Regeringens proposition 2009/10:13

Immunitet och privilegier för Europol Prop.
  2009/10:13

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2009

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall såvitt gäller Europol. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen upphör att gälla den 1 januari 2010 och ersätts av rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Ändringen innebär att Europol, Europols direktör, biträdande direktörer och personal ska ha den immunitet och de privilegier som följer av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser ska tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte omfattas av den immunitet som annars gäller.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet  
  och privilegier i vissa fall ................................................................. 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 6
4 Allmänt om Europolsamarbetet........................................................ 7
  4.1 Behörighet och arbetsformer.............................................. 7
  4.2 Europols organisation ........................................................ 7
  4.3 Deltagande i gemensamma utredningsgrupper .................. 8
5 Immunitet och privilegier för Europol.............................................. 8

5.1Europolkonventionen och protokollet om privilegier

    och immunitet .................................................................... 8
  5.2 Europolrådsbeslutet............................................................ 9
6 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i  
  vissa fall.......................................................................................... 11
7 Ikraftträdande m.m. ........................................................................ 12
8 Författningskommentar................................................................... 12
Bilaga 1 Sammanfattning av utkastet till proposition ......................... 13
Bilaga 2 Utkastets lagförslag .............................................................. 14
Bilaga 3 Förteckning över de remissinstanser som yttrat sig över  
    utkastet till proposition ......................................................... 16
Bilaga 4 Rådets förordning (EG) nr 371/2009 av den 27  
    november 2008 om ändring av förordning (Euratom,  
    EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper  
    av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska  
    gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i  
    artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i  
    protokollet om immunitet och privilegier för  
    Europeiska gemenskaperna .................................................. 17
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september  
    2009 ....................................................................................... 19

Prop. 2009/10:13

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2009/10:13

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) Prop. 2009/10:13
  om immunitet och privilegier i vissa fall    
  Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.              
Nuvarande lydelse                 Bilaga
                   
Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatio-  
följande       nell överenskommelse
Internationella organ Fysiska personer                
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52. Europol Medlemmarna i Konvention som utar-
    Europols   organ, betats på grundval av
    Europols direktör, artikel K 3 i Fördraget
    biträdande direktörer om Europeiska unionen
    och tjänstemän   om upprättandet av en
          europeisk   polisbyrå
          (Europolkonventionen)
          med protokoll om pri-
          vilegier och immunitet
          för Europol,   medlem-
          marna i organen, dess
          biträdande direktörer
          och dess tjänstemän,
          utarbetat grundval
          av artikel K 3 i Fördra-
          get om Europeiska
          unionen och artikel
          41.3 i Europolkonven-
          tionen, rådets akt av
          den 28 november 2002
          om utarbetande av ett
          protokoll om ändring
          av konventionen om
          upprättandet   av en
          europeisk   polisbyrå
          (Europolkonventionen)
          och protokollet om pri-
          vilegier och immunitet
          för Europol,   medlem-
          marna i organen, dess
          biträdande direktörer
          och dess tjänstemän.    

1 Lagen omtryckt 1994:717.

4

Prop. 2009/10:13

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

    Bilaga2
     
Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatio-
följande   nell överenskommelse
Internationella organ Fysiska personer  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

52. Europol Europols direktör, Rådets beslut av den 6
  biträdande direktö- april 2009 om inrättan-
  rer och personal de av Europeiska polis-
      byrån (Europol)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2 Senaste lydelse 2006:397 (jfr 2007:67).

5

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2009/10:13

Europol är EU:s gemensamma polisbyrå. Europols målsättning är att förbättra effektiviteten hos behöriga myndigheter i medlemsstaterna och deras samarbete för att förebygga och motverka viss definierad brottslighet, t.ex. grova narkotikabrott eller gränsöverskridande handel med barn som utnyttjas sexuellt. Verksamheten grundas på Europolkonventionen som öppnades för undertecknande år 1995. Sverige tillträdde konventionen år 1997 (prop. 1996/97:164, bet. 1997/98:JuU2, rskr. 1997/98:22). Europols verksamhet inleddes år 1999.

I december 2006 enades rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF- rådet) om att Europolkonventionen skulle ersättas av ett rådsbeslut. Det grundläggande motivet var att den nuvarande konventionsformen innebär långdragna och omständliga processer varje gång behov uppstår av att förändra och utveckla Europols verksamhet och arbetsformer.

