Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2007 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen. Samma dag förordnades förre bolagsjuristen Stefan Molander som särskild utredare.

Huvudsekreterare har varit juristen Yvonne Svensson och utred- ningssekreterare har varit förre f. bygglovschefen Sven-Åke Sonesson och byggnadsingenjören Rune Johansson. Utredningen har antagit namnet Byggprocessutredningen.

Från och med den 21 januari 2008 förordnades följande per- soner att ingå i den s.k. interdepartementala expertgruppen, näm- ligen kanslirådet Camilla Adolfsson, departementssekreteraren Eva-Lena Almér, rättssakkunnige Eva Fridén, departementssekre- teraren Tomas Gärdström, departementssekreteraren Ebba Vallgårda, departementssekreteraren Katja Wahlsten och departe- mentsrådet Erik Westman.

Vi i utredningen är djupt tacksamma över all den hjälp och de värdefulla synpunkter vi har fått ta emot i vårt samråd med myn- digheter, kommuner, branschorganisationer och annan expertis. Mot bakgrund av den korta utredningstid som utredningen haft till sitt förfogande är dessa insatser mycket uppskattade.

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68). Uppdraget är därmed slutfört.

Stockholm i juni 2008

Stefan Molander

/Yvonne Svensson

Sven-Åke Sonesson

Rune Johansson

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

11

Författningsförslag .............................................................

19

1

Byggprocessutredningens uppdrag .............................

117

1.1

Byggprocessutredningens direktiv........................................

117

1.2

Utredningsarbetet..................................................................

118

2

Privat initiativrätt till detaljplanläggning .....................

119

2.1

Gällande rätt...........................................................................

119

2.2

PBL-kommittén .....................................................................

120

2.3

Remissinstanserna..................................................................

120

2.4

Direktiven...............................................................................

123

2.5

Överväganden och förslag.....................................................

123

 

2.5.1

Bakgrund .....................................................................

123

 

2.5.2

Det norska systemet...................................................

128

 

2.5.3

Slutsatser .....................................................................

131

3

Förfarandet vid detaljplanläggning .............................

137

3.1

Gällande rätt...........................................................................

137

3.2

PBL-kommittén .....................................................................

138

3.3

Remissinstanserna..................................................................

138

3.4

Direktiven...............................................................................

139

 

 

 

5

Innehåll SOU 2008:68

3.5

Överväganden och förslag .....................................................

139

 

3.5.1

Bakgrund .....................................................................

140

 

3.5.2

Planbesked...................................................................

142

 

3.5.3

Program .......................................................................

142

 

3.5.4

Plansamråd och granskningstid..................................

146

 

3.5.5 Planförslag på kommunens webbplats.......................

150

 

3.5.6

Utställning? .................................................................

155

 

3.5.7

Antagande....................................................................

156

 

3.5.8

Tidsbegränsning av handläggningstiden....................

160

 

3.5.9 Ändring och upphävande av detaljplaner ..................

164

4

Förfarandet vid upprättande av områdesbestämmelser..167

4.1

Gällande rätt ...........................................................................

167

4.2

Direktiven ...............................................................................

167

4.3

Överväganden och förslag .....................................................

167

 

4.3.1

Slutsatser......................................................................

167

5

Förfarandet vid upprättande av fastighetsplan .............

169

5.1

Gällande rätt ...........................................................................

169

5.2

Direktiven ...............................................................................

169

 

5.2.1

Överväganden och förslag ..........................................

169

 

5.2.2

Slutsatser......................................................................

170

6

Avvikelse från detaljplan ...........................................

171

6.1

Gällande rätt ...........................................................................

171

6.2

PBL-kommittén......................................................................

172

6.3

Remissinstanserna ..................................................................

172

6.4

Direktiven ...............................................................................

173

6.5

Överväganden och förslag .....................................................

173

 

6.5.1

Bakgrund .....................................................................

173

 

6.5.2 Bara ”gamla” planer eller även ”nya” planer?.............

174

 

6.5.3

Begreppet godtagbar avvikelse ...................................

175

7

Tidsfrister i lovärenden..............................................

179

6

 

 

 

SOU 2008:68 Innehåll

7.1

Gällande rätt...........................................................................

179

7.2

PBL-kommittén .....................................................................

179

7.3

Remissinstanserna..................................................................

179

7.4

Direktiven...............................................................................

179

7.5

Överväganden och förslag.....................................................

180

 

7.5.1

Bakgrund .....................................................................

180

 

7.5.2

Internationella förhållanden.......................................

181

 

7.5.3

Slutsatser .....................................................................

182

8

Bygglovens laga kraft................................................

185

8.1

Gällande rätt...........................................................................

185

8.2

PBL-kommittén .....................................................................

187

8.3

Remissinstanserna..................................................................

187

8.4

Direktiven...............................................................................

187

8.5

Överväganden och förslag.....................................................

188

 

8.5.1

Slutsatser .....................................................................

188

9

Prövning, tillsyn och kontroll av byggandet..................

193

9.1

Gällande rätt...........................................................................

193

9.2

PBL-kommittén .....................................................................

194

9.3

Remissinstanserna..................................................................

195

9.4

Direktiven...............................................................................

195

9.5

Överväganden och förslag.....................................................

196

Sammanfattning...............................................................................

196

 

9.5.1

Byggherreansvar..........................................................

197

 

9.5.2 Prövning av ett projekt i flera steg ............................

204

 

9.5.3

Prövningen inför bygglovet .......................................

208

 

9.5.4

Bedömning inför byggstartbeskedet .........................

211

 

9.5.5

Församråd ...................................................................

212

 

9.5.6

Tekniskt samråd..........................................................

213

 

9.5.7

Byggstartbesked..........................................................

218

 

 

 

7

Innehåll SOU 2008:68

 

9.5.8

Kontrollprinciper ........................................................

221

 

9.5.9

Ansvariga för kontrollen i byggprocessen.................

230

 

9.5.10

Kontrollansvarig (KA)................................................

233

 

9.5.11

Arbetsansvarig (AA)...................................................

239

 

9.5.12

Särskilt sakkunniga......................................................

242

 

9.5.13

Behövs projekteringsansvariga? .................................

244

 

9.5.14

Kontrollplan ................................................................

247

 

9.5.15

Kontrollerna ................................................................

250

 

9.5.16

Byggnadsnämndens tillsyn .........................................

251

 

9.5.17 Slutsamråd och slutbesked .........................................

255

10

Rivning....................................................................

259

10.1

Gällande rätt ...........................................................................

259

10.2

PBL-kommittén......................................................................

260

10.3

Remissinstanserna ..................................................................

260

10.4

Direktiven ...............................................................................

260

10.5

Överväganden och förslag .....................................................

261

 

10.5.1 Rivningslov, rivningsplan och tekniskt samråd.........

261

 

10.5.2 Bostadsförsörjningen ingen prövningsgrund............

263

11

Krav på byggnadsverk vid ändring m.m. ......................

265

11.1

Gällande rätt ...........................................................................

265

11.2

Direktiven ...............................................................................

266

11.3

Överväganden och förslag .....................................................

266

 

11.3.1 Bakgrund .....................................................................

266

 

11.3.2 Ändringar ....................................................................

269

 

11.3.3 Tillbyggnad..................................................................

271

 

11.3.4 Underhåll.....................................................................

273

 

11.3.5 Ombyggnad.................................................................

275

 

11.3.6 Varsamhet....................................................................

279

 

11.3.7 Anpassning av kraven .................................................

281

 

11.3.8 Byggnadsnämndens roll i ändringsfallen ...................

281

12

Bygglovsplikt vid ändringar ........................................

283

12.1

Gällande rätt ...........................................................................

283

8

 

 

 

SOU 2008:68

Innehåll

12.2

Direktiven m.m. .....................................................................

283

12.3

Överväganden och förslag.....................................................

284

 

12.3.1 Bakgrund .....................................................................

284

 

12.3.2 Problem i tillämpningen.............................................

284

 

12.3.3 Utgångspunkter..........................................................

285

 

12.3.4 Bygglovspliktiga ändringsåtgärder.............................

286

 

12.3.5 Bygglovspliktiga fasadändringar enligt Boverkets

 

 

förslag ..........................................................................

293

13

Flyttning av byggnadsverk .........................................

295

13.1

Gällande rätt...........................................................................

295

13.2

Direktiven...............................................................................

295

13.3

Övervägande och förslag .......................................................

296

 

13.3.1 Bakgrund .....................................................................

296

 

13.3.2 Nybyggnadsdefinition................................................

296

 

13.3.3 Vad är flyttning? .........................................................

297

 

13.3.4 Anpassning av nybyggnadskraven .............................

298

14

Sanktionssystemet ...................................................

299

14.1

Gällande rätt...........................................................................

299

 

14.1.1 Förbud.........................................................................

299

 

14.1.2 Avgifter .......................................................................

299

 

14.1.3 Ingripanden för att åstadkomma rättelse m.m..........

301

14.2

PBL-kommittén .....................................................................

302

14.3

Remissinstanserna..................................................................

302

14.4

Direktiven...............................................................................

303

14.5

Överväganden och förslag.....................................................

303

 

14.5.1 Kopplingen mellan 10 kap. PBL och BVL ................

303

 

14.5.2 Avgifter .......................................................................

304

 

14.5.3 Dubbla sanktioner ......................................................

317

 

14.5.4 Ingripanden för att åstadkomma rättelse m.m..........

318

15

Byggfelsförsäkring ....................................................

319

15.1

Gällande rätt...........................................................................

319

 

 

9

Innehåll

 

 

SOU 2008:68

15.2

Tidigare utredningar...............................................................

321

15.3

Direktiven ...............................................................................

322

15.4

Överväganden och förslag .....................................................

322

 

15.4.1 Bakgrund .....................................................................

322

 

15.4.2 Slutsatser......................................................................

324

16

Kostnader och andra konsekvenser .............................

327

16.1

Konsekvenser för det allmänna .............................................

327

16.2

Konsekvenser för företag.......................................................

327

 

16.2.1 Planbesked och tidsbegränsning i handläggning

 

 

av planer och lovärenden ............................................

328

 

16.2.2 Bygglov, kontroll och tillsyn......................................

329

16.3

Konsekvenser för enskilda.....................................................

338

16.4

Konsekvenser för kulturvärden.............................................

341

17

Frågor som ligger utanför direktiven och som inte

 

 

behandlats i utredningen...........................................

345

18

Författningskommentarer...........................................

349

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv .......................................................

453

Bilaga 2

Tilläggsdirektiv ..........................................................

467

Bilaga 3

Sammanställning av enkätsvar.................................

471

Bilaga 4

Förändringar i plan- och bygglovsprocessen –

 

 

konsekvenser för kommunerna? ..............................

479

10

Sammanfattning

Byggprocessutredningen har haft i uppdrag att undersöka möjlig- heterna att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska planeringen och vissa byggrelaterade frågor. I april 2008 fick utredningen ytterligare i uppdrag att utreda möjligheten att i viss utsträckning begränsa tillämpningsområdet för lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

Regeringen överlämnade genom beslut den 15 maj 2008 till utredningen vissa delar av Boverkets rapport från januari 2008 Hälften bort! Energieffektivisering i befintlig bebyggelse. De överlämnade delarna avsåg ett lagförslag om att bygganmälnings- plikt bör införas för vissa åtgärder med fasader.

I sammanfattningen finns en koncentrerad redovisning av utredningens förslag. Rubrikerna nedan motsvarar rubrikerna på respektive avsnitt i den allmänna motiveringen.

Privat initiativrätt till detaljplanläggning eller områdesbestämmelser

Den som berörs av en fråga, t.ex. en blivande byggherre, har rätt att hos kommunen begära ett besked huruvida kommunen avser att påbörja ett arbete med upprättande, ändring eller upp- hävande av detaljplan eller områdesbestämmelser för ett visst angivet huvudsakligt ändamål (planbesked).

Kommunen ska besluta i fråga om ett planbesked senast inom tre månader.

11

Sammanfattning

SOU 2008:68

Förfarandet vid detaljplanläggning

Kommunen ska alltid lämna ett planbesked, innan ett detalj- planearbete påbörjas.

I planbeskedet ska bestämmas en sista dag då planen kommer att antas eller ändras av kommunen.

När ett planprogram utarbetas, ska kommunen ha ett aktivt programsamråd med intressenterna och informera länsstyrelsen.

När ett program inte har utarbetats, ska kommunen ha ett aktivt plansamråd med intressenterna och informera länsstyrelsen.

Planförslaget ska hållas tillgängligt på kommunens webbplats under en viss granskningstid, minst tre veckor.

Ett granskningsutlåtande ska hållas tillgängligt på kommunens webbplats.

Någon utställning ska inte ske.

Planen antas av kommunfullmäktige, som kan delegera till kom- munstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planen.

Förfarandet vid upprättande av områdesbestämmelser

Förfarandet vid upprättande, ändring och upphävande av om- rådesbestämmelser är i princip lika förfarandet för detaljplan, utom att det inte behövs något plansamråd vid upphävande av områdesbestämmelser.

Förfarandet vid upprättande av fastighetsplan

Förfarandet vid upprättande, ändring och upphävande av fastig- hetsplan är i princip lika som vid detaljplan, utom att miljö- konsekvensbeskrivning inte behövs.

Avvikelse från detaljplan

Bygglov kan lämnas till åtgärder som strider mot en detaljplan, om åtgärden är godtagbar med hänsyn till dess omfattning och

12

SOU 2008:68

Sammanfattning

planens syfte, och om åtgärdens tillkomst kan prövas utan före- gående planändring på grund av att den får betydande inverkan på omgivningen (godtagbar avvikelse).

Tidsfrister i lovärenden

Beslut i lovärenden ska, om inte särskilda skäl talar emot det, meddelas senast inom tio veckor, räknat från den dag då en full- ständig ansökan kom in till nämnden.

Överskridande av tidsfristen ska inte leda till någon sanktion mot nämnden.

Bygglovens laga kraft

Beslut om lov ska tillkännages på kommunens webbplats, och överklagandetiden, tre veckor, börjar löpa den dag då beslutet tillkännages.

Prövning, tillsyn och kontroll av byggandet

Bygganmälan avskaffas till förmån för en utvidgad bygglov- process.

Byggherrens ansvar för att reglerna följs överförs till utföraren när det gäller småhus och bostadsrättsföreningar och till leve- rantören av förtillverkade byggelement för småhus.

BVL:s krav på ändamålsenlighet och tillgänglighet förs över till PBL.

Tidigare anmälningspliktiga inre ändringar blir bygglovspliktiga.

Ett byggprojekt prövas i flera steg – bygglovsprövning och tek- nisk bedömning.

Vid lämpligt tillfälle genomförs ett tekniskt samråd i stort sett som tidigare. Detta kan föregås av ett församråd i bygglovs- prövningen.

13

Sammanfattning

SOU 2008:68

Bygget kan sätta igång efter att byggnadsnämnden har utfärdat ett byggstartbesked, om utförandet kan bedömas komma att uppfylla de tekniska kraven m.m..

Den nya funktionen arbetsansvarig, AA, som ingår i entrepre- nörens organisation, införs för att säkerställa att en viss lägsta kompetensnivå finns på byggarbetsplatsen.

Den kvalitetsansvarige kallas i fortsättningen för kontrollansva- rig, KA.

KA ska vara fristående från utförandet, och KA:s uppgifter utvidgas.

Kontrollen bygger fortfarande i huvudsak på byggherrens egen- kontroll, som kan kompletteras med kontroll av KA, eller av särskilt sakkunnig. Kontrollen ska dock vara tydligt definierad.

KA och AA ska vara certifierade. De särskilt sakkunniga ska vara antingen certifierade eller uppfylla vissa föreskrivna kun- skapskrav.

Byggnadsnämndens tillsyn ska bl.a. normalt omfatta minst ett tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Inför slutbeskedet ska byggnadsnämnden genomföra ett slutsamråd.

Ett provisoriskt slutbesked kan utfärdas med villkor och upplys- ningar.

Rivning

Skyddet mot rivning av bevarandevärd bebyggelse förstärks genom att krav på rivningslov införs även i områden som inte omfattas av detaljplan.

Kommunernas möjligheter att minska rivningslovsplikten där så är lämpligt kan underlättas genom ett förenklat förfarande för områdesbestämmelser.

Behovet av byggnaden för bostadsförsörjningen avskaffas som grund för att vägra rivningslov.

14

SOU 2008:68

Sammanfattning

Krav på rivningsanmälan avskaffas. Rivningsplan ska upprättas. Tekniskt samråd ska hållas efter rivningslov och det ska finnas en kontrollansvarig.

Krav på byggnadsverk vid ändring m. m

Begreppet ”annan ändring” utmönstras ur lagstiftningen och ersätts med ”ändring av byggnadsverk” och ”ombyggnad”. Dessa begrepp definieras i lagstiftningen och reglerna flyttas till PBL. Även att ta i anspråk en byggnad för väsentligen annat ändamål inräknas i begreppet ändring.

Vid bygglovspliktiga ändringar, som tillsammans med tidigare ändringar och underhåll, leder till en påtaglig förnyelse av hela byggnadsverket (ombyggnad) ska hela eller en betydande och avgränsbar del byggnadsverket uppfylla samhällskraven. Detta ersätter nuvarande regler om avsevärd förlängning av bygg- nadens brukstid och väsentligt ändrad användning.

Begreppet ”underhåll” ges ett tydligare innehåll och reglerna för underhåll samlas i 3 kap. PBL.

Bygglovsplikt vid ändringar

De i dag anmälningspliktiga inre ändringsåtgärderna görs bygg- lovspliktiga. Kraven moderniseras på några punkter.

Bygglovsplikt införs för att göra sådan ändring av en byggnad som i större omfattning berör material i fasaden.

Flyttning av byggnadsverk

En definition på nybyggnad införs i PBL, som omfattar såväl nybyggnad som flyttning av byggnadsverk.

Vid flyttning av byggnadsverk ska det finnas möjlighet att anpassa nybyggnadskraven med hänsyn till flyttningens syfte och byggnadsverkets förutsättningar.

15

Sammanfattning

SOU 2008:68

Sanktionssystemet

En ny sammanhållen byggsanktionsavgift införs.

Byggnadsnämnden beslutar om avgiften.

Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring behövs inte för arbeten som utförs av bygg- herren själv eller hans anställda.

Konsekvenser och genomförande

Möjligheten att inte hålla plansamråd när programsamråd har genomförts torde medföra betydande kostnads- och tidsbespa- ringar för kommunerna.

Slopandet av kungörelse av planförslag i ortstidning och istället publicering på kommunens webbplats är också arbets- och kostnadsbesparande för kommunerna.

De föreslagna förändringarna i byggprocessen kommer att med- föra att många kommuner måste stärka sin tekniska kompetens.

De föreslagna förändringarna i sanktionssystemet innebär en väsentlig förenkling för kommunerna. Avgifterna tillfaller kommunerna.

Förändringarna i planprocessen – inbegripet möjligheten att få ett tidigt planbesked och de legala fristerna för kommunernas handläggning – bedöms beröra företagens finansiella kostnader i positiv riktning.

Alla enskilda sökande berörs positivt av de nya bestämmelserna om tidsbegränsning av handläggningen av detaljplaner och lov.

Vårt förslag att slopa bygganmälan kommer att innebära en besparing vad gäller de administrativa kostnaderna för före- tagen. Ett rimligt antagande kan vara att besparingen kan för- väntas uppgå till minst 1 000 kr.

16

SOU 2008:68

Sammanfattning

Den nya AA-funktionen i vårt förslag innebär en marginell extra kostnad för de entreprenadföretag som ändå ser till att ha kun- skaper om samhällets regelverk. En extra kostnad hör ihop med kravet på certifiering och blir då en administrativ kostnad.

Kostnaderna för utbildning och certifiering av AA och särskilt sakkunniga måste ställas mot de i princip omätbara samhälls- ekonomiska vinsterna i form av höjd kvalitet i byggandet.

Utredningen föreslår att förändringarna träder ikraft den 1 april 2010. De nya bestämmelserna om AA och särskilt sakkunniga tillämpas dock i ärenden om bygglov som kommer in till kom- munen efter den 1 januari 2011.

17

Författningsförslag

1Förslag till

lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10) dels att 3 kap.11 §, 5 kap. 25, 28 §§ och 10 kap. 10, 11, 13, 14, 24,

28 och 29 §§ ska upphöra att gälla,

dels att mellanrubriken närmast före 3 kap. 14 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 4, 7 §§, 3 kap. 1–3, 10, 12–14, 16 §§, 5 kap. 1, 7, 16, 20–22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 §§, 6 kap. 12, 14 §§, 8 kap.1, 4 a §, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 20, 22, 26, 27, 33 §§, 9 kap. 1, 2, 3–10, 11, 12, 13–15 §§, 10 kap. 1, 3–9, 12, 15, 18–19, 21, 26, 27 §§, 11 kap. 1, 4, 5 §§, 13 kap.1, 2, 3, 5 §§, 16 kap 1, 7 §§, 17 kap 18 a §, rubriken till 3 kap. samt mellanrubriken närmast före 10 kap. 4 § ska ha följ- ande lydelse,

dels att 3 kap. 4–7 som tidigare upphävts ska få nytt innehåll, dels att det i lagen ska införas nya paragrafer, 1 kap. 3 a, 10,

11 §§, 5 kap. 17 a–17 d, 22 a, 31 a §§, 8 kap. 11 a, 11 b, 12 a, 21 a, 22 a, 27 a, 27 b §§, 9 kap. 2 a, 10 a, 10 b, 12 a, 12 b, 16–23 §§, 13 kap. 1 a §, 6 a § samt närmast före 9 kap. 1, 2, samt 18 §§ tre nya mellanrubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap

3 a §

Den som berörs av frågan kan genom en ansökan om planbesked ta initiativ till upprättande, änd- ring eller upphävande av detalj-

19

I varje kommun ska det fin- nas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens upp- gifter inom plan- och byggnads- väsendet och ha den närmaste tillsynen över byggnadsverksam- heten.
Vad som sägs i denna lag om byggnadsnämnd ska tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket.
Med byggnadsnämndens till- syn avses
1. församråd, tekniskt sam- råd, slutsamråd och tillsynsbesök på byggarbetsplatsen enligt 9 kap. och
2. åtgärder som syftar till på- följder och ingripanden enligt 10 kap.

Författningsförslag SOU 2008:68

 

plan eller områdesbestämmelser.

4 §

Till byggande och rivning av

Till byggande och rivning av

byggnader samt till schaktning,

byggnadsverk samt till schaktning,

fyllning, trädfällning och skogs-

fyllning, trädfällning och skogs-

plantering fordras tillstånd i form

plantering fordras tillstånd i form

av bygglov, rivningslov respektive

av bygglov, rivningslov respektive

marklov i den omfattning som

marklov i den omfattning som

följer av denna lag.

följer av denna lag.

Vidare skall den nämnd som

För bygglovspliktiga åtgärder

avses i 7 § underrättas om olika

krävs, i den omfattning som följer

slags arbeten genom bygganmälan

av denna lag, ett byggstartbesked

eller rivningsanmälan i den

innan arbetena får påbörjas.

omfattning som följer av denna lag.

Beträffande åtgärder som kräver bygglov får ges förhandsbesked huruvida byggande kan tillåtas på den avsedda platsen.

7 § I varje kommun skall det fin-

nas en eller flera nämnder som skall fullgöra kommunens upp- gifter inom plan- och byggnads- väsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksam- heten.

Vad som i denna lag sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

20

SOU 2008:68

Författningsförslag

10§

I denna lag avses med

1.byggherren: den som för egen räkning utför eller låter utföra pro- jekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

2.byggnadsverk: byggnader och andra anläggningar,

3.nybyggnad: dels uppför- ande av ett nytt byggnadsverk och dels flyttning av ett tidigare upp- fört byggnadsverk till en ny plats,

4.tillbyggnad: en åtgärd vari- genom ett befintligt byggnads- verks volym utökas,

5.ändring av byggnadsverk: en åtgärd som förändrar ett bygg- nadsverks konstruktion, funktion, användningssätt utseende eller dess kulturhistoriska värde,

6.underhåll: en åtgärd som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa ett byggnadsverks kon- struktion, funktion, användnings- sätt utseende eller dess kulturhisto- riska värde,

7.ombyggnad: en tillbyggnad eller en ändring, som tillsammans med efter den 1 april 2010 gjorda tillbyggnader, ändringar eller underhåll leder till en påtaglig för- nyelse av byggnadsverket eller av en betydande och avgränsbar del av detta .

