Konstitutionsutskottets betänkande

2008/09:KU24

Offentlighets- och sekretesslag

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens förslag till offentlighets- och sekretesslag (prop. 2008/09:150). Den föreslagna lagen är en omarbetning av sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Regeringen föreslår i propositionen också följdändringar i 125 lagar för att ändra hänvisningar till sekretesslagen till att i stället avse den nya offentlighets- och sekretesslagen. I betänkandet behandlas även ett förslag till lag om ändring i sekretesslagen samt ett förslag till ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning, när det gäller 12 §, som lagts fram i proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden och som socialutskottet överlämnat till konstitutionsutskottet för lagteknisk samordning.

Offentlighets- och sekretesslagen, liksom huvuddelen av de övriga lagförslagen, föreslås träda i kraft den 30 juni 2009.

Utskottet tillstyrker i allt väsentligt regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Lagen om Svenska kyrkan

 

Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 6 § andra stycket och 16 § andra meningen regeringsformen regeringens förslag (79) till lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:150 i denna del.

2.

43 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen

 

Riksdagen antar 43 kap. 9 § regeringens förslag till offentlighets- och sekretesslag med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

3.

Ändring den 30 juni 2009 av 16 § lagen om medicintekniska produkter

 

Riksdagen avslår regeringens förslag (57) till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och antar i stället utskottets förslag (2) i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

4.

Ändring den 21 mars 2010 av 16 § lagen om medicintekniska resurser

 

Riksdagen avslår regeringens förslag (58) till lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och antar i stället utskottets förslag (3) i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

5.

Regeringens lagförslag i prop. 2008/09:150 i övrigt

 

Riksdagen antar, i den mån de inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkt 2, regeringens förslag till

1. offentlighets- och sekretesslag med de ändringarna dels att i 43 kap. 5 § andra stycket ska beteckningen "9 §" ersättas av beteckningen "8 §", dels att i bilagans högerspalts första stycke ska efter ordet arbetslöshetsersättning föras in beteckningen "(SFS 1997:238)" och efter "Stiftelsen för miljöstrategisk forskning" ska föras in orden "Stiftelsen för strategisk forskning" i vänsterspalten och i högerspalten orden "all verksamhet".

2. lag om ändring i rättegångsbalken,

3. lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering,

4. lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar,

5. lag om ändring i föräldrabalken, med den ändringen att i 6 kap. 19 § tredje stycket ska ordet "slut" ersättas av ordet "slutförd",

6. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) med den ändringen att orden "lagen (1957:297) om luftfartslagen" i ingressen ersätts av ordet "luftfartslagen (1957:297)".

7. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

8. lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19),

9. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

10. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

11. lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar,

12. lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

13. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

14. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15. lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,

16. lag om ändring i inkassolagen (1974:182),

17. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

18. lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen,

19. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,

20. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,

21. lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

22. lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten,

23. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

24. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),

25. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),

26. lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

27. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

28. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,

29. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,

30. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

31. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

32. lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen,

33. lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning,

34. lag om ändring i skollagen (1985:1100),

35. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),

36. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

37. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

38. lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud,

39. lag om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.,

40. lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,

41. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

42. lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990,

43. lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.,

44. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

45. lag om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

46. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),

47. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

48. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

49. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

50. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

51. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

52. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

53. lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

54. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

55. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

56. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

59. lag om ändring i postlagen (1993:1684),

60. lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket,

61. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

62. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

63. lag om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,

64. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),

65. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627), med den ändringen att i 6 § 3 ska ordet "(terrorism)" vara kursiverat,

66. lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,

67. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),

68. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning,

69. lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204),

70. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

71. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

72. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

73. lag om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister,

74. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

75. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,

76. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622), med den ändringen av 7 § att tredje stycket utgår,

77. lag om ändring i miljöbalken,

78. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,

80. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

81. lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m., med den ändringen att orden "offentlighets och sekretesslagen" ersätts av orden "offentlighets- och sekretesslagen",

82. lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,

83. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,

84. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

85. lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,

86. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

87. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

88. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

89. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

90. lag om ändring i tullagen (2000:1281),

91. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,

92. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

93. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

94. lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,

95. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,

96. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

97. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

98. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,

99. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

100. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

101. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

102. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

103. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

104. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

105. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

106. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),

107. lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

108. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

109. lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ,

110. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

111. lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

112. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), med den ändringen att i 10 kap. 18 § tredje stycket ska beteckningen "sekretesslagen (1980:100)" ersättas av beteckningen "offentlighets- och sekretesslagen (2009:000)",

113. lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

114. lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,

115. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

116. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,

117. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

118. lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter,

119. lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

120. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

121. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,

122. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,

123. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

124. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,

125. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

126. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),

127. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

6.

44 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

 

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) och antar i stället utskottets förslag (4) i bilaga 4 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000). Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:145 i denna del.

7.

Lagen om läkemedelsförteckning

 

Riksdagen antar utskottets förslag (5) i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:145 i denna del.

Stockholm den 23 april 2009

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Margareta Cederfelt (m), Andreas Norlén (m), Stefan Tornberg (c), Cecilia Wigström i Göteborg (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp), Karl Sigfrid (m), Sinikka Bohlin (s) och Tone Tingsgård (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Offentlighets- och sekretesskommittén avlämnade i oktober 2002 delbetänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97) och i oktober 2003 huvudbetänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99). I det förstnämnda delbetänkandet föreslogs att 15 kap. sekretesslagen (1980:100) och arkivlagen (1990:782) skulle slås ihop till en ny lag om hantering av allmänna handlingar. I proposition 2008/09:150 behandlas denna fråga liksom förslagen i betänkandet Ny sekretesslag när det gäller en redaktionell omarbetning av sekretesslagen, kommitténs bedömningar och förslag avseende sekretessbestämmelsernas skaderekvisit samt förslag till en teknikneutral bestämmelse om sekretessmarkering.

Lagrådet har lämnat ett omfattande yttrande över det granskade förslaget till offentlighets- och sekretesslag. Regeringen har till övervägande del följt Lagrådets synpunkter. Bland annat när det gäller lagens rubrik har regeringen dock vidhållit sin ståndpunkt.

Socialutskottet har till konstitutionsutskottet för lagteknisk samordning överlämnat ett förslag i proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden till lag om ändring i sekretesslagen samt ett förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning, när det gäller 12 §.

De behandlade förslagen finns förtecknade i bilaga 1. Lagförslagen finns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag som är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Den nya lagen har delats in i avdelningar. Den första avdelningen innehåller en innehållsförteckning i syfte att göra lagen mer användarvänlig. Varje kapitel innehåller underrubriker som gör att det snabbt går att få en överblick över dess innehåll. Den första avdelningen innehåller även bestämmelser om lagens tillämpningsområde och en bestämmelse med definitioner av begrepp som används i lagen.

Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag.

Lagens tredje avdelning innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. I denna avdelning finns grundläggande bestämmelser som styr tillämpningen av sekretessbestämmelserna. Innehållet i vissa av de grundläggande bestämmelserna har tidigare endast kommit till uttryck i sekretesslagens förarbeten. I lagens fjärde avdelning har sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen samlats. Sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden har samlats i lagens femte avdelning. Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess hos vissa organ, bl.a. riksdagen, regeringen, Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och domstolarna.

I lagens fjärde till sjätte avdelningar anges sist i respektive kapitel i vilken mån de tystnadsplikter som följer av sekretessbestämmelser i kapitlet eller av förbehåll som har uppställts med stöd av bestämmelser i kapitlet, inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Bestämmelser om i vilken mån tystnadsplikter som följer av bestämmelser i annan författning än offentlighets- och sekretesslagen inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, har samlats i lagens sjunde och sista avdelning.

Utskottets överväganden

Propositionerna

I propositionen Offentlighets- och sekretesslag (prop. 2008/09:150) diskuteras Offentlighets- och sekretesslagskommitténs förslag till en ny lag om hantering av allmänna handlingar som skulle innebära att bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering av allmänna handlingar m.m. skulle samordnas med arkivlagens bestämmelser om registreringens betydelse för arkivvården m.m. Regeringen gör sammantaget bedömningen att de nämnda bestämmelserna inte bör samordnas nu på det sätt som kommittén föreslagit. En viss samordning bör dock enligt regeringen ske i den nya offentlighets- och sekretesslagen.

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av myndigheternas handlingar infördes i Sverige 1766. De grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingar finns i numera 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Regeringen framhåller att även om rätten att ta del av allmänna handlingar från början sågs som en garanti för att få tillgång till källmaterial för tryckta skrifter har den också andra syften. Rätten att ta del av allmänna handlingar är ett viktigt medel för kontroll av offentliga organs verksamhet. Myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas medför att de anstränger sig för att handlägga mål och ärenden korrekt. Handlingsoffentligheten har således bl.a. till syfte att garantera rättssäkerheten och effektiviteten i förvaltningen och folkstyret.

Handlingsoffentligheten har emellertid även ett vidare syfte. Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Regeringen framhåller att rätten att ta del av allmänna handlingar således utgör en del av den medborgerliga yttrande- och informationsfriheten och anses utgöra en av förutsättningarna för den fria demokratiska åsiktsbildningen.

