas på grundval av detta belopp.

2.64

Förslag till lag om ändring i patientskadelagen

Prop. 2009/10:222

 

(1996:799)

 

 

Härigenom föreskrivs att 9, 10 och 16 §§ patientskadelagen (1996:799)

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

När patientskadeersättning be- stäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller när ersätt- ningen bestäms.

9 §

När patientskadeersättning be- stäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social- försäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms.

Patientskadeersättning är för

10 §

Patientskadeersättning är för

varje skadehändelse begränsad till

varje skadehändelse begränsad till

högst 1 000 gånger det basbelopp

högst 1 000 gånger det prisbas-

enligt lagen (1962:381) om allmän

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

försäkring som gäller när ersätt-

socialförsäkringsbalken som gäller

ningen bestäms. För varje skadad

när ersättningen bestäms. För varje

patient lämnas dock för varje ska-

skadad patient lämnas dock för

dehändelse patientskadeersättning

varje skadehändelse patientskade-

med högst 200 gånger detta bas-

ersättning med högst 200 gånger

belopp.

detta prisbasbelopp.

De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersätt- ning för rättegångskostnader.

16 §

Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäk- ringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat försäkring enligt denna lag.

Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat motsvarar femton procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring som gäller när avgiften bestäms. Om det belopp som mot- svarar två gånger den årliga för- säkringspremie som gäller för vårdgivare i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället beräknas på grundval av detta belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

107

2.65 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om Prop. 2009/10:222 registrering av riksdagsledamöters åtaganden och

ekonomiska intressen

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1996:810) om registrering av riks- dagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

8 §1

Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val- krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt

Uppgifter som ska registreras

intresse

 

 

 

 

 

 

1. Innehav av aktier i ett aktie-

Bolagets,

föreningens

eller den

bolag, andel i ett handelsbolag

utländska

juridiska

personens

eller en ekonomisk förening utom

namn.

 

 

bostadsrättsförening

samt

andel i

 

 

 

en motsvarande utländsk

juridisk

 

 

 

person, om värdet av aktierna eller

 

 

 

andelen

beträffande

varje bolag

 

 

 

eller förening eller

motsvarande

 

 

 

juridiska person vid anmälnings-

 

 

 

tillfället

överstiger två basbelopp

 

 

 

enligt lagen (1962:381) om allmän

 

 

 

försäkring. Med aktier jämställs

 

 

 

sådana finansiella instrument som

 

 

 

berättigar till förvärv av aktier.

 

 

 

2. Ägande, helt eller delvis, av

Fastighetens beteckning.

näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §

 

 

 

inkomstskattelagen (1999:1229).

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

8 §

Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val- krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt

Uppgifter som ska registreras

intresse

 

1. Innehav av aktier i ett aktie-

Bolagets, föreningens eller den

1 Senaste lydelse 2008:38.

 

108

bolag,

andel

i

ett

handelsbolag

utländska juridiska personens

eller en ekonomisk förening utom

namn.

bostadsrättsförening

samt

andel i

 

en motsvarande

utländsk

juridisk

 

person, om värdet av aktierna eller

 

andelen

beträffande

varje bolag

 

eller

förening

eller

motsvarande

 

juridiska person vid anmälnings-

 

tillfället överstiger två prisbas-

 

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

 

socialförsäkringsbalken. Med ak-

 

tier

jämställs

sådana finansiella

 

instrument som berättigar till för-

 

värv av aktier.

 

 

 

 

 

2. Ägande, helt eller delvis, av

Fastighetens beteckning.

näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §

 

inkomstskattelagen (1999:1229).

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

109

2.66

 

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

Prop. 2009/10:222

 

 

arbetslöshetsförsäkring

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 a, 16, 17, 20, 23 b och 69 §§ lagen om

arbetslöshetsförsäkring (1997:238) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

13 a §1

 

 

 

 

I den mån det behövs för att

I den mån det behövs för att

uppfylla

arbetsvillkoret

jämställs

uppfylla arbetsvillkoret

jämställs

med förvärvsarbete även tid då

med förvärvsarbete även tid då

den sökande har fullgjort tjänst-

den sökande har fullgjort tjänst-

göring enligt lagen (1994:1809)

göring enligt

lagen (1994:1809)

om

totalförsvarsplikt

eller

fått

om

totalförsvarsplikt

eller

fått

föräldrapenningförmån

enligt

föräldrapenningsförmån enligt so-

lagen (1962:381) om allmän för-

cialförsäkringsbalken, dock till-

säkring, dock tillsammans under

sammans under högst två kalen-

högst två kalendermånader.

 

dermånader.

 

 

 

Vid tillämpning, i fall som avses

Vid tillämpning, i fall som avses

i första stycket, av 12 § första

i första stycket, av 12 § första

stycket 2 skall minst 330 av de där

stycket 2 ska minst 330 av de där

angivna 480 timmarna avse för-

angivna 480 timmarna avse för-

värvsarbete under minst 4 kalen-

värvsarbete under minst 4 kalen-

dermånader som har utförts med

dermånader som har utförts med

minst 50 timmar under var och en

minst 50 timmar under var och en

av dessa månader. Under var och

av dessa månader. Under var och

en av de återstående högst 2

en av de återstående högst 2

månaderna

skall sökanden

ha

månaderna ska sökanden ha utfört

utfört

förvärvsarbete,

fullgjort

förvärvsarbete,

fullgjort tjänst-

tjänstgöring

enligt

lagen

göring enligt

lagen (1994:1809)

(1994:1809)

om totalförsvarsplikt

om

totalförsvarsplikt

eller

fått

eller

fått

föräldrapenningförmån

föräldrapenningsförmån

enligt

enligt lagen (1962:381) om allmän

socialförsäkringsbalken

under

tid

försäkring under tid som mot-

som motsvarar minst 50 timmar.

svarar minst 50 timmar.

 

 

 

 

 

 

 

16 §2

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

1.styrkt sjukdom,

2.avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på hel- tid i minst 5 månader,

3.tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

fall,

4.frihetsberövande på kriminalvårdens område,

1Senaste lydelse 2006:1546.

2Senaste lydelse 2009:1596.

110

5. vård av barn i följande fall:

Prop. 2009/10:222

a)vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen, eller,

b)vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den sökande omedelbart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det motsvarar minst ett arbetsvillkor,

6. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livs- medelslagen,

7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige,

8. vård av närstående när hel

8. vård av närstående när hel

ersättning lämnats enligt

lagen

närståendepenning lämnats enligt

(1988:1465) om ersättning

och

47 kap. socialförsäkringsbalken,

ledighet för närståendevård, eller

eller

9. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind- rade, om uppdraget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfatt- ning att den sökande varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits yrkesmässigt.

Första stycket 6 gäller inte när det är fråga om hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen.

Vid tillämpning av första stycket 7 jämställs med make eller maka en person med vilken den sökande sammanbor under förhållanden som

liknar makars.

 

Lydelse enligt bet. 2009/10:FöU8

Föreslagen lydelse

 

17 §

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande

1. fått föräldrapenningförmån

1. fått föräldrapenningsförmån

enligt lagen (1962:381) om allmän

enligt socialförsäkringsbalken,

försäkring,

 

2.varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

3.utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller

4.varit hindrad att arbeta på grund av militär utbildning inom För- svarsmakten som rekryt.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räk- nas in i ramtiden.

111

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 2009/10:222

20 §

För all dagpenning gäller följande.

Dagpenningen lämnas i form av ett belopp som beräknas per dag.

Summan under en kalendervecka av antalet ersatta och arbetade dagar samt karens- och avstängningsdagar får uppgå till högst fem.

Dagpenningen får inte lämnas för lördag eller söndag, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medger undantag.

– Dagpenningen får inte lämnas

– Dagpenningen får inte lämnas

för tid under vilken

den sökande

för tid under vilken den sökande

får föräldrapenning

enligt lagen

får föräldrapenning enligt social-

(1962:381) om allmän försäkring.

försäkringsbalken.

– Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut och brutet krontal jämnas ut till närmaste högre krontal.

23 b §3

Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under sökan-

dens ramtid.

