2008/09:202

   
   

pensionsförsäkringen.

     
       
       
       
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
     
       
       
       
     
     
       
       
       
   
     
     
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

män,

närståendevård,

Premiepensionsmyndigheten,

inom

rer

Försäkringskassan,

ringskassan,

     

Pensionsmyndigheten

Premiepensionsmyndigheten:

vid

barn,

   
   
   
   
   
   

san.

     
             
   
       
           
               
                 
     
     
             
           
               
           
   
     
     
     
         
     
     
     
             
         
     
     
         
       
                 

avser.

   
   
   

utbetalats.

   
   
   
   
         
     
   
   
   
   
     
   
     
         
         
     
     

säkring

       
     
       
       
       
       
     
       

hos

myndigheten.

pröva

bestämma

belopp.

   
     
       
   
       
       
           
     
       
           
         
           
     
       
 
       
     
           
     
       
           
         
           
     
     
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

Försäkringskassan.

berättigad
förmånsbevis
bevis.
viset.

månsbevis

återlämna

viset.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

författning.

ning.
skall

återbetalas.

digheten.

   
   
   
   
     
   
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   

gälla

ning.
ningsskyldighet.

ningsskyldighet.

digheten.

   
   
   
   
     
   
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   

gälla

     
   
       
     
       

ran

lämna

ärende,

ärende.

     
           
 
       
             
         
       
       
   
       
   
   
         
         
     

arbetslöshetsersättning,

         
     
       
         
   
   
   
   
           
           
     
     

ålderspension

   
   
   
   
   
           
           

100,00.

året.

   
   
   
   
   
   

18

nämnda

nämnda

ning,

       
 
   
           
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
     
   
     
 
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   

2

mässiga

per.

systemet.

systemet.

möjligt.

fastställda

förvaltning

fonder)

samhet.

dighetens

   
 
   
   
   
   
   

steringsfonder,

     
   
           
   
   
         
             
   
     
   
   
   
   
         
           
       
   
   
                 
             
 
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
       
         
             
   
   
       
     
   
   
   
           
         
   
         
       
           
   
   
   
     
       
   
         
       
 
     
       
         
               

rens

sionsspararens

dighetens

   
   

ränteverksamhet.

ten.

   
     
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

att

höra

anmälan.

   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
               
   
       
       
   
   
   
   
   
       
   
   
           
         
               

stycket.

ring,

pensionsspararna.

         
 
       
   
   
   
       
   
   
         
   
   
           
       
   
                         
         
         
             
     
         
               
             
               
   
   
   
                       
     
 
   
       
   
       
   
       
   
       

pension.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rarnas

året.

sionskonton.

avgifter.

premiepensionskonton.

året.

sionskonton.

   
   
   
   
   
   

sionskonto.

och

och

sistnämnda

sistnämnda

   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
       
   
   
   
   
         
       
     
   
   
   
     
   
   
   
   
           
         
   
 
         
       
   
         
         
   
   
 
   
   
   

(1986:223)

(1986:223)

   
 
   
   
   
kännedom.
   
 
       

2

kännedom.

sionsmyndigheten.

sionsmyndigheten

det.
meddelades.
Skatteverket.
     
     
   

Skatteverket.

tet.

delades.

tald

detta.

tald

för

(1975:635)

(1975:635)

för

betalning.

betalning.

     
 
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
       
     
       

belopp.

livräntebelopp.

pensionen

sionen

pensionsspararen.

betalning.

fattning.

ning.

fattning.

pensionsmyndigheten.

tats

samtidigt.

tagna

tagna

myndigheten

premiepensionsverksamhet.

   
         
   
                       
       
           
   
       
     
   
         
   
           
 
       
               
 
   
         
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
       
         
   
                     
   
   
   
           
         
             
   
   
           
               
   

ningen.

samma

ningen.

anmälan.

   
               
   
     
   
   
   
   
   
     
           
               
           
   
           
   
       
     
       
   
   
         
                 
       
   
     
   
                 
   
   
   

därifrån.

sättning

     
     

från

     
       
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
               
           
   
       
               
   
             
   
     
     
   
   
   
   
   
       
             
       
   
       
               
   
   
het,
   
   
   
   
   
   
   

4

pensionen.

4

tipensionen.

dighet,

     
     
     
     
     
     

sionsverksamhet

   

ålderspension.

       
           
     
 
       
   
       
         

ment.

