Riksdagsskrivelse

2008/09:197

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU20 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 mars 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson