Tilläggsdirektiv till Energieffektiviseringsutredningen (M 2006:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 oktober 2008

Förlängning av utredningstid

Regeringen beslutade den 14 juni 2006 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska genomföras i Sverige. Slutredovisning skulle ske senast den 30 november 2007 (dir. 2006:89). Regeringen fattade den 25 april 2007 beslut om tilläggsdirektiv (dir. 2007:12) där bl.a. tiden för slutredovisning förlängdes till senast den 31 oktober 2008. Utredaren har inkommit med begäran om tidsförlängning för slutredovisning av uppdraget.

Utredningstiden förlängs och utredaren ska i stället slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2008.

                     (Näringsdepartementet)