Den 18 april 2008 träffades i RIF-rådet en politisk överenskommelse om ett utkast till rådsbeslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Enligt utkastet skulle rådsbeslutet ersätta bestämmelserna i den nu gällande Europolkonventionen med de ändringar som har antagits genom ändringsprotokollen åren 2000, 2002 och 2003.

Regeringen har i prop 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) redovisat utkastet till rådsbeslut för riksdagen och gjort en översiktlig bedömning av behovet av lagändringar med anledning av beslutet. Utkastet har därefter godkänts av riksdagen och rådsbeslutet har antagits på RIF-rådet den 6 april 2009.

Rådsbeslutet innebär bl.a. en viss utvidgning av Europols behörighet. Vidare innebär det att Europol får ställning som EU-myndighet och att protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på Europol och dess personal.

Inom Justitiedepartementet har det utarbetats ett utkast till proposition (dnr Ju2009/5435/PO). I utkastet lämnas förslag till den lagändring som måste träda i kraft den dag Europolrådsbeslutet ska börja tillämpas, dvs. den 1 januari 2010. Förslaget innebär att en hänvisning till Europolkonventionen och aktuella protokoll i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ersätts av en hänvisning till rådsbeslutet. En sammanfattning av utkastet till proposition finns i bilaga 1. Utkastets lagförslag finns i bilaga 2. Utkastet har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. De skriftliga synpunkter som har lämnats finns tillgängliga i ärendet ( dnr Ju2009/5435/PO).

Regeringen avser att i ett annat sammanhang överväga behovet av ytterligare lagändringar med anledning av Europolsamarbetet.

Lagrådet  
Lagförslaget i propositionen är en direkt följd av att Europolkonven-  
tionen ska upphöra att gälla och ersättas av ett rådsbeslut. Lagändringen  
innebär att hänvisningen till Europolkonventionen med protokoll om  
privilegier och immunitet och 2002 års ändringsprotokoll ersätts av en 6
 

hänvisning till rådsbeslutet. Enligt regeringens bedömning är förslaget av Prop. 2009/10:13 sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Allmänt om Europolsamarbetet

4.1Behörighet och arbetsformer

Europol är en del av det polisiära samarbetet i unionen. Syftet är att förbättra effektiviteten hos de behöriga nationella myndigheterna och förbättra deras inbördes samarbete i den förebyggande och brottsbekämpande verksamheten.

Europols behörighet omfattar enligt Europolrådsbeslutet organiserad brottslighet, terrorism och andra former av allvarlig brottslighet som anges i bilagan till rådsbeslutet och som berör två eller flera medlemsstater på ett sådant sätt att det krävs en gemensam åtgärd från medlemsstaternas sida på grund av brottslighetens omfattning, betydelse och följder. Jämfört med vad som gäller enligt Europolkonventionen innebär det en viss utvidgning av behörigheten eftersom kravet på att brottsligheten ska vara organiserad tagits bort.

Europol fungerar som en knutpunkt för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna tillhandahåller Europol uppgifter främst ur sina nationella polisregister. Dessa uppgifter sammanställs och bearbetas samt kompletteras i vissa fall med uppgifter från annat håll. Uppgifterna analyseras sedan hos Europol. Underrättelser går tillbaka till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter som härigenom får ett bättre underlag för sin operativa verksamhet. Underrättelserna får dock i princip endast användas för att bekämpa sådan brottslighet som ligger inom Europols behörighet eller annan grov brottslighet. Härutöver stöder Europol medlemsstaterna med rådgivning och fördjupade specialkunskaper vid utredningar och tillhandahåller även strategiska underrättelser för att främja operationer i medlemsländerna. Europol kan också bistå medlemsstaterna med råd och forskning inom områdena för utbildning, organisation och utrustning, brottsförebyggande arbete samt tekniska och vetenskapliga polis- och utredningsmetoder.

4.2 Europols organisation

I varje medlemsstat finns en nationell enhet som är förbindelselänk  
mellan Europol och medlemsstaten. Den nationella enheten har till  
huvudsaklig arbetsuppgift att förse Europol med uppgifter från de  
nationella polisregistren eller motsvarande som ska överlämnas till  
Europols olika dataregister. De nationella enheterna tar även emot  
uppgifter som kommer från Europol och vidarebefordrar dem till  
behöriga nationella myndigheter. Rikspolisstyrelsen är nationell enhet i  
Sverige.  
Vid Europols huvudkontor i Haag i Nederländerna finns särskilda  
sambandsmän utsända från de olika medlemsstaterna. Dessa har till  
uppgift att praktiskt genomföra informations- och underrättelseutbytet 7
 

mellan Europol och de nationella enheterna samt att samverka med Prop. 2009/10:13 Europols tjänstemän i bl.a. analysarbetet.

Såväl de nationella enheterna som sambandsmännen arbetar under respektive medlemslands nationella lagar och regler. Sambandsmännen är inte anställda av Europol utan av förvaltningarna i sina hemstater. Europol har även egna anställda för att utföra det kriminalunderrättelse- och analysarbete som är tyngdpunkten i Europols verksamhet.

Europols dagliga verksamhet leds av en direktör. Den övergripande ledningen av Europol handhas av en styrelse. Europol är en juridisk person med egen rättskapacitet och får ingå internationella avtal inom ramen för sin behörighet och sina uppgifter.

4.3Deltagande i gemensamma utredningsgrupper

Europol kan delta i sådana gemensamma utredningsgrupper som inrättats i enlighet med 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater eller i enlighet med 2002 års rambeslut om gemensamma utredningsgrupper. En gemensam utredningsgrupp kan bestå av tjänstemän från brottsutredande myndigheter från två eller flera medlemsstater. En sådan grupp har till uppgift att under en begränsad tid utreda viss brottslighet som har anknytning till de medlemsstater som inrättat den.

Europol kan delta i en stödjande funktion i gemensamma utredningsgrupper. Europol har dessutom getts möjlighet att uppmana behöriga myndigheter i medlemsstaterna att genomföra eller samordna utredningar i särskilda fall. En förutsättning för att Europol ska få delta i en gemensam utredningsgrupp är att gruppen utreder brott för vilka Europol har behörighet. Inom de gränser som anges i lagstiftningen i den medlemsstat där gruppen är verksam får deltagande ske i all verksamhet. Utbyte av information ska ske med alla medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen. En Europoltjänsteman får inte vidta några tvångsåtgärder.

5 Immunitet och privilegier för Europol

5.1Europolkonventionen och protokollet om privilegier och immunitet

Gällande bestämmelser om immunitet och privilegier för Europol återfinns i artikel 41 i Europolkonventionen och i ett särskilt protokoll om immunitet och privilegier. Bestämmelserna i protokollet består av tre delar och innebär i korthet följande.

Första delen innehåller bestämmelser om privilegier och immunitet för Europol som organisation. Bestämmelserna innebär att Europol ska ha immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller olaglig och felaktig behandling av uppgifter. Vidare innebär de att Europols egendom, medel och tillgångar inte får bli föremål för några slag av tvångsåtgärder. Vad gäller privilegier innebär dessa att Europol i stor omfattning befrias från

8

såväl direkta som indirekta skatter inom ramen för dess officiella Prop. 2009/10:13 verksamhet.

Andra delen består av bestämmelser om privilegier och immunitet för medlemmarna i Europols organ och Europols personal. För dessa gäller att de har immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande vad gäller muntliga och skriftliga uttalanden som görs i tjänsten. De har också immunitet för övriga handlingar som utförs i tjänsten. Immuniteten kan upphävas genom beslut av direktören. För styrelseledamöter kan respektive medlemsland upphäva immuniteten. Immuniteten ska upphävas i ett enskilt fall om den annars skulle hindra att rättvisa skipas och om den kan upphävas utan att det skadar Europols intressen. Vad gäller privilegier är medlemmarna i Europols organ och Europols personal befriade från inkomstskatt i de fall de redan är belagda med skatt till förmån för Europol. När det gäller inkomstskatt i övrigt är huvudregeln att personerna i skatterättsligt hänseende ska anses vara bosatta på sin tidigare hemort.

I den tredje delen finns vissa avslutande bestämmelser om bl.a. tvistlösning, utvärdering och ändring av protokollet.

En närmare redovisning av bestämmelserna i protokollet lämnas i prop. 1997/98:31 om immunitet och privilegier för Europol.

Artikel 41 i Europolkonventionen och protokollet om immunitet och privilegier har genomförts i svensk rätt genom en ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 1997/98:31, bet. 1997/98:JuU5, rskr. 1997/98:64). Genom ändringen tillerkänns Europol, medlemmarna i Europols organ, direktör, biträdande direktörer och tjänstemän den immunitet och de privilegier som följer av Europolkonventionen och protokollet om immunitet och privilegier (jfr 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall).