över

   
   
   
       
   
       
   
   
   
   
       
   
   
       
   
       
 
       
   
   
   
   
     
       
   
   
       
   
   
   
       

upplysningar,

chef.

gång.

utgång.

premiepensionssystemet.

sion.

sionssystemet.

miepensionsmyndigheten.

sionsverksamhet.

ålderspension:

inkomstgrundad

bolags

granskning,

dighetens

dighetens

lydelse.

   
     
   
   
     
   
     
   
     
       
     
       
       

tionsfond

deförsäkring

ringens

lag.

(1999:799)

           
         
         
   
           
       
         

månen.

månen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ålderspension.

gemenskaperna.

ålderspension.

gemenskaperna.

   
   
   

dad

kastning

dad

kastning

1

nar.

skäligt

m.m.,

melser,

till

   
   
   
   
       
       
   
   

dessa

   
 
   
 
   
   
   
   
                 
   
   
   
           
           
           
           
           
   
   
   
   
   
               
   
       

månerna.

månerna.

   
 
   
   
   
   
   
   
             
               
       
                 
   
     
   
         
   
           
   
   
   
   
             
   
   
                   
   
   
           
   
     
   
   
   
   
   
   
   
       
   
             
   
       
                       
   
   
   
   
   
             
                     
   
       
   
     

skett.

skett.

digt.

sionsmyndigheten.
     
     
   
     
     

säkringskassan.

socialnämnden.

(2001:453)

   

socialnämnden.

stadigvarande.
     
     
   
     
     
   
     

varande.

anstalt.

fjärde

kassan.

lägga

kassan.

lägga

   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

sker

eller

stycket.

   

återbetalning.

     
     
     
 
   
   
   
   
   
   
     
     
 
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   

sionsmyndigheten.

       
               
 
           
           
             
     
   
           
               
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
               
   
   
   
             
   
       
       
   
               
               

utges.

utges.

   

till

ten.

grundad

sionssparande.

inkomstgrundad

sionssparande.

sionsrätt.

gemenskaperna.

pensionsrätt.

gemenskaperna.

grundad

inkomstgrundad

socialförsäkringens

   
     
 
     
   
   
   
   
   
   
     
   

samhet,

sekretesslagen

             
         
             
   
   
                           
 
     
                         
   
           
   
   
   
   
     
   
   
   
     
                       
 
               
                         
                 
   
           
             
   
   
   
       
   
   
   
   
                 
                         
 
               
                         
     
       

bestämmer.

     
 
 
     
     

socialförsäkringens

följande

           
         
 
           
   
   
   
               
       
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
     

Försäkringskassan.

Försäkringskassan.

Pensionsmyndigheten

     
     
   

regeringen.

av

av

allmän

män

(2005:716)

   

och

     
       
   
     
     

eller

arbetslöshetskassorna.

     
     
       
   
   
     
     

löshetskassorna.

kassorna.

pande

verksamhet.

nämnden.
     
     

nämnden.

lagstiftningen
     
     
   
   
     

ningen

   
   
   
             
     
         
     
     
           
     
     
     
     
         
     
   
             
     
       

om

och

har

     

S2006/10105/SF)

namnet

rationen.

till

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

het

   
   
   

m.m.

ytterligare.

net

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

nya

heten.

aktivitetsersättning.

Pensionsmyndigheten.

pensionsförsäkringens

svensk

     
     

ringsbolag.

ålderspensionsavgiften.

rer.

t.ex.

tillräckligt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

myndighetens

avsnitt

     

inrättande

2010.

regeringens

     

ändringar

regeringens

vändig.

begravningshjälp

till

     

från

dessa

   
   
   
 

denna

Pensionsmyndigheten

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

allmän

utbetalare.

detta

arbetsskadeförsäkring

             
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
           
             
             
   
   
   
       
   
   

ingen

statligt

   
   
   
   
   
   
   

inkomstgrundad

pensionsverksamhet.

verksamheten.

het,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ten

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

visningarna.

(1999:799)

försäkring.

     
     
     
     
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   

kommunalt

Pensionsadministrationsutredningen:

Finansinspektionen Fondbolagens

Försäkringsförbundet Försäkringskassan Glesbygdsverket

Kammarkollegiet

Konsumentverket

Minpension.se Mitthögskolan

Riksgäldskontoret

Skatteverket SPV

Statskontoret

Svenskt

Sveriges

TCO

VERVA

Jusek

Arbetsgivarverket

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Liljeroth,

dess