 

 

 

 

 

 

Vid bestämmande av normal-

Vid bestämmande av normal-

arbetstid ska utöver arbetad tid

arbetstid ska utöver arbetad tid

även beaktas tid som ersatts med

även beaktas tid som ersatts med

sjuklön eller ersättning från För-

sjuklön eller ersättning från För-

säkringskassan vid tvist om sjuk-

säkringskassan vid tvist om sjuk-

lön enligt lagen (1991:1047) om

lön enligt lagen (1991:1047) om

sjuklön, eller

med

följande

sjuklön, eller med graviditets-

socialförsäkringsförmåner

 

penning, föräldrapenningsförmån,

1. föräldrapenningförmån,

sjuk-

sjukpenning,

rehabiliteringspen-

penning,

havandeskapspenning

ning, smittbärarpenning eller när-

eller rehabiliteringspenning

enligt

ståendepenning

enligt social-

lagen (1962:381) om allmän för-

försäkringsbalken.

säkring,

 

 

 

 

 

 

2. ersättning

enligt

lagen

 

 

(1988:1465)

om

ersättning och

 

 

ledighet för närståendevård, eller

 

 

3. smittbärarpenning

 

enligt

 

 

lagen (1989:225)

om

ersättning

 

 

till smittbärare.

 

 

 

 

 

Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som innehåller för- värvsarbete minst i sådan omfattning att de kan tillgodoräknas i ett

arbetsvillkor.

 

 

 

 

 

När det gäller minskning av

69 §

 

 

 

När det gäller minskning av

vissa ersättningar

med utgiven

vissa

ersättningar

med utgiven

dagpenning gäller

föreskrifterna i

dagpenning

gäller

föreskrifterna i

17 kap. 1 § lagen (1962:381) om

107

kap. 2

§ socialförsäkrings-

3 Senaste lydelse 2009:666.

112

allmän försäkring och 6 kap. 7 § balken. Prop. 2009/10:222 andra stycket lagen (1976:380) om

arbetsskadeförsäkring.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller i fråga om socialförsäkringsförmåner som avser tid före ikraftträdandet.

113

4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till hu- vudsakligt syfte att främja idrotts- lig verksamhet och ersättningen under inkomståret understiger ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överens- kommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken, samt

2.67Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 §, 8 kap. 4 § och 16 kap. 12 § skatte- betalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

 

 

3 §1

Skatteavdrag skall inte

göras,

Skatteavdrag ska inte göras, om

om

 

 

1.ersättningen är mindre än 100 kronor,

2.det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till mot- tagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor,

3.utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren understiger 10 000 kronor under inkomståret och

a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,

b) ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven närings- verksamhet,

c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överens- kommelse som avses i 3 kap. 2 a § andra stycket 2 d lagen (1962:381) om allmän försäkring, samt

d) det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken,

4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till hu- vudsakligt syfte att främja idrotts- lig verksamhet och ersättningen under inkomståret understiger ett halvt prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring,

5.ersättningen betalas ut av ett handelsbolag till en delägare i bolaget,

6.ersättningen är familjebidrag till någon som tjänstgör inom total- försvaret, eller

7. ersättningen är sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen till mottagare som debiterats preliminär skatt för inkomståret.

1 Senaste lydelse 1999:1300.

Prop. 2009/10:222

114

8 kap.

4 §2

Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 9 §, göras enligt särskilda skattetabeller från sjuk- penning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskatte- lagen (1999:1229), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersätt- ning och vårdbidrag.

De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrun- dande inkomster enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän för- säkring ange det skatteavdrag som skall göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §.

Skatteavdrag ska, om inte annat följer av 9 §, göras enligt särskilda skattetabeller från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15

kap.

8 §

inkomstskattelagen

(1999:1229),

med undantag för

vårdbidrag enligt 22 kap. social- försäkringsbalken.

De särskilda skattetabellerna ska för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken ange det skatteavdrag som ska göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §.

16 kap.

12 §3

Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng enligt 4 kap. lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension skall beräkningen av hur stor del av ålderspensionsavgiften och den allmänna pensionsavgiften som den skattskyldige har betalat göras enligt följande.

Om betald preliminär skatt är minst lika stor som den slutliga skatten anses avgifterna vara till fullo betalda. Om betald preli- minär skatt understiger den slut- liga skatten anses så stor del av det betalda beloppet avse avgifter som motsvarar avgifternas andel av den slutliga skatten. Samtliga betal- ningar som görs under inkomståret och fram till tidpunkten för debite- ring av slutlig skatt enligt det grundläggande beslutet om sådan skatt skall beaktas.

Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng enligt 61 kap. socialförsäkringsbalken ska beräk- ningen av hur stor del av ålders- pensionsavgiften och den all- männa pensionsavgiften som den skattskyldige har betalat göras enligt följande.

Om betald preliminär skatt är minst lika stor som den slutliga skatten anses avgifterna vara till fullo betalda. Om betald preli- minär skatt understiger den slut- liga skatten anses så stor del av det betalda beloppet avse avgifter som motsvarar avgifternas andel av den slutliga skatten. Samtliga betal- ningar som görs under inkomståret och fram till tidpunkten för debite- ring av slutlig skatt enligt det grundläggande beslutet om sådan skatt ska beaktas.

2Senaste lydelse 2000:794.

3Senaste lydelse 1998:681.

Prop. 2009/10:222

115

Belopp som betalas efter den debitering som avses i andra stycket men före utgången av juni månad året efter taxeringsåret anses som betalning av obetalda avgifter till samma kvotdel som de obetalda avgifterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda skuld vid den tidpunkt då betal- ningen görs. Detsamma gäller om avgifterna debiterats på ett annat sätt än genom ett grundläggande beslut om slutlig skatt i fråga om belopp som betalas före utgången av fjärde månaden efter den månad då skatten debiterades.

Om avgifterna för visst inkomstår sätts ned anses det belopp som har betalats ändå vara det som räknats fram enligt andra och tredje styckena.

Avgifter som inte har betalats enligt tredje stycket tas inte ut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser i 8 kap. 4 § gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

3.Äldre bestämmelser i 16 kap. 12 § gäller i fråga om pensionsrätt och pensionspoäng för tidigare år än 2011.

Prop. 2009/10:222

116

2.68Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 12 § ellagen (1997:857) ska ha följ-

ande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

När avbrottsersättning

beräknas

12 §1

 

 

 

 

När avbrottsersättning

beräknas

skall en period med avbruten över-

ska en period med avbruten över-

föring av el (avbrottsperiod) anses

föring av el (avbrottsperiod) anses

avslutad vid den tidpunkt då av-

avslutad vid den tidpunkt då av-

brottet

upphört, om överföringen

brottet

upphört, om

överföringen

därefter

har

fungerat

oavbrutet

därefter

har

fungerat

oavbrutet

under de närmast följande två

under de närmast följande två

timmarna.

 

 

 

 

timmarna.

 

 

 

Avbrottsersättningen skall för en

Avbrottsersättningen ska för en

avbrottsperiod om minst tolv tim-

avbrottsperiod om minst tolv tim-

mar och högst tjugofyra timmar

mar och högst tjugofyra timmar

betalas med 12,5 procent av elan-

betalas med 12,5 procent av elan-

vändarens beräknade årliga nät-

vändarens beräknade årliga nät-

kostnad, dock lägst 2 procent av

kostnad, dock lägst 2 procent av

prisbasbeloppet

enligt

lagen

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

(1962:381) om allmän försäkring

7 §§ socialförsäkringsbalken av-

avrundat till närmast högre hund-

rundat till närmast högre hundratal

ratal kronor.

 

 

 

 

kronor.

 

 

 

 

Om avbrottsperioden

är längre

Om avbrottsperioden

är längre

än tjugofyra timmar skall för varje

än tjugofyra timmar ska för varje

därefter

påbörjad

tjugofyratim-

därefter

påbörjad

tjugofyratim-

marsperiod

ytterligare ersättning

marsperiod

ytterligare

ersättning

betalas med 25 procent av elan-

betalas med 25 procent av elan-

vändarens beräknade årliga nät-

vändarens beräknade årliga nät-

kostnad, dock lägst 2 procent av

kostnad, dock lägst 2 procent av

prisbasbeloppet avrundat till när-

prisbasbeloppet avrundat till när-

mast högre hundratal kronor.

mast högre hundratal kronor.

Avbrottsersättningen skall för en

Avbrottsersättningen ska för en

avbrottsperiod uppgå till högst 300

avbrottsperiod uppgå till högst 300

procent av elanvändarens beräk-

procent av elanvändarens beräk-

nade årliga nätkostnad.

 

nade årliga nätkostnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2005:1110.

Prop. 2009/10:222

117

Innan koncession söks i Sverige ska försäkringsgivaren deponera värdehandlingar till ett värde som motsvarar 300 gånger det prisbas- belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäll- de då ansökningen om koncession lämnades in till Finansinspek- tionen.

