Tilläggsdirektiv till AV-utredningen (Ku 2007:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 september 2007 har chefen för Kulturdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen (1996:844). Utredningen, som har antagit namnet AV-utredningen, ska enligt direktiven (dir. 2007:133) redovisa sitt uppdrag senast den 16 juni 2008.

Uppdraget ska, med ändring av tidigare angiven tidpunkt, redovisas senast den 15 december 2008.

             (Kulturdepartementet)