Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 juni 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 maj 2006 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att föreslå lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet (dir. 2006:55). Enligt dessa kommittédirektiv skulle utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 15 januari 2008. Vid regeringssammanträdet den 28 juni 2007 fattades beslut om att förlänga utredningstiden. Utredaren skulle enligt detta beslut redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2008 (dir. 2007:106).

Utredningstiden förlängs ännu en gång. Utredaren ska i stället redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2008.

                  (Arbetsmarknadsdepartementet)