Tilläggsdirektiv till utredningen om en stärkt och moderniserad spelreglering (Fi 2007:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren ska utöver vad som framgår av huvuddirektivet bedöma förutsättningarna för en försäljning av delar av AB Svenska Spels verksamhet.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juni 2007 har chefen för Finansdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till en stärkt och moderniserad spelreglering (dir. 2007:79). Utredningen ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2008.

Utredarens uppdrag enligt huvuddirektivet är bl.a. att identifiera de spel som kan anses medföra en ökad risk för osunt spelande eller andra negativa sociala konsekvenser. Av detta följer att det också blir möjligt att bedöma vilka spel som inte i samma utsträckning medför en ökad risk för osunt spelande eller andra negativa sociala konsekvenser. Om utredaren mot denna bakgrund finner att det föreligger starka skäl, t.ex. till följd av EG-rättsliga hänsyn, att överväga en förändring av det statliga ägandet inom spelområdet ska förslag till en sådan förändring lämnas. Detta innebär således att utredaren ska bedöma förutsättningarna för en försäljning av vissa delar av AB Svenska Spels verksamhet. En utgångspunkt för utredaren i denna del ska vara om det är nödvändigt eller önskvärt att staten även i fortsättningen ska verka på spelområden där detta inte motiveras av skäl som sammanhänger med strävan att minska riskerna för osunt spelande eller andra negativa sociala konsekvenser och där staten konkurrerar med andra aktörer. De sociala skyddsaspekterna ska även i fortsättningen ges hög prioritet liksom de skyldigheter som följer av EG-rätten. Självfallet gäller även alla de andra utgångspunkter som angetts i huvuddirektivet, exempelvis att intäkter från spel även fortsättningsvis kan komma Sveriges föreningsliv till godo.

           (Finansdepartementet)