I avsnitt 4.3 har det beskrivits att tjänstemän vid Europol kan delta i sådana gemensamma utredningsgrupper som inrättats i enlighet med 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål eller i enlighet med 2002 års rambeslut om gemensamma utredningsgrupper. Möjligheten att delta i gemensamma utredningsgrupper infördes genom ett ändringsprotokoll från år 2002. Av protokollet följer bl.a. att immunitet inte gäller för handlingar som utförs av personal från Europol inom ramen för deltagande i en sådan utredningsgrupp (prop. 2005/06:118 s. 11). Personalen omfattas i stället av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där verksamheten äger rum som gäller för personer med jämförbara uppgifter. Protokollet har genomförts i svensk rätt genom en ändring i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244).

5.2 Europolrådsbeslutet  
Till skillnad från vad som gäller enligt konventionen och protokollet om  
immunitet och privilegier för Europol ska de allmänna bestämmelserna  
om immunitet och privilegier för anställda i unionen tillämpas på  
Europol. Det är en konsekvens av att Europol genom rådsbeslutet får  
ställning som EU-myndighet. I artikel 51 i rådsbeslutet föreskrivs alltså 9

att protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på Europols direktör, biträdande direktörer och personal. Protokollet ska tillämpas även på Europol som organisation. Av bestämmelsen framgår vidare att en särskild förordning antagen på grundval av artikel 16 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på Europols direktör, biträdande direktörer och personal. Av artikel 64.2 i rådsbeslutet följer att rådsbeslutet inte ska börja tillämpas förrän den aktuella förordningen beslutats. Syftet med förordningen är att undanta personal från Europol från immuniteten när personalen deltar i gemensamma utredningsgrupper i medlemsstaterna (skäl 9 till rådsbeslutet).

Protokollets innehåll

Beträffande tjänstemän och anställda innebär bestämmelserna i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier bl.a. följande.

Enligt artikel 12 a) åtnjuter tjänstemän immunitet mot rättsliga förfaranden för handlingar som de har vidtagit i sin tjänsteutövning, inbegripet såväl muntliga som skriftliga uttalanden. För att tjänstemännen ska kunna utöva sin tjänst i tjänstgöringslandet och i gemenskapens medlemsstater har de beviljats undantag från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar enligt artikel 12 b). Europeiska gemenskaperna tar med stöd av artikel 13 första stycket ut en gemenskapsintern skatt på de löner och arvoden som betalas ut till tjänstemännen från gemenskaperna. Artikel 13 andra stycket anger att tjänstemännen är befriade från nationella skatter på dessa löner och arvoden. Artikel 14 innehåller bestämmelser om i vilken stat en tjänsteman ska anses skatterättsligt bosatt om personen enbart på grund av sin tjänsteutövning i gemenskaperna bosätter sig i en annan medlemsstat. När det gäller inkomst- och förmögenhetsbeskattning samt arvsskatt och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal ska tjänstemannen behandlas som om denne fortfarande var bosatt på sin tidigare bostadsort. Artikel 15 möjliggör upprättandet av ett eget socialförsäkringssystem för tjänstemännen. Artikel 18 första stycket anger att immunitet och privilegier endast beviljas i gemenskapernas intresse. Enligt artikel 18 andra stycket är gemenskaperna förpliktade att häva immunitet som har beviljats en tjänsteman eller annan anställd om upphävandet av immuniteten inte strider mot gemenskapernas intresse.

Av artikel 11 i protokollet följer att sedvanliga privilegier och immunitet ska gälla även för medlemmarna i Europols styrelse, jfr 1 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och 2 och 4 §§ lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Undantag från immuniteten vid deltagande i gemensamma utredningsgrupper

Som beskrivits ovan ska rådsbeslutet inte börja tillämpas förrän en förordning beslutats som undantar Europolpersonal från immunitet när

Prop. 2009/10:13

10

personalen deltar i gemensamma utredningsgrupper. Så har skett genom Prop. 2009/10:13 rådets förordning (EG) nr 371/2009 av den 27 november 2008 om

ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, bilaga 4.