Vidare pekar regeringen på att insamling av information som skett på det allmännas bekostnad också kan användas av exempelvis forskare, företag m.fl. t.ex. i kommersiellt syfte. Handlingsoffentligheten fyller således ett syfte som informationsförsörjare i vid mening.

Regeringen framhåller att den lagstiftningsteknik som har använts hittills har medfört att sekretesslagen blivit mycket svårtillgänglig och att tillämparen i alltför stor utsträckning blivit hänvisad till att söka ledning i förarbetena. För att syftena med offentlighetsprincipen ska kunna förverkligas fullt ut är det viktigt att den närmare regleringen avseende rätten att ta del av allmänna handlingar är så lättillämpad som möjligt. Det är viktigt inte minst då sekretesslagen tillämpas såväl av den offentliga sektorn – som består av både stora resursstarka myndigheter och mindre myndigheter vilka inte har juristutbildad personal – som av vissa enskilda organ. Regeringen hänvisar till att JO i samband med inspektioner av statliga och kommunala myndigheter funnit stora brister när det gäller kunskapen om reglerna angående offentlighet och sekretess. JO har påpekat att ärenden som rör offentlighet och sekretess utgör den ärendegrupp som procentuellt sett har överlägset flest kritikbeslut. En mer lättillämpad reglering kan enligt regeringen leda både till en mer korrekt tillämpning av lagen och till att allmänna handlingar i större utsträckning lämnas ut med den skyndsamhet som grundlagen förutsätter. Om lagen blir lättare att förstå för allmänheten blir det även lättare för allmänheten att bevaka sina rättigheter enligt tryckfrihetsförordningen. Mot denna bakgrund delar regeringen bl.a. JO:s och Riksarkivets uppfattning att det är angeläget att skapa en mer användarvänlig sekretesslag. Regeringen delar vidare den uppfattning som framförts av många remissinstanser om att kommitténs förslag till ny sekretesslag skulle innebära att tillämpningen av sekretesslagen underlättas.

Regeringen föreslår att sekretesslagen (1980:100) ska ersättas av en ny lag benämnd offentlighets- och sekretesslagen. Den nya lagen ska göras tydligare och mer användarvänlig än sekretesslagen bl.a. genom att

–     lagen förses med en innehållsförteckning som gör att det går snabbt att orientera sig i lagen,

–     lagen delas upp i avdelningar och fler kapitel,

–     kapitlen förses med underrubriker,

–     långa och svårlästa paragrafer delas upp i flera kortare paragrafer,

–     grundläggande begrepp som används på sekretessområdet definieras och används i lagen, och

–     grundläggande principer som styr tillämpningen av den nuvarande sekretesslagen förs in i lagen.

Förslaget till offentlighets- och sekretesslag består av sju avdelningar med 44 kapitel.

Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. Det första kapitlet i den första avdelningen består av en allmän bestämmelse om lagens materiella innehåll och en innehållsförteckning. Bestämmelser om lagens tillämpningsområde tas in i den första avdelningens andra kapitel. Det tredje kapitlet i den första avdelningen innehåller definitioner av begrepp som används i den nya lagen.

För att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag placeras bestämmelserna om registrering och utlämning av allmänna handlingar m.m. i nuvarande 15 kap. sekretesslagen före sekretessbestämmelserna. Den andra avdelningen i den nya lagen föreslås således innehålla bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Bestämmelserna motsvarar bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. Vissa av bestämmelserna görs teknikneutrala. Vidare införs två nya bestämmelser, dels en bestämmelse om att myndigheter ska organisera hanteringen av sina allmänna handlingar så att de kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, dels en bestämmelse om att enskilda bör beredas goda möjligheter att söka allmänna handlingar. Dessutom tas en informationsbestämmelse om arkivlagens bestämmelser in i denna avdelning.

Den nya lagens tredje avdelning ska enligt förslaget innehålla allmänna bestämmelser om sekretess.

Grundläggande principer för hur sekretesslagen ska tillämpas som enbart framgår av förarbetena till sekretesslagen föreslås bli lagfästa och föras in i det första kapitlet i den tredje avdelningen tillsammans med vissa andra grundläggande bestämmelser om sekretess. Regeringen anser att gällande rätt beträffande vad som gäller vid konkurrens mellan primär sekretess och sekundär sekretess inte bör ändras.

Bestämmelser som reglerar mot vilka sekretessen gäller samlas i ett kapitel i den tredje avdelningen, och bestämmelser med hänvisningar till bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i andra författningar samlas också i ett kapitel i den tredje avdelningen.