11§

Alla handlingar i ärenden om detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan samt ansök- ningar och beslut i ärenden om

21

Författningsförslag

SOU 2008:68

planbesked, lov och förhandsbe- sked får hållas tillgängliga på kommunens webbplats, även om de innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Därvid får dock inte utan per- sonens medgivande anges namn på eller personnummer för en fysisk person, som är i livet, och inte heller känsliga personupp- gifter enligt 13 § personuppgifts- lagen.

Bestämmelserna om den per- sonuppgiftsansvariges informa- tionsskyldighet enligt 23–26 §§ personuppgiftslagen gäller inte vid tillämpning av första stycket.

3 kap. Krav på byggnader m.m

3 kap. Krav på byggnadsverk

 

m.m

Byggnader

Byggnadsverk

1 §

 

Byggnader skall placeras och

Byggnadsverk ska

placeras

utformas på ett sätt som är

och utformas på ett sätt som är

lämpligt med hänsyn till stads-

lämpligt med hänsyn till stads-

eller landskapsbilden och till

eller landskapsbilden

och till

natur- och kulturvärdena på plats-

natur- och kulturvärdena på plats-

en. Byggnader skall ha en yttre

en. Byggnadsverk ska ha en yttre

form och färg som är estetiskt

form och färg som är estetiskt

tilltalande, lämplig för byggna-

tilltalande, lämplig för byggnads-

derna som sådana och som ger en

verken som sådana och som ger

god helhetsverkan.

en god helhetsverkan.

 

2 §

Byggnader skall placeras och Byggnadsverk ska placeras utformas så att de eller deras och utformas så att de eller avsedda användning inte inver- deras avsedda användning inte kar menligt på trafiksäkerheten inverkar menligt på trafiksäker- eller på annat sätt medför fara heten eller på annat sätt medför eller betydande olägenheter för fara eller betydande olägenheter

22

SOU 2008:68 Författningsförslag

omgivningen. Inverkan på grund-

för omgivningen. Inverkan

vattnet som kan vara skadlig för

grundvattnet som kan vara skad-

omgivningen

skall

begränsas. I

lig för omgivningen ska begrän-

fråga om byggnader som skall pla-

sas. I fråga om byggnadsverk

ceras under markytan skall dess-

som ska placeras under mark-

utom i skälig omfattning beak-

ytan ska dessutom i skälig om-

tas att användningen av marken

fattning beaktas att använd-

över byggnaderna inte försvåras.

ningen av marken över bygg-

 

 

 

nadsverken inte försvåras.

 

 

 

 

3 §

 

 

 

Byggnader

skall uppfylla de

Byggnadsverk ska i den ut-

krav som anges i 2 och 2 a §§

sträckning som följer

av

5

och

lagen (1994:847)

om tekniska

6 §§, under förutsättning av nor-

egenskapskrav

byggnadsverk,

malt underhåll och under en eko-

m.m. i den utsträckning som följer

nomiskt rimlig livslängd

 

 

av föreskrifter utfärdade med stöd

1. vara lämpliga för avsett

av 21 § den lagen.

 

ändamål, och

 

 

 

 

 

 

2. uppfylla krav på tillgäng-

 

 

 

lighet och användbarhet för per-

 

 

 

soner med nedsatt rörelse- eller

 

 

 

orienteringsförmåga.

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

första

 

 

 

stycket 2 gäller inte i fråga om

 

1.arbetslokaler, om det är obe- fogat med hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är avsedda, och

2.fritidshus med högst två bostäder.

4 §

Har tidigare upphävts genom

Byggnadsverk ska i den ut-

lag (1994:852)

sträckning som följer av 5 och

 

6 §§, under förutsättning av nor-

 

malt underhåll och under en eko-

 

nomiskt rimlig livslängd uppfylla

 

de krav som anges i 2 § lagen

 

(1994:847) om tekniska egen-

 

skapskrav på byggnadsverk, m.m.

23

Författningsförslag SOU 2008:68

 

 

5 §

 

 

 

 

Har tidigare upphävts genom

Vid nybyggnad ska kraven i

lag (1994:852)

 

1–4 §§ uppfyllas helt.

 

 

 

 

 

Vid flyttning av ett byggnads-

 

 

 

verk får dock kraven i 3 och 4 §§

 

 

 

anpassas med hänsyn till flytt-

 

 

 

ningens

syfte,

byggnadsverkets

 

 

 

förutsättningar, kravet på var-

 

 

 

samhet enligt 10 § och skyddet

 

 

 

mot förvanskning enligt 12 §.

 

 

6 §

 

 

 

 

Har tidigare upphävts genom

Vid

tillbyggnad

och ändring

lag (1994:852)

 

av ett byggnadsverk ska kraven i

 

 

 

14 §§ uppfyllas när det gäller den

 

 

 

tillbyggda eller ändrade delen.

 

 

 

Vid ombyggnad ska kraven i

 

 

 

1–4 §§

uppfyllas när det

gäller

 

 

 

hela byggnadsverket eller den be-

 

 

 

tydande och avgränsbara del av

 

 

 

detta som påtagligt förnyas genom

 

 

 

ombyggnaden.

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

Har tidigare upphävts genom

Vid

tillämpning

av 6 § ska

lag (1994:852)

 

kraven anpassas med hänsyn till

 

 

 

tillbyggnadens,

ändringens

eller

 

 

 

ombyggnadens

omfattning,

bygg-

 

 

 

nadsverkets förutsättningar, kravet

 

 

 

på varsamhet enligt 10 § och skyd-

 

 

 

det mot förvanskning enligt 12 §.

 

 

10 §

 

 

 

 

Ändringar av en byggnad skall

Tillbyggnad, ändring, ombygg-

utföras varsamt så att byggnad-

nad och flyttning av ett byggnads-

ens karaktärsdrag beaktas och

verk ska utföras varsamt så att

dess

byggnadstekniska,

histo-

byggnadsverkets karaktärsdrag be-

riska,

kulturhistoriska,

miljö-

aktas och dess byggnadstek-

mässiga och konstnärliga värden

niska,

historiska,

kulturhisto-

tas till vara.

 

riska, miljömässiga och konst-

 

 

 

närliga värden tas till vara.

 

24

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att deras egenskaper i de hänse- enden som avses i 3 och 4 §§ i huvudsak upprätthålls. Under- hållet ska anpassas till byggnads- verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.
Byggnadsverk som avses i 12 § ska underhållas så att deras värden bevaras.
Anordningar, som är avsedda att tillgodose kraven i 2 § första stycket 2–4 och 6 lagen (1994:847) om tekniska egen- skapskrav på byggnadsverk, m.m. samt i 3 § första stycket 2, ska hållas i stånd.
25
Byggnadsverk, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvans- kas.
Författningsförslag

SOU 2008:68

11 §

I fråga om byggnadsåtgärder Upphävs som får vidtas utan bygganmälan

skall 1, 2 och 10 §§ tillämpas i den utsträckning som kan krävas med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.

12 § Byggnader, som är särskilt

värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvans- kas.

13 §

Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivning- ens karaktär.

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras sär- art bevaras.

Författningsförslag

SOU 2008:68

Andra anläggningar än bygg- Upphävs nader

I fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 § första stycket skall föreskrifterna i 1–3 och 10– 13 §§ om byggnader tillämpas.

I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov skall föreskrifterna i 1 och 2 §§ om byggnader till- ämpas.

14 §

I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov ska kraven i 1, 2 och 4 §§ tillämpas.

16 §

På bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 § första stycket 6

samt andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning.

 

Vid sådan ändring av en bygg-

Vid sådan ändring av ett bygg-

nad

för

vilken

bygganmälan

nadsverk som avses i 8 kap. 1 §

krävs skall tomten anordnas så

3b–i ska tomten anordnas så att

att den uppfyller kraven i 15 § i

den uppfyller kraven i 15 § i den

den utsträckning som efter om-

utsträckning som efter omständ-

ständigheterna

kan

krävas

med

ligheterna kan krävas med hänsyn

hänsyn till kostnaderna för arbet-

till kostnaderna för arbetet och

et och tomtens särskilda egen-

tomtens särskilda egenskaper

skaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

Prövning av markens lämp-

Prövning av markens lämp-

lighet

för

bebyggelse

och

lighet

för

bebyggelse

och

reglering

av

bebyggelsemiljöns

reglering

av

bebyggelsemiljöns

utformning skall ske genom de-

utformning ska ske genom detalj-

taljplan för

 

 

 

 

plan för

 

 

 

1. ny sammanhållen bebyg-

1. ny sammanhållen bebyg-

gelse,

 

 

 

 

 

gelse,

 

 

 

 

2. ny enstaka byggnad vars

2.

nytt

byggnadsverk

vars

användning får betydande inver-

användning får betydande inver-

kan på omgivningen eller som

kan på omgivningen eller som

skall förläggas inom ett område

ska förläggas

inom ett område

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

där det råder stor efterfrågan på

där det råder stor efterfrågan på

mark för bebyggelse, om till-

mark för bebyggelse, om till-

komsten av byggnaden inte kan

komsten av byggnadsverket inte

prövas i samband med prövning

kan prövas i samband med pröv-

av ansökan om bygglov eller

ning av ansökan om bygglov

förhandsbesked,

eller förhandsbesked,

3. bebyggelse som skall för-

3. bebyggelse som ska för-

ändras eller bevaras, om regle-

ändras eller bevaras, om regler-

ringen behöver ske i ett sam-

ingen behöver ske i ett sam-

manhang.

manhang,

Första stycket skall tillämpas

4. sådan tillbyggnad eller

också i fråga om andra anlägg-

ändring av ett byggnadsverk som

ningar än byggnader, om anlägg-

får betydande inverkan på om-

ningarna kräver bygglov enligt

givningen.

8 kap. 2 §.

 

Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering

har skett genom områdesbestämmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

Utöver vad som enligt 3 §

Utöver

vad som

enligt

3 §

skall redovisas i detaljplanen får

ska redovisas i detaljplanen får i

i planen bestämmas om

 

planen bestämmas om

 

1. i vad mån åtgärder kräver

1. i vad mån åtgärder kräver

lov

enligt

8 kap.

5 §

första

lov

enligt

8 kap.

5 § första

stycket, 6 § första stycket 1 och

stycket, 6 § första stycket 1 och

4b, 8 § första och tredje styckena

4 b,

8 § samt 9 §

första

och

samt 9 § första och andra styck-

andra styckena,

 

 

ena,

 

 

 

 

2. den största omfattning i

2. den största omfattning i

vilken byggande över och under

vilken byggande över och under

markytan får ske och, om det

markytan får ske och, om det

finns särskilda skäl med hänsyn

finns särskilda skäl med hänsyn

till

bostadsförsörjningen

eller

till

bostadsförsörjningen

eller

miljön, även den minsta om-

miljön, även den minsta om-

fattning i vilken byggandet skall

fattning i vilken byggandet ska

ske,

 

 

 

 

ske,

 

 

 

 

3. byggnaders

användning

3. byggnaders

användning

och

för

bostadsbyggnader

och

för

bostadsbyggnader

andelen lägenheter av olika slag

andelen lägenheter av olika slag

och storlek,

 

 

 

och storlek,

 

 

 

4.

placering, utformning och

4.

placering, utformning och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Författningsförslag

SOU 2008:68

utförande av byggnader, andra anläggningar och tomter, då det också får bestämmas om

a)varsamhet för att precisera kraven i 3 kap. 10 §,

b)skydd för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö- mässig eller konstnärlig syn- punkt,

c)rivningsförbud för bygg- nader som avses i 3 kap. 12 §, och

d)andra ändringar av bygg- nader än tillbyggnader, i den mån det finns utrymme för att bestämma om detta enligt före- skrifter som har meddelats med stöd av 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på bygg- nadsverk, m.m.,

5. vegetation samt mark- ytans utformning och höjdläge, 6. användning och utform- ning av allmänna platser som kommunen inte skall vara huvudman för, då det också får bestämmas om skydd för sådana platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig

synpunkt,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,

8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda viss mark eller bygg- nader för parkering samt skyl- dighet att anordna utrymme för

utförande av byggnader, andra anläggningar och tomter, då det också får bestämmas om

a)varsamhet för att preci- sera kraven i 3 kap. 10 §,

b)skydd för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tom- ter som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö- mässig eller konstnärlig syn- punkt, och

c)rivningsförbud för bygg- nader som avses i 3 kap. 12 §,

5.vegetation samt mark- ytans utformning och höjdläge,

6.användning och utform- ning av allmänna platser som kommunen inte ska vara huvud- man för, då det också får bestämmas om skydd för sådana platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn- punkt,

7.stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,

8.placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda viss mark eller bygg- nader för parkering samt skyl- dighet att anordna utrymme för

28

SOU 2008:68 Författningsförslag

parkering, lastning och lossning

parkering, lastning och lossning

enligt 3 kap. 15 § första stycket

enligt 3 kap. 15 § första stycket

6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,

9. tillfällig

användning

av

9.

tillfällig

användning

av

 

mark eller byggnader, som inte

mark eller byggnader, som inte

genast behöver tas i anspråk för

genast behöver tas i anspråk för

det ändamål som anges i planen,

det ändamål som anges i planen,

10.

markreservat

för

all-

 

10.

markreservat

för

all-

männa

ledningar,

energianlägg-

männa

ledningar,

energianlägg-

ningar samt trafik- och väg-

ningar samt trafik- och väg-

anordningar,

 

 

 

 

 

anordningar,

 

 

 

 

 

11. skyddsanordningar

för

 

11. skyddsanordningar

för

att motverka

störningar

från

att

motverka

störningar

från

omgivningen och, om det finns

omgivningen och, om det finns

särskilda

skäl,

högsta

tillåtna

särskilda skäl, högsta tillåtna vär-

värden för störningar genom luft-

den för störningar genom luft-

förorening, buller, skakning, ljus

förorening, buller, skakning, ljus

eller annat liknande som om-

eller annat liknande som om-

fattas av 9 kap. miljöbalken,

 

fattas av 9 kap. miljöbalken,

 

12.

principerna

för

fastig-

 

12.

principerna

för

fastig-

hetsindelningen och för inrät-

hetsindelningen och för inrät-

tande

 

av

gemensamhetsanlägg-

tande

av

gemensamhetsanlägg-

ningar, och

 

 

 

 

 

 

ningar, och

 

 

 

 

 

13. skydd för sådana all-

 

13. skydd för sådana all-

männa platser som kommunen

männa platser som kommunen

är huvudman för och som är

är huvudman för och som är

särskilt värdefulla från historisk,

särskilt värdefulla från historisk,

kulturhistorisk,

miljömässig

eller

kulturhistorisk,

miljömässig

eller

konstnärlig synpunkt.

 

 

konstnärlig synpunkt.

 

 

 

I

 

detaljplanen

får

 

även

 

I

detaljplanen

 

får

 

även

bestämmas

om

exploaterings-

bestämmas om exploaterings-

samverkan enligt 6 kap. 2§. Om

samverkan enligt 6 kap. 2§. Om

en detaljplan antas efter det att

en detaljplan antas efter det att

ett

exploateringsbeslut

enligt

ett

exploateringsbeslut

enligt

lagen (1987:11) om exploate-

lagen (1987:11) om exploa-

ringssamverkan

har

vunnit

laga

teringssamverkan

har

vunnit

kraft, skall det anges i planen om

laga kraft, ska det anges i planen

den

skall

genomföras

enligt

om den ska genomföras enligt

nämnda lag. Om mark skall tas i

nämnda lag. Om mark ska tas i

anspråk

från

någon fastighet

anspråk

från

någon

fastighet

vars

ägare

inte

deltar

i sam-

vars ägare inte deltar i samver-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Författningsförslag

SOU 2008:68

verkan, skall planen innehålla en kan, ska planen innehålla en uppgift om det. uppgift om det.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att bedriva handel får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt.

 

 

 

 

Områdesbestämmelser

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

För

begränsade

områden

För

begränsade

områden

som inte omfattas av detaljplan

som inte omfattas av detaljplan

kan områdesbestämmelser antas

kan områdesbestämmelser antas

för att säkerställa att syftet med

för att säkerställa att syftet med

översiktsplanen uppnås eller att

översiktsplanen uppnås eller att

ett riksintresse enligt 3

eller

ett

riksintresse enligt 3

eller

4 kap. miljöbalken tillgodoses.

4 kap. miljöbalken tillgodoses.

Med

områdesbestämmelser får

Med

områdesbestämmelser får

regleras

 

 

 

 

regleras

 

 

 

 

1. i vad mån åtgärder kräver

1. i vad mån åtgärder kräver

lov

enligt

8 kap.

5 §

andra

lov

enligt

8 kap.

5 §

andra

stycket,

6 §

första stycket 2–4,

stycket,

6 §

första stycket 2–4,

7 §, 8 § andra och tredje styckena

7 §, 8 § samt 9 § tredje stycket,

samt 9 § tredje stycket,

 

2. grunddragen för använd-

2. grunddragen för använd-

ningen av mark- och vatten-

ningen av mark- och vatten-

områden för bebyggelse eller för

områden för bebyggelse eller för

fritidsanläggningar, kommunika-

fritidsanläggningar, kommunika-

tionsleder och andra

jämförliga

tionsleder och andra

jämförliga

ändamål,

 

 

 

 

ändamål,

 

 

 

 

3. största tillåtna byggnads-

3. största tillåtna byggnads-

eller

bruksarean för

fritidshus

eller

bruksarean för

fritidshus

och storleken på tomter till

och storleken på tomter till

sådana hus,

 

 

 

sådana hus,

 

 

 

4.

placering, utformning och

4. placering, utformning och

utförande av byggnader,

andra

utförande av byggnader,

andra

anläggningar och tomter, då det

anläggningar och tomter, då det

också får bestämmas om

 

också får bestämmas om

 

a) varsamhet för att preci-

a) varsamhet för att preci-

sera kraven i 3 kap. 10§,

 

sera kraven i 3 kap. 10§,

 

b) skydd för byggnader som

b) skydd för byggnader som

avses i 3 kap. 12 § och för tomter

avses i 3 kap. 12 § och för tomter

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

som är särskilt värdefulla från

som är särskilt värdefulla från

historisk, kulturhistorisk,

miljö-

historisk,

kulturhistorisk,

miljö-

mässig eller konstnärlig syn-

mässig eller konstnärlig syn-

punkt,

 

punkt,

 

 

 

 

 

c) rivningsförbud för bygg-

c) rivningsförbud för bygg-

nader som avses i 3 kap. 12§,

nader som avses i 3 kap. 12§,

och

 

och

 

 

 

 

 

d) andra ändringar av bygg-

 

 

 

 

 

 

nader än tillbyggnader, i den mån

 

 

 

 

 

 

det finns utrymme för att

 

 

 

 

 

 

bestämma om detta enligt före-

 

 

 

 

 

 

skrifter som har meddelats med

 

 

 

 

 

 

stöd av 21 § lagen (1994:847) om

 

 

 

 

 

 

tekniska egenskapskrav på bygg-

 

 

 

 

 

 

nadsverk, m.m.,

 

5. användning och utform-

5. användning och utform-

ning av allmänna platser, då det

ning av allmänna platser, då det

också får bestämmas om skydd

också får bestämmas om skydd

för sådana platser som är särskilt

för sådana platser som är särskilt

värdefulla från historisk, kultur-

värdefulla från historisk, kultur-

historisk, miljömässig eller konst-

historisk, miljömässig eller konst-

närlig synpunkt,

 

närlig synpunkt,

 

 

 

6. vegetation samt

mark-

6. vegetation

samt

mark-

ytans utformning och höjdläge

ytans utformning och höjdläge

inom sådana områden som avses

inom sådana områden som avses

i 8 kap. 9 § tredje stycket,

 

i 8 kap. 9 § tredje stycket,

 

 

7. skyddsanordningar

för att

7. skyddsanordningar

för

att

motverka störningar från omgiv-

motverka störningar från omgiv-

ningen, och

 

ningen, och

 

 

 

 

8. exploateringssamverkan

8. exploateringssamverkan

enligt 6 kap. 2§.

 

enligt 6 kap. 2§.

 

 

 

 

Förfarandet m.m.

 

 

 

 

 

 

 

17 a §

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ

till

upprättande,

 

 

ändring

eller

upphävande

av

 

 

detaljplan

eller områdesbestäm-

 

 

melser kan tas både av kommu-

 

 

nen och

av

andra. Den

som

berörs av en sådan fråga har rätt att hos byggnadsnämnden ansöka

31

Författningsförslag

SOU 2008:68

om ett planbesked.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en karta som visar det aktuella området och en beskriv- ning av det huvudsakliga ända- målet med planen och områdes- bestämmelserna liksom av en planerad bebyggelses karaktär och ungefärliga omfattning.

Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ett sökt plan- besked senast inom tre månader från den dag då en fullständig ansökan kom in till byggnads- nämnden. Byggnadsnämnden och sökanden kan dock komma över- ens om en längre tid.

17 b §

Även i de fall kommunen utan ansökan från den som berörs av en sådan fråga som avses i 17 a §, har för avsikt att påbörja ett arbete som syftar till antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestäm- melser, ska kommunfullmäktige besluta om ett planbesked.

17 c §

Kommunfullmäktige får upp- dra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att besluta i fråga om planbesked i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

17 d §

Beslut i fråga om ett plan- besked ska, så snart protokollet har justerats, hållas tillgängligt

32

SOU 2008:68

Författningsförslag

hos kommunen och på kommu- nens webbplats. Kommunen ska samma dag skicka en skriftlig underrättelse om beslutet till sökan- den, om det finns någon sådan, med uppgift om vilken dag det har meddelats. Underrättelsen kan skickas elektroniskt, om det be- döms lämpligt.

Ett beslut varigenom en ansö- kan om planbesked avslås ska innehålla skälen för beslutet. I ett planbesked ska anges den sista dag då detaljplanen eller områdesbe- stämmelserna kan komma att antas, ändras eller upphävas av kommunen. Denna tid kan för- längas, om det under ärendets handläggning uppkommer oför- utsedda omständigheter av betyd- else eller om handläggningen för- dröjs av skäl som ligger utanför kommunens kontroll.

 

20 §

 

 

 

 

När program

utarbetas och

När ett program utarbetas, ska

när förslag till detaljplan upprät-

kommunen ha ett aktivt pro-

as, skall kommunen samråda med

gramsamråd med

 

 

länsstyrelsen,

lantmäterimyn-

1.

berörda

kommuner

och

digheten och kommuner som be-

myndigheter,

 

 

 

rörs av programmet eller försla-

2. kända sakägare och de bo-

get. Sakägare och de bostads-

stadsrättshavare,

hyresgäster

och

rättshavare, hyresgäster och bo-

boende som berörs,

 

 

ende som berörs av programmet

3.

känd organisation av hyres-

eller förslaget samt de myndig-

gäster som har avtal om förhand-

heter, sammanslutningar och en-

lingsordning för en fastighet som

skilda i övrigt som har ett väsent-

berörs av planförslaget eller, om

ligt intresse av programmet eller

förhandlingsordning

inte gäller,

förslaget skall beredas tillfälle till

känd förening av hyresgäster som

samråd.

 

är ansluten till en riksorganisa-

 

 

tion

inom vars

verksamhets-

 

 

 

 

 

 

33

Syftet med program- och plan- samråd är att förbättra besluts- underlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samråden bör kommunen redo- visa planeringsunderlag av betydelse, motiven till förslaget, alternativa utformningar av den blivande planen samt de vik- tigaste följderna av olika alterna- tiv. När det finns en miljökonse- kvensbeskrivning ska den redovisas vid program- och plansamråd.

Författningsförslag

SOU 2008:68

område fastigheten är belägen,

4. föreningar som har rätt att överklaga enligt 13 kap. 6 §,

5. andra berörda som till kom- munen har anmält sitt intresse att delta i ärenden om detaljplaner inom det aktuella området.

När ett förslag till detaljplan upprättas och det inte har varit nödvändigt att utarbeta något pro- gram, ska kommunen ha ett aktivt plansamråd med dem som anges i första stycket.

Om kommunen anser det lämpligt, kan ett plansamråd ske även i de fall då ett program har utarbetats.

21 § Syftet med samråd är att för-

bättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och på- verkan. Under samråden bör kommunen redovisa planerings- underlag av betydelse samt de viktigaste följderna av förslaget. När det finns program eller miljö- konsekvensbeskrivning, skall även dessa redovisas. Vid samråd om ett förslag till detaljplan skall motiven till förslaget redovisas.

De synpunkter som har fram- förts vid samråden samt kom- mentarer och förslag med anled- ning av synpunkterna skall redo- visas i en gemensam samråds- redogörelse.

34

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

22 §

 

 

 

 

 

Under samrådet skall läns-

I de fall där kommunen be-

styrelsen särskilt

 

dömer att ett genomförande av

 

 

planen inte kommer att medföra

 

 

en betydande miljöpåverkan ska

 

 

kommunen informera länsstyrel-

 

 

sen

och

lantmäterimyndigheten

 

 

om att ett program utarbetas och

 

 

om att ett förslag till detaljplan

 

 

upprättas.

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen

och lantmäteri-

 

 

myndigheten

bestämmer

därefter

 

 

om och på vilket sätt dessa myn-

 

 

digheter avser att samråda med

 

 

kommunen i ärendet. Läns-

 

 

styrelsen ska särskilt

 

1. ta till vara och samordna

1. ta till vara och samordna

statens intressen,

statens intressen,

 

2. ge råd om tillämpningen

2. ge råd om tillämpningen

av 2 och 3 kap.,

 

av 2 och 3 kap.,

 

 

3. verka för att riksintressen

3.

verka för att riksintressen

enligt 3 och 4 kap. miljöbalken,

enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

tillgodoses och

miljökvalitets-

tillgodoses

och

miljökvalitets-

normer enligt

5 kap. miljö-

normer

enligt

5 kap.

miljö-

balken följs, och

 

balken följs, och

 

 

4. verka för att sådana frågor

4.

verka för att sådana frågor

om användningen av mark- och

om användningen av mark- och

vattenområden

som angår två

vattenområden

som angår två

eller flera kommuner samordnas

eller flera kommuner samordnas

på ett lämpligt sätt.

på ett lämpligt sätt.

 

22 a §

De synpunkter som har fram- förts vid program- och plansam- råd samt kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna ska redovisas i en samrådsredo- görelse.

35

Författningsförslag SOU 2008:68

 

 

 

 

23 §

 

 

 

 

 

Innan

detaljplanen

antas,

Innan detaljplanen antas ska

skall kommunen ställa ut plan-

det finnas en möjlighet att granska

förslaget under minst tre veckor.

planförslaget under en viss gransk-

Den som vill lämna synpunkter

ningstid som kommunen bestäm-

på förslaget skall göra detta

mer. Tiden ska vara minst tre

skriftligen

under

utställnings-

veckor.

 

 

 

 

 

tiden.

 

 

 

 

Kommunen

ska

skicka

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skriftlig underrättelse om att plan-

 

 

 

 

 

förslaget under en viss angiven

 

 

 

 

 

granskningstid hålls tillgängligt hos

 

 

 

 

 

kommunen

och

kommunens

 

 

 

 

 

webbplats.

Underrättelsen

kan

 

 

 

 

 

skickas elektroniskt, om det bedöms

 

 

 

 

 

lämpligt.

 

Underrättelsen

ska

 

 

 

 

 

skickas till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. länsstyrelsen samt region-

 

 

 

 

 

planeorgan

och

kommuner

som

 

 

 

 

 

berörs av planen, och

 

 

 

 

 

 

 

2. dem som anges i 20 § första

 

 

 

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som vill lämna syn-

 

 

 

 

 

punkter på förslaget, ska göra

 

 

 

 

 

detta skriftligen under gransk-

 

 

 

 

 

ningstiden. I underrättelsen

ska

 

 

 

 

 

anges, att den som inte under

 

 

 

 

 

granskningstiden har framfört syn-

 

 

 

 

 

punkter på förslaget enligt 13 kap.

 

 

 

 

 

5 § kan förlora rätten att överklaga

 

 

 

 

 

beslut att anta planen.

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

 

Kungörelse

om

utställningen

Om

länsstyrelsen

lämnar ett

av planförslaget skall minst en

yttrande

över planförslaget,

ska

vecka före utställningstidens bör-

det framgå av yttrandet, om det

jan anslås

kommunens

kan befaras att

 

 

 

anslagstavla och införas i orts-

1. ett riksintresse enligt 3 eller

tidning. Kungörandet får

dock

4 kap. miljöbalken inte tillgodo-

ske senast den dag då utställ-

ses,

 

 

 

 

 

ningstiden

börjar,

om

denna

2. regleringen av sådana frågor

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68

Författningsförslag

bestämts till minst fyra veckor. Av kungörelsen skall framgå

1.var planområdet ligger,

2.om förslaget avviker från översiktsplanen,

3.i vilken utsträckning mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller annat utrymme till följd av planens antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17–19 §§ ,

4.var utställningen äger rum,

5.inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget skall lämnas,

6.att den som inte senast under utställningstiden framfört

synpunkter på förslaget enligt 13 kap. 5 § kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 26 §, en genomförandebeskrivning enligt 6 kap. 1 § och samrådsredogörelsen skall, innan förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen och kom- muner som berörs av förslaget.

om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt,

3.en miljökvalitetsnorm en- ligt 5 kap. miljöbalken inte följs, eller

4.en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller ero- sion.

25 §

Underrättelse om innehållet i Upphävs kungörelsen skall senast dagen för

kungörandet i brev sändas till

1.kända sakägare,

2.känd organisation av hyres- gäster som har avtal om förhand- lingsordning för en fastighet som berörs av planförslaget eller, om

37

Författningsförslag

SOU 2008:68

förhandlingsordning inte gäller, känd förening av hyresgäster som är ansluten till en riksorga- nisation och inom vars verksam- hetsområde fastigheten är belägen,

3. andra som har ett väsent- ligt intresse av förslaget.

Om förslaget berör en sam- fällighet för vilken finns styrelse eller annan utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, får underrättelsen sändas till en ledamot av styrelsen eller till för- valtaren. Saknas styrelse eller för- valtare, får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas tillgänglig för alla.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, om ett stort antal personer skall under- rättas och det skulle innebära större kostnad och besvär än som är för- svarligt med hänsyn till ända- målet med underrättelsen att sända den till var och en av dem. Ägare av sådan mark eller sådant utrymme och innehavare av sådan särskild rätt till mark eller annat utrymme som avses i 24 § första stycket 3 skall dock alltid under- rättas enligt första stycket. Det- samma gäller den som har med- delats ett föreläggande enligt 28 a §.

 

26 §

Under utställningstiden

skall

Under granskningstiden ska

planförslaget åtföljas av

 

planförslaget åtföljas av

1.planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen,

2.samrådsredogörelsen,

38

SOU 2008:68

Författningsförslag

3.program för planen, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning, om sådana handlingar har upprättats,

4.annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för en bedömning av förslaget.

I

planbeskrivningen

skall

I

planbeskrivningen

ska

redovisas

 

planeringsförutsätt-

redovisas

 

planeringsförutsätt-

ningarna, planens syfte och skälen

ningarna, planens syfte och skälen

till planens utformning samt de

till planens utformning samt de

överväganden

som

legat

till

överväganden

som

legat

till

grund för omfattningen av kravet

grund för omfattningen av kravet

på bygglov

inom

planområdet.

på bygglov

inom

planområdet.

Beskrivningen

skall

åtföljas av

Beskrivningen

ska

åtföljas

av

illustrationsmaterial,

om

det

illustrationsmaterial,

om

det

inte är uppenbart onödigt. Om

inte är uppenbart onödigt. Om

planförslaget avviker från över-

planförslaget avviker från över-

siktsplanen,

skall

avvikelsen

och

siktsplanen,

ska avvikelsen

och

skälen till denna redovisas i be-

skälen till denna redovisas i be-

skrivningen.

 

 

 

 

 

skrivningen.

 

 

 

 

 

Annat

 

tillgängligt

material

Annat

tillgängligt

material

som belyser förslagets innebörd,

som belyser förslagets innebörd,

bör också ställas ut.

 

 

 

bör också bifogas planförslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

 

 

Efter

utställningstiden

skall

Efter

granskningstiden

ska

kommunen

sammanställa

de

kommunen

 

sammanställa

de

synpunkter som senast under ut-

synpunkter som under gransk-

ställningstiden

har

framförts

ningstiden har framförts skrift-

skriftligen

 

och

redovisa

sina

ligen och redovisa sina förslag

förslag med anledning av dem i

med anledning av dem i ett

ett utlåtande som skall fogas till

granskningsutlåtande,

som

ska

handlingarna i ärendet.

 

 

hållas tillgängligt hos kommunen

Utlåtandet eller ett med-

och på kommunens webbplats.

delande om var utlåtandet hålls

Kommunen ska snarast möj-

tillgängligt

skall

för

kännedom

ligt skicka en skriftlig underrätt-

snarast möjligt i brev sändas till

else om på vilket sätt och under

dem som inte fått sina synpunkter

vilken tid som granskningsutlåt-

tillgodosedda. Om ett stort antal

andet hålls tillgängligt. Under-

personer

skall

underrättas,

får

rättelsen kan skickas elektroniskt,

underrättelse i stället ske genom

om det bedöms lämpligt. Under-

kungörande på det sätt som anges i

rättelsen ska skickas till

 

 

24 §,

eller

genom

en

kungörelse

1.

länsstyrelsen

samt region-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Författningsförslag

SOU 2008:68

som anslås på kommunens anslags- tavla, informationsblad om kun- görelsen som sprids till de boende som berörs av förslaget till detalj- plan och brev till sakägare och sådan organisation eller förening som avses i 25 § första stycket 2 och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Om förslaget ändras väsent- ligt efter utställningen, skall ny utställning ske.

planeorgan och kommuner som berörs av planen, och

2. dem som anges i 20 § första stycket och som under gransk- ningstiden har lämnat synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Underrättelse behöver skickas en- dast till dem som har uppgett identifierbart namn och adress.

Om förslaget ändras väsent- ligt efter granskningstiden, ska en ny granskning ske under ytter- ligare en granskningstid.

28 §

I stället för vad som föreskrivs Upphävs i 18 §, 20 §, 21 § andra stycket

samt 22–27 §§ får bestäm- melserna i andra stycket tillämpas (enkelt planförfarande), om för- slaget till detaljplan är av begrän- sad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §.

Vid enkelt planförfarande skall länsstyrelsen och de som anges i 25 § första stycket beredas tillfälle till samråd. När förslag till detalj- plan föreligger skall de under- rättas om detta och, om de inte godkänner förslaget, under minst två veckor ha tillfälle att skrift- ligen lämna synpunkter på för- slaget. Denna tid kan förkortas om alla berörda är ense om det. En sammanställning av inkomna syn- punkter och förslag med anledning av dem skall redovisas i ett särskilt utlåtande som skall fogas till

40

SOU 2008:68 Författningsförslag

handlingarna i ärendet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 §

 

 

 

 

 

 

Senast dagen efter det att juste-

Beslutet om antagande ska, så

ringen av protokollet med beslut

snart protokollet har justerats, med-

om antagande av detaljplanen har

delas genom att hållas tillgängligt

tillkännagetts

kommunens

hos kommunen och på kom-

anslagstavla skall ett meddelande

munens webbplats.

 

 

 

om tillkännagivandet, ett proto-

Kommunen

ska

samma

dag

kollsutdrag med beslutet och en

skicka en skriftlig underrättelse om

uppgift om vad den som vill över-

beslutet med uppgift om vilken dag

klaga beslutet måste göra sändas i

det har

meddelats

tillsammans

brev till

 

 

 

 

 

med

en

överklagandeanvisning.

 

 

 

 

 

 

 

Underrättelsen kan skickas elek-

 

 

 

 

 

 

 

troniskt, om det bedöms lämpligt.

 

 

 

 

 

 

 

Underrättelsen ska skickas till

 

1.

länsstyrelsen

och

de

1.

länsstyrelsen

och

de

regionplaneorgan

och

kom-

regionplaneorgan

och

kom-

muner som berörs av planen,

muner som berörs av planen,

2. de sakägare, bostadsrätts-

och

 

 

 

 

 

 

havare,

hyresgäster

och boende

2.

dem som anges i 20 § första

samt

sådana

organisationer och

stycket och som under gransk-

sådana

föreningar

som

avses i

ningstiden har lämnat synpunkter

25 §

första

stycket

2

och för-

som inte har blivit tillgodosedda.

eningar som har rätt att överklaga

Underrättelse

behöver

skickas

enligt 13 kap. 6 §, om de senast

endast till dem som har uppgett

under

 

utställningstiden

eller

identifierbart namn och adress.

under den i 28 § andra stycket

 

 

 

 

 

 

 

angivna

tiden skriftligen

har

 

 

 

 

 

 

 

lämnat synpunkter i ärendet som

 

 

 

 

 

 

 

inte har blivit tillgodosedda eller

 

 

 

 

 

 

 

om de har rätt att överklaga på

 

 

 

 

 

 

 

grund av bestämmelsen i 13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

5 § andra stycket första meningen.

 

 

 

 

 

 

 

Om ett stort antal personer

 

 

 

 

 

 

 

skall

underrättas

enligt

första

 

 

 

 

 

 

 

stycket 2, och det skulle innebära

 

 

 

 

 

 

 

större kostnad och besvär att sända underrättelsen till var och en av dem än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med

41

Författningsförslag

SOU 2008:68

underrättelsen, får underrättelse i stället ske antingen genom kun- görande på det sätt som anges i 24 § eller genom att en kungörelse anslås på kommunens anslags- tavla, informationsblad om kun- görelsen sprids till de boende som berörs av beslutet och brev sänds till sådana sakägare, organisationer och föreningar som avses i första stycket 2. Ägare av sådan mark eller sådant utrymme och innehavare av sådan särskild rätt till mark eller annat utrymme som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17– 19 §§ skall dock alltid underrättas enligt första stycket. Detsamma gäller den som har fått ett föreläggande enligt 28 a §.

Av en kungörelse enligt andra stycket skall det framgå vad beslutet avser, tidpunkten för beslutets tillkännagivande på kommunens anslagstavla och vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Om kungörelsen in- förs i ortstidningen, skall detta ske samma dag som beslutet till- kännages på anslagstavlan.

 

 

 

 

31 §

När beslutet att anta detalj-

När beslutet att anta detalj-

planen har vunnit laga kraft,

planen har vunnit laga kraft, ska

skall de som till följd av beslutet

de som till följd av beslutet kan

kan vara berättigade till ersätt-

vara berättigade till ersättning

ning

enligt

14 kap. 5 eller

8 §

enligt 14 kap. 5 eller 8 § skrift-

underrättas.

I

underrättelsen

ligen underrättas. I underrättel-

skall också tas in en upplysning

sen ska också tas in en upplys-

om

innehållet

i 15 kap.

4 §.

ning om innehållet i 15 kap. 4 §.

Kommunen

bestämmer

om

Underrättelsen kan skickas elek-

42

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

underrättelsen

skall ske

genom

troniskt, om det bedöms lämpligt.

brev eller genom kungörande på

 

 

 

 

 

det sätt som anges i 24 §.

 

Kommunen ska på planhand-

Kommunen skall på plan-

handlingarna anteckna datum då

lingarna anteckna datum då be-

beslutet vunnit laga kraft. Om

slutet vunnit laga kraft. Om ett

ett förordnande

enligt

13 kap.

förordnande

enligt

13 kap.

8 §

8 § andra stycket har meddelats,

andra stycket har meddelats, ska

skall även datum för förord-

även datum

för

förordnandet

nandet antecknas. Snarast möj-

antecknas. Snarast möjligt efter

ligt efter det att beslutet att anta

det att beslutet att anta

detaljplanen har vunnit laga kraft

detaljplanen

har

 

vunnit

laga

skall ett exemplar av planen, plan-

kraft ska ett exemplar av planen,

beskrivningen,

genomförandebe-

planbeskrivningen,

 

genomför-

skrivningen och

fastighetsför-

andebeskrivningen

 

och fastig-

teckningen sändas till länsstyrel-

hetsförteckningen sändas till läns-

sen samt till lantmäterimyndig-

styrelsen samt till lantmäterimyn-

heten, om det inte är uppenbart

digheten, om det inte är uppen-

obehövligt.

 

 

 

bart obehövligt.

 

 

 

Om handlingarna inte kan

Om handlingarna inte

kan

sändas till myndigheterna inom

sändas till myndigheterna inom

två veckor från det att planen

två veckor från det att planen

vunnit laga kraft, skall myndig-

vunnit laga kraft, ska myn-

heterna genast

underrättas om

digheterna

genast

underrättas

innehållet i handlingarna.

 

om innehållet i handlingarna.

 

 

 

31 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om underrättelse enligt 23, 27

 

 

 

 

eller 30 § ska ske till en sam-

 

 

 

 

fällighet för vilken finns en styr-

 

 

 

 

else eller någon annan utsedd att

 

 

 

 

förvalta samfällighetens angelägen-

 

 

 

 

heter, får underrättelsen sändas till

 

 

 

 

en ledamot av styrelsen eller till

 

 

 

 

förvaltaren. Saknas

 

styrelse

eller

 

 

 

 

förvaltare,

får

underrättelsen

 

 

 

 

sändas till en av delägarna för att

hållas tillgänglig för alla.

Om underrättelse som avses i första stycket ska ske till bostads- rättshavare, får underrättelsen sän-

43

Författningsförslag

SOU 2008:68

das till en ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Om i andra fall än som anges i första och andra styckena, ett stort antal personer ska under- rättas enligt 23, 27 eller 30 § och det skulle innebära större kostnad och besvär att sända under- rättelsen till var och en av dem än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen, får underrättelse i stället ske ge- nom informationsblad som de be- rörda personerna kan ta del av.

Ägare av sådan mark eller sådant utrymme och innehavare av sådan särskild rätt till mark eller annat utrymme som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17–19 §§ ska dock alltid underrättas med brev. En sådan underrättelse kan skickas elek- troniskt, om det bedöms lämpligt Detsamma gäller den som har fått ett föreläggande enligt 28 a §.

 

 

32 §

 

 

Bestämmelserna i

18–31 §§

Bestämmelserna i 18–31a §§

skall tillämpas även när detalj-

ska tillämpas även när detalj-

planer ändras eller upphävs.

 

planer ändras och när de upphävs

 

 

 

under genomförandetiden. Om en

 

 

 

detaljplan upphävs efter genom-

 

 

 

förandetiden tillämpas bestämmel-

 

 

 

serna i 23–31 a §§ .

 

 

 

 

33 §

 

 

Bestämmelserna i

19 §

om

Bestämmelserna i 19 §

om

fastighetsförteckning

och

be-

fastighetsförteckning, i 20 § and-

stämmelserna i 20–31 §§

skall

ra stycket om plansamråd och be-

tillämpas när områdesbestämme-

stämmelserna i

21–31 a §§

ska

lser antas, ändras eller upphävs.

tillämpas när

områdesbestäm-

44

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

melser antas, ändras eller upp-

 

 

 

 

 

 

hävs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 5 kap. 18–

Bestämmelserna i 5 kap. 19–

28 och 30 §§ skall tillämpas när

24, 26–27 §§ och 30-31 a §§ ska

fastighetsplanen

upprättas. Om

tillämpas

när

fastighetsplanen

fastighetsplanen

inte upprättas

upprättas. Om

fastighetsplanen

gemensamt

med

detaljplanen

inte upprättas gemensamt med

behöver dock samråd inte ske

detaljplanen behöver dock sam-

med länsstyrelsen och kom-

råd inte ske med länsstyrelsen

muner som berörs av förslaget.

och kommuner som berörs av

Inte heller behöver planförslaget

förslaget.

Inte

heller

behöver

sändas till dem.

 

 

 

planförslaget sändas till dem.

 

I

planbeskrivningen

skall

I

planbeskrivningen

ska

redovisas vilken detaljplan som

redovisas vilken detaljplan som

fastighetsplanen

hänför sig till

fastighetsplanen

hänför sig

till

och skälen till den utformning av

och skälen till den utformning av

fastighetsplanen

som har

valts.

fastighetsplanen

som

har valts.

Om

planförslaget

avviker

från

Om

planförslaget avviker

från

detaljplanen, skall avvikelsen och

detaljplanen, ska avvikelsen och

skälen till denna redovisas i

skälen till denna redovisas i

beskrivningen.

 

 

 

beskrivningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 3–9, 12 och

Bestämmelserna i 3–9, 12 och

13 §§ tillämpas även när fastig-

13 §§

ska

tillämpas

även

när

hetsplanen ändras eller upphävs.

fastighetsplanen ändras eller upp-

 

 

 

 

 

 

hävs. Vid upphävande gäller dock

 

 

 

 

 

 

inte bestämmelserna om plan-

 

 

 

 

 

 

samråd i 5 kap. 20–22 a §§ .

 

 

 

8 kap Bygglov, rivningslov och marklov

 

 

 

 

 

Åtgärder som kräver bygglov

 

 

 

 

 

 

 

Generella bestämmelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

Bygglov krävs för att

 

Bygglov krävs för

 

 

1.

uppföra byggnader,

 

1.

nybyggnad,

 

 

2.

göra tillbyggnader,

 

2.

tillbyggnad,

 

 

3.

ta i

anspråk

eller inreda

3.

följande

ändringar

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Författningsförslag SOU 2008:68

byggnader helt eller till viss del

byggnadsverk, nämligen att

 

för väsentligen annat ändamål än

a. ta i anspråk eller inreda ett

det för vilket byggnaden senast

byggnadsverk helt eller till viss

har använts eller för vilket bygg-

del för väsentligen annat ända-

lov har getts, och

mål än det för vilket byggnads-

4. göra sådana ändringar av

verket senast har använts eller för

byggnader som innebär att det in-

vilket bygglov har getts,

 

reds någon ytterligare bostad eller

b. göra ändringar som berör

någon ytterligare lokal för handel,

en byggnads konstruktion av de

hantverk eller industri.

bärande delarna,

 

 

 

 

 

c. göra

väsentliga

ändringar

 

 

av en byggnads planlösning,

 

 

 

d. installera

eldstäder

eller

 

 

rökkanaler i en byggnad eller göra

 

 

ändringar i byggnaden som berör

 

 

dessa

anordningar

samt

göra

 

 

andra ändringar som berör bygg-

 

 

nadens brandskydd,

 

 

 

 

e. installera eller göra en vä-

 

 

sentlig ändring av eller komp-

 

 

lettera anordningar för ventila-

 

 

tion,

 

 

 

 

 

 

 

f. installera eller göra en väs-

 

 

entlig ändring av anordningar för

 

 

vattenförsörjning och avlopp,

 

 

 

g. installera eller göra en väs-

 

 

entlig ändring av hissar,

 

 

 

h. göra ändring av en bygg-

 

 

nad som omfattas av bestämmel-

 

 

ser utfärdade med stöd av 5 kap.

 

 

7 § första

stycket

4b

eller

16 §

 

 

andra stycket 4b, och

 

 

 

 

i. göra sådan ändring av en

 

 

byggnad som i större omfattning

 

 

berör material i fasaden.

 

 

 

Vad som sägs i första stycket

 

 

3h gäller även vid underhåll av

 

 

sådan byggnad.

 

 

 

I fråga om ekonomibygg-

I fråga om ekonomibygg-

nader

för jordbruk, skogsbruk

nader

för

jordbruk,

skogsbruk

eller

därmed jämförlig näring

eller

därmed jämförlig näring

46

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

inom områden som inte om-

inom områden som inte om-

fattas av detaljplan krävs bygg-

fattas av detaljplan krävs bygg-

lov endast för åtgärder som an-

lov endast för åtgärder som an-

ges i första stycket 3.

ges i första stycket 3a.