2.69

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om

Prop. 2009/10:222

 

utländska försäkringsgivares och

 

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (1998:293) om ut-

 

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i

 

Sverige ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

1 §1

En försäkringsgivare från tredje land ska som säkerhet för försäkrings- rörelse i Sverige deponera värdehandlingar i en bank eller ett kreditmark- nadsföretag på det sätt och under de villkor som Finansinspektionen be- stämmer. Depositionen ska bestå av sådana värdehandlingar som Finans- inspektionen har godtagit som säkerhet.

Innan koncession söks i Sverige ska försäkringsgivaren deponera värdehandlingar till ett värde som motsvarar 300 gånger det prisbas- belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då ansökningen om koncession läm- nades in till Finansinspektionen.

Medan verksamheten pågår skall depositionen

1.för skadeförsäkring inom åtta månader efter utgången av varje räkenskapsår uppgå till ett belopp som motsvarar bruttopremie- inkomsten under räkenskapsåret, dock lägst till ett belopp som mot- svarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång,

2.för livförsäkring varje räken- skapsår uppgå till ett belopp som motsvarar 300 gånger det bas- belopp enligt lagen om allmän försäkring som gällde vid räken- skapsårets utgång.

2 §

Medan verksamheten pågår ska depositionen

1.för skadeförsäkring inom åtta månader efter utgången av varje räkenskapsår uppgå till ett belopp som motsvarar bruttopremie- inkomsten under räkenskapsåret, dock lägst till ett belopp som mot- svarar 300 gånger det prisbas- belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäl- lde vid räkenskapsårets utgång,

2.för livförsäkring varje räken- skapsår uppgå till ett belopp som motsvarar 300 gånger det prisbas- belopp som gällde vid räkenskaps- årets utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2008:101.

118

2. föräldrapenningsförmåner en- ligt 11–13 kap. socialförsäkrings- balken,
3. närståendepenning enligt
47 kap. socialförsäkringsbalken,
1. sjukpenning och rehabilite- ringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning en- ligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som ut- getts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 8– 10 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvs- arbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

2.70

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om

Prop. 2009/10:222

 

statlig ålderspensionsavgift

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:676) om statlig ålders- pensionsavgift1

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1–5 och 8–10 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Statlig ålderspensionsavgift skall för varje år betalas av staten enligt denna lag.

Avgift betalas endast för försäk- rade enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som uppfyller förutsättningarna för tillgodoräknande av pensions- rätt för inkomstpension eller av pensionspoäng.

1 §

Statlig ålderspensionsavgift ska för varje år betalas av staten enligt denna lag.

Avgift betalas endast för perso- ner som är försäkrade för inkomst- grundad ålderspension enligt 4 och 6 kap. socialförsäkringsbalken och som uppfyller förutsättning- arna för tillgodoräknande av pen- sionsrätt för inkomstpension eller av pensionspoäng.

2 §2

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av 1. sjukpenning och rehabilite-

ringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt sjukpenning eller särskild arbetsskadeersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk- ring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författ- ning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller inkomst av annat förvärvs- arbete enligt 2 kap. 6 § första stycket 1–3 nämnda lag,

2. föräldrapenningförmåner en- ligt lagen om allmän försäkring,

3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och

1Senaste lydelse av 6 § 2001:494.

2Senaste lydelse 2004:839.

119

7. vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

ledighet för närståendevård,

 

 

4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

 

5. livränta enligt 4 kap. lagen

5. livränta enligt 41–44 kap.

om arbetsskadeförsäkring eller

socialförsäkringsbalken

eller

motsvarande livränta som bestäms

annan motsvarande livränta

som

med tillämpning av den lagen,

bestäms med tillämpning av 41

 

och 42 kap. nämnda balk,

 

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäk- ring,

7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersätt- ning och vårdbidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,

10.aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

11.utbildningsbidrag för doktorander,

14.ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

15.dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16.bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver.

3 §3

Avgift beräknas inte på ersätt- ning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3 procent av det för året gäl- lande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avgift beräknas inte på ersätt- ning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3 procent av det för året gäl- lande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings- balken.

4 §4

Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § skall det bort- ses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i följande ordning:

3Senaste lydelse 2002:979.

4Senaste lydelse 2001:1118.

Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § ska det bort- ses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ social- försäkringsbalken i följande ord- ning:

Prop. 2009/10:222

120

Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensions- rätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 15–17 §§ socialförsäkringsbalken. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonder- na för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensions- fonder (AP-fonder).

1.ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,

2.annan inkomst av annat förvärvsarbete,

3.ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,

4.annan inkomst av anställning.

5 §5

Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 3 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och sådan inkomst- relaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt- ning som anges i 2 kap. 5 § 17 samma lag.

Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 60 kap. socialförsäkringsbalken och av inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitets- ersättning enligt 34 kap. socialför- säkringsbalken.

8 §6

Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensions- rätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen- sion. Återstoden förs, efter av- stämning gentemot Riksgäldskon- toret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pen- sionsmyndigheten.

Slutlig avstämning av avgifterna skall göras året efter fastställelse- året. Den skillnad som framkom- mer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gent- emot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de

9 §7

Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelse- året. Den skillnad som framkom- mer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i sam- band med en kommande preli- minär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i sam- band med att storleken på de pre-

5Senaste lydelse 2001:494.

6Senaste lydelse 2009:997.

7Senaste lydelse 2002:317.

Prop. 2009/10:222

121

preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som skall regleras gentemot Riksgäldskontoret beräk- nas med tillägg av sådan avkast- ning som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och det belopp som skall regleras gentemot Första–Fjärde AP-fon- derna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Med fastställelseår avses det- samma som enligt 1 kap. 8 § första stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension.

liminära avgifterna bestäms. Det Prop. 2009/10:222 belopp som ska regleras gentemot

Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäk- ringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första– Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Med fastställelseår avses det- samma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkrings- balken.

Avgiften används till finansie- ring av försäkringen för inkomst- grundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

10 §

Avgiften används till finansie- ring av försäkringen för inkomst- grundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

122

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

I denna lag finns vissa bestäm- melser om Pensionsmyndighetens tillämpning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också bestämmelser om det närmare innehållet i Finansinspek- tionens tillsyn över myndigheten. De grundläggande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens uppgif- ter finns i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Pensionsmyndighetens premie- pensionsverksamhet ska stå under tillsyn av Finansinspektionen.

I denna lag finns vissa bestäm- melser om Pensionsmyndighetens tillämpning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också bestämmelser om det närmare innehållet i Finansinspek- tionens tillsyn över myndigheten. De grundläggande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens uppgif- ter finns i socialförsäkringsbalken.

10 §2

Följande bestämmelser i försäk- ringsrörelselagen (1982:713) ska gälla för Finansinspektionens till- syn över Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet enligt 15 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

Följande bestämmelser i försäk- ringsrörelselagen (1982:713) ska gälla för Finansinspektionens till- syn över Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet:

19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att lämna upplysningar till inspektionen,

19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkrings- bolags styrelse,

19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för granskning,

19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplysningar m.m. till inspektionen,

19 kap. 11 § första, andra och sjätte styckena om rätt för inspektionen att meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,

19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och

19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.

1Senaste lydelse 2009:999.

2Senaste lydelse 2009:999.

Prop. 2009/10:222

123

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om försäk- ringsbolagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

124

2.72

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med

Prop. 2009/10:222

 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3, 5 och 8 §§ lagen (1998:812) med

 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 kap

3 §

För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

 

klass 1: 0,5 promille av bas-

klass 1: 0,5 promille av prisbas-

beloppet,

beloppet,

klass 2: 1 promille av bas-

klass 2: 1 promille av prisbas-

beloppet,

beloppet,

klass 3: 1,5 promille av bas-

klass 3: 1,5 promille av prisbas-

beloppet,

beloppet,

klass 4: 2 promille av bas-

klass 4: 2 promille av prisbas-

beloppet.

beloppet.

För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

 

 

 

klass 1: 5 procent av basbe-

klass 1: 5 procent av prisbas-

loppet,

 

beloppet,

 

klass 2: 10 procent av basbe-

klass 2: 10 procent av prisbas-

loppet,

 

beloppet,

 

klass 3: 15 procent av basbe-

klass 3: 15 procent av prisbas-

loppet,

 

beloppet,

 

klass 4: 20 procent av basbe-

klass 4: 20 procent av prisbas-

loppet.

 

beloppet.

 

Med basbeloppet avses det bas-

Med prisbasbeloppet avses pris-

belopp som har bestämts enligt

basbeloppet enligt 2 kap. 6

och

lagen (1962:381) om allmän för-

7 §§

socialförsäkringsbalken

för

säkring för det år som avgiften

det år som avgiften avser.

 

avser.