Av artikel 1 i förordningen följer att artikel 12 a i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier inte ska gälla för Europolpersonal som ställs till en gemensam utredningsgrupps förfogande, i fråga om handlingar i tjänsten som är nödvändiga för att utföra sådana uppgifter som avses i artikel 6 i Europolsrådsbeslutet. Bestämmelsen innebär att personal från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp, på samma sätt som enligt nuvarande bestämmelser, inte ska omfattas av den immunitet som annars gäller. Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

6 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet  
  och privilegier i vissa fall  
   
Regeringens förslag: Hänvisningen till Europolkonventionen med  
protokoll om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i  
organen, dess biträdande direktörer och tjänstemän samt 2002 års  
ändringsprotokoll i bilagan (punkt 52) till lagen om immunitet och  
privilegier i vissa fall ersätts av en hänvisning till Europolrådsbeslutet.  
  Förslaget i utkastet till proposition överensstämmer med regeringens  
förslag.  
  Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har lämnat förslaget  
utan invändningar.  
  Skälen för regeringens förslag: Den 1 januari 2010 upphör Europol-  
konventionen att gälla och ersätts av Europolrådsbeslutet. Som beskrivits  
i det föregående innebär det att protokollet om Europeiska gemen-  
skapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på Europol och dess  
personal. Av en särskild förordning antagen på grundval av artikel 16 i  
protokollet följer att bestämmelserna om immunitet inte ska tillämpas på  
personal från Europol som deltar i gemensamma utredningsgrupper i  
medlemsstaterna. Det överensstämmer med vad som gäller enligt  
nuvarande regler.  
  Att protokollet om immunitet och privilegier ska tillämpas på Europol  
och dess personal är följdriktigt eftersom Europol genom rådsbeslutet får  
ställning som EU-myndighet. Enligt regeringen är det en fördel om  
frågor om immunitet och privilegier för anställda i EU:s myndigheter har  
en så enhetlig reglering som möjligt. Ändringen innebär en anpassning  
till vad som redan gäller för exempelvis Eurojust. För deltagande i  
gemensamma utredningsgrupper görs samma undantag som enligt  
nuvarande bestämmelser. När det gäller immunitetens omfattning och  
innebörden av de privilegier som ska gälla för Europol och dess personal 11
   

överensstämmer bestämmelserna i protokollet i hög grad med nuvarande Prop. 2009/10:13 bestämmelser i Europolkonventionen och protokollet om privilegier och

immunitet för Europol.

För att gemomföra rådsbeslutets bestämmelser i denna del krävs en ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att en hänvisning i bilagan till Europolkonventionen och protokollen ersätts av en hänvisning till rådsbeslutet.

7 Ikraftträdande m.m.

Regeringens förslag: Den föreslagna ändringen i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens förslag: Europolrådsbeslutet ska börja tillämpas den 1 januari 2010. Ändringen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall bör därför träda i kraft den dagen.

Lagändringen medför inga ökade kostnader.

8 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Punkt 52 i bilagan

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5 och 6.

Punkt 52 i bilagan avser immunitet och privilegier för Europolsamarbetet. Punkten har ändrats på så sätt att en hänvisning till Europolkonventionen med protokoll om privilegier och immunitet och 2002 års ändringsprotokoll har ersatts av en hänvisning till Europolrådsbeslutet. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen ska upphöra att gälla och ersättas av ett rådsbeslut. I sak innebär ändringen att protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på Europol, Europols direktör och biträdande direktörer och personal. I likhet med vad som gällt enligt tidigare bestämmelser omfattar immuniteten inte personal från Europol som deltar i gemensamma utredningsgrupper. Detta framgår av den i avsnitt 5.2 beskrivna EG-förordningen.

12

Sammanfattning av utkastet till proposition

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall såvitt gäller Europol. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen den 1 januari 2010 upphör att gälla och ersätts av rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009). Ändringen innebär att Europol, Europols direktör, biträdande direktörer och personal ska ha den immunitet och de privilegier som följer av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser ska tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte omfattas av den immunitet som annars gäller.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Prop. 2009/10:13

Bilaga 1

13

Utkastets lagförslag

Prop. 2009/10:13

Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga2

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internationell
följande     överenskommelse    
Internationella organ Fysiska personer                
52. Europol Medlemmarna i Konvention som utar-
  Europols organ, betats grundval av
  Europols direktör, artikel K 3 i Fördraget
  biträdande   om Europeiska unionen
  direktörer och om upprättandet av en
  tjänstemän   europeisk     polisbyrå
      (Europolkonventionen)
      med protokoll om pri-
      vilegier och immunitet
      för Europol, medlem-
      marna i organen, dess
      biträdande direktörer
      och dess tjänstemän,
      utarbetat på grundval av
      artikel K 3 i Fördraget
      om Europeiska unionen
      och artikel   41.3 i
      Europolkonventionen,  
      rådets akt av den 28
      november   2002   om
      utarbetande   av   ett
      protokoll om ändring av
      konventionen       om
      upprättandet   av   en
      europeisk     polisbyrå
      (Europolkonventionen)
      och protokollet om privi-

1Lagen omtryckt 1994:717.

2Senaste lydelse 2006:397.

14

legier och immunitet för Prop. 2009/10:13
Europol, medlemmarna i Bilaga 2
organen, dess biträdande  
direktörer och dess  
tjänstemän      

Föreslagen lydelse

            Bilaga
   
Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatio-
följande     nell överenskommelse
Internationella organ Fysiska personer        
52. Europol Europols direktör, Europeiska minister-
  biträdande   rådets beslut av den 6
  direktörer och april 2009 om
  personal   inrättande     av
      Europeiska polisbyrån
      (Europol)      

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

15

Förteckning över de remissinstanser som yttrat sig över utkastet till proposition

Efter remiss har yttranden över utkastet till proposition lämnats av Riksdagens ombudsmän, Göta hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Justitiekanslern, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Sveriges advokatsamfund.

Prop. 2009/10:13

Bilaga 3

16

Bilaga 4

15.5.2009   SV Europeiska unionens officiella tidning L 121/1
         

I

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 371/2009 av den 27 november 2008

om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD­ NING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 291,

med beaktande av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 16,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av domstolens yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)I enlighet med artikel 6 i rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (4) får Europolpersonal delta i en stödjande funktion i sådana gemensamma utredningsgrupper som inrättats på två eller flera medlemsstaters initiativ, under förutsättning att grupperna utreder brott som omfattas av Europols behörighet. Grupperna står under ledning av en gruppledare som företräder den behöriga, i brottsutred­ ningen deltagande, nationella myndigheten i den med­

(1) Yttrandet avgivet den 23 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 11 juni 2008. (3) Yttrandet avgivet den 17 juli 2008. (4) Se sidan 37 i detta nummer av EUT.

lemsstat där gruppen är verksam. Under verksamhet som utförs av en gemensam utredningsgrupp är Europolper­ sonal, när det gäller brott som begås mot den eller av den, underkastad den nationella lagstiftningen i den med­ lemsstat där verksamheten äger rum som gäller för per­ soner med jämförbara arbetsuppgifter.

(2)När det, genom protokollet om ändring av Europolkon­ ventionen, infördes en möjlighet för Europoltjänstemän att delta i gemensamma utredningsgrupper (5), ansågs det att Europoltjänstemän, med hänsyn till den specifika ka­ raktären i deras deltagande i de gemensamma utrednings­ grupper som medlemsstater inrättat inom ramen för brottsutredningar som faller under Europols behörighet, inte borde åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden i fråga om sådana handlingar i tjänsten som de utför när de deltar i utredningsgrupperna.

(3)Den immunitet och de privilegier som gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda beviljas – endast i gemenskapernas intresse – genom protokollet om Euro­ peiska gemenskapernas immunitet och privilegier har en rent funktionell karaktär, i det avseendet att syftet med dem är att undvika störningar av gemenskapernas funk­ tion och oberoende. Med tanke på att den specifika ka­ raktär som Europolpersonals deltagande i gemensamma utredningsgrupper har inte ändras genom beslut 2009/371/RIF bör antagandet av beslutet inte leda till att immunitet mot rättsliga förfaranden utsträcks till att omfatta Europolpersonal som deltar i sådana utrednings­ grupper. Förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 (6) bör därför ändras i syfte att mot bakgrund av det ovan nämnda beslutet och uteslutande med tanke på tillämp­ ningen av detta klargöra räckvidden för immuniteten för Europolpersonal som ställs till en gemensam utrednings­ grupps förfogande.

(5) EGT C 312, 16.12.2002, s. 1. (6) EGT L 74, 27.3.1969, s. 1.

Bilaga 4

L 121/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 15.5.2009
         

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69:

”Artikel 1a

Artikel 12 a i protokollet om Europeiska gemenskapens im­ munitet och privilegier ska inte gälla för Europolpersonal som ställs till en gemensam utredningsgrupps förfogande, i fråga om handlingar i tjänsten som är nödvändiga för att

utföra sådana uppgifter som avses i artikel 6 i rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Euro­ peiska polisbyrån (Europol) (*).

___________

(*) EUT L 121, 15.5.2009. s. 37.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september 2009

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Krantz

Föredragande: statsrådet Ask

Regeringen beslutar proposition 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol

Prop. 2009/10:13

Bilaga 4

19