I 4–4 b och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- och två- bostadshus och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5–7 §§ kan kommunen besluta om undantag från kravet på

bygglov eller om längre gående krav.

 

 

 

 

 

 

4 a §

 

 

För en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus

och

tillhörande komplement-

och

tillhörande

komplement-

byggnader inom ett område med

byggnader inom ett område med

detaljplan krävs, trots bestäm-

detaljplan krävs, trots bestäm-

melserna i 3 §, inte bygglov för att

melserna i 3 §, inte bygglov för att

färga

om,

byta

fasadbeklädnad

färga om byggnaden, eller byta

eller

byta taktäckningsmaterial,

taktäckningsmaterial, om åtgär-

om

åtgärden

inte

väsentligt

den inte väsentligt ändrar bygg-

ändrar byggnadens eller områ-

nadens eller områdets karaktär.

dets karaktär.

 

 

Bygglov för åtgärder med fasa-

Första stycket gäller inte om

den på sådana hus krävs endast

kommunen

enligt

6 § första

under förutsättning att åtgärden

stycket 1 a har bestämt att

1.

väsentligt

ändrar bygg-

åtgärderna kräver bygglov.

nadens eller områdets karaktär,

 

 

 

 

 

eller

 

 

2. är sådan son anges i 1§ första stycket i.

Befrielsen från bygglovsplikt enligt första stycket och andra stycket 1 gäller inte om kom- munen enligt 6 § första stycket 1 a har bestämt att åtgärderna kräver bygglov.

5 §

Kommunen får i en detaljplan besluta att bygglov inte krävs för att på det sätt och under den tid som närmare anges i planen utföra

åtgärder som avses i 1–3 §§.

 

Kommunen får i områdes-

Kommunen får i områdes-

bestämmelser besluta att bygg-

bestämmelser besluta att bygg-

lov inte krävs för att på det sätt

lov inte krävs för att på det sätt

 

47

Författningsförslag SOU 2008:68

som närmare anges i bestäm-

som närmare anges i bestäm-

melserna

melserna göra

 

1.

uppföra, bygga till eller på

1.

nybyggnad,

tillbyggnad

annat sätt ändra komplement-

eller ändring av komplement-

byggnader,

byggnader,

 

2.

göra mindre tillbyggnader,

2.

mindre tillbyggnader,

4.

utföra eller ändra anlägg-

4.

nybyggnad eller ändring av

ningar som avses i 2 §,

anläggningar som avses i 2 §,

5.

bygga till eller på annat sätt

5.

tillbyggnad eller ändring av

ändra industribyggnader,

industribyggnader,

 

6.

uppföra, bygga till eller på

6.

nybyggnad,

tillbyggnad

annat sätt ändra enklare fritids-

eller ändring av enklare fritids-

hus, kolonistugor och liknande

hus, kolonistugor och liknande

byggnader.

byggnader.

 

Beslut enligt första och andra stycket får inte fattas, om bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Inom

samlad

bebyggelse

Inom

samlad

bebyggelse

krävs medgivande

från berörda

krävs medgivande från berörda

grannar, om åtgärder som avses i

grannar, om åtgärder som avses i

andra stycket 1 och 2 skall

andra stycket 1 och 2 ska utföras

utföras utan bygglov.

utan bygglov.

 

 

 

6 §

 

 

Kommunen får

 

Kommunen får

 

1. i detaljplanen för ett om-

1. i detaljplanen för ett om-

råde som utgör en värdefull miljö

råde som utgör en värdefull miljö

bestämma att bygglov krävs för

bestämma att bygglov krävs för

att i området

 

att i området

 

a. vidta en åtgärd som avses i

a. vidta en åtgärd som annars

4 § första stycket 3 eller 4 a §

är befriad från bygglovsplikt på

första stycket, eller

 

grund av

4 § första

stycket 3,

 

 

 

4 a § första stycket

eller andra

 

 

 

stycket 1 eller andra stycket 1,

 

 

 

eller

 

 

b. underhålla en sådan bebyg-

b. underhålla eller ändra en

gelse med särskilt bevarandevärde

sådan bebyggelse med särskilt be-

som avses i 3 kap. 12 §,

varandevärde som avses i 3 kap.

 

 

 

12 §,

 

 

2. med

områdesbestäm-

2. med

områdesbestäm-

melser för ett område utanför

melser för ett område utanför

detaljplan bestämma att bygglov

detaljplan bestämma att bygglov

48

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

krävs för att i området vidta

krävs för att i området vidta

sådana åtgärder som avses i 4 b §

sådana åtgärder som avses i 4 b §

första stycket 1 och 2,

 

 

första stycket 1 och 2,

 

3. med

områdesbestämmel-

3. med

områdesbestämmel-

ser för ett område som utgör en

ser för ett område som utgör en

värdefull miljö utanför detaljplan

värdefull miljö utanför detaljplan

bestämma att bygglov krävs för

bestämma att bygglov krävs för

att i område

 

 

 

att i området

 

 

a. vidta en åtgärd som avses i

a. vidta en åtgärd som avses i

3 § första stycket 1, eller

 

3 § första stycket 1, eller

 

b. underhålla en sådan be-

b. underhålla eller ändra en

byggelse med särskilt bevar-

sådan bebyggelse med särskilt be-

andevärde

som avses

i

3 kap.

varandevärde som avses i 3 kap.

12 §, och

 

 

 

12 §, och

 

 

4. om det finns särskilda

4. om det finns särskilda

skäl,

 

 

 

 

skäl,

 

 

 

a. med

områdesbestämmel-

a. med

områdesbestämmel-

ser för ett område utanför

ser för ett område utanför

detaljplan bestämma att bygglov

detaljplan bestämma att bygglov

krävs för att i området uppföra,

krävs för att i området uppföra,

bygga till eller på annat sätt

bygga till eller på annat sätt

ändra

ekonomibyggnader för

ändra

ekonomibyggnader

för

jordbruk, skogsbruk eller där-

jordbruk, skogsbruk eller där-

med jämförlig näring, och

 

med jämförlig näring, och

 

b. i

detaljplan eller

med

b. i

detaljplan eller

med

områdesbestämmelser

bestäm-

områdesbestämmelser bestäm-

ma att bygglov krävs för att an-

ma att bygglov krävs för att an-

ordna

eller väsentligt

ändra

ordna

eller väsentligt

ändra

anläggningar för sådana grund-

anläggningar för sådana grund-

vattentäkter som avses i 11 kap.

vattentäkter som avses i 11 kap.

11 § 1 miljöbalken.

 

 

11 § 1 miljöbalken.

 

Första stycket 1–3 och 4 b gäller inte byggnader och andra anläggningar som avses i 10 §.

Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov

8 §

Inom områden med detaljplan

 

krävs rivningslov för att riva bygg-

 

nader eller delar av byggnader, om

 

inte annat har bestämts i planen.

 

Kommunen får i områdesbe-

Rivningslov krävs för rivning

 

49

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan ska bifallas om
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighets- plan som gäller för området, varvid det förhållandet att gen- omförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
2. den fastighet och det byggnadsverk på vilken åtgärden ska utföras
a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastig- hetsplan som gäller för området, eller
b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighets- bildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastig- hetsbildningslagen (1970:988),
3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap.1 ,2, 10, 12, och 13 §§, och
4. åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 3§ och 15–18 §§.

Författningsförslag SOU 2008:68

stämmelser besluta att rivningslov

av byggnader eller delar av bygg-

krävs för att riva byggnader eller

nader, om inte något annat har be-

delar av byggnader.

stämts i detaljplan eller områdesbe-

 

stämmelser.

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs för sådana åtgärder.

Förutsättningar för lov

Bygglov 11 §

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas om

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighets- plan som gäller för området, varvid det förhållandet att gen- omförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall utföras

a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastig- hetsplan som gäller för området, eller

b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighets- bildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastig- hetsbildningslagen (1970:988), och

3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10–18 §§.

50

SOU 2008:68

Författningsförslag

Om fastigheten i annat fall än som avses i första stycket 2 b inte stämmer överens med fastighetsplanen och om ansök- ningen kommer in före utgång- en av genomförandetiden för detaljplanen, skall sökanden före- läggas att inom viss tid visa att ansökan om förrättning gjorts för att genomföra den fastig- hetsindelning, som förutsätts i fastighetsplanen.

Beträffande sådana inre åtgärder i byggnader som anges i 1 § första stycket 4 och sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 § första stycket 1 skall bygglov lämnas även om förut- sättningarna i första stycket 2 inte är uppfyllda.

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, får bygglov till åtgärder på mark som enligt detaljplanen utgör kvarters- mark för allmänt ändamål läm- nas endast om ändamålet är när- mare angivet i planen.

Om detaljplanen saknar bestämmelser om byggnadens an- vändning och ansökningen avser bostadslägenhet som behövs för bostadsförsörjningen, får bygglov inte lämnas för sådana åtgärder som anges i 1 § första stycket 3.

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre av- vikelser från detaljplanen eller fas- tighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17 kap. 18 a § skall en sam-

Om fastigheten i annat fall än som avses i första stycket 2 b inte stämmer överens med fastighetsplanen och om ansök- ningen kommer in före utgång- en av genomförandetiden för detaljplanen, ska sökanden före- läggas att inom viss tid visa att ansökan om förrättning gjorts för att genomföra den fastig- hetsindelning, som förutsätts i fastighetsplanen.

51

Författningsförslag SOU 2008:68

lad bedömning göras av de av-

 

 

 

 

vikande åtgärder som söks och de

 

 

 

 

som tidigare godtagits.

11 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

För

sådana

ändringar

som

 

avses i 1 § första stycket

3 b–i,

 

underhåll enligt 1 § andra stycket

 

och sådana yttre åtgärder på

 

byggnader som avses i 3 § första

 

stycket 1 ska bygglov ges, även om

 

förutsättningarna

i 11 §

första

 

stycket 2 inte är uppfyllda.

 

 

Även

om förutsättningarna i

 

11 § första stycket är uppfyllda,

 

får bygglov till åtgärder på mark

 

som enligt detaljplanen utgör kvar-

 

tersmark för allmänt ändamål ges

 

endast om ändamålet är närmare

 

angivet i planen.

 

 

 

11 b §

 

 

 

 

Bygglov får ges till åtgärder

 

som strider mot en detaljplan eller

 

fastighetsplan, om åtgärden är god-

 

tagbar med hänsyn till dess omfatt-

 

ning och planens syfte (godtagbar

 

avvikelse). En förutsättning för

 

detta är att en planändring inte är

 

nödvändig på grund av bestäm-

 

melsen i 5 kap. 1 § första stycket

 

4.

 

 

 

 

I fall som avses i 11 § första

 

stycket 2 b och i

17 kap. 18 a §

 

ska en samlad bedömning göras

 

av de avvikande åtgärder som

 

söks och de som tidigare godtagits.

12 §

 

 

 

Ansökningar om bygglov för

Ansökningar om bygglov för

åtgärder inom områden som

åtgärder

inom

områden

som

inte omfattas av detaljplan skall

inte omfattas av detaljplan ska

52

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

bifallas om åtgärden

 

 

bifallas om åtgärden

 

 

1.

uppfyller kraven i 2 kap.,

1.

uppfyller kraven i 2 kap.,

2.

inte skall föregås av detalj-

2. inte ska föregås av detalj-

planeläggning på grund av be-

planeläggning på grund av be-

stämmelserna i 5 kap. 1 §,

 

stämmelserna i 5 kap. 1 §,

 

3. inte strider mot områdes-

3. inte strider mot områdes-

bestämmelser och

 

 

 

bestämmelser och

 

 

4.

uppfyller

kraven

i

3 kap.

4.

uppfyller kraven i 3 kap.1,

1, 2 och 10–18 §§ .

 

 

 

2, 10, 12, och 13 §§ , och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. åtgärden kan antas uppfylla

 

 

 

 

 

 

 

 

kraven i 3 kap. 3 § och 15–18 §§.

Beträffande en- eller två-

Beträffande en- och två-

bostadshus

skall

ansökningar

bostadshus ska ansökningar om

om bygglov till kompletterings-

bygglov

till

kompletterings-

åtgärder som anges i 13 § bi-

åtgärder som anges i 13§ bi-

fallas,

om

åtgärden

uppfyller

fallas,

om

åtgärden

uppfyller

kraven i första stycket 4 och inte

kraven i första stycket 4 och inte

strider mot sådana områdesbe-

strider mot sådana områdesbe-

stämmelser

som anges

i

5 kap.

stämmelser

som anges i

5 kap.

16 § 3 eller 4.

 

 

 

 

16 § 3 eller 4.

 

 

 

Bestämmelserna

i

andra

Bestämmelserna

i

andra

stycket gäller även andra bygg-

stycket gäller även andra bygg-

nader än en- eller tvåbostadshus,

nader än en- och tvåbostadshus,

om ansökningen

avser

sådana

om ansökningen avser sådana

åtgärder

byggnader

som

åtgärder

byggnader

som

anges i 3§ första stycket 1 eller

anges i 3 § första stycket 1 eller

underhållsåtgärder på sådana bygg-

underhåll

av

sådana

byggnader

nader som avses i 3 kap. 12 §.

som avses i 3 kap. 12 §.

 

Bygglov

får

lämnas till

 

 

 

 

 

 

 

åtgärder

som

innebär

mindre

 

 

 

 

 

 

 

avvikelser

 

från

områdesbestäm-

 

 

 

 

 

 

 

melser, om avvikelserna är för-

 

 

 

 

 

 

 

enliga med syftet med bestäm-

 

 

 

 

 

 

 

melserna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygglov får ges till åtgärder

 

 

 

 

 

 

 

 

som strider mot områdesbe-

 

 

 

 

 

 

 

 

stämmelser, om åtgärden är god-

 

 

 

 

 

 

 

 

tagbar med hänsyn till dess omfatt-

 

 

 

 

 

 

 

 

ning

och

 

bestämmelsernas

syfte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

När ansökan görs, ska sökan- den lämna in
1. de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövning av lov,
2. de översiktliga handlingar som behövs för bedömningen in- för byggstartbeskedet enligt 9 kap. 7 §, och
3. byggherrens förslag till kon- trollansvarig.

Författningsförslag

SOU 2008:68

(godtagbar avvikelse).

Rivningslov och marklov 16 §

Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden eller byggnadsdelen

1.omfattas av rivningsför- bud i detaljplan eller områdes- bestämmelser,

2.behövs för bostadsförsörj- ningen eller

3.bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens his- toriska, kulturhistoriska, miljö- mässiga eller konstnärliga värde.

Ansökningar om rivningslov ska bifallas, om inte byggnaden eller byggnadsdelen

1.omfattas av rivningsför- bud i detaljplan eller områdes- bestämmelser, eller

2.bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens his- toriska, kulturhistoriska, miljö- mässiga eller konstnärliga värde.

20 § När ansökan görs, skall de

ritningar, beskrivningar och upp- gifter i övrigt lämnas in som be- hövs för prövningen.

Är ansökningshandlingarna ofullständiga, får byggnads- nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas.

Följs inte ett föreläggande enligt 11 § andra stycket, får ärendet avgöras i befintligt skick.

Förelägganden som avses i andra och tredje styckena skall

54

SOU 2008:68

Författningsförslag

innehålla en upplysning om ver- kan av att föreläggandet inte följs.

 

 

 

21 a §

 

 

 

 

 

 

 

Är

ansökningshandlingarna

 

 

 

enligt 20 § ofullständiga, får bygg-

 

 

 

nadsnämnden

förelägga sökanden

 

 

 

att avhjälpa bristerna inom en viss

 

 

 

tid. Följs inte föreläggandet, får

 

 

 

ärendet avgöras i befintligt skick

 

 

 

eller ansökningen avvisas.

 

 

 

 

 

Följs inte ett föreläggande enligt

 

 

 

11 §

andra stycket, får

ärendet

 

 

 

avgöras i befintligt skick.

 

 

 

 

 

Förelägganden

som

avses i

 

 

 

första och andra styckena ska inne-

 

 

 

hålla en upplysning om verkan av

 

 

 

att föreläggandet inte följs.

 

 

 

22 §

 

 

 

 

 

Innan lov lämnas, skall bygg-

Innan lov ges, ska bygg-

nadsnämnden

genom

under-

nadsnämnden

genom

skriftlig

rättelse bereda

kända

sakägare

underrättelse

bereda

 

kända

och de kända bostadsrätts-

sakägare och de kända bostads-

havare, hyresgäster och boende

rättshavare,

hyresgäster

och

som berörs samt sådan känd

boende som berörs samt sådan

organisation eller förening som

känd organisation eller förening

anges i 5 kap. 25 § första stycket

som

anges i

5 kap. 20 §

första

2 tillfälle att yttra sig över

stycket 3 tillfälle att yttra sig

ansökningen, om åtgärden

över ansökningen, om åtgärden

1. innebär en avvikelse från

1. innebär en avvikelse från

detaljplan eller områdesbestäm-

detaljplan eller områdesbestäm-

melser eller

 

 

melser, varvid avvikelsen

noga

 

 

 

ska beskrivas, eller

 

 

 

2. skall utföras i ett område

2. ska utföras i ett område

som inte omfattas av detaljplan

som inte omfattas av detaljplan

och åtgärden inte är en komp-

och åtgärden inte är en komp-

letteringsåtgärd

och inte heller

letteringsåtgärd och inte

heller

är reglerad i områdesbe-

är reglerad i områdesbe-

stämmelser.

 

 

stämmelser.

 

 

 

 

I det fall som avses

i 5 kap.

Underrättelsen

kan

skickas

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Beslut i ärenden om lov ska, om det inte finns särskilda skäl mot detta, meddelas senast inom tio veckor från den dag då en full- ständig ansökan kom in till nämn- den.

Författningsförslag SOU 2008:68

25 §

tredje

stycket

första

elektroniskt,

om

det bedöms

meningen

får

underrättelse ske

lämpligt.

Av

underrättelsen

ska

genom kungörande på det sätt som

framgå

att

 

ansökningshand-

anges i 5 kap. 24 §, eller genom en

lingarna

hålls

tillgängliga

hos

kungörelse som anslås på kom-

kommunen och

kommunens

munens

anslagstavla, informa-

webbplats och att tiden för att

tionsblad

om

kungörelsen

som

lämna in ett skriftligt yttrande går

sprids till de boende som berörs

ut en viss angiven dag.

 

och brev till kända sakägare och

 

 

 

 

 

 

sådan organisation eller förening

 

 

 

 

 

 

som

avses i

5 kap. 25 §

första

 

 

 

 

 

 

stycket 2.

Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det som tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle beretts honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett ärende utan att så skett, om det är uppenbart onödigt att sökanden yttrar sig.

Byggnadsnämnden får inte upp- dra åt sökanden att sköta under- rättelsen och får inte heller förlita sig på sådana yttranden från sak- ägare eller andra som sökanden har lämnat in.

22 a §

Ärenden om lov får inte av- göras utan att sökanden har under- rättats om det som har tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle har beretts honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock av- göra ett ärende utan att detta har skett, om det är uppenbart onödigt att sökanden yttrar sig.

26 §

I ett beslut varigenom lov lämnas, skall anges lovets gil- tighetstid samt de villkor och upp- lysningar i övrigt som behövs.

56

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

 

 

 

 

I ett beslut varigenom lov ges

 

 

 

 

 

ska framgå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lovets giltighetstid,

 

 

 

 

 

 

 

2. om kontrollansansvarig be-

 

 

 

 

 

hövs, och i så fall vem eller vilka

 

 

 

 

 

som är kontrollansvariga,

 

 

 

 

 

 

3. att lovet inte innebär rätt

 

 

 

 

 

att påbörja den sökta åtgärden,

 

 

 

 

 

förrän

föreskrifterna i

9 kap.9 §

 

 

 

 

 

har uppfyllts, samt

 

 

 

 

 

 

 

 

4. de villkor och upplysningar

 

 

 

 

 

i övrigt som behövs.

 

 

 

 

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

 

Sökanden skall av bygg-

Beslut

varigenom ett ärende

nadsnämnden omedelbart under-

om lov avgörs ska, så snart proto-

rättas om innehållet i det beslut

kollet har justerats, hållas till-

varigenom ett ärende om lov

gängligt hos kommunen och på

avgörs. Underrättelse skall också

kommunens webbplats.

 

 

sändas till sådan i 22 § första

Kommunen

ska

samma

dag

stycket omnämnd person, orga-

skicka

en

skriftlig

underrättelse

nisation eller förening som yttrat

om beslutet med uppgift om

sig i ärendet, om det inte är

vilken dag det har meddelats.

uppenbart obehövligt. Om be-

Underrättelsen kan skickas elek-

slutet går någon emot, skall han

troniskt, om det bedöms lämpligt.

även underrättas om hur han kan

Underrättelsen

ska

skickas

till

överklaga det och om avvikande

sökanden och, om det inte är

meningar som har antecknats i ett

uppenbart

obehövligt,

till

dem

protokoll eller i någon annan

som i rätt tid har yttrat sig i

handling.

 

 

 

 

ärendet skriftligen.

Underrättel-

Underrättelse

får

ske genom

sen behöver skickas endast till

delgivning.

Med

sökanden

får

dem som har uppgett identifi-

delgivning dock inte ske med

erbart namn och adress. Bygg-

tillämpning

av

12

eller

15 §

nadsnämnden får inte uppdra åt

delgivningslagen (1970:428).

 

sökanden att sköta underrättelser.

 

 

 

 

 

Om beslutet går någon emot,

 

 

 

 

 

ska

denne

också

en

 

 

 

 

 

överklagandeanvisning

och

en

 

 

 

 

 

uppgift

om avvikande meningar

 

 

 

 

 

som har antecknats i ett protokoll

 

 

 

 

 

eller i någon annan handling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Författningsförslag

SOU 2008:68

27 a §

Beslut om bygglov och mark- lov gäller omedelbart.

27 b §

Om en underrättelse enligt 22 eller 27 § ska ske till en sam- fällighet, för vilken finns en styr- else eller någon annan utsedd att förvalta samfällighetens ange- lägenheter, får underrättelsen sän- das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styr- else eller förvaltare, får under- rättelsen sändas till en av del- ägarna för att hållas tillgänglig för alla.

Om en underrättelse som av- ses i första stycket ska ske till bo- stadsrättshavare, får underrättel- sen sändas till en ledamot av styrelsen för bostadsrättsföre- ningen.

Om i andra fall än som anges i första och andra styckena ett stort antal personer ska under- rättas enligt 22 eller 27 § och det skulle innebära större kostnad och besvär att sända underrättelsen till var och en av dem än som är försvarligt med hänsyn till ända- målet med underrättelsen, får underrättelse i stället ske genom in- formationsblad som de berörda personerna kan ta del av.

Giltighetstiden för lov

33 §

Om inte annat följer av 14

Lov upphör att gälla, om

eller 14 a §, upphör bygglov, riv-

åtgärden inte har påbörjats inom

ningslov och marklov att gälla,

två år och avslutats inom fem år

58

 

SOU 2008:68

Författningsförslag

om åtgärden inte har påbörjats från den dag då beslutet om lov inom två år och avslutats inom vann laga kraft.

fem år från dagen för beslutet om lov.

9 kap Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll

 

 

Ansvar

 

 

1 §

Den som för egen räkning ut-

Byggherren ska se till att

för eller låter utföra byggnads-,

arbetena utförs enligt bestäm-

rivnings-

eller

markarbeten

melserna i denna lag och lagen

(byggherren) skall se till att

(1994:847) om tekniska egen-

arbetena utförs enligt bestäm-

skapskrav på byggnadsverk m.m.

melserna i denna lag och enligt

samt enligt föreskrifter och be-

föreskrifter eller beslut som har

slut som har meddelats med

meddelats med stöd av lagen.

stöd av dessa lagar.

Byggherren skall vidare se till att

Vid nybyggnad, tillbyggnad,

kontroll och provning utförs i till-

ändring och ombyggnad av en-

räcklig omfattning.

