Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska ansvara för avvecklingen av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Myndigheterna ska läggas ned den 31 december 2008. Utredaren ska från och med den 1 januari 2009 ansvara för att genomföra avvecklingen. Utredaren ska under 2008 förbereda avvecklingen i samarbete med de berörda myndigheterna.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (prop. 2007/08:92).

Bakgrund

I propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (prop. 2007/08:92) redovisar regeringen att en ny myndighet ska inrättas och föreslår riksdagen att Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ska läggas ned. Regeringen har den 13 mars 2008 beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (dir. 2008:27). Av direktivet framgår att huvuddelen av den verksamhet som i dag bedrivs vid de tre myndigheterna ska föras över till den nya myndigheten.

Uppdraget

En särskild utredare ska, med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (prop. 2007/08:92), ansvara för avvecklingen av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Utredaren ska under 2008 förbereda avvecklingen i samarbete med de berörda myndigheterna. Myndigheterna ska läggas ned den 31 december 2008.

Utredaren ska från och med den 1 januari 2009 ansvara för att genomföra avvecklingen. Utredaren ska även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men som en följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av den nya myndigheten.

På sedvanligt sätt ligger ansvaret för avvecklingen till och med den 31 december 2008 hos respektive berörd myndighet.

Utredaren ska för utförandet av sitt uppdrag samråda med den särskilde utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (dir. 2008:27) och med den särskilde utredare som ska pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg (dir. 2008:59).

I uppdraget ingår att

· ge de anställda uppdaterad och kontinuerlig information,

· hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,

· fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall,

· utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk, Kammarkollegiet, företagshälsovården samt i fråga om arkivet Riksarkivet,

· vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal samt

· avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Utredaren ska senast den 16 juni 2008 lämna en avvecklingsplan till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Vidare ska utredaren senast den 1 mars 2009 lämna en budget för 2009 med prognos för 2010. Utredaren ska den 1 augusti 2009 lämna en rapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider samt hålla Regeringskansliet löpande informerat om utvecklingen. Regeringen återkommer i ett tilläggsdirektiv med tidpunkt för slutrapport.

                    (Försvarsdepartementet)