 

 

 

 

Vid

inplacering i avgiftsklass

Vid

inplacering i avgiftsklass

skall det tas hänsyn till de mindre

ska det tas hänsyn till de mindre

eller större förändringar i vatten-

eller större förändringar i vatten-

förhållandena samt de mindre eller

förhållandena samt de mindre eller

större olägenheter eller fördelar för

större olägenheter eller fördelar för

bygden

som vattenverksamheten

bygden som vattenverksamheten

eller anläggningar för denna med-

eller anläggningar för denna med-

för.

 

för.

 

 

5 §1

Miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en

1 Senaste lydelse 2005:582.

125

klass 1: 1 procent av prisbas- beloppet,
klass 2: 5 procent av prisbas- beloppet,
klass 3: 10 procent av prisbas- beloppet,
klass 4: 15 procent av prisbas- beloppet.
Med prisbasbeloppet avses pris- basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.
Vid inplacering i avgiftsklass ska hänsyn tas till

särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vatten- Prop. 2009/10:222 verksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan

fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.

Beloppet av årlig avgift beräk-

Beloppet av årlig avgift beräk-

nas så, att det av miljödomstolen,

nas så, att det av miljödomstolen,

länsstyrelsen eller tillsynsmyndig-

länsstyrelsen eller tillsynsmyndig-

heten fastställda avgiftsbeloppet

heten fastställda avgiftsbeloppet

multipliceras med det tal som

multipliceras med det tal som

anger förhållandet mellan prisbas-

anger förhållandet mellan prisbas-

beloppet enligt lagen (1962:381)

beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§

om allmän försäkring för det år då

socialförsäkringsbalken för det år

avgiften skall betalas och bas-

då avgiften ska betalas och pris-

beloppet för det år då avgiften

basbeloppet för det år då avgiften

fastställdes.

fastställdes.

 

8 §2

För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

 

klass 1: 0,05 promille av bas-

klass 1: 0,05 promille av pris-

beloppet,

basbeloppet,

klass 2: 0,1 promille av bas-

klass 2: 0,1 promille av prisbas-

beloppet,

beloppet,

klass 3: 0,15 promille av bas-

klass 3: 0,15 promille av pris-

beloppet,

basbeloppet,

klass 4: 0,2 promille av bas-

klass 4: 0,2 promille av prisbas-

beloppet.

beloppet.

För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgifts- enhet, om verksamheten tillhör

klass 1: 1 procent av basbe- loppet,

klass 2: 5 procent av basbe- loppet,

klass 3: 10 procent av basbe- loppet,

klass 4: 15 procent av basbe- loppet.

Med basbeloppet avses det pris- basbelopp som har bestämts enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring för det år som avgiften avser.

Vid inplacering i avgiftsklass skall hänsyn tas till

den omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna,

den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av vattenverksamheten eller anläggningar för denna, och

2 Senaste lydelse 2005:582.

126

– omfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har ålagts enligt 5 § eller i villkor eller förelägganden enligt 11 kap. 8 § miljö- balken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

127

Beloppet av årlig avgift beräk- nas så, att det av mark- och miljö- domstolen, länsstyrelsen eller till- synsmyndigheten fastställda av- giftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken för det år då avgiften ska betalas och prisbasbeloppet för det år då avgiften fastställdes.

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:000) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2009/10:215

Föreslagen lydelse

6 kap.

5 §

Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller före- lägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vatten- område. Avgiften kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.

Beloppet av årlig avgift beräk- nas så, att det av mark- och miljö- domstolen, länsstyrelsen eller till- synsmyndigheten fastställda av- giftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring för det år då avgiften skall betalas och basbeloppet för det år då avgiften fastställdes.

Prop. 2009/10:222

128

2.74

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:813) om

Prop. 2009/10:222

 

införande av lagen med särskilda bestämmelser om

 

 

vattenverksamhet

 

 

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:813) om införande av lagen

 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Om någon är skyldig att betala årlig avgift enligt 2 kap. 8 § eller 10 § eller 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äld- re lag skall avgiften utan särskilt beslut räknas om årligen i för- hållande till den ändring av bas- beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som har skett mellan avgiftsåret och året innan dess.

9 §

Om någon är skyldig att betala årlig avgift enligt 2 kap. 8 § eller 10 § eller 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äld- re lag ska avgiften utan särskilt beslut räknas om årligen i för- hållande till den ändring av pris- basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som har skett mellan avgiftsåret och året innan dess.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

129

För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om ett- hundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av
1. bestämmelserna om bostads- bidrag i 97 kap. 6–10 §§ social- försäkringsbalken,
2. bestämmelserna om bostads- tillägg i 102 kap. 10–13 §§ samma balk,

2.75

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om

Prop. 2009/10:222

 

ersättning till steriliserade i vissa fall

 

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (1999:332) om ersättning till ste-

 

riliserade i vissa fall ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 a §1

För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar uppgående till ett belopp om ett- hundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1. 16 och 17 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,

2. 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

3.4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453),

4.26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), samt

5.19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind- rade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2001:764.

130

2.76

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Prop. 2009/10:222

 

(1999:1229)

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 27 §, 8 kap. 6, 9–11, 16, 19 och 21 §§, 9 kap. 7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 30–32, 37, 40 och 41 §§, 12 kap. 36 §, 15 kap. 8 §, 16 kap. 22, 24 och 30 §§, 28 kap. 9 §, 57 kap. 9 och 22 §§, 58 kap. 10, 18, 18 a och 24 §§ och 67 kap. 6 § samt rubrikerna närmast före 8 kap. 6, 9 och 10 §§ samt 11 kap. 31 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

27 §

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gällde för året före taxeringsåret.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för året före taxeringsåret.

8 kap.

Räntor

Tillägg och räntor

6 §

Räntor enligt 22 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostads- bidrag är skattefria.

Tillägg enligt 37 kap. 15 § första stycket och 98 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken är skattefria.

Barnbidrag

 

 

 

Bidrag till kostnader för barn

 

 

 

 

 

9 §

Följande bidrag är skattefria:

Följande bidrag enligt social-

– allmänt

barnbidrag

enligt

försäkringsbalken är skattefria:

lagen

(1947:529)

om

allmänt

barnbidrag,

barnbidrag,

 

 

 

underhållsstöd,

– förlängt

barnbidrag

enligt

adoptionsbidrag, och

lagen

(1986:378)

om

förlängt

– efterlevandestöd.

barnbidrag,

bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adop- tion av utländska barn,

underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd, och

efterlevandestöd till barn en- ligt lagen (2000:461) om efter-

1 Lagen omtryckt 2008:803.

131

levandepension

och

efterlevande-

 

 

 

 

 

 

 

stöd till barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsbidrag

 

 

 

 

 

Bidrag till bostadskostnader

Följande bidrag är skattefria:

10 §

 

 

 

 

 

 

Bostadsbidrag

och

bostads-

bostadsbidrag

enligt

lagen

tillägg

enligt

socialförsäkrings-

(1993:737) om bostadsbidrag,

 

balken samt

kommunalt bostads-

bostadstillägg

enligt

lagen

tillägg till handikappade är skatte-

(2001:761)

om

bostadstillägg

till

fria.

 

 

 

 

 

 

pensionärer m.fl., och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kommunalt

bostadstillägg

till

 

 

 

 

 

 

 

handikappade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistånd

enligt socialtjänstlagen

11 §

 

 

 

 

 

 

Bistånd

enligt socialtjänstlagen

(2001:453)

och

lagen (2001:853)

(2001:453)

och

äldreförsörjnings-

om äldreförsörjningsstöd och lik-

stöd enligt

74 kap.

socialförsäk-

nande ersättningar är skattefria.

ringsbalken och liknande ersätt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ningar är skattefria.

 

 

Handikappersättning

 

enligt

16 §

 

 

 

 

 

 

 

Handikappersättning

enligt

lagen (1998:703) om handikapp-

50 kap.

socialförsäkringsbalken

ersättning

och

vårdbidrag

och

och ersättning för merutgifter för

ersättning för merutgifter för resor

resor

enligt

27 kap.

5 §

samma

enligt

3 kap.

7 a §

lagen

balk är skattefria.

 

 

(1962:381) om allmän försäkring

 

 

 

 

 

 

 

är skattefria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistansersättningar

enligt

la-

19 §

 

 

 

 

 

 

Assistansersättningar

enligt

gen (1993:389) om assistans-

51 kap.

socialförsäkringsbalken

ersättning och ekonomiskt stöd till

och ekonomiskt stöd till utgifter

utgifter

för

personlig

assistans

för personlig assistans enligt lagen

enligt lagen (1993:387) om stöd

(1993:387) om stöd och service till

och service till vissa funktions-

vissa funktionshindrade är skatte-

hindrade är skattefria.