 

och tvåbostadshus gäller vad som

Arbetena

skall

planeras och

sägs i första stycket istället den

utföras med aktsamhet så att per-

som har anlitats för att projektera

soner och egendom inte skadas

eller utföra arbetena. Detsamma

och så att minsta möjliga obehag

gäller vid nybyggnad åt en bo-

uppstår.

 

 

stadsrättsförening.

I de fall en rivningsplan skall

Vid leverans av förtillverkade

finnas enligt 4 §, skall rivningen

byggelement som är avsedda att

ske på ett sådant sätt att olika

utgöra en huvudsaklig del av en-

material kan tas om hand var för

och tvåbostadshus gäller i stället

sig enligt planen.

 

för första och andra styckena att

 

 

 

leverantören ska se till att huset i

 

 

 

färdigt skick uppfyller kraven i

 

 

 

första stycket i de delar där ar-

 

 

 

betena inte har utförts av bygg-

 

 

 

herren själv.

 

Förfarandet efter bygglov

2 §

Minst tre veckor innan arbet-

I samband med att ett bygglov

ena påbörjas skall byggherren göra

prövas eller så snart som möjligt

en anmälan till byggnadsnämnden

efter det att ett bygglov har getts,

(bygganmälan), om arbetena avser

ska byggnadsnämnden kalla till

 

59

Författningsförslag

SOU 2008:68

1.uppförande eller tillbygg- nad av en byggnad,

2.åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,

3.sådana ändringar av en byggnad som berör konstruk- tionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess plan- lösning,

4.installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rök- kanaler eller anordningar för ven- tilation i byggnader,

5.installation eller väsentlig ändring av anordningar för vat- tenförsörjning eller avlopp i bygg- nader eller inom tomter,

6.underhåll av sådan bebyg- gelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestäm- melser som utfärdats med stöd av

5 kap. 7 § första stycket 4 eller

16 § 4.

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket om byggnadsnämnden sär- skilt medger det.

Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är

komplementbyggnader,

sådana

ekonomibyggnader

som

avses

i

8 kap.

1 §

andra

stycket

eller

sådana

byggnader

som

avses

i

8 kap.

10 §

skall

anmälas

till

byggnadsnämnden

(rivningsan-

mälan).

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i första-tredje

styckena om

när

anmälan

skall

ett tekniskt samråd, om inte nämnden har funnit att ett sådant samråd är obehövligt. Ett tekniskt samråd ska alltid ske, om bygg- herren begär det.

Kallelsen ska vara skriftlig och skickas till byggherren, den eller de kontrollansvariga, den eller de som byggherren har föreslagit som arbetsansvariga samt till andra som nämnden bestämmer. Vid arbeten som avser arbetslokaler, personalrum eller tillfälliga perso- nalbostäder för sammanlagt minst tio boende ska även en inspektör från Arbetsmiljöverket kallas samt en representant för arbetstagarna, om inte nämnden finner detta obehövligt med hänsyn till ären- dets omfattning.

Kallelsen kan skickas elek- troniskt, om det bedöms lämpligt.

60

SOU 2008:68

Författningsförslag

göras, när arbetena får påbörjas och när anmälan upphör att gälla skall tillämpas också i fråga om rivning..

 

 

 

 

 

2 a §

 

Om det kan antas att det i sam-

Byggherren ska före det tek-

band med byggnadsåtgärder

som

niska samrådet underrätta bygg-

anges i 2 § första stycket 3–5 upp-

nadsnämnden om sitt förslag till

kommer

rivningsmaterial

som

arbetsansvarig.

innehåller sådant farligt avfall för

I samband med det tekniska

vilket det gäller särskilda bestäm-

samrådet ska byggherren lämna in

melser,

får

byggnadsnämnden

de handlingar som, utöver de

inom en vecka från det att an-

handlingar som anges i 8 kap. 20 §,

mälan kom in besluta att bygg-

krävs

för bedömningen inför

anmälan

skall

kompletteras

med

byggstartbeskedet.

en rivningsplan

enligt

4 §. I

Med detta avses

sådana

fall

skall

12 §

andra

1.

kompletterande tekniska

stycket tillämpas.

 

 

 

handlingar,

2.projektörens förslag om viktiga kontrollpunkter, och

3.ett förslag till kontrollplan.

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

Krav på

bygganmälan gäller

Vid det tekniska samrådet ska

inte

 

 

 

en genomgång göras av

 

1.

sådana

åtgärder

som rör

1.

projektets organisation,

 

en- eller tvåbostadshus och till

2.

inlämnade

handlingar

och

dessa

hörande komplementbygg-

eventuellt

behov

av ytterligare

nader och som enligt 8 kap. 4, 4 a

handlingar,

 

 

 

 

eller 4 b § undantagits från krav

3.

byggnadsnämndens

syn-

på bygglov,

 

 

punkter på de tekniska lösning-

2.

uppförande, tillbyggnad eller

arna,

 

 

 

 

 

annan ändring av ekonomibygg-

4.

krav på utstakning, bygg-

nader för jordbruk, skogsbruk eller

felsförsäkring och färdigställande-

därmed jämförlig näring inom

skydd enligt 8 och 9 §§,

 

områden som inte omfattas av

5.

byggherrens

 

förslag

till

detaljplan,

 

 

arbetsansvariga enligt 12 §,

 

3.

sådana

åtgärder

beträff-

6.

projektörens

förslag

om

ande

anläggningar som

anges i

angelägna kontrollpunkter,

 

8 kap. 2 § andra stycket,

 

7.

den

eller

de

kontrollan-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Författningsförslag

SOU 2008:68

4. sådana åtgärder som anges

svarigas yttrande över projek-

i 2 § första stycket 3–5 i fråga om

teringen enligt 10 b § 2,

byggnader eller tomter som tillhör

8. byggherrens förslag till

staten eller ett landsting, och

kontrollplan enligt 5 §, hur kon-

5. åtgärder som rör sådana

trollerna ska bli säkerställda samt

byggnader eller andra anlägg-

byggnadsnämndens krav på ytter-

ningar som är avsedda för total-

ligare kontroll,

försvaret och som är av hemlig

9. byggnadsnämndens krav på

natur.

 

 

 

kontroll

av

särskilt

sakkunniga

 

 

 

 

beträffande

projekteringen

eller

 

 

 

 

utförandet enligt 14 §,

 

 

 

 

 

 

 

10. vilka personer eller företag

 

 

 

 

som ansvarar för arbetena enligt

 

 

 

 

1 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

byggnadsnämndens

till-

 

 

 

 

synsbesök enligt 15 §,

 

 

 

 

 

 

 

12.

behovet

av

 

ytterligare

 

 

 

 

tekniska samråd,

 

 

 

 

 

 

 

 

13. förutsättningarna för er-

 

 

 

 

hållande av byggstartbesked enligt

 

 

 

 

6 §, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. vilka

arbetsmoment

som

 

 

 

 

byggherren avser att utföra själv

 

 

 

 

eller med hjälp av sina anställda.

 

 

 

 

Över

det

tekniska

samrådet

 

 

 

 

ska föras protokoll.

 

 

 

 

 

 

 

Om byggnadsnämnden finner

 

 

 

 

att projektet kräver tillstånd av

 

 

 

 

någon

annan

myndighet,

ska

 

 

 

 

nämnden

under det

tekniska

 

 

 

 

samrådet upplysa byggherren om

 

 

 

 

detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Bygganmälningar

och

riv-

Byggnadsnämnden eller bygg-

ningsanmälningar

skall

vara

herren får kalla till ett församråd

skriftliga. För

enkla åtgärder

före det tekniska samrådet.

 

räcker det med muntlig anmälan.

Vid församrådet ska bygg-

Till en anmälan skall fogas en be-

nadsnämnden

och

byggherren

skrivning av projektets art och om-

samråda om hur kraven i 3 kap.

fattning. Till en

rivningsanmälan

ska tillämpas i projektet.

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

skall också fogas en plan över hur

Över församrådet

ska föras

rivningsmaterialet

kommer

att

protokoll.

 

 

hanteras

(rivningsplan). Bygg-

 

 

 

 

nadsnämnden får i enskilda fall

 

 

 

 

besluta att rivningsplan inte be-

 

 

 

 

höver ges in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

Om

byggnadsåtgärder

som

Vid det tekniska samrådet ska

anges i 2 § första stycket 1–5 och

byggherren redovisa en kontroll-

som kräver

bygganmälan

avser

plan med uppgifter om kontroll-

arbetslokaler

eller

personalrum

organisation, definierade kontrol-

för verksamheter där arbetstagare

ler och verifiering. I planen ska

skall utföra arbete för arbets-

framgå vad som ska kontrolleras,

givares räkning och det är känt

vem som ska kontrollera, kon-

för vilket slag av verksamhet

trollmetod, mot vad

kontrollen

utrymmena

är

avsedda,

får

ska göras samt vilka anmälningar

byggnadsarbetena

inte

påbörjas

som ska göras till byggnads-

förrän skyddsombud, skyddskom-

nämnden.

 

 

mitté eller organisation som före-

Kontrollen

enligt

kontroll-

träder arbetstagarna har fått till-

planen kan utföras genom bygg-

fälle att yttra sig över åtgärderna.

herrens dokumenterade egenkon-

Om byggnadsåtgärderna avser

troll,

av den

kontrollansvarige

tillfälliga

personalbostäder

för

eller av särskilt sakkunniga, som

sammanlagt minst tio boende, får

föreslås av byggherren. Om det

byggnadsarbetena

inte

påbörjas

finns särskilda skäl, kan bygg-

förrän organisation som före-

nadsnämnden

på eget initiativ

träder arbetstagarna har fått till-

utse en särskilt sakkunnig på

fälle att yttra sig över åtgärderna.

byggherrens bekostnad.

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollen ska omfatta sådana

 

 

 

 

 

 

moment som är väsentliga för att

 

 

 

 

 

 

uppfylla kraven i 3 kap. 3, 4, 10

 

 

 

 

 

 

och 12 §§ samt de föreskrifter eller

 

 

 

 

 

 

beslut som meddelats med stöd av

 

 

 

 

 

 

denna lag och lagen (1994:847)

 

 

 

 

 

 

om

tekniska

egenskapskrav på

 

 

 

 

 

 

byggnadsverk

m.m.

Kontrollen

 

 

 

 

 

 

ska dokumenteras.

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden får, om det

 

 

 

 

 

 

finns särskilda skäl, besluta om

 

 

 

 

 

 

ändring av kontrollplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Författningsförslag SOU 2008:68

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

När

en

bygganmälan

har

Byggnadsnämnden ska lämna

kommit in skall byggnads-

ett

byggstartbesked

snart

nämnden skyndsamt låta staka ut

nämnden kan bedöma att den

byggnaden,

tillbyggnaden

eller

sökta åtgärden kan antas komma

anläggningen och märka ut dess

att uppfylla kraven i

 

 

höjdläge, om det behövs med hän-

1.

de

föreskrifter

som

har

syn till förhållandena på platsen

meddelats med stöd av 3 kap. 3 §,

och omständigheterna i övrigt. Är

2.

3 kap. 4–7, 10

och

12 §§

byggnaden eller anläggningen till

samt

 

 

 

 

 

sitt läge direkt beroende av

3. de övriga föreskrifter som

gränsen mot en grannes fastighet,

har meddelats med stöd av denna

skall grannen kallas till utstak-

lag och lagen (1994:847) om tek-

ningen.

 

 

 

niska egenskapskrav m.m.

 

 

 

 

 

 

Om byggnadsnämnden

inte

 

 

 

 

 

kan

lämna ett

byggstartbesked

 

 

 

 

 

enligt första stycket, ska nämnden,

 

 

 

 

 

om byggherren begär ett besked,

 

 

 

 

 

besluta att vägra byggstartbesked.

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

När

en

bygganmälan

har

Byggstartbeskedet

ska

inne-

kommit in skall byggnads-

hålla beslut om

 

 

 

nämnden skyndsamt kalla till sam-

1. vilka handlingar som ska

råd (byggsamråd), om det inte är

lämnas in,

 

 

 

 

uppenbart obehövligt. Till bygg-

2.

kontrollplanen,

 

 

samrådet

skall byggherren,

den

3.

om

arbetsansvarig behövs,

som enligt 13 § anmälts som kva-

och i så fall vem eller vilka som

litetsansvarig och andra som be-

ska vara arbetsansvariga,

 

stäms av nämnden kallas. Vid

4. om särskilt sakkunnig be-

behov skall även Arbetsmiljö-

hövs, och i så fall vem eller vilka

verket kallas. Om det krävs en

som ska vara särskilt sakkunniga,

sådan

byggfelsförsäkring eller ett

och

 

 

 

 

 

sådant

färdigställandeskydd

som

5.

igångsättning

av

vissa

avses i lagen (1993:320) om bygg-

arbeten, när detta bedöms nöd-

felsförsäkring m.m., skall byggnads-

vändigt.

 

 

 

 

nämnden

 

bereda försäkrings-

Byggnadsnämnden

får

av-

givaren respektive den som svarar

vakta med ett byggstartbesked, till

för färdigställandeskyddet tillfälle

dess att strandskyddsdispens en-

att närvara vid samrådet.

 

ligt 7 kap.

16 §

miljöbalken har

Om byggnadsnämnden funnit

meddelats.

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

byggsamråd

obehövligt,

skall

Byggstartbeskedet

upphör

att

nämnden meddela byggherren detta

gälla den dag då bygglovet löper

utan oskäligt dröjsmål och samtidigt

ut. Om byggnadsarbetet då inte är

lämna sådana upplysningar som av-

avslutat,

ska

byggnadsnämnden

ses i 8 § tredje stycket.

 

 

kalla till ett nytt tekniskt samråd.

Byggsamråd skall alltid hållas

 

 

 

 

 

 

 

när en byggherre begär det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Vid byggsamrådet skall en ge-

När

ett

byggstartbesked

har

nomgång göras av

 

 

meddelats,

ska

byggnadsverket

1. arbetenas planering,

 

stakas ut och dess höjdläge ut-

2. de åtgärder för besiktning,

märkas, om det behövs med hän-

tillsyn och övrig kontroll som är

syn till förhållandena på platsen

nödvändiga

för

att

byggnaden

och omständigheterna i övrigt.

eller anläggningen skall kunna

Utstakningen

ska

utföras av

antas komma att uppfylla de krav

kommunens mätningskontor eller

som avses i 3 kap.,

 

 

av en person eller ett företag som

3. den

samordning

som

har nödvändig

kompetens.

Om

behövs.

 

 

 

 

byggnaden

eller

anläggningen

Över samrådet

skall

föras

gränsar till en grannes fastighet, ska

protokoll.

 

 

 

 

grannen underrättas om när ut-

Om byggnadsnämnden finner

stakning ska ske.

 

 

 

anledning anta att ett projekt som

 

 

 

 

 

 

 

inte kräver bygglov, fordrar till-

 

 

 

 

 

 

 

stånd av någon annan myndighet,

 

 

 

 

 

 

 

skall nämnden

under samrådet

 

 

 

 

 

 

 

upplysa byggherren om detta.

 

När ett projekt rör en be-

När ett projekt rör en be-

fintlig byggnad skall bygg-

fintlig byggnad ska bygg-

nadsnämnden

kontrollera

om

nadsnämnden

kontrollera

om

byggnaden innehåller ett skydds-

byggnaden innehåller ett skydds-

rum och om så är fallet ge den

rum och om så är fallet ge den

myndighet som avses i 3 kap. 1 §

myndighet som avses i 3 kap. 1 §

lagen (2006:545) om skyddsrum

lagen (2006:545) om skyddsrum

tillfälle att yttra sig.

 

 

tillfälle att yttra sig.

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

Vid byggsamrådet eller snarast

Byggnadsarbetena

får

inte

möjligt därefter skall byggnads-

påbörjas förrän

 

 

 

 

nämnden, om det inte är uppen-

1. ett

 

byggstartbesked

har

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Författningsförslag SOU 2008:68

bart obehövligt, besluta om en kon-

lämnats enligt 6 §,

 

 

 

trollplan för arbetena. I kontroll-

2. det finns ett bevis om en

planen skall anges vilken kontroll

sådan

byggfelsförsäkring

eller

ett

som skall utföras, vilka intyg och

sådant

färdigställandeskydd

som

övriga handlingar som skall företes

avses i lagen (1993:320) om bygg-

för nämnden samt vilka anmäl-

felsförsäkring m.m., och

 

 

ningar som skall göras till nämn-

3. alternativa

energiförsörj-

den.

Kontrollen

kan

utföras

ningssystem har

redovisats

för

genom

 

dokumenterad

egenkon-

byggnadsnämnden,

om en sådan

troll,

av fristående sakkunniga

redovisning krävs enligt 23 § lagen

eller, om det finns särskilda skäl,

(2006:985) om energideklaration

av byggnadsnämnden.

 

 

av byggnader.

 

 

 

Byggnadsnämnden

får enligt

 

 

 

 

 

16 kap. 7 § första stycket även i

 

 

 

 

 

andra fall än som avses i första

 

 

 

 

 

stycket

 

andra

meningen

besikta

 

 

 

 

 

byggprojektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden får i sam-

 

 

 

 

 

band

med

ingripanden

enligt

 

 

 

 

 

10 kap. 3 § besluta om ändring av

 

 

 

 

 

kontrollplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

När

byggherren

har

uppfyllt

För

sådana byggnadsåtgärder

sina åtaganden enligt kontrol-

som kräver bygglov samt för

lplanen

och

byggnadsnämnden

sådana åtgärder som ska följa en

inte funnit skäl att ingripa enligt

rivningsplan ska det finnas en

10 kap.,

skall

nämnden

utfärda

kontrollansvarig. För skilda delar

ett bevis om detta (slutbevis).

av ett projekt kan det finnas olika

Om byggnadsnämnden finner

kontrollansvariga. En av dem ska

att det brister i förutsättningarna

samordna deras uppgifter.

 

 

för att utfärda slutbevis, skall

En

kontrollansvarig

behövs

byggnadsnämnden

utan

oskäligt

dock inte för tillbyggnader och

dröjsmål ta ställning till i vilken

ändringar av en- och tvåbostads-

omfattning byggnaden skall få an-

hus och för andra mindre åt-

vändas innan bristerna avhjälpts.

gärder, om inte byggnadsnämn-

 

 

 

 

 

 

 

den beslutar annat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

kontrollansvarig

ska

ha

 

 

 

 

 

 

 

den kunskap, erfarenhet och lämp-

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68

Författningsförslag

lighet som behövs för uppgiften. Kunskapen och erfarenheten ska styrkas genom att den kontroll- ansvarige är certifierad för upp- giften av ett organ som har ack- rediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om tek- nisk kontroll.

En certifiering ska vara tids- begränsad och avse visst slag av arbete.

En kontrollansvarig ska alltid ha en självständig ställning i för- hållande till dem som utför den aktuella åtgärden.

10 b §

En kontrollansvarig ska

1.biträda byggherren med att upprätta ett förslag till kontroll- plan,

2.yttra sig över pro- jekteringen, dock inte vid nybygg- nad av en- och tvåbostadshus och vid andra mindre åtgärder, om inte byggnadsnämnden beslutar annat,

3.se till att kontrollplanen följs och i övrigt vara byggherren behjälplig i frågor som är av betyd- else för kontrollen,

4.närvara vid tekniska sam- råd, byggnadsnämndens tillsyns- besök på byggarbetsplatsen, entre- prenadbesiktningar och i övrigt vid behov på arbetsplatsen,

5.se till att intyg och andra verifikationer som behövs för slut- besked tas fram,

6.dokumentera sina bygg- platsbesök och notera iakttagelser

67

Om byggnadsnämnden finner att den kontrollansvarige har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 b §, ska nämnden informera det organ som har meddelat certi- fieringen och efter förslag av bygg- herren besluta om en annan kon- trollansvarig.
Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för upp- giften, får certifieringsorganet för viss tid dra in certifieringen.
En kontrollansvarig som läm- nar sitt uppdrag ska meddela detta till byggnadsnämnden.

Författningsförslag

SOU 2008:68

som kan vara av värde vid ut- värderingen inför slutbeskedet, och

7. se till att en byggfels- försäkring och ett färdigställande- skydd finns, när detta krävs enligt lagen (1993:320) om byggfelsför- säkring m.m.

11 §

Byggnadsnämndens beslut i fråga om byggsamråd och kontroll- plan upphör att gälla om bygg- nadsarbetena inte påbörjats inom två år från dagen för bygg- anmälan.

 

12 §

 

Byggnadsarbetena får inte på-

För sådana

åtgärder som

börjas

 

kräver bygglov ska det finnas en

1. om det krävs en sådan

arbetsansvarig.

Den arbetsan-

byggfelsförsäkring eller ett sådant

svarige ska ingå i entreprenörens

färdigställandeskydd som

avses i

platsorganisation. För skilda delar

lagen (1993:320) om byggfelsför-

av ett projekt kan det finnas olika

säkring m.m., förrän ett bevis om

arbetsansvariga. En av dem ska

försäkringen respektive

färdig-

samordna deras uppgifter.

ställandeskyddet har visats upp

En arbetsansvarig behövs dock

för byggnadsnämnden,

 

inte för tillbyggnader och änd-

2. om det krävs ett besked om

ringar av en- och tvåbostadshus

skyddsrum enligt 3 kap. 4 § lagen

och för andra mindre åtgärder,

(2006:545) om skyddsrum, för-

om inte byggnadsnämnden be-

rän ett bevis om beskedet har visats

slutar annat.

 

68

 

 

 

SOU 2008:68

Författningsförslag

upp för byggnadsnämnden, eller

3. om det krävs en redovis- ning av alternativa energiför- sörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förrän redovis- ningen har visats upp för bygg- nadsnämnden.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsar- betena inte påbörjas förrän bygg- nadsnämnden godkänt rivnings- planen.

12 a §

En arbetsansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplig- het som behövs för uppgiften. Kunskapen och erfarenheten ska styrkas genom att den arbetsan- svarige är certifierad för uppgiften av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

En certifiering ska vara tids- begränsad och avse visst slag av arbete.

12 b §

En arbetsansvarig ska

1.fortlöpande ha tillsyn över utförandet och se till att bygg- nadsverket utförs på föreskrivet sätt,

2.se till att kontroller genomförs enligt kontrollplanen,

3.samråda med den kontroll- ansvarige om eventuella oklar- heter i projekteringen, utförandet och i tolkningen av de tekniska

69

Författningsförslag SOU 2008:68

 

 

 

 

 

egenskapskraven, och

 

 

 

 

 

 

 

 

4. underrätta den kontrollan-

 

 

 

 

 

svarige om uppmärksammade av-

 

 

 

 

 

vikelser från denna lag, lagen

 

 

 

 

 

(1994:847) om tekniska egenskaps-

 

 

 

 

 

krav på byggnadsverk m.m. och före-

 

 

 

 

 

skrifter eller beslut som har med-

 

 

 

 

 

delats med stöd av dessa lagar.

 

 

 

 

 

13 §

Om byggnadsnämnden finner

För

sådana

byggnadsåtgärder

 

som anges i 2 § första stycket och

att

den

arbetsansvarige

har

som kräver bygganmälan samt för

åsidosatt sina skyldigheter

enligt

sådana rivningar som skall följa

12 b §, ska

nämnden

informera

en rivningsplan skall en kvalitets-

det organ som har meddelat certi-

ansvarig utses av byggherren. För

fieringen och efter förslag av bygg-

skilda delar av ett projekt kan olika

herren besluta om en annan

kvalitetsansvariga utses. En av dem

arbetsansvarig.

 

 

 

skall samordna

deras

uppgifter.

 

Om en arbetsansvarig har visat

Byggherren skall underrätta bygg-

sig vara olämplig för uppgiften, får

nadsnämnden om vem som är

certifieringsorganet för viss tid dra

kvalitetsansvarig.

 

 

in certifieringen.

 

 

 

En

kvalitetsansvarig

skall

se

 

En arbetsansvarig som lämnar

till att kontrollplaner som avses i

sitt uppdrag ska meddela detta till

9 § och rivningsplaner som avses i

byggnadsnämnden.

 

 

 

4 § följs samt att kontroller som

 

 

 

 

 

 

avses i 8 § första stycket 2 utförs.

 

 

 

 

 

 

Han skall vara närvarande vid

 

 

 

 

 

 

byggsamråd enligt 7 § samt vid be-

 

 

 

 

 

 

siktningar och andra kontroller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

Till kvalitetsansvarig får utses

 

Sådana

särskilt

sakkunniga

endast den som har fått godkänn-

som anges i 5 § andra stycket ska

ande

(riksbehörighet)

av

ett

ha

den kunskap och

erfarenhet

organ som har ackrediterats för

som behövs för uppgiften. Kun-

detta ändamål enligt 14 § lagen

skapen och erfarenheten ska styr-

(1992:1119) om teknisk kontroll

kas genom att den särskilt sak-

eller den som byggnadsnämnden

kunnige

 

 

 

 

godkänt för visst arbete.

 

 

 

1. är certifierad

för

uppgiften

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68

Författningsförslag

av ett organ som ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, om förutsättningar finns för detta, eller

2. uppfyller de föreskrifter om krav på kunskap och erfarenhet som har meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En certifiering ska vara tids- begränsad och avse visst slag av arbete. Om en särskilt sakkunnig, som är certifierad, visat sig vara olämplig för uppgiften, får certi- fieringsorganet för viss tid dra in certifieringen.

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

Om byggnadsnämnden finner

Byggnadsnämndens tillsyn ska

att den

kvalitetsansvarige

har

normalt omfatta minst ett till-

åsidosatt

sina skyldigheter,

får

synsbesök

byggarbetsplatsen.

nämnden besluta att en annan

Över tillsynsbesök ska föras an-

kvalitetsansvarig

skall

utses.

teckningar, som ska delges bygg-

Nämnden skall, i de fall den

herren, den kontrollansvarige och

kvalitetsansvarige

har riksbehörig-

den arbetsansvarige.

 

 

het, anmäla sitt beslut till det

Av 11 kap. 5 § 4 framgår att

organ som meddelat riksbehörig-

byggnadsnämnden får ta ut en av-

heten.

 

 

 

gift för de tillsynsbesök på byggar-

 

 

 

 

betsplatsen som har beslutats i kon-

 

 

 

 

trollplanen.

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan

ett

slutbesked

utfärdas

 

 

 

 

enligt

17 § ska ett slutsamråd

 

 

 

 

genomföras, om det inte är uppen-

 

 

 

 

bart obehövligt. Vid

slutsamrådet

 

 

 

 

ska byggherren, kontrollansvariga

 

 

 

 

och arbetsansvariga delta. Andra

 

 

 

 

som nämnden anser bör delta ska

 

 

 

 

kallas.

Slutsamråd

ska

normalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Författningsförslag

SOU 2008:68

hållas på byggarbetsplatsen. Vid slutsamrådet ska göras en genom- gång av

1. kontrollplanens genomför- ande,

2. eventuella avvikelser från denna lag eller lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., eller något be- slut eller någon föreskrift som med- delats med stöd av dessa lagar

3. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumenta- tion över besök på byggarbets- platsen och annan dokumentation över arbetets utförande,

4. behov av viss kompletter- ande kontroll av en särskilt sak- kunnig,

5. förutsättningar för att lämna slutbesked, och

6. villkor för att ta byggnads- verket i bruk.

Över slutsamrådet ska föras protokoll.

72

SOU 2008:68

Författningsförslag

17 §

När byggherren har uppfyllt

1.villkoren i bygglovet,

2.föreskrifterna i byggstart- beskedet samt

3.åtagandena enligt kontroll- planen,

och byggnadsnämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 10 kap., ska nämnden utfärda ett slutbesked. Detta kan innehålla anmärkningar eller villkor avse- ende mindre allvarliga brister.

Ett provisoriskt slutbesked får lämnas, när vissa kontroller måste utföras i ett senare skede.

Förfarandet efter rivningslov

18§

Material, som kan ge skador

på människors hälsa eller miljön ska vid rivning tas om hand på ett betryggande sätt. Farligt avfall ska hanteras enligt miljöbalken. Om det finns ohyra, virkesför- störande insekter eller svampar i en byggnadsdel som ska rivas, får dessa inte finnas kvar.

19 §

I samband med att ett riv- ningslov prövas eller så snart som möjligt efter det att ett rivningslov har getts, ska byggnadsnämnden kalla till ett tekniskt samråd, om inte nämnden har funnit att ett sådant samråd är obehövligt.

Inför samrådet ska byggherren till byggnadsnämnden lämna in en rivningsplan som redovisar

73

Författningsförslag SOU 2008:68

1.

en

inventering av före-

komsten av farligt avfall,

2.

hur

rivningsmaterialet

kommer att hanteras, och

3. hur kravet på säkerhet vid rivningsarbetet ska tillgodoses.

En sådan rivningsplan ska också lämnas in till byggnads- nämnden, om det i samband med ändringar av ett byggnadsverk som

anges i 8 kap. 1 §

första stycket

3 b–i uppkommer

rivningsmate-

rial, som kan befaras innehålla far- ligt avfall enligt miljöbalken.

Byggnadsnämnden får i en- skilda fall besluta att en riv- ningsplan inte behöver ges in.

20 §

Vid rivning ska det tekniska samrådet behandla

1. hur inventeringen av farligt avfall har utförts,

2. hur farligt avfall och övrigt avfall ska tas om hand,

3. vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas vid rivnings- arbetet, och

4. vilka verifikationer som byggherren eller den kontrollan- svarige ska lämna till byggnads- nämnden.

Över det tekniska samrådet ska föras protokoll.

20 a §

Beslut om rivningsplan ska innehålla besked om redovisade åt- gärder kan godtas när det gäller

1. inventeringen av farligt av- fall,

74

SOU 2008:68

Författningsförslag

2.omhändertagande av farligt avfall och övrigt avfall,

3.föreslagna säkerhetsåt- gärder i samband med rivnings- arbetet, och

4.eventuella krav på särskilt sakkunnig.

21§

Enligt 10 § krävs en kontrol-

lansvarig även för sådana åtgär- der som ska följa en rivningsplan. För denne ska gälla bestäm- melserna i 10 a och 11 §§.

En kontrollansvarig för riv- ningsarbeten ska

1.biträda byggherren med att upprätta ett förslag till rivnings- plan,

2.biträda vid inventeringen av farligt avfall och övrigt avfall,

3.yttra sig över föreslagna säkerhetsåtgärder vid rivningsar- betet,

4.se till att rivningsplanen följs och i övrigt vara byggherren be- hjälplig i frågor som är av betydelse för kontrollen,

5.närvara vid tekniska sam- råd, kommunens tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och i övrigt vid behov på arbetsplatsen, och

6.se till att intyg och andra verifikationer sombehövsförslutbeskedtas fram.

22 §

I de fall en rivningsplan ska finnas, får rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har beslutat om rivningsplanen.

75

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller mark- lov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden ges i efterhand.
Byggnadsnämnden ska ta upp frågan om påföljd eller in- gripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna i denna lag eller av bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egen- skapskrav på byggnadsverk, m. m. eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Författningsförslag

SOU 2008:68

23 §

När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt beslutet om riv- ningsplanen, ska byggnadsnämnd- en lämna ett slutbesked.

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m.m. Inledande bestämmelser

1 § Byggnadsnämnden skall ta

upp frågan om påföljd eller in- gripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon före- skrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller mark- lov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efter- hand.

Förbud mot att fortsätta byggnadsarbeten m.m.

 

3 §

 

Byggnadsnämnden får för-

Byggnadsnämnden får

för-

bjuda att ett visst byggnads-,

bjuda att ett visst byggnads-,

rivnings- eller markarbete eller

rivnings- eller markarbete eller

en viss åtgärd fortsätts, om det

en viss åtgärd fortsätts, om det

är uppenbart att arbetet eller

är uppenbart att arbetet eller

åtgärden strider mot denna lag

åtgärden strider mot denna lag

eller mot någon föreskrift eller

eller mot lagen (1994:847)

om

76

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

något beslut som har meddelats

tekniska

egenskapskrav

med stöd av lagen. Byggnads-

byggnadsverk, m. m. eller mot

nämnden får också, om nämnden

någon föreskrift eller något be-

finner att byggherren inte följer

slut som har meddelats med

någon väsentlig del av en kon-

stöd av dessa lagar. Byggnads-

trollplan, förbjuda att ett bygg-

nämnden får också, om nämn-

nadsarbete

fortsätts

innan

de

den finner att byggherren inte

uppkomna bristerna avhjälpts.

 

följer någon väsentlig del av en

 

 

 

 

 

 

kontrollplan eller rivningsplan,

 

 

 

 

 

 

förbjuda att ett byggnadsarbete

 

 

 

 

 

 

eller

rivningsarbete

fortsätts

 

 

 

 

 

 

innan

de

uppkomna

bristerna

 

 

 

 

 

 

avhjälpts.

 

 

 

 

Är det uppenbart att ett

Är det uppenbart att ett

arbete eller en åtgärd som avses i

arbete eller en åtgärd som avses i

första

stycket

äventyrar

en

första

stycket

äventyrar

en

byggnads hållfasthet eller med-

byggnads hållfasthet eller med-

för fara för människors liv eller

för fara för människors liv eller

hälsa,

skall

nämnden

förbjuda

hälsa, ska nämnden förbjuda att

att arbetet eller åtgärden fort-

arbetet

eller åtgärden

fortsätts,

sätts, även om de förutsättningar

även om de förutsättningar som

som anges i första stycket inte

anges i första stycket inte

föreligger.

 

 

 

 

föreligger.

 

 

 

 

Om byggnadsnämnden finner

 

 

 

 

 

 

att byggherren i något väsentligt

 

 

 

 

 

 

avseende avviker från en riv-

 

 

 

 

 

 

ningsplan, får nämnden förbjuda

 

 

 

 

 

 

att rivningen fortsätts till dess att

 

 

 

 

 

 

byggherren visar att det finns för-

 

 

 

 

 

 

utsättningar för att planen kom-

 

 

 

 

 

 

mer att följas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbud enligt denna paragraf

Förbud enligt denna paragraf

får förenas med vite.

 

 

får förenas med vite.

 

 

Beslut enligt

denna paragraf

Beslut

enligt

denna

paragraf

gäller omedelbart.

 

 

 

gäller omedelbart.

 

 

 

Avgifter

 

 

 

 

Byggsanktionsavgift

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

Om någon utan lov utför en

Om någon utan lov utför en

åtgärd som kräver bygglov, riv-

åtgärd som kräver bygglov, riv-

ningslov eller marklov, skall

en

ningslov eller marklov, ska bygg-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Författningsförslag

SOU 2008:68

byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften skall bestäm- mas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugon- dels prisbasbelopp. När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra mätningstek- niska åtgärder.

Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges.

nadsnämnden besluta att ta ut en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgift ska tas ut även när någon utför arbete

1.utan att byggstartbesked enligt 9 kap. 7 § har lämnats, eller

2.i strid mot något beslut som har meddelats med stöd av denna lag eller lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på bygg- nadsverk m.m.

 

5 §

Byggnadsavgift skall inte

tas

Byggsanktionsavgiftens storlek

ut, om rättelse sker innan frågan

ska framgå av regeringens före-

om påföljd eller ingripande enligt

skrifter. Byggsanktionsavgiften ska

detta kapitel tas upp till överlägg-

högst uppgå till 50 prisbasbelopp.

ning vid sammanträde med bygg-

När avgiftens storlek bestäms,

nadsnämnden. Byggnadsavgift

ska hänsyn tas till överträdelsens

skall inte heller tas ut, om åtgärden

allvar och betydelsen av den

avser rivning av en byggnad och

bestämmelse som överträdelsen av-

rivningen har företagits

 

ser.

1. med stöd av lag eller annan

 

författning eller annars varit nöd-

 

vändig för att avvärja eller

 

begränsa omfattande skada

 

78

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

annan egendom eller

2. därför att byggnaden till

 

 

 

 

 

 

väsentlig del hade skadats genom

 

 

 

 

 

 

eldsvåda eller någon annan lik-

 

 

 

 

 

 

nande händelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

En särskild avgift skall tas ut

Byggsanktionsavgiften

ska

tas

om det i andra fall än som avses i

ut även om överträdelsen inte har

4 § första stycket sker en över-

skett uppsåtligen eller av oakt-

trädelse genom att

samhet.

Byggsanktionsavgiften

1. arbete utförs utan att det

ska dock inte tas ut, om det är

finns

någon

kvalitetsansvarig

oskäligt.

Vid

prövningen

av

enligt 9 kap. 13 §,

denna fråga ska särskilt beaktas

 

2. någon underlåter att göra

1.

om överträdelsen har berott

bygganmälan eller rivningsan-

på en omständighet som den av-

mälan när en sådan anmälan

giftsskyldige varken har

kunnat

skall göras, eller

 

förutse eller borde ha förutsett och

3. arbete utförs i strid mot

inte heller kunnat påverka, och

 

något beslut som byggnadsnäm-

2.

vad den avgiftsskyldige har

nden har meddelat enligt denna

gjort för att undvika att över-

lag.

 

 

trädelsen skulle inträffa.

 

 

Den särskilda avgiften skall

 

 

 

 

 

 

bestämmas till minst ett tjugon-

 

 

 

 

 

 

dels prisbasbelopp och högst ett

 

 

 

 

 

 

halvt prisbasbelopp. Om över-

 

 

 

 

 

 

trädelsen är ringa, behöver någon

 

 

 

 

 

 

avgift inte tas ut. Lag (2007:1303).

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

I sådana fall som avses i 4 §

Byggsanktionsavgift ska inte tas

första stycket skall förutom bygg-

ut, om rättelse sker innan frågan

nadsavgift även

tilläggsavgift tas

om påföljd eller ingripande enligt

ut, om åtgärden innebär att

detta kapitel tas upp till

1.

en byggnad uppförs,

överläggning

vid sammanträde

2.

en tillbyggnad görs,

med

byggnadsnämnden.

Bygg-

3. en byggnad helt eller till

sanktionsavgift ska inte heller tas

viss del tas i anspråk eller inreds

ut, om åtgärden avser rivning av

för ett väsentligen annat ändamål

en byggnad och rivningen har

än det för vilket byggnaden eller

företagits

 

 

 

 

byggnadsdelen senast har använts

1.

med stöd av lag eller annan

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Författningsförslag SOU 2008:68

eller för vilket bygglov har

författning eller annars varit nöd-

lämnats eller

 

 

vändig för att undanröja risk för

4.

en byggnad rivs.

 

människors liv eller hälsa eller för

Tilläggsavgift skall inte tas ut i

att avvärja eller begränsa omfatt-

de fall som anges i 5 §. Tilläggs-

ande skada på annan egendom,

avgift skall inte heller tas ut, om

eller

 

 

 

 

den olovliga åtgärden omfattar ett

2. därför att byggnaden till

utrymme

vars bruttoarea

inte

väsentlig del hade skadats genom

överstiger tio kvadratmeter.

 

eldsvåda eller någon annan lik-

Tilläggsavgiften

skall tas

ut

nande händelse.

 

 

 

med ett belopp som motsvarar 500

Om ett vitesföreläggande eller

kronor för varje

kvadratmeter

vitesförbud

har

överträtts,

får

bruttoarea som åtgärden har om-

byggsanktionsavgift inte

beslutas

fattat. När

bruttoarean beräknas

för den gärning som omfattas av

skall dock tio kvadratmeter från-

föreläggandet eller förbudet

 

räknas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften får bestämmas till ett

 

 

 

 

 

lägre belopp än som följer av

 

 

 

 

 

tredje stycket eller helt efterges,

 

 

 

 

 

om föreläggande om rättelse har

 

 

 

 

 

meddelats enligt 14 §, om rättelse

 

 

 

 

 

har

skett

genom

handräckning

 

 

 

 

 

eller på annat sätt eller om det

 

 

 

 

 

annars finns särskilda skäl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

Frågor

om byggnadsavgift

och

Byggsanktionsavgiften

ska

tas

särskild avgift prövas av byggnads-

ut av

 

 

 

 

nämnden.

 

 

 

1. den som när överträdelsen

Frågor

om

tilläggsavgift

begicks var ägare av den fastighet

prövas av allmän förvaltnings-

eller det byggnadsverk som den

domstol på talan av byggnads-

olovliga åtgärden avsåg,

 

 

nämnden.

 

 

 

2. den

som

begick

över-

Prövningstillstånd krävs

vid

trädelsen,

 

 

 

 

överklagande till kammarrätten.

3. den som har beretts vin-

 

 

 

 

 

ning genom överträdelsen.

 

 

 

 

 

 

Om två eller flera är skyldiga

 

 

 

 

 

att betala byggsanktionsavgift, är

 

 

 

 

 

de solidariskt

ansvariga

för

 

 

 

 

 

avgiften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan byggnadsnämnden

be-

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

 

slutar om byggsanktionsavgift, ska

 

 

den eller de som anspråket riktas

 

 

mot ges tillfälle att yttra sig.

 

 

Byggsanktionsavgiften ska till-

 

 

falla kommunen

 

9 §

Byggnadsavgiften skall

tas ut

Byggsanktionsavgiften ska be-

av den som när överträdelsen be-

talas till byggnadsnämnden inom

gicks var ägare av den fastighet,

två månader från det att beslutet

byggnad eller anläggning som den

eller domen vann laga kraft. En

olovliga åtgärden avsåg. Den sär-

upplysning om detta ska tas in i

skilda avgiften skall tas ut av den

beslutet. Om byggsanktions-

som begick överträdelsen.

 

avgiften inte betalas inom den

Tilläggsavgiften skall tas ut av

angivna tiden, ska dröjsmålsav-

1. den som när överträdelsen

gift tas ut enligt lagen (1997:484)

begicks var ägare av den byggnad

om dröjsmålsavgift.

som den olovliga åtgärden avsåg,

Ett beslut om byggsanktions-

2. den som begick

över-

avgift får, efter sista betalnings-

trädelsen,

 

dagen, verkställas enligt utsök-

3. den i vars ställe denne var,

ningsbalken.

4. den som har beretts vin-

 

ning genom överträdelsen.

 

 

10 §

Var två eller flera ägare av den Upphävs. fastighet, byggnad eller anläggning

som den olovliga åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för bygg- nadsavgift och tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare.

11 §

Om det finns särskilda skäl, Upphävs får länsstyrelsen nedsätta eller helt

efterge byggnadsavgift eller sär- skild avgift som byggnadsnämn- den har beslutat. Frågor om ned- sättning eller eftergift prövas efter besvär enligt 13 kap. 2 § över

81

Byggnadsnämnden får med- dela föreläggande att inom viss tid göra rättelse när någon
1. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov, riv- ningslov eller marklov,
2. i annat fall än som avses i 1 har vidtagit en åtgärd som strider mot denna lag, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m. eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.
Föreläggande ska riktas mot ägaren av den fastighet eller det byggnadsverk som frågan gäller. Föreläggande enligt första stycket 2 ska, under förutsättning att ägaren har medgett det, i stället rik- tas mot
1. den som har anlitats för att utföra arbetet i de fall som anges i 9 kap. 1 § andra stycket, och
2. den som har levererat de förtillverkade byggelementen i de fall som anges i 9 kap. 1 § tredje stycket.
Om bygglov, rivningslov eller marklov ges efter det att före- läggande har meddelats, upphör föreläggandet att gälla.

Författningsförslag

SOU 2008:68

nämndens beslut.

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m.m.

12 §

Kronofogdemyndigheten får meddela särskild handräckning så att rättelse sker när någon

1. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov, riv- ningslov eller marklov,

2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov, rivningslov eller marklov, om lovet har ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

3. i annat fall än som avses i

1 har vidtagit en åtgärd som strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen,

4. har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom enligt 15 §, 16 § första stycket eller 17 §.

13 §

Ansökningar om handräckning Upphävs. får göras av byggnadsnämnden.

Bestämmelser om sådan handräck-

82

SOU 2008:68

Författningsförslag

ning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och hand- räckning.

14 §

I de fall som avses i 12 § 1–3 Upphävs får byggnadsnämnden, i stället för

att ansöka om handräckning, före- lägga ägaren av den fastighet, bygg- nad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rätt- else. Följs inte föreläggandet, får byggnadsnämnden begära hand- räckning.

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts utan bygglov, där sådant krävs, får byggnadsnämnden i före- läggandet förbjuda att åtgärden åter utförs.

Beviljas bygglov, rivningslov eller marklov efter det att före- läggande har meddelats, upphör föreläggandet att gälla.

 

 

 

15 §

 

 

Om någon

underlåter att

Även när någon underlåter

utföra arbete eller vidta någon

att utföra arbete eller vidta en

annan åtgärd som åligger honom

åtgärd som följer av denna lag

enligt denna lag eller enligt någon

eller lagen (1994:847) om tek-

föreskrift eller något beslut som

niska egenskapskrav på byggnads-

har meddelats med stöd av lagen,

verk, m. m. eller enligt någon före-

får byggnadsnämnden förelägga

skrift eller något beslut som har

honom att inom en viss tid vidta

meddelats med stöd av någon av

åtgärden.

 

 

dessa lagar, får byggnadsnämnden

 

 

 

meddela föreläggande att

inom

 

 

 

en viss tid vidta åtgärden.

 

 

 

18 §

 

 

Föreläggande

enligt

14 §

Föreläggande

enligt

12 §,

första stycket, 15 §, 16 §

första

15 §, 16 § första

stycket

eller

 

 

 

 

 

83

Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda slutbesked, ska byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden får an- vändas, innan bristerna har av- hjälpts. Ett sådant beslut får för- enas med vite.

Författningsförslag

SOU 2008:68

stycket eller 17 § får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens för- sorg på den försumliges bekost- nad. Förbud enligt 14 § andra stycket och 16 § andra stycket får förenas med vite.

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom byggnadsnämnd- ens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat, besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår.

I beslut om föreläggande en- ligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får förord- nas att beslutet skall gälla omedel- bart.

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut enligt andra stycket skall kunna genomföras.

17 § får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom bygg- nadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad. Även förbud enligt 16 § andra stycket får förenas med vite.

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom byggnadsnämnd- ens försorg, ska nämnden, om det inte finns skäl till annat, besluta att åtgärden ska utföras och hur det ska ske. Därvid ska nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår.

I beslut om föreläggande en- ligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får förord- nas att beslutet ska gälla omedel- bart.

Kronofogdemyndigheten ska lämna det biträde som behövs för att beslut enligt andra stycket ska kunna genomföras.

18 a §

Om byggnadsnämnden enligt 9 kap. 10 § beslutar att en bygg- nad eller en del av en byggnad inte skall få användas innan bristerna avhjälpts, får byggnads- nämnden förena sitt beslut med vite.

84

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

Har en åtgärd som kräver

Har en åtgärd som kräver

bygglov, rivningslov eller marklov

bygglov, rivningslov eller marklov

vidtagits utan sådant lov men

vidtagits utan att sådant lov har

framstår det som sannolikt att lov

getts, men framstår det som

kan meddelas till åtgärden, skall

sannolikt att lov kan ges till

byggnadsnämnden, innan hand-

åtgärden, ska byggnadsnämnden,

räckning begärs eller förelägg-

innan föreläggande meddelas, be-

ande meddelas,

bereda ägaren

reda ägaren tillfälle att inom viss

tillfälle att inom viss tid ansöka

tid ansöka om lov.

 

 

om lov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ansökan inte inkommer

Om ansökan inte lämnas in

inom föreskriven tid, får bygg-

inom föreskriven tid, får bygg-

nadsnämnden trots detta pröva

nadsnämnden trots detta pröva

frågan om lov till åtgärden.

frågan om lov till åtgärden.

Nämnden får därvid på ägarens

Nämnden får därvid på ägarens

bekostnad

låta

upprätta

de

bekostnad

låta

upprätta

de

ritningar och beskrivningar samt

ritningar och beskrivningar samt

företa de åtgärder i övrigt som

företa de åtgärder i övrigt som

är nödvändiga för prövningen av

är nödvändiga för prövningen av

ärendet.

