Tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen (Ju 2007:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2007 (dir. 2007:48) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att bl.a. överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en straffmätning som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 april 2008.
  Genom tilläggsdirektiv den 4 oktober 2007 (dir. 2007:137)
gavs utredaren i uppdrag att med förtur i ett delbetänkande se över straffskalan för mord i syfte att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning och därigenom också en höjd straffnivå för detta brott. Samtidigt förlängdes tiden för redovisning av uppdraget i övrigt till den 31 juli 2008. Delbetänkandet lämnades den 5 december 2007.
  Utredningen har antagit namnet Straffnivåutredningen (Ju
2007:04).
  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället
slutredovisas senast den 30 september 2008.

          (Justitiedepartementet)