 

 

 

fria.

 

 

 

 

 

 

Ersättningar

 

från

Försäkrings-

21 §

 

 

 

 

 

 

 

Ersättningar från

Försäkrings-

kassan till arbetsgivare som enligt

kassan till arbetsgivare som enligt

3 kap.

16 §

andra

eller

tredje

27 kap. 56 eller 57 § socialförsäk-

stycket lagen (1962:381) om all-

ringsbalken har rätt att få arbets-

män försäkring har rätt att få

tagares sjukpenning från Försäk-

arbetstagares

sjukpenning

 

från

ringskassan är skattefria, om lönen

Försäkringskassan

är

skattefria,

till arbetstagaren och andra utgifter

om lönen till arbetstagaren och

för denne inte ska dras av.

 

andra utgifter för denne inte ska

 

 

 

 

 

 

 

dras av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2009/10:222

132

Prop. 2009/10:222

9 kap.

7 §2

Följande räntor och avgifter får inte dras av:

 

 

 

 

 

– räntor enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395),

 

 

 

– avgifter

enligt

22 §

tredje

räntor

enligt

19 kap.

47 §

stycket

lagen

(1993:737)

om

socialförsäkringsbalken,

 

 

bostadsbidrag,

 

 

 

avgifter

enligt

37 kap.

15 §

– räntor

enligt

36 §

lagen

andra

stycket

och

98 kap.

7 §

(1996:1030)

om

underhållsstöd,

andra

stycket

socialförsäkrings-

och

 

 

 

 

 

balken, och

 

 

 

 

 

– räntor på sådana lån som avses i 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 §.

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §3

 

 

 

 

 

 

Med pension avses ersättningar som betalas ut

 

 

 

 

 

1. som inkomstgrundad ålders-

1. som allmän ålderspension,

pension

och premiepension till

efterlevandepension

och

premie-

efterlevande

 

enligt

lagen

pension

till

 

efterlevande

enligt

(1998:674)

om

inkomstgrundad

socialförsäkringsbalken,

 

 

ålderspension,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.som garantipension enligt lagen (1998:702) om garanti- pension,

3.som efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efter- levandepension och efterlevande- stöd till barn,

4. som ålders-, invaliditets- och

2. som ålders-, invaliditets- och

efterlevandepension enligt Europa-

efterlevandepension enligt Europa-

parlamentets

beslut

nr

parlamentets

beslut

nr

2005/684/EG,

Euratom

av

den

2005/684/EG,

Euratom

av

den

28 september 2005 om antagande

28 september 2005 om antagande

av Europaparlamentets

ledamots-

av Europaparlamentets

ledamots-

stadga4,

 

 

 

stadga4,

 

 

 

5. på grund av tidigare tjänst på

3. på grund av tidigare tjänst på

annat sätt än genom försäkring,

annat sätt än genom försäkring,

6. på grund av pensionsförsäk-

4. på grund av pensionsförsäk-

ring eller återköp av sådan försäk-

ring eller återköp av sådan försäk-

ring, eller

 

 

 

ring, eller

 

 

 

7. till förmånstagare enligt ett

5. till förmånstagare enligt ett

sådant avtal

om tjänstepension

sådant avtal

om tjänstepension

som avses i

28 kap. 2 §

andra

som avses i

28 kap. 2 §

andra

stycket.

 

 

 

stycket.

 

 

 

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensions- sparkonto

2Senaste lydelse 2009:1412.

3Senaste lydelse 2009:583.

4EUT L 262, 7.10.2005, s.1 (Celex 32005Q0684).

133

1. till pensionsspararen,

2.till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,

3.till den som fått rätten till pension genom bodelning,

4.till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförord- nande jämkats, eller

5.vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.

I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

11 kap.

30 §5

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp om de

grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst:

 

 

 

 

1. sjukpenning

och

rehabilite-

1. sjukpenning,

rehabiliterings-

ringspenning

enligt

lagen

penning

och

smittbärarpenning

(1962:381) om allmän försäkring,

enligt socialförsäkringsbalken,

2. sjukpenning

 

enligt lagen

2. sjukpenning

enligt

lagen

(1954:243) om

yrkesskadeförsäk-

(1954:243)

om

yrkesskadeför-

ring, lagen (1976:380) om arbets-

säkring,

 

 

 

 

 

skadeförsäkring, lagen (1977:265)

 

 

 

 

 

 

om statligt personskadeskydd och

 

 

 

 

 

 

lagen (1977:267) om krigsskade-

 

 

 

 

 

 

ersättning till sjömän,

 

 

 

 

 

 

 

3. ersättning enligt 20 § lagen

3. ersättning enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

 

(1991:1047) om sjuklön, och

4. smittbärarpenning

enligt

 

 

 

 

 

 

lagen

(1989:225)

om

ersättning

 

 

 

 

 

 

till smittbärare, och

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ersättningar enligt andra lagar

4. ersättningar enligt andra lagar

eller

författningar

vid

sjukdom

eller författningar

vid

sjukdom

eller olycksfall i arbete eller i

eller olycksfall i arbete eller i

samband med militärtjänstgöring.

samband med militärtjänstgöring.

Även sjukersättning och aktivi-

Även sjukersättning och aktivi-

tetsersättning

enligt

lagen

tetsersättning

enligt socialförsäk-

(1962:381) om allmän försäkring

ringsbalken ska tas upp. Sådan

ska tas upp. Sådan ersättning som

ersättning

som

anges i

36 kap.

anges i 16 kap. 17 § nämnda lag

18 § samma balk ska dock inte tas

ska dock inte tas upp.

 

upp.

 

 

 

 

 

Föräldrapenning och vårdbidrag

Föräldrapenning m.m.

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

Följande ersättningar i samband

Följande

ersättningar

enligt

med vård ska tas upp:

 

socialförsäkringsbalken i samband

1. föräldrapenningförmåner en-

med vård ska tas upp:

 

1. föräldrapenningsförmåner,

ligt lagen (1962:381) om allmän

 

 

 

 

 

 

försäkring,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Senaste lydelse 2008:865.

Prop. 2009/10:222

134

Följande gäller för livräntor vid sjukdom eller olycksfall på grund av försäkringar som inte har teck- nats i samband med tjänst och inte heller är trafikförsäkring, ansvars- försäkring, obligatorisk försäkring enligt lagen (1954:243) om yrkes- skadeförsäkring eller arbetsska- deförsäkring enligt socialförsäk- ringsbalken. Som intäkt ska den del av livräntans belopp tas upp som framgår av följande tabell, nämligen om livräntetagaren under beskattningsåret fyllt:
Särskilt pensionstillägg enligt
73 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tas upp.

2. ersättningar

enligt

lagen

2. närståendepenning, och

Prop. 2009/10:222

(1988:1465)

om

ersättning

och

 

 

ledighet för närståendevård, och

 

 

3. vårdbidrag

enligt

lagen

3. vårdbidrag.

 

(1998:703)

om

handikappersätt-

 

 

ning och vårdbidrag.

Vårdbidrag ska dock inte tas upp till den del det utgör ersättning för merutgifter.

32 §

Särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pen- sionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller han- dikappat barn ska inte tas upp.

Vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads- bidrag ska inte tas upp.

37 §

Följande gäller för livräntor vid sjukdom eller olycksfall på grund av försäkringar som inte har teck- nats i samband med tjänst och inte heller är trafikförsäkring, ansvars- försäkring, obligatorisk försäkring enligt lagen (1954:243) om yrkes- skadeförsäkring eller försäkring enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Som intäkt ska den del av livräntans belopp tas upp som framgår av följande tabell, nämligen om livränte-

tagaren

under

beskattningsåret

fyllt:

 

 

 

 

högst 35 år

 

80 %

36 till och med

47 år

70 %

48

"

"

"

56 år

60 %

57

"

"

"

63 år

50 %

64

"

"

"

69 år

40 %

70

"

"

"

76 år

30 %

77

"

"

"

86 år

20 %

minst 87 år

 

10 %

Andra livräntor på grund av personskada än sådana som avses i första stycket ska tas upp till den del de avser ersättning för förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt eller för förlorat underhåll.

Barnpension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepen- sion och efterlevandestöd till barn ska bara tas upp till den del pen-

40 §

78 kap.