 

 

 

ärendet.

 

 

 

 

 

Verkan av föreläggande i vissa fall m.m.

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

Har ett

föreläggande enligt

Har

ett

föreläggande enligt

14 § första stycket, 15 §, 16 § för-

12 §,

15 §,

16 §

första stycket

sta stycket eller 17 § eller ett

eller 17 § eller ett förbud enligt

förbud enligt 14 § andra stycket

16 §

andra

stycket

meddelats

eller 16 § andra stycket medde-

någon i egenskap av ägare till en

lats någon i egenskap av ägare

viss fastighet och övergår ägan-

till en viss fastighet och övergår

derätten till fastigheten till ny

äganderätten till

fastigheten

till

ägare,

gäller

föreläggandet

eller

ny ägare,

gäller

föreläggandet

förbudet i stället mot denne.

eller förbudet i stället mot

Har

i

föreläggandet

eller

denne. Har i föreläggandet eller

förbudet utsatts

löpande

vite

förbudet utsatts

löpande

vite

enligt 4 § lagen (1985:206) om

enligt 4 § lagen (1985:206) om

viten och har fastigheten över-

viten och har fastigheten över-

låtits genom köp, byte eller

låtits genom köp, byte eller

gåva, gäller vitet mot den nye

gåva, gäller vitet mot den nye

ägaren

räknat från

tidpunkten

ägaren räknat från tidpunkten

för

 

äganderättsövergången,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Författningsförslag

SOU 2008:68

för

äganderättsövergången,

under förutsättning att anteck-

under förutsättning att anteck-

ning

om

vitesföreläggandet

ning

om

vitesföreläggandet

dessförinnan gjorts enligt 22 §.

dessförinnan gjorts enligt 22 §.

Löpande vite som avser viss

Löpande vite som avser viss

period får endast tas ut av den

period får endast tas ut av den

som var ägare vid periodens

som var ägare vid periodens

början. Annat vite gäller inte

början. Annat vite gäller inte

mot den nye ägaren, men bygg-

mot den nye ägaren, men bygg-

nadsnämnden får sätta ut vite

nadsnämnden får sätta ut vite

för denne.

 

 

för denne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket gäller även när

Första stycket gäller även när

ett föreläggande eller förbud har

ett föreläggande eller förbud har

meddelats någon i egenskap av

meddelats någon i egenskap av

tomträttshavare

eller

eljest

som

tomträttshavare

eller annars

ägare av en byggnad på mark

som ägare av en byggnad på

som tillhör någon annan. Vad

mark som tillhör någon annan.

som sägs om löpande vite gäller

Vad som sägs om löpande vite

dock endast i fråga om före-

gäller dock endast i fråga om

läggande eller förbud som har

föreläggande

eller

förbud som

meddelats någon i egenskap av

har meddelats någon i egenskap

tomträttshavare.

 

 

 

 

av tomträttshavare.

I ärenden

om

föreläggande

I ärenden

om

föreläggande

eller förbud som anges i första

eller förbud som anges i första

eller

andra

 

stycket

skall

eller andra stycket ska bestäm-

bestämmelserna

i

 

rättegångs-

melserna i rättegångsbalken om

balken om verkan av att tviste-

verkan

av att tvisteföremålet

föremålet överlåts och om tredje

överlåts och om tredje mans

mans

deltagande

i

rättegång

deltagande i rättegång tillämpas.

tillämpas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

Gör

inte

byggnadsnämnden

Upphävs.

 

 

anmälan i de fall

som avses i

 

 

 

 

23 §,

skall

länsstyrelsen

göra

 

 

 

 

sådan anmälan, om någon vars

 

 

 

 

rätt berörs ansöker om det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

 

Byggnadsavgifter och särskilda

Följs inte ett föreläggande i de

avgifter

tillfaller

kommunen.

fall som avses i 12 § 13 får kro-

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

Tilläggsavgifter tillfaller staten.

nofogdemyndigheten

begäran

 

 

 

av

byggnadsnämnden

meddela

 

 

 

särskild handräckning så att rät-

 

 

 

telse sker. Detsamma gäller när

 

 

 

någon har underlåtit att utföra

 

 

 

arbete eller vidta en åtgärd som

 

 

 

har förelagts honom enligt 15 §,

 

 

 

16 § första stycket eller 17 §.

 

 

 

 

Bestämmelser

om

sådan

 

 

 

handräckning

finns

i

lagen

 

 

 

(1990:746)

om

betalningsföre-

 

 

 

läggande och handräckning.

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

 

Har frågan om påföljd för en

Har frågan om påföljd för en

överträdelse som avses i 4 § för-

överträdelse som avses i 4 § för-

sta stycket inte tagits upp till

sta stycket inte tagits upp till

överläggning vid sammanträde

överläggning

vid sammanträde

med

byggnadsnämnden

inom

med

byggnadsnämnden

inom

tio år från det att överträdelsen

tio år från det att överträdelsen

begicks, får byggnadsavgift eller

begicks, får någon byggsank-

tilläggsavgift inte tas ut. Detta

tionsavgift inte tas ut.

 

 

gäller också i fråga om särskild

 

 

 

 

 

 

 

avgift. Därvid skall dock i stället

 

 

 

 

 

 

 

för tio år gälla en tid av tre år.

Sedan tio år har förflutit från

Sedan tio år har förflutit från

det att en åtgärd som avses i

det att en åtgärd som avses i

12 § 1–3 vidtogs, får byggnads-

12 §

vidtogs,

får

byggnads-

nämnden inte ansöka om hand-

nämnden inte besluta om före-

räckning eller besluta om före-

läggande enligt 12 § eller ansöka

läggande enligt 14 § första stycket.

om

handräckning.

Detta

ska

Detta skall dock inte tillämpas

dock inte tillämpas när någon

när någon utan lov enligt 8 kap.

utan lov enligt 8 kap. 1 § första

1 § första stycket 3 har tagit i

stycket 3a har tagit i anspråk

anspråk eller inrett en bostads-

eller

inrett en

bostadslägenhet

lägenhet för väsentligen

annat

för väsentligen annat ändamål än

ändamål än bostadsändamål.

bostadsändamål.

 

 

 

 

 

28 §

 

 

 

 

 

 

Beslut eller domar varigenom

Upphävs.

 

 

 

 

 

någon

påförs avgift enligt

detta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Författningsförslag

SOU 2008:68

kapitel skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall beta- las till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet eller domen vann laga kraft. En upp- lysning om detta skall tas in i beslutet eller domen.

29 §

Om avgiften inte betalas inom Upphävs den tid som anges i 28 §, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen

(1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjs- målsavgiften skall lämnas för indrivning. Regeringen får före- skriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verk- ställighet enligt utsökningsbalken ske.

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran.

11 kap Byggnadsnämnden

 

 

1 §

 

Utöver de uppgifter bygg-

Utöver de uppgifter bygg-

nadsnämnden har enligt

övriga

nadsnämnden har enligt

övriga

föreskrifter i denna lag skall

föreskrifter i denna lag ska

nämnden

 

nämnden

 

1. verka för en god bygg-

1. verka för en god bygg-

nadskultur samt en god och

nadskultur samt en god och

estetiskt tilltalande stads- och

estetiskt tilltalande stads- och

landskapsmiljö,

 

landskapsmiljö,

 

2. uppmärksamt följa den

2. uppmärksamt följa den

allmänna utvecklingen

inom

allmänna utvecklingen

inom

88

 

 

 

Byggnadsnämnden ska till sitt biträde ha tillgång till minst en person med arkitektutbildning och minst en person med bygg- teknisk utbildning på högskole- nivå eller motsvarande kompe- tens och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt.

SOU 2008:68

Författningsförslag

kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om plan- läggning, byggande och fastig- hetsbildning,

3.samarbeta med myndig- heter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verk- samhet,

4.lämna råd och upplys- ningar i frågor som rör nämn- dens verksamhet,

5.övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.

kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om plan- läggning, byggande och fastig- hetsbildning,

3.samarbeta med myndig- heter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verk- samhet,

4.lämna råd och upplys- ningar i frågor som rör nämn- dens verksamhet,

Byggnadsnämnden ska ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.

4 § Byggnadsnämnden skall till

sitt biträde ha minst en person med arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

5 §

Byggnadsnämnden får ta ut

Byggnadsnämnden får ta ut

avgift i ärenden angående lov och

en avgift för

 

89

Författningsförslag

SOU 2008:68

förhandsbesked

och

i

ärenden

1. beslut om planbesked,

 

som föranleds av en bygganmälan

2. beslut om lov och för-

eller

rivningsanmälan

 

enligt

handsbesked,

 

 

 

 

9 kap. 2 § samt i andra ärenden

3. församråd, tekniska samråd

som föranleder

 

upprättande av

och slutsamråd,

 

 

 

 

nybyggnadskarta,

ritningsgransk-

4. tillsynsbesök på byggarbets-

ning, besiktning, framställning av

platsen i den omfattning som har

arkivbeständiga

handlingar

eller

beslutats i kontrollplanen,

 

 

andra tids- eller kostnads-

5. upprättande

av

nybygg-

krävande åtgärder.

 

 

 

nadskarta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. framställning

av

arkiv-

 

 

 

 

 

 

 

 

beständiga handlingar, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. andra tids- eller kostnads-

 

 

 

 

 

 

 

 

krävande åtgärder.

 

 

 

Byggnadsnämnden får

dess-

Om

byggnadsnämnden

ger

utom, efter det att bygganmälan

bygglov för nybyggnad, tillbygg-

som avser åtgärder som anges i

nad eller ändring av ett bygg-

9 kap. 2 § första stycket 1 eller 2

nadsverk,

får byggnadsnämnden

inkommit

avseende

uppförande,

dessutom ta ut en planavgift för

tillbyggnad

eller

 

annan

ändring

att täcka

programkostnader

och

av en byggnad eller annan

kostnader för andra åtgärder som

anläggning, ta ut en planavgift

behövs för att enligt denna lag

för att täcka kostnaderna för

upprätta eller ändra detaljplaner,

sådana åtgärder som erfordras för

områdesbestämmelser och

fas-

att enligt denna lag upprätta

tighetsplaner. Planavgift

får

tas

eller ändra detaljplaner, områ-

ut endast om

fastighetsägaren

desbestämmelser

och

fastig-

har nytta av planen eller

hetsplaner. Planavgift får tas ut

bestämmelserna.

 

 

 

endast

om

fastighetsägaren har

 

 

 

 

 

 

nytta av planen eller bestämmel-

 

 

 

 

 

 

serna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifterna får tas ut med

Avgifterna får tas ut med

högst det belopp som motsvarar

högst det belopp som motsvarar

kommunens

 

genomsnittliga

kommunens

genomsnittliga

kostnad för åtgärderna. Grun-

kostnad för åtgärderna. Grun-

derna för beräkning av avgif-

derna för beräkning av avgif-

terna skall anges i en taxa som

terna ska anges i en taxa som

beslutas av kommunfullmäktige.

beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna tas ut av sökan-

Avgifterna tas ut av sökan-

den och får tas ut i förskott.

den och får tas ut i förskott.

 

90

7. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges
91

SOU 2008:68 Författningsförslag

13 kap Överklagande

1 §

Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunal-

lagen (1991:900), nämligen

 

 

 

 

 

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,

 

2. kommunfullmäktiges

 

2. kommunfullmäktiges

 

beslut om uppdrag åt en kom-

beslut om uppdrag åt en kom-

munal nämnd att anta, ändra

munal nämnd att anta, ändra

eller upphäva

detaljplaner

och

eller upphäva

detaljplaner

och

områdesbestämmelser eller

att

områdesbestämmelser eller

att

fatta beslut om skyldighet för

fatta beslut om planbesked,

fastighetsägare att betala kost-

skyldighet

för

fastighetsägare

nader för gator och andra all-

att betala kostnader för gator

männa platser eller att fatta

och andra allmänna platser eller

beslut om villkoren för sådan

att fatta beslut om villkoren för

betalning,

 

 

 

sådan betalning,

 

3. kommunfullmäktiges

och

3. kommunfullmäktiges

och

kommunala nämnders beslut att

kommunala nämnders beslut om

inte anta, ändra eller upphäva en

planbesked,

 

 

 

detaljplan,

områdesbestämmelser

 

 

 

 

eller en fastighetsplan,

 

 

 

 

 

4. kommunfullmäktiges

och

4. kommunfullmäktiges

och

kommunala nämnders beslut om

kommunala nämnders beslut att

grunderna

för

skyldighet

att

inte anta, ändra eller upphäva en

betala kostnader för gator och

detaljplan,

områdesbestämmelser

andra allmänna platser och om

eller en fastighetsplan,

 

generella villkor för sådan betal-

 

 

 

 

ning,

 

 

 

 

 

 

 

5. kommunfullmäktiges beslut

5. kommunfullmäktiges

och

om taxa i ärenden hos byggnads-

kommunala nämnders beslut om

nämnden samt

 

 

grunderna

för

skyldighet

att

 

 

 

 

betala kostnader för gator och

 

 

 

 

andra allmänna platser och om

 

 

 

 

generella villkor för sådan betal-

 

 

 

 

ning,

 

 

 

6. kommunalförbunds

eller

6. kommunfullmäktiges beslut

regionplaneförbunds fullmäktiges

om taxa i ärenden hos byggnads-

beslut om regionplan.

 

nämnden samt

 

 

2. behovet av tekniskt samråd och slutsamråd. och
3. behovet av kontrollansva- rig, arbetsansvarig och särskilt sakkunnig.

Författningsförslag

SOU 2008:68

Andra beslut rörande gatu- kostnader än de som anges i för- sta stycket 4 får ej överklagas. Att tvister rörande gatukostna- der prövas av fastighetsdomstol framgår av 15 kap. 8 §.

beslut om regionplan.

Andra beslut rörande gatu- kostnader än de som anges i för- sta stycket 4 får inte överklagas. Att tvister rörande gatukostna- der prövas av fastighetsdomstol framgår av 15 kap. 8 §.

1 a §

Byggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift enligt 10 kap. 4 § får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol.

2 §

 

Andra beslut enligt denna lag

Andra beslut enligt denna lag

av kommunfullmäktige och

av kommunfullmäktige

och

kommunala nämnder än de som

kommunala nämnder än de som

anges i 1 § får överklagas hos

anges i 1 och 1 a §§ får

över-

länsstyrelsen.

klagas hos länsstyrelsen.

 

Sådana beslut får dock inte överklagas till den del de avser

1. frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdes- bestämmelser eller förhandsbesked

2. behovet av byggsamråd.

3 §

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 2 § finns i 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett

Tiden för överklagande av ett

beslut att anta, ändra eller upp-

beslut att anta, ändra eller upp-

häva en detaljplan, områdes-

häva en detaljplan, områdes-

bestämmelser eller en fastighets-

bestämmelser eller en fastighets-

plan räknas dock från den dag då

plan liksom beslut varigenom ett

justeringen av

protokollet

med

ärende om lov eller förhands-

beslutet har

tillkännagetts

besked avgörs räknas dock från

kommunens anslagstavla. När ett

den dag då beslutet meddelas

sådant beslut har fattats av kom-

genom att hållas tillgängligt på

92

 

 

 

SOU 2008:68

Författningsförslag

munfullmäktige, skall vad som kommunens webbplats. föreskrivs i 23–25 §§ förvalt-

ningslagen om den myndighet som har meddelat beslutet i stället avse kommunstyrelsen.

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

Beslut att anta, ändra eller

Beslut att anta, ändra eller

upphäva en detaljplan, områdes-

upphäva en detaljplan, områdes-

bestämmelser eller en fastig-

bestämmelser eller en fastig-

hetsplan får överklagas endast av

hetsplan får överklagas endast av

den som senast under utställ-

den som under granskningstiden

ningstiden skriftligen har fram-

skriftligen har framfört syn-

fört synpunkter som inte blivit

punkter som inte har blivit till-

tillgodosedda. Om bestämmel-

godosedda.

 

 

 

serna

för

enkelt

planförfarande

 

 

 

 

 

har tillämpats, får beslutet över-

 

 

 

 

 

klagas endast av den som enligt

 

 

 

 

 

5 kap.

28 §

har

framfört

syn-

 

 

 

 

 

punkter som inte har blivit tillgo-

 

 

 

 

 

dosedda.

 

 

 

 

Om

ett

planförslag

efter

Om

ett

planförslag

efter

utställningen eller, när bestäm-

granskningstiden

ändras

till

melserna om enkelt planför-

nackdel för någon, får han, utan

farande tillämpats, efter det att

hinder av bestämmelserna i för-

underrättelse skett enligt 5 kap.

sta stycket, överklaga beslutet.

28 § andra

stycket ändras till

Bestämmelserna i första stycket

nackdel för någon, får han, utan

utgör inte heller hinder mot att

hinder av bestämmelserna i för-

överklaga beslutet på den grun-

sta stycket av denna paragraf,

den att det inte har tillkommit i

överklaga beslutet. Bestämmel-

laga ordning.

 

 

serna i första stycket utgör inte

 

 

 

 

 

heller hinder mot att överklaga

 

 

 

 

 

beslutet på den grunden att det

 

 

 

 

 

inte har tillkommit i laga ord-

 

 

 

 

 

ning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om bygglov för änd-

 

 

 

 

 

 

ringar

av

byggnadsverk

enligt

 

 

 

 

 

 

8 kap. 1 § första stycket 3 b–g och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. för en lämplig utformning av byggnadsverk samt tomter, områden för andra anläggningar än byggnader och allmänna platser,
3. för kontroll av att före- skrifter som avses i 1 efterlevs.
Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela de föreskrifter som behövs om certifiering av kontrollansvariga, arbetsansva- riga och särskilt sakkunniga samt om krav på kunskap och erfaren- het för särskilt sakkunniga.
Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 kap.
Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela de föreskrifter om krav på byggnadsverk m.m. som utöver bestämmelserna i 3 kap. behövs

Författningsförslag

SOU 2008:68

i samt beslut om byggstartbesked enligt 9 kap. 7 § får överklagas endast av sökanden.

16 kap Bemyndiganden m.m.

1 § Regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestäm- mer får meddela de föreskrifter om krav på byggnader m.m. som utöver bestämmelserna i 3 kap. behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläg- gningar samt tomter, områden för andra anläggningar än byggnader och allmänna platser,

3. för kontroll av att före- skrifter som avses i 1 efterlevs.

Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela de föreskrifter om kvalitetsansvariga som behövs utöver bestämmelserna i 9 kap. 13–15 §§.

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 kap.

94

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

För att fullgöra sina uppgif-

För att fullgöra sina uppgif-

ter enligt denna lag har bygg-

ter enligt denna lag har bygg-

nadsnämnd

och

länsstyrelse

nadsnämnd

och

länsstyrelse

samt den som på deras uppdrag

samt den som på deras uppdrag

utför arbetet rätt att få tillträde

utför arbetet rätt att få tillträde

till

fastigheter,

byggnader

och

till fastigheter och byggnadsverk

andra anläggningar samt att där

samt att där vidta de åtgärder

vidta de åtgärder som behövs

som behövs för arbetets full-

för arbetets fullgörande.

 

 

görande.

 

 

 

 

Rätt som avses i första

Rätt som avses i första

stycket

tillkommer

även

den

stycket tillkommer även kon-

som i annat fall än som där avses

trollansvariga och särskilt sak-

utför kartläggning för samhäl-

kunniga enligt 9 kap. Även den,

lets behov.

 

 

 

 

 

som i annat fall än som avses i

 

 

 

 

 

 

 

 

första stycket utför kartläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

för samhällets behov, har till-

 

 

 

 

 

 

 

 

träde enligt första stycket.

 

Polismyndigheterna

skall

Polismyndigheterna

ska

lämna det biträde som behövs.

lämna det biträde som behövs.

 

 

 

 

 

 

 

17 kap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a §

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden får

i

ett

Byggnadsnämnden får

i ett

ärende om bygglov förklara att

ärende om bygglov förklara att

en nybyggnadsåtgärd eller fas-

en nybyggnadsåtgärd eller fas-

tighetsbildning som har utförts i

tighetsbildning som har utförts i

strid mot en stadsplan, bygg-

strid mot en stadsplan, bygg-

nadsplan, avstyckningsplan eller

nadsplan, avstyckningsplan eller

tomtindelning med stöd av 34 §,

tomtindelning med stöd av 34 §,

38 §

tredje

stycket

eller

110 §

38 §

tredje

stycket

eller

110 §

första

stycket

byggnadslagen

första stycket

byggnadslagen

(1947:385)

eller

motsvarande

(1947:385)

eller

motsvarande

äldre bestämmelser

eller

3 kap.

äldre

bestämmelser

eller

3 kap.

2 §

tredje

stycket

fastighets-

2 §

tredje

stycket

fastighets-

bildningslagen i dess lydelse vid

bildningslagen i dess lydelse vid

utgången av juni 1987, skall

utgången av juni 1987, ska anses

anses utgöra en sådan avvikelse

utgöra en sådan avvikelse som

som

avses

i 8 kap.

11 §

första

avses i 8 kap. 11 § första stycket

stycket 2 b. En sådan förklaring

2 b. En sådan förklaring får avse

får avse endast mindre avvikelser

endast en sådan godtagbar avvi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Författningsförslag SOU 2008:68

från planen eller tomtindelningen

kelse

som anges i 8 kap.

11 §

vilka är förenliga med syftet med

sjätte

stycket. Förklaringen

får

denna. Förklaringen får lämnas

lämnas endast i beslut om bifall

endast i beslut om bifall till

till ansökan om bygglov.

 

ansökan om bygglov.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om fastighet, bygg- nad eller annan anläggning i den utsträckning den efter ett beslut om fastställelse av en stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning avviker från planen eller tomtindelningen.

1.Denna lag träder ikraft den 1 april 2010.

2.Bestämmelserna om arbetsansvarig i 9 kap. 2, 3, 7, 12, 12 a, 12 b, 13 och 16 §§ tillämpas dock första gången i ärenden om bygglov som kommer in till kommunen från den 1 januari 2011.

3.Bestämmelserna om särskilt sakkunniga i 9 kap. 3, 5, 7, 14, 16 och 22 §§ tillämpas första gången i ärenden om bygglov som kom- mer in till kommunen från den 1 januari 2011.

4.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om lov och bygganmälan som har kommit in till kommunen före den 1 april 2010.

5.Äldre bestämmelser i 10 kap gäller för överträdelser som har ägt rum före den 1 april 2010.

6.Äldre bestämmelser får tillämpas i ärenden om detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan som har inletts före den 1 april 2010.

96

SOU 2008:68

Författningsförslag

2Förslag till

lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

dels att 2 a § ska upphöra att gälla, samt

dels att 2, 3 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

Byggnadsverk

som

uppförs

Byggnadsverk

ska

i

den

eller ändras skall, under förut-

omfattning som framgår av 3 kap.

sättning av

normalt underhåll,

plan- och bygglagen (1987:10)

under en ekonomiskt rimlig livs-

uppfylla väsentliga

tekniska

längd uppfylla väsentliga tek-

egenskapskrav i fråga om

 

niska egenskapskrav i fråga om

 

 

 

 

 

1.

bärförmåga,

stadga

och

1.

bärförmåga,

stadga

och

beständighet,

 

 

 

beständighet,

 

 

 

2.

säkerhet i

händelse

av

2.

säkerhet i

händelse

av

brand,

 

 

 

 

brand,

 

 

 

3.

skydd

med

hänsyn

till

3.

skydd med

hänsyn

till

hygien, hälsa och miljö,

 

 

hygien, hälsa och miljö,

 

 

4.

säkerhet vid användning,

4.

säkerhet vid användning,

5.

skydd mot buller,

 

 

5.

skydd mot buller,

 

 

6.

energihushållning

 

och

6. energihushållning

 

och

värmeisolering,

 

 

 

värmeisolering, och

 

 

 

7.

lämplighet

för

avsett

7. hushållning med vatten och

ändamål,

 

 

 

 

avfall.

 

 

 

 

8.tillgänglighet och använd- barhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och

9.hushållning med vatten och

avfall.

