Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo 2007:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav statsrådet Erlandsson en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning (dir. 2007:125). Utredaren ska enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2009.

                    (Jordbruksdepartementet)