I 10 kap. i den tredje avdelningen samlas sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på sekretess enligt alla sekretessbestämmelser eller enligt ett stort antal sekretessbestämmelser samt bestämmelsen om undantag från miljöinformation. Sekretessbrytande bestämmelser som endast bryter sekretessen enligt en viss sekretessbestämmelse eller enligt några få sekretessbestämmelser placeras i anslutning till respektive sekretessbestämmelse i det aktuella sekretesskapitlet i lagens fjärde och femte avdelningar. På motsvarande sätt placeras bestämmelser om undantag från sekretessbestämmelsers tillämpningsområde i anslutning till respektive sekretessbestämmelse i lagens fjärde och femte avdelningar.

I 11 kap. i den tredje avdelningen samlas enligt förslaget bestämmelserna om överföring av sekretess i den nu gällande sekretesslagens 13 kap. Bestämmelserna om överföring av sekretess till vissa organ, bl.a. riksdagen, regeringen, JO, JK och domstolarna, placeras i den nya lagens sjätte avdelning med särskilda bestämmelser om sekretess hos dessa organ.

I 12 kap. i den nya lagens tredje avdelning placeras bestämmelserna om hur sekretessbestämmelser till skydd för enskild förhåller sig till den enskilde själv och, i förekommande fall, till dennes vårdnadshavare. Bestämmelserna om i vilken utsträckning sekretessbestämmelser till skydd för enskild gäller i förhållande till dennes vårdnadshavare förtydligas. Den nya lagens tredje avdelning avslutas med ett kapitel om ansvar (14 kap.).

Ett kapitel med allmänna bestämmelser om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter tas in i den nya lagens tredje avdelning (13 kap.). I det kapitlet föreslås bl.a. bestämmelsen om meddelarfrihet och meddelarskydd för anställda i kommunala bolag bli placerad. Kapitlet föreslås vidare innehålla en bestämmelse om att den tystnadsplikt som följer av förbehåll som en myndighet vid utlämnande av en uppgift har uppställt med stöd av bestämmelser i den tredje avdelningen, inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Bestämmelser som reglerar i vilka fall tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelser eller av förbehåll som uppställts med stöd av bestämmelser i den nya lagens fjärde till sjätte avdelningar inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, tas in sist i respektive kapitel i dessa avdelningar.

Sekretessbestämmelserna samlas i den nya lagens fjärde till sjätte avdelningar. Den fjärde avdelningen innehåller sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen (kap. 15–20). Den femte avdelningen innehåller sekretessbestämmelser till skydd för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden (kap. 21–40). I den sjätte avdelningen samlas särskilda bestämmelser om sekretess hos vissa organ, nämligen riksdagen, regeringen, JO, JK, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner och domstolar (kap. 41–43).

Varje sekretesskapitel i de fjärde och femte avdelningarna disponeras på följande sätt. Kapitlen innehåller underrubriker med ledord som gör att det blir lättare att hitta bland sekretessbestämmelserna. Undantag från sekretessen regleras i respektive sekretessbestämmelse eller i anslutning till den. Begränsningar av den tid sekretess högst gäller regleras i respektive sekretessbestämmelse. Bestämmelser om överföring av sekretess, sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om dispens av regeringen som endast tar sikte på sekretess enligt en viss bestämmelse, placeras i anslutning till den bestämmelsen. Sist i varje kapitel regleras i vilken utsträckning tystnadsplikter, som följer av sekretessbestämmelser i det aktuella kapitlet eller av förbehåll som uppställts med stöd av bestämmelser i det kapitlet, begränsar den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Kapitlen i den sjätte avdelningen disponeras på motsvarande sätt med de avvikelser som är motiverade av att den avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess för vissa särskilda organ.

Bestämmelser som reglerar i vilken mån tystnadsplikter som följer av bestämmelser i andra författningar än sekretesslagen inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, samlas i den nya lagens sjunde avdelning (44 kap.).

Skaderekvisiten i vissa bestämmelser där begreppen ”men” och ”skada” används på ett annat sätt än vad som avsågs i förarbetena korrigeras i lagförslaget.

I propositionen tas vissa frågor upp som enligt regeringen kräver fortsatt utredning. Det gäller bl.a. sekretess för personuppgift som avses i personuppgiftslagen, där regeringen anser att bestämmelsen om sekretess för personuppgift som avses i personuppgiftslagen inte bör ändras i avvaktan på den översyn av bestämmelsen som pågår. Regeringen avser vidare att senare återkomma till frågor om sekretess i internationella sammanhang. Bland annat behövs enligt propositionen ett förtydligande av bestämmelserna om sekretess för uppgifter som myndigheter erhåller eller förfogar över enligt av riksdagen godkända internationella avtal. Också när det gäller tillsynsbegreppet bör offentlighets- och sekretesslagen och även tryckfrihetsförordningen ses över eftersom de begrepp som används i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen å ena sidan och i förvaltningsrätten å andra sidan