 

Barnpension enligt

 

socialförsäkringsbalken

ska bara

 

tas upp till den del pensionen för

 

varje månad överstiger en tolftedel

135

sionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av pris- basbeloppet eller, vid pension efter båda föräldrarna, 80 procent av prisbasbeloppet. Efterlevande- livränta ska inte tas upp till den del livräntan enligt 7 kap. 10 och 11 §§ lagen om efterlevande- pension och efterlevandestöd till barn medfört minskning av efter- levandestöd till barn och sådan del av barnpensionen som inte ska tas upp.

av 40 procent av prisbasbeloppet Prop. 2009/10:222 eller, vid pension efter båda för-

äldrarna, 80 procent av prisbas- beloppet. Efterlevandelivränta ska inte tas upp till den del livräntan enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ samma balk medfört minskning av efter- levandestöd och sådan del av barnpensionen som inte ska tas upp.

Ersättning som betalas ut på annat sätt än i form av pension eller livränta från arbetsgivare när denne står självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäk- ring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring behandlas på samma sätt som försäkrings- ersättningar enligt sistnämnda lag.

41 §

Ersättning som betalas ut på annat sätt än i form av pension eller livränta från arbetsgivare när denne står självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäk- ring eller 42 kap. 5 § socialför- säkringsbalken behandlas på samma sätt som försäkrings- ersättningar enligt 39–42 kap. samma balk.

12 kap.

36 §

Debiterade egenavgifter ska dras av till den del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget det beskattningsår då debiteringen ändras.

Vidare ska ett avdrag göras för egenavgifterna för beskattningsåret med högst 25 procent av ett underlag som beräknas enligt tredje stycket. Avdraget ska dock vara högst 20 procent om den skattskyldige antingen vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år eller då inte fyllt 65 år men under hela året fått hel ålderspension eller dött under året. Avdraget ska åter-

föras till beskattning det följande beskattningsåret.

 

 

 

 

Underlaget utgörs av sådana

Underlaget utgörs av

sådana

intäkter i inkomstslaget tjänst som

intäkter i inkomstslaget tjänst som

enligt 2 kap. 6 § lagen (1998:674)

enligt 59 kap. 14 och 20 §§

om inkomstgrundad ålderspension

socialförsäkringsbalken

 

är in-

är inkomst av annat förvärvs-

komst av

annat

förvärvsarbete,

arbete, minskade med andra kost-

minskade med andra

kostnader

nader som ska dras av från dessa

som ska dras av från dessa intäkter

intäkter än sådant avdrag som

än sådant avdrag som avses i andra

avses i andra stycket och med

stycket och med sjuk- och rehabi-

sjuk- och rehabiliteringspenning

literingspenning

och

 

liknade

och liknade ersättningar som avses

ersättningar

som

avses

i

59 kap.

i 2 kap. 6 § första stycket 4 i den

14 § 4 samma balk.

 

 

nämnda lagen.

 

 

 

 

 

136

15 kap.

8 §

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp, om de

grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverksamhet:

 

1. sjukpenning

och

rehabilite-

1. sjukpenning,

rehabiliterings-

ringspenning

enligt

 

lagen

penning

och

smittbärarpenning

(1962:381) om allmän försäkring,

enligt

socialförsäkringsbalken,

2. sjukpenning

enligt

lagen

och

 

 

 

 

2. sjukpenning

enligt

lagen

(1954:243)

om yrkesskadeförsäk-

(1954:243) om

yrkesskadeförsäk-

ring, lagen (1976:380) om arbets-

ring.

 

 

 

 

skadeförsäkring, lagen (1977:265)

 

 

 

 

 

om statligt personskadeskydd och

 

 

 

 

 

lagen (1977:267) om krigsskade-

 

 

 

 

 

ersättning till sjömän, och

 

 

 

 

 

 

3. smittbärarpenning

 

enligt

 

 

 

 

 

lagen (1989:225) om

ersättning

 

 

 

 

 

till smittbärare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kap.

 

 

 

 

Utgifter för sådan hälso- och

22 §

 

 

 

 

Utgifter för sådan hälso- och

sjukvård i Sverige som inte är

sjukvård i Sverige som inte är

offentligt finansierad får inte dras

offentligt finansierad får inte dras

av. Utgifterna ska dock dras av

av. Utgifterna ska dock dras av

om de avser en anställd, en

om de avser en anställd, en

enskild näringsidkare

eller en

enskild

näringsidkare eller en

delägare i ett svenskt handels-

delägare i ett svenskt handels-

bolag som inte omfattas av den

bolag som inte omfattas av den

offentligt finansierade vården en-

offentligt finansierade vården.

ligt lagen (1962:381) om allmän

 

 

 

 

 

försäkring

eller

någon

annan

 

 

 

 

 

svensk författning.

Utgifter för hälso- och sjukvård och läkemedel utomlands ska dras av om de uppkommit vid insjuknande i samband med tjänstgöring utom-

lands.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

för

arbetslivsinriktade

24 §

 

 

 

Utgifter

för

arbetslivsinriktade

rehabiliteringsåtgärder ska dras av,

rehabiliteringsåtgärder ska dras av,

om arbetsgivaren ska svara för

om arbetsgivaren ska svara för

dem

enligt

22 kap.

lagen

dem

enligt

30 kap. socialförsäk-

(1962:381) om allmän försäkring

ringsbalken

eller rehabiliteringen

eller rehabiliteringen syftar till att

syftar till att den anställde ska

den anställde ska kunna fortsätta

kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

att förvärvsarbeta. Avdrag för

Avdrag för sådana utgifter ska

sådana utgifter ska också göras av

också göras av en enskild

en enskild näringsidkare eller av

näringsidkare eller av en delägare i

en delägare i ett svenskt handels-

ett

svenskt

handelsbolag, om

bolag,

om

rehabiliteringen

syftar

rehabiliteringen syftar till att han

till att han ska kunna fortsätta sitt

ska

kunna

fortsätta sitt förvärvs-

Prop. 2009/10:222

137

förvärvsarbete. Även utgifter för förebyggande behandling ska dras av, om behandlingen har ett sådant syfte.

arbete. Även utgifter för före- Prop. 2009/10:222 byggande behandling ska dras av,

om behandlingen har ett sådant syfte.

30 §

Avdrag enligt 29 § andra stycket ska beräknas på ett underlag som motsvarar överskottet i näringsverksamheten före avdraget minskat med

1. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 §, och

2. inkomst

som räknas

som

2. inkomst

som räknas

som

inkomst av

anställning

enligt

inkomst av

anställning

enligt

2 kap. 3–5, 15 och 16 §§ lagen

59 kap. 8–13 §§ socialförsäkrings-

(1998:674)

om inkomstgrundad

balken och inte omfattas av

ålderspension.

 

undantag enligt 59 kap. 23 eller

 

 

 

25 § samma balk.

 

Avdraget får uppgå till högst 25 procent av underlaget. För sådana inkomster eller skattskyldiga som avses i 2 § lagen (1990:659) om sär- skild löneskatt på vissa förvärvsinkomster får dock avdraget uppgå till högst 20 procent.

28 kap.

9 §

Om pensionsavtalet ger rätt till sådan ålderspension som avses i 8 § andra stycket utöver 20 procent av den del av lönen som inte överstiger 7,5 prisbas- belopp, ska ett belopp som mot- svarar kostnaden för att uppnå avtalad pensionsnivå ändå dras av om den överskjutande pensionen är avsedd att ersätta tilläggs- pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders- pension.

Om pensionsavtalet ger rätt till sådan ålderspension som avses i 8 § andra stycket utöver 20 procent av den del av lönen som inte överstiger 7,5 prisbas- belopp, ska ett belopp som mot- svarar kostnaden för att uppnå avtalad pensionsnivå ändå dras av om den överskjutande pensionen är avsedd att ersätta inkomst- grundad ålderspension som avses i 55 kap. 2 och 3 §§ socialför- säkringsbalken.

57 kap.

9 §

Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension för året före beskatt- ningsåret.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkrings- balken för året före beskattnings- året.

En kapitalvinst ska inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyl- dige och närstående under avytt- ringsåret och de fem föregående beskattningsåren från ett företag

22 §

 

En kapitalvinst ska inte tas upp i

 

inkomstslaget tjänst till den del det

 

skulle medföra att den skattskyl-

 

dige och närstående under avytt-

 

ringsåret och de fem föregående

 

beskattningsåren från ett företag

138

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte
Utbetalning får dock göras tidi- gare om den försäkrade enligt socialförsäkringsbalken har fått rätt till sjukersättning. Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att pensionen får börja betalas ut innan den för- säkrade fyller 55 år.

sammanlagt i inkomstslaget tjänst

sammanlagt i inkomstslaget tjänst Prop. 2009/10:222

tagit upp högre belopp än som

tagit upp högre belopp än som

motsvarar 100 inkomstbasbelopp

motsvarar 100 inkomstbasbelopp

enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674)

enligt 58 kap. 26 och 27 §§ social-

om inkomstgrundad ålderspension

försäkringsbalken för avyttrings-

som gällde för avyttringsåret.