De tekniska

egenskapskraven

Dock ska hissar i byggnader

skall iakttas med beaktande av de

samt linbaneanläggningar för

varsamhetskrav som finns i 3 kap.

persontransport ha det utförande

10–14 §§ plan-

och bygglagen

och den utrustning som skäligen

 

 

97

Författningsförslag

SOU 2008:68

(1987:10).

Byggnadsverk skall under- hållas så att deras egenskaper i de hänseenden som avses i första stycket i huvudsak bevaras. Anordningar som är avsedda att tillgodose kraven i första stycket 2–4, 6 och 8 skall hållas i stånd.

kan fordras för att de egenskaps- krav på byggnadsverk som anges i första stycket samt de lämplighets- och tillgänglighetskrav som anges i 3 kap. 3 § plan- och bygglagen ska uppfyllas .

2 a §

Hissar i byggnader samt lin- Upphävs. baneanläggningar för person-

transport skall, även när 2 § för- sta stycket inte är tillämpligt, ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att de egenskapskrav på byggnads- verk som anges i 2 § skall upp- fyllas.

 

 

3 §

Särskilda bestämmelser

om

Bestämmelser om bygglov,

byggnadsarbeten,

tillsyn,

kon-

tillsyn och kontroll m.m. finns i

troll och påföljder finns i 9 och

plan- och bygglagen (1987:10).

10 kap. plan-

och bygglagen

 

(1987:10).

 

 

 

Bemyndiganden

Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela föreskrifter om

1. vad som närmare behövs för att ett byggnadsverk skall uppfylla kraven enligt 2 och 2 a §§, och

2. undantag från kraven i 2 och 2 a §§, om det finns särskilda skäl och undantaget avser

a) uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte,

21 §

Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela föreskrifter om vad som närmare behövs för att ett byggnadsverk ska uppfylla kraven enligt 2 §.

98

SOU 2008:68

Författningsförslag

eller

b) byggnadsverk som behöver flyttas för att uppföras på en ny plats.

Undantag enligt första stycket 2 får inte göras, om det skulle medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

1.Denna lag träder ikraft den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om lov och bygganmälan som kommer in till kommunen före den 1 april 2010.

99

2. tillbyggnad enligt 1 kap. 10 §
4 och sådana ändringar som avses i 8 kap. 1 § 3 b–i plan- och bygg- lagen (1987:10), om det finns behov av en sådan försäkring.
En byggfelsförsäkring behövs dock inte
1. om åtgärden enligt 8 kap.
4 § plan- och bygglagen inte
I fråga om en- eller två- bostadshus (småhus) gäller i stället för vad som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring ska finnas vid
1. nybyggnad, samt

Författningsförslag

SOU 2008:68

3Förslag till

lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:320) om bygg- felsförsäkring m.m. att 1, 1 a och 1 b §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Byggfelsförsäkring

 

Tillämpningsområdet m.m.

 

1 §

En

byggfelsförsäkring skall

En byggfelsförsäkring ska fin-

finnas när

nas vid nybyggnad och ombygg-

1. en byggnad som helt eller

nad enligt 1 kap. 10 § 3 och 7

till övervägande del skall använ-

plan- och bygglagen (1987:10) av

das som bostad för permanent

en byggnad som helt eller till

bruk uppförs, eller

övervägande del ska användas

2.

när det i fråga om en sådan

som bostad för permanent bruk.

byggnad utförs åtgärder som krä- ver bygganmälan och som avse- värt förlänger byggnadens bruks- tid.

1 a § I fråga om en- eller två-

bostadshus (småhus) gäller i stället för vad som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring skall fin- nas

1. när ett småhus uppförs, och

2. när ett småhus byggs till eller är föremål för en åtgärd som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3– 5 plan- och bygglagen (1987:10) och det finns behov av en sådan försäkring.

En byggfelsförsäkring som avses i första stycket behövs dock inte, om åtgärden enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen inte

100

SOU 2008:68 Författningsförslag

kräver bygglov.

 

kräver bygglov, eller

 

 

 

 

2. för arbeten som utförs av

 

 

 

byggherren själv eller av hans

 

 

 

anställda.

 

 

 

 

 

1 b §

 

 

 

 

 

Den

eller de

kommunala

Den

eller

de

kommunala

nämnder som fullgör uppgifter

nämnder som fullgör uppgifter

inom plan- och byggnadsväsen-

inom plan- och byggnadsväsen-

det (byggnadsnämnden) prövar

det

(byggnadsnämnden)

prövar

behovet av en försäkring enligt

behovet av en försäkring enligt

1 a § första stycket

2. Om ett

1 a § första stycket 2 och andra

småhus inte skall användas för

stycket 2. Om ett småhus inte

permanent bruk, får nämnden

ska

användas

för

permanent

trots bestämmelsen i 1 a § första

bruk,

får

nämnden

trots

stycket 1 besluta att någon

bestämmelsen

i

1 a §

första

byggfelsförsäkring inte behövs.

stycket 1 besluta att någon

 

 

 

byggfelsförsäkring inte behövs.

Vid

behovsprövningen skall

Vid

behovsprövningen ska

byggnadsnämnden

särskilt

byggnadsnämnden

 

särskilt

beakta de beräknade kostna-

beakta de beräknade kostna-

derna för åtgärden och försäk-

derna för åtgärden och försäk-

ringen samt risken för allvarliga

ringen samt risken för allvarliga

fel och skador.

 

fel och skador.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden där ansö- kan om bygglov och ärenden om bygganmälan kommer in till kommunen före den 1 april 2010.

101

Författningsförslag

SOU 2008:68

4Förslag till

förordning om ändring i plan- och byggförordningen (1987:383)

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och byggförordningen (1987:383)

dels att 18–20 §§ upphävs,

dels att rubrikerna närmast före 17 § upphävs,

dels att 2, 6, 15 a–17 §§, rubrikerna närmast före 2 § och rubri- ken närmast före 15 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, när- mast efter rubriken ”Byggnadsverk och allmänna platser”, två nya paragrafer 1 b, 24 §§ samt närmast före 24 § en ny rubrik av föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

Krav på byggnader m.m.

Krav på byggnadsverk m.m.

 

Byggnader och allmänna plat-

Byggnadsverk

och

allmänna

ser

platser

 

 

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

Vid

nybyggnad,

tillbyggnad,

 

ändring

och

ombyggnad

ska

 

byggnadsverk,

som

innehåller

 

bostäder, vara

projekterade

och

 

utförda på ett sådant sätt att

 

bostäderna i skälig

utsträckning

 

har avskiljbara utrymmen

för

 

sömn och vila, samvaro, matlag-

 

ning, måltider, hygien och förva-

 

ring.

 

 

 

 

 

Bostäderna

ska ha inredning

 

och utrustning för hygien och

 

matlagning, som är anpassad med

 

hänsyn till användningen.

 

 

1 b §

 

 

 

 

 

Vid

nybyggnad,

tillbyggnad,

 

ändring

och

ombyggnad

ska

 

byggnadsverk

vara

projekterade

 

och utförda på ett sådant sätt att

102

 

 

 

 

 

SOU 2008:68 Författningsförslag

 

 

 

 

de är tillgängliga och användbara

 

 

 

 

för personer med nedsatt rörelse-

 

 

 

 

eller orienteringsförmåga.

 

 

 

 

 

I den utsträckning som behövs

 

 

 

 

med hänsyn till kravet på till-

 

 

 

 

gänglighet ska byggnadsverk vara

 

 

 

 

försedda med hiss eller annan

 

 

 

 

lyftanordning. Kravet att bostä-

 

 

 

 

der ska vara tillgängliga genom

 

 

 

 

hiss

eller

annan

lyftanordning

 

 

 

 

gäller inte byggnader som har

 

 

 

 

färre än tre våningsplan. Om

 

 

 

 

sådana

byggnadsverk

innehåller

 

 

 

 

bostäder som inte nås från mar-

 

 

 

 

ken, ska de dock vara projekte-

 

 

 

 

rade och utförda på sådant sätt att

 

 

 

 

hiss

eller

annan

lyftanordning

 

 

 

 

kan

installeras

utan

svårighet.

 

 

 

 

Vind där det finns en bostad eller

 

 

 

 

huvuddelen av bostadsfunktionen

 

 

 

 

ska därvid räknas som vånings-

 

 

 

 

plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Boverket

får

meddela

de

Boverket får meddela före-

verkställighetsföreskrifter och

de

skrifter

 

 

 

 

 

 

 

övriga föreskrifter som behövs för

1. som behövs för tillämp-

tillämpningen

av

bestämmelsen

ningen

av

bestämmelserna

i

om utformning av byggnader i

3 kap. 2,

3,

5–13 §§

plan-

och

3 kap. 2 § plan-

och bygglagen

bygglagen (1987:10),

 

 

(1987:10).

 

 

 

2. om innebörden av de krav

 

 

 

 

på lämplighet samt på tillgänglig-

 

 

 

 

het och användbarhet som anges i

 

 

 

 

3 kap. 3 § plan- och bygglagen för

 

 

 

 

linbaneanläggningar som omfat-

 

 

 

 

tas

av

Europaparlamentets

och

 

 

 

 

rådets

direktiv

2000/9/EG

av

 

 

 

 

den 20 mars 2000 om linbane-

 

 

 

 

anläggningar för persontransport,

 

 

 

 

3. om de krav på tillgänglig-

 

 

 

 

het och användbarhet som anges i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Författningsförslag

SOU 2008:68

 

 

 

 

 

3 kap.

3 § plan-

och bygglagen

 

 

 

 

 

och som ska uppfyllas av perma-

 

 

 

 

 

nent

installerade

hissar,

som

 

 

 

 

 

betjänar byggnadsverk,

och

av

 

 

 

 

 

säkerhetskomponenter,

 

som

 

 

 

 

 

används i sådana hissar, och

 

 

 

 

 

 

4. om vilka hissar och säker-

 

 

 

 

 

hetskomponenter som omfattas av

 

 

 

 

 

föreskrifterna enligt 3.

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

Boverket

får

meddela

de

Boverket

får

meddela

de

verkställighetsföreskrifter

och

de

föreskrifter

som

behövs

för

övriga föreskrifter

som

behövs

tillämpningen

av

följande

för tillämpningen

av

följande

bestämmelser i plan- och bygg-

bestämmelser i 3 kap. 15 § för-

lagen (1987:10)

 

 

 

sta stycket plan- och bygglagen

1.

3 kap 15 § första stycket

(1987:10)

 

 

 

 

punkt 3. att risken för

punkt 3. att risken för

olycksfall begränsas och bety-

olycksfall begränsas och bety-

dande

olägenheter för

trafiken

dande olägenheter

för

trafiken

inte uppkommer,

 

 

 

inte uppkommer,

 

 

 

punkt 4. att kravet på fram-

punkt 4. att kravet på fram-

komlighet

för

utrycknings-

komlighet

för

utrycknings-

fordon tillgodoses,

 

 

 

fordon tillgodoses,

 

 

punkt 5. att tomt, allmän

punkt 5. att tomt, allmän

plats och område för andra

plats och område för andra

anläggningar än byggnader kan

anläggningar än byggnader kan

användas av personer med ned-

användas av personer med ned-

satt rörelse- eller orienterings-

satt rörelse- eller orienterings-

förmåga.

 

 

 

 

förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

3 kap. 16 § andra stycket,

 

 

 

 

 

3.

3 kap.

17 §

andra

stycket,

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

3 kap. 18 §.

 

 

 

104

SOU 2008:68 Författningsförslag

Ärenden om lov och anmäl-

Ärenden om lov m.m.

 

 

ningar

 

 

 

 

 

15 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en bygg- eller rivnings-

I en ansökan om bygglov eller

anmälan skall anges fastighets-

rivningslov ska anges fastighets-

beteckning,

byggherrens

namn

beteckning, sökandens namn och

och adress samt vid vilken tid

adress samt vid vilken tid bygg-

byggnads- eller rivningsarbetena

nads- eller rivningsarbetena är

är avsedda att påbörjas.

 

 

avsedda att påbörjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 b §

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden

får

i

Byggnadsnämnden

får

i

beslutet

om kontrollplan ange

beslutet

om kontrollplan ange

att

handlingar

som beskriver

att

handlingar

som beskriver

byggnaden

eller

anläggningen i

byggnaden eller anläggningen i

färdigt skick och som är lämp-

färdigt skick och som är lämp-

liga för arkivering eller för mik-

liga för arkivering eller för mik-

rofilmning skall ges in till

rofilmning ska ges in till nämn-

nämnden när arbetena avslutats,

den när arbetena avslutats, om

om handlingarna kan väntas vara

handlingarna kan väntas vara av

av betydelse för byggnads-

betydelse

för

byggnadsnämn-

nämndens framtida tillsynsverk-

dens

framtida

tillsynsverksam-

samhet.

 

 

 

 

 

 

het eller för den framtida han-

 

 

 

 

 

 

 

 

teringen av ärenden om tillbygg-

 

 

 

 

 

 

 

 

nad, ändring eller ombyggnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

Boverket

får

meddela

de

Boverket får meddela före-

verkställighetsföreskrifter

 

som

skrifter om

 

 

 

behövs

för

tillämpningen

av

1. vilka handlingar som ska

bestämmelserna om handläggning

bifogas ansökan enligt 8 kap. 20 §

av ärenden om lov och förhands-

första stycket plan- och bygglagen

besked

i

8 kap.

19 §

andra

(1987:10),

 

 

 

stycket,

20 § första

stycket

och

2. tillämpningen av bestäm-

34 §

fjärde

stycket

plan-

och

melserna

om

handläggning

av

bygglagen (1987:10).

 

 

ärenden om lov och förhands-

 

 

 

 

 

 

 

 

besked i 8 kap. 19 § andra stycket

 

 

 

 

 

 

 

 

och 34 § fjärde stycket plan- och

 

 

 

 

 

 

 

 

bygglagen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. tillämpningen av

bestäm-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Författningsförslag

SOU 2008:68

 

 

 

 

 

 

 

 

melserna i

9 kap.

1 § plan-

och

 

 

 

 

 

 

 

 

bygglagen om utförande av bygg-

 

 

 

 

 

 

 

 

nads-, rivnings- och markarbeten,

 

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. tillämpningen av bestäm-

 

 

 

 

 

 

 

 

melserna i 9 kap. 18 § plan- och

 

 

 

 

 

 

 

 

bygglagen.

 

 

 

Byggnadsarbeten m.m.

 

 

Upphävs.

 

 

 

Kvalitetsansansvariga

och

kon-

Upphävs.

 

 

 

trollanter

 

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsansvariga

 

 

enligt

Boverket får meddela närmare

9 kap. 14 §

och

sådana

sakkun-

föreskrifter

om

certifiering

av

niga

kontrollanter som

avses i

kontrollansvarig,

arbetsansvarig

9 kap. 9 § första stycket skall ha

samt särskilt sakkunnig.

 

den

utbildning

och

erfarenhet

 

 

 

 

som behövs och vara lämpliga för

 

 

 

 

uppgiften. Ett beslut om riks-

 

 

 

 

behörighet för en kvalitetsansva-

 

 

 

 

rig enligt

9 kap.

14 §

plan- och

 

 

 

 

bygglagen

(1987:10)

skall

vara

 

 

 

 

tidsbegränsat och får begränsas till

 

 

 

 

att avse ett visst slag av arbeten.

 

 

 

 

Sådana sakkunniga kontrollanter

 

 

 

 

som

avses

i 9 kap.

9 §

första

 

 

 

 

stycket plan- och bygglagen (1987:10) får certifieras av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Certifiering skall vara tids- begränsad och får begränsas till ett visst slag av arbeten. Boverket får meddela närmare föreskrifter om kvalitetsansvariga med riks- behörighet och för certifiering av sakkunniga kontrollanter.

106

SOU 2008:68

Författningsförslag

18 §

Om inte särskilda omständig- Upphävs. heter föranleder annat skall bygg- nadsnämnden godta kvalitets-

ansvariga som har riksbehörighet och utlåtanden från sakkunniga vars kompetens styrkts genom certifiering. Frågan om när bygg- nadsnämnden kan besluta om byte av kvalitetsansvarig regleras i 9 kap. 15 § plan- och bygglagen (1987:10).

19 §

Boverket får meddela de Upphävs. verkställighetsföreskrifter som

behövs för tillämpningen av bestämmelserna i 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) om utförande av byggnads-, rivnings- och markarbeten.

20 §

Om en byggnad som skall Upphävs rivas, är behäftad med ohyra eller virkesförstörande insekter, skall

dessa utrotas. Material, som kan ge skador på människor, djur eller växter skall tas om hand på ett betryggande sätt.

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av för- sta stycket.

Byggsanktionsavgift

24 §

Byggsanktionsavgift enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) ska tas ut för de över-

107

Författningsförslag

SOU 2008:68

trädelser och med de belopp som anges i bilagan till denna förord- ning.

1.Denna författning träder ikraft den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om lov och bygganmälan som kommer in till kommunen före den 1 april 2010.

108

SOU 2008:68

Författningsförslag

5Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

dels att 2, 9,11, 12, 14–17 och 19 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 9 och 14 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 10, 13, 18, 19 och 35 a §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Allmänna krav

2 §

Bestämmelserna i 3–8 §§ skall Upphävs. gälla

1.när byggnadsverk uppförs,

och

2.beträffande tillbyggda delar eller ändringsåtgärder, när bygg- nadsverk byggs till eller ändras på annat sätt.

 

Särskilda krav på byggnader

Nya byggnader

Upphävs

9 §

När en byggnad uppförs skall Upphävs. utöver bestämmelserna i 3–8 §§

gälla vad som sägs i 10–13 §§.

 

 

 

10 §

Uppvärmningssystemet

i

Vid nybyggnad ska uppvärm-

byggnader,

som

innehåller

ningssystemet i byggnader, som

bostäder eller arbetslokaler, skall

innehåller bostäder eller arbets-

i skälig utsträckning med hän-

lokaler, i skälig utsträckning

syn till uppvärmningssättet och

med hänsyn till uppvärmnings-

energislaget

utformas så

att

sättet och energislaget utformas

 

 

 

 

109

Författningsförslag

SOU 2008:68

skilda energislag som är lämp-

så att skilda energislag som är

liga från allmän energisynpunkt

lämpliga från allmän energi-

kan användas utan omfattande

synpunkt kan

användas

utan

ändringar.

omfattande ändringar.

 

En- och tvåbostadshus, som i

En- och tvåbostadshus, som i

huvudsak skall värmas upp med

huvudsak ska värmas upp med el

el eller naturgas, skall ha en

eller naturgas, ska ha en sådan

sådan planlösning att ett byte

planlösning att ett byte till

till uppvärmning med ett annat

uppvärmning

med ett

annat

energislag underlättas.

energislag underlättas.

 

En- och tvåbostadshus får förses med uppvärmningsystem för direktverkande elvärme, om byggnaden har särskilt goda egen- skaper när det gäller energihushållning. Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte fritidshus med högst två bostäder.

11 §

Byggnader som innehåller Upphävs. bostäder, skall vara projekterade

och utförda på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlag- ning, måltider, hygien och förva- ring.

Bostäderna skall med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för hygien och matlagning.

12 §

Byggnader, som innehåller Upphävs. bostäder, arbetslokaler eller loka-

ler till vilka allmänheten har till- träde, skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är till- gängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det är befogat med hänsyn till terr- ängen behöver dock inte kravet

110

SOU 2008:68

Författningsförslag

på tillgänglighet till byggnaden uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om

1.arbetslokaler, om det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet för vilken loka- lerna är avsedda, och

2.fritidshus med högst två bostäder.

I den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på till- gänglighet skall byggnader vara försedda med hiss eller annan lyftanordning. Kravet att bostä- der skall vara tillgängliga genom hiss eller annan lyftanordning gäller inte byggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana byggnader innehåller bostäder som inte nås från mar- ken, skall de dock vara projek- terade och utförda på sådant sätt att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad skall därvid räknas som våningsplan.

 

 

13 §

Byggnader skall vara projek-

Vid nybyggnad ska byggnader

terade och utförda på sådant sätt

vara projekterade och utförda på

att de medger god hushållning

sådant sätt att de medger god

med vatten. Inom områden där

hushållning med vatten. Inom

knapphet på vatten råder eller

områden där knapphet på vatten

kan befaras uppkomma får kom-

råder eller kan befaras upp-

munen i detaljplan eller områ-

komma får kommunen i detalj-

desbestämmelser

meddela

de

plan eller områdesbestämmelser

hushållningsbestämmelser

som

meddela de hushållningsbestäm-

situationen inom

området

for-

melser som situationen inom

 

 

 

111

Författningsförslag

SOU 2008:68

drar.

området fordrar.

När det gäller fritidshus med

När det gäller fritidshus med

högst två bostäder och som på

högst två bostäder och som på

grund av sin standard eller sitt

grund av sin standard eller sitt

läge inte är ägnade för boende

läge inte är ägnade för boende

under längre perioder skall för-

under längre perioder ska första

sta stycket tillämpas endast i

stycket tillämpas endast i den

den utsträckning som det är

utsträckning som det är skäligt

skäligt med hänsyn till omfatt-

med hänsyn till omfattningen av

ningen av husets användning

husets användning och vatten-

och vattensituationen.

situationen.

Ändring av byggnader.

Upphävs.

14 §

När en byggnad byggs till eller Upphävs. ändras på annat sätt skall kraven

i 3–8 och 10–13 §§ uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen. Detsamma gäller kravet på hushållning med avfall i 2 § första stycket 9 lagen (1994:847) om tekniska egen- skapskrav på byggnadsverk, m.m.

Vid tillämpning av bestämm- elserna i första stycket skall hän- syn tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.

15 §

Om en annan ändring av en Upphävs. byggnad än tillbyggnad medför en

avsevärd förlängning av bygg- nadens brukstid eller en väsentligt ändrad användning av byggna- den eller del av denna, skall kra- ven i 3–8 och 10–14 §§ uppfyllas även beträffande de delar av byggnaden som, utan att omfattas av ändringen, indirekt berörs av denna. Vid sådana ändringar

112

SOU 2008:68

skall 12 § tillämpas i den utsträckning det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till änd- ringens omfattning och byggna- dens standard.

16 §

Om en ändring av en byggnad Upphävs. skall genomföras i etapper och om bestämmelserna i 15 § under en

tidig etapp kräver omfattande ändringar av andra delar av byggnaden än den direkt berörda delen, får byggnadsnämnden i kontrollplan enligt 9 kap. 9 § plan- och bygglagen (1987:10) eller i ett särskilt beslut bestämma att en sådan följdändring inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt, om detta av tek- niska, sociala eller ekonomiska skäl är lämpligare. Den tidpunkt då följdändringen skall vara utförd skall anges i beslutet.

17 §

I detaljplan eller områdes- Upphävs. bestämmelser får kommunen

bestämma lägre krav vid andra ändringar av byggnader än till- byggnader än vad som följer av 14 och 15 §§ under förutsättning att bebyggelsen inom området ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper.

Författningsförslag

113

Författningsförslag

SOU 2008:68

Särskilda föreskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

Boverket får, utom i fall som

Boverket får, utom i fall som

sägs i tredje stycket, efter sam-

sägs i andra stycket, efter sam-

råd med andra berörda myndig-

råd med andra berörda myndig-

heter

meddela de

föreskrifter

heter

meddela de föreskrifter

som

behövs

för tillämpningen

som

behövs för

tillämpningen

av 3–8 och 10–15 §§ om inte

av 3–8, 10 och 13 §§ om inte

någon

annan

myndighet enligt

någon annan myndighet enligt

annan författning har rätt att

annan författning har rätt att

meddela

sådana

föreskrifter.

meddela

sådana

föreskrifter.

Detsamma

gäller

föreskrifter

Detsamma

gäller

föreskrifter

om sådan hushållning med avfall

om sådan hushållning med avfall

och om krav på underhåll som

som avses i 2 § första stycket 7

avses i 2 § första stycket 9 och

lagen

(1994:847)

om tekniska

tredje

stycket

lagen

(1994:847)

egenskapskrav på byggnadsverk,

om