året.

Om en närstående är eller har varit bosatt i en annan stat inom Euro- peiska ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp en kapitalvinst, ska även detta belopp beaktas enligt första stycket, om beskattningen av kapitalvinsten motsvarar den beskattning som skulle ha skett om den närstående varit bosatt i Sverige.

58 kap.

10 §

Ålderspension får inte börja betalas ut innan den försäkrade fyller 55 år.

Utbetalning får dock göras tidi- gare om den försäkrade enligt lagen (1962:381) om allmän för- säkring har fått rätt till sjukersätt- ning som inte är tidsbegränsad. Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att pensionen får börja betalas ut innan den försäkrade fyller 55 år.

Förmånstagare får inte sättas in till annan ålderspensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. Förmånstagare till sådan försäkring ska vara den som var anställd när avtalet ingicks.

18 §6

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta kapi- tel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av pris- basbeloppet. Återköp får också ske om

1.det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,

2.försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagar- förordnande, och

3.premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.

I andra fall får återköp medges av Skatteverket, om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och för- säkringstekniska riktlinjer.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte

6 Senaste lydelse 2009:583.

139

Utbetalning får dock göras tidi- gare om pensionsspararen enligt socialförsäkringsbalken har fått

heller en överföring av hela pen- sionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som avses i 5 § om försäkrings- tagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 6 och inte heller som en betalning av premier för pensionsförsäkring.

heller en överföring av hela pen- Prop. 2009/10:222 sionsförsäkringens värde direkt till

en annan pensionsförsäkring än som avses i 5 § om försäkrings- tagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 4 och inte heller som en betalning av premier för pensionsförsäkring.

18 a §7

En försäkringsgivare som bedriver verksamhet från ett fast driftställe i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som gett in ett sådant åtagande som avses i 16 a § andra stycket, får avtala med försäkringens innehavare om att för dennes räkning betala den avkastningsskatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är hänförlig till försäkringen. Ett sådant avtal om betal- ning av avkastningsskatt ska vara skriftligt och får avse flera år.

Betalningen ska inte anses strida

Betalningen ska inte anses strida

mot bestämmelserna i detta kapitel

mot bestämmelserna i detta kapitel

och inte heller anses som pension

och inte heller anses som pension

enligt 10 kap. 5 § första stycket 6,

enligt 10 kap. 5 § första stycket 4,

om

om

beloppet betalats ut sedan underlaget för avkastningsskatt fastställts i beslut om årlig taxering, och

det belopp som betalats ut inte överstiger avkastningsskattens storlek enligt beslut om slutlig skatt med tillägg för bankavgifter och andra sed- vanliga kostnader som har direkt samband med överföringen av beloppet.

Om skatt som försäkringsgivaren betalat till följd av avtalet återbetalas, anses beloppet som pension om det inte, tillsammans med ränta enligt 19 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483), tillgodoförs försäkringen inom 14 dagar. Har försäkringen avslutats, ska beloppet i stället tillgodo- föras den försäkring till vilken värdet i den avslutade försäkringen har överförts.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensions- avtal som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.

24 §

Ålderspension får inte börja betalas ut innan pensionsspararen fyller 55 år.

Utbetalning får dock göras tidi- gare om pensionsspararen enligt lagen (1962:381) om allmän för-

7 Senaste lydelse 2009:583.

140

säkring har fått rätt till sjukersätt-

rätt till

sjukersättning. Om

det

i Prop. 2009/10:222

ning som inte är tidsbegränsad.

annat fall finns särskilda skäl, får

Om det i annat fall finns särskilda

Skatteverket medge att pensionen

skäl, får Skatteverket medge att

får börja betalas ut innan pen-

pensionen får börja betalas ut

sionsspararen fyller 55 år.

 

 

 

innan

pensionsspararen

fyller

 

 

 

 

 

 

 

 

55 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 kap.

 

 

 

 

 

 

 

Med

arbetsinkomster avses vid

6 §8

 

 

 

 

 

 

 

Med

arbetsinkomster

avses vid

tillämpningen

av

detta

kapitel

tillämpningen

av

detta

kapitel

sådana

inkomster

som

anges

i

sådana

inkomster

som

anges

i

2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 11, 15 och

59 kap. 8–12 §§, 13 § 10, 12 och

16, 6 § första stycket 1–3 och 5

13, 14 § första stycket 1–3 och 5

samt

7,

8

och

10 §§ lagen

samt 15–19, 21 och 27 §§ social-

(1998:674)

om

inkomstgrundad

försäkringsbalken

med

undantag

ålderspension

med

undantag för

för sådana inkomster som anges i

sådana

inkomster

som

avses

i

59 kap.

23,

25,

26

och

28 §§

2 kap. 14–16 §§ samma lag. Som

samma

balk. Som arbetsinkomst

arbetsinkomst avses även inkomst

avses även inkomst från själv-

från självständig

näringsverksam-

ständig

näringsverksamhet

som

het som bedrivs utomlands, om

bedrivs utomlands, om den skatt-

den skattskyldige i inte oväsentlig

skyldige i inte oväsentlig omfatt-

omfattning har arbetat i verksam-

ning har arbetat i verksamheten.

 

heten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsterna utgöras av

överskott i inkomstslaget tjänst, och

överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjuk- penning eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundra- tal kronor.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Vad som föreskrivs om bidrag, ersättningar, inkomster, tillägg, rän- tor, avgifter och utgifter enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande bidrag, ersättningar, inkomster, tillägg, räntor, avgifter och utgifter enligt den före den 1 januari 2011 gällande äldre lagstift- ningen.

3.Vid tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket ska med pension även efter ikraftträdandet avses särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48– 54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. och hustrutillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension.

8 Senaste lydelse 2009:197.

141

4.Vid tillämpning av 11 kap. 37 § likställs med arbetsskadeförsäkring enligt socialförsäkringsbalken motsvarande försäkring enligt den upp- hävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

5.I fråga om prisbasbelopp och inkomstbasbelopp för 2010 och tidi- gare år tillämpas 1 kap. 6 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring respektive 1 kap. 6 § i den upphävda lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Prop. 2009/10:222

142

2.77

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1230) om

Prop. 2009/10:222

 

ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 och 20 §§ lagen (1999:1230) om

 

ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

4 kap.

 

 

 

17 §

 

I fråga om personer födda 1937 eller tidigare skall hänvisningarna i 12 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) till 2 kap. 6 § re- spektive 2 kap. 6 § första stycket 4 lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension i stället avse 11 kap. 3 § respektive 11 kap. 3 § första stycket d lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före ikraftträdandet av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.

I fråga om personer födda 1937 eller tidigare ska hänvisningarna i 12 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) till 59 kap. 14 och 20 §§ respektive 59 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken i stället avse 11 kap. 3 § respektive 11 kap. 3 § första stycket d lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före ikraftträdandet av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.

I fråga om personer födda 1937 eller tidigare skall hänvisningen i 16 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) till 2 kap. 3–5, 15 och 16 §§ lagen (1998:674) om in- komstgrundad ålderspension i stället avse 11 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om all- män försäkring i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.

20 §

I fråga om personer födda 1937 eller tidigare ska hänvisningen i 16 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) till 59 kap. 8–13, 23 och 25 §§ socialförsäkringsbalken i stället avse 11 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om all- män försäkring i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

143

2.78

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen

Prop. 2009/10:222

 

(1999:1395)

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § och 3 kap. 25 § studiestödslagen

 

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1kap. 3 §

Med prisbasbelopp avses i denna lag det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Med prisbasbelopp avses i denna lag prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken.

3 kap.

25 §1

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

1.studiehjälp enligt 2 kap.,

2.aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbets- marknadspolitiskt program,

3.utbildningsbidrag för doktorander,

4. sjukersättning, aktivitetser- sättning eller rehabiliteringsersätt- ning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. sjukersättning,

aktivitetser-

sättning eller

rehabiliteringsersätt-

ning

enligt

socialförsäkrings-

balken,

 

 

 

5.statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndig- heten för

– kortare studier om funktionshinder,

– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

– studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda,

6.statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska, eller

7.ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats stu- diestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före- skrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

1 Senaste lydelse 2010:203.

144

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:222

145

2.79

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om

Prop. 2009/10:222

 

ändring i studiestödslagen (1999:1395)

 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) i

 

stället för dess lydelse enligt lagen (2010:000) om ändring i nämnda lag

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Lydelse enligt prop. 2009/10:165

Föreslagen lydelse

 

3 kap.

25 §

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

1.studiehjälp enligt 2 kap.,

2.aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbets- marknadspolitiskt program,

3.utbildningsbidrag för doktorander,

4. sjukersättning, aktivitetser- sättning eller rehabiliteringsersätt- ning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. sjukersättning,

aktivitetser-

sättning eller

rehabiliteringsersätt-

ning

enligt

socialförsäkrings-

balken,

 

 

 

5.statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndig- heten för

– kortare studier om funktionshinder,

– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbildning för vuxna,

6.statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska, eller

7.ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats stu- diestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före- skrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

146

Pensionsmyndigheten ska, i den mån andra medel inte står till förfogande, från Första–Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för att finansiera för- säkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt socialför- säkringsbalken.

2.80

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om

Prop. 2009/10:222

 

allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 § samt 5 kap. 1 och 2 §§

 

lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

1 kap.

 

 

 

2 §1

 

Första–Fjärde AP-fonderna förvaltar de medel som enligt 6 § lagen

 

(2000:981) om fördelning av socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om

 

statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pen-

 

sionsavgift ska föras till Första–Fjärde AP-fonderna.

 

Sjunde AP-fonden förvaltar de

Sjunde AP-fonden förvaltar de

 

medel som enligt 8 kap. 2 § första

medel som enligt 64 kap. 18 §

 

stycket 2 lagen (1998:674) om

första stycket 2 socialförsäkrings-

 

inkomstgrundad ålderspension ska

balken ska föras till fonder som

 

föras till fonder som förvaltas av

förvaltas av Sjunde AP-fonden.

 

Sjunde AP-fonden.

 

 

2 kap.

2 §2

Pensionsmyndigheten ska, i den mån andra medel inte står till förfogande, från Första–Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för att finansiera för- säkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Pensionsmyndigheten ska också från fonderna rekvirera de medel som behövs för att föra över värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Vid tillämpningen av första och andra styckena ska var och en av fon- derna tillskjuta en fjärdedel av medlen.

5 kap.

1 §3

Sjunde AP-fonden förvaltar fon- der för de ändamål som framgår av bestämmelserna om premie- pension i lagen (1998:674) om

Sjunde AP-fonden förvaltar fon- der för de ändamål som framgår av bestämmelserna om premie- pension i socialförsäkringsbalken.

1Senaste lydelse 2009:1460.

2Senaste lydelse 2009:1002.

3Senaste lydelse 2009:1460.

147

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 19 § 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma paragraf.

inkomstgrundad ålderspension. Förvaltningen ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

När medel förs över med stöd av

8 kap. 4 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension, ska pensionsspararen kunna bestämma att medlen ska

Förvaltningen ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

När medel förs över med stöd av

64 kap. 23 § andra stycket social- försäkringsbalken, ska pensions- spararen kunna bestämma att medlen ska

1.placeras i en eller flera angivna fonder,

2.fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder, eller

3.fördelas mellan fonderna efter den risknivå som pensionsspararen anger.

När medel förs över med stöd av

När medel förs över med stöd av

8 kap. 4 § tredje eller fjärde

64 kap. 24 § andra stycket eller

stycket lagen om inkomstgrundad

26 § andra

stycket socialförsäk-

ålderspension, ska medlen för-

ringsbalken,

ska medlen fördelas

delas mellan fonderna efter pen-

mellan fonderna efter pensionsspa-

sionsspararens ålder.

rarens ålder.

 

Sjunde AP-fonden får ur var och en av fonderna ta ut medel för de för- valtningskostnader som uppkommit för respektive fond. Om kostnaderna avser flera av fonderna, ska de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från fon- derna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten lämnar.

2 §4

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3–6.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndig- heten. Sjunde AP-fonden får inte heller genom fonderna utöva sådan fondverksamhet som avser förvaltning av specialfonder enligt 6 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

4 Senaste lydelse 2009:1460.

Prop. 2009/10:222

148

2.81

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen

Prop. 2009/10:222

 

(2000:980)

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 och 8 §§, 2 kap. 15, 18 och 19 §§

 

samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§ socialavgiftslagen (2000:980) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

7 §

 

Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträck- ning som enligt 2 kap. 8 § social- försäkringslagen (1999:799).

Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträck- ning som enligt 6 kap. 3 § social- försäkringsbalken.

Arbete för en arbetsgivare som

8 §

Arbete för en arbetsgivare som

utförs i ett annat land än det där

utförs i ett annat land än det där

arbetsgivaren bedriver sin verk-

arbetsgivaren bedriver sin verk-

samhet anses som arbete i Sverige

samhet anses som arbete i Sverige

i samma utsträckning som enligt

i samma utsträckning som enligt

2 kap. 9 § socialförsäkringslagen

6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken.

(1999:799).

 

2 kap.

15 §

En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar sjukpen- ning, föräldrapenning eller reha- biliteringspenning som arbets- givare får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän för- säkring.

En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar föräldra- penning, sjukpenning eller reha- biliteringspenning som arbets- givare får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 27 kap. 56 eller 57 § eller 31 kap. 13 § socialförsäkrings- balken.

En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt

3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring inte skall beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst, är avgiftsfri.

18 §

En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt

25 kap. 21–23 §§ socialförsäk- ringsbalken inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrun- dande inkomst, är avgiftsfri.

149

En ersättning till en idrotts- utövare från en sådan ideell före- ning som avses i 7 kap. 7–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

19 §

 

Prop. 2009/10:222

En ersättning till en idrotts-

utövare från en sådan ideell före-

ning som avses i 7 kap. 7–13 §§

inkomstskattelagen

(1999:1229)

och som har till huvudsakligt syfte

att främja idrottslig verksamhet är

avgiftsfri, om

ersättningen från

föreningen under året inte har

uppgått till ett halvt prisbasbelopp

enligt 2 kap. 6

och

7 §§ social-

försäkringsbalken.

3 kap.

10 §

Sjukpenning och rehabiliterings- penning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring är avgiftsfri.

Detta gäller också sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbets- skadeförsäkring och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av rege- ringens förordnande.

Sjukpenning och rehabiliterings- penning enligt socialförsäkrings- balken är avgiftsfri.

Detta gäller också arbetsskade- sjukpenning enligt samma balk och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av regeringens förord- nande.

Den som har haft hel ålders- pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garan- tipension hela året före taxe- ringsåret skall bara betala ålders- pensionsavgiften. Detsamma gäl- ler den som har haft hel sjuk- ersättning eller hel aktivitets- ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring någon del av året före taxeringsåret.

16 §1

Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäk- ringsbalken hela året före taxe- ringsåret ska bara betala ålders- pensionsavgiften. Detsamma gäl- ler den som har haft hel sjukersätt- ning eller hel aktivitetsersättning enligt samma balk någon del av året före taxeringsåret.

Den för vilken sjukpenning- försäkring enligt 3 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller med karenstid skall betala sjukförsäkringsavgift efter en pro- centsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms på- verka försäkringens utgifter.

17 §

Den för vilken sjukpenning- försäkring enligt 27 kap. 29–31 §§ socialförsäkringsbalken gäller med karenstid ska betala sjukför- säkringsavgift efter en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka för- säkringens utgifter.

1 Senaste lydelse 2002:216.

150

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Vad som föreskrivs i 2 kap. 15 och 18 §§ samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§ om ersättningar enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande ersättningar enligt den före den 1 januari 2011 gällande äldre lagstiftningen.

Prop. 2009/10:222

151

2.82

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

Prop. 2009/10:222

 

fördelning av socialavgifter

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 3–8 och 10 §§ lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

Sjukförsäkringsavgifter

skall

3 §1

 

 

 

 

ska

Sjukförsäkringsavgifter

 

finansiera

kostnader

för följande

finansiera kostnader

för följande

ersättningar som utges enligt lagen

ersättningar

som utges

enligt

(1962:381) om allmän försäkring

socialförsäkringsbalken

 

 

1. sjukpenning

 

och

andra

1. graviditetspenning

enligt

ersättningar enligt 3 kap.,

 

10 kap.,

sjukpenning

och

ersätt-

 

 

 

 

 

ning för merkostnader för resor

 

 

 

 

 

enligt 27 kap. samt ersättningar

 

 

 

 

 

enligt 110 kap. 30 § för kostnader

 

 

 

 

 

för utredning m.m. i ärenden om

2. inkomstrelaterad sjukersätt-

sjukdom och rehabilitering,

 

 

2. rehabiliteringspenning

 

och

ning och inkomstrelaterad aktivi-

andra ersättningar enligt 31 kap.,

tetsersättning enligt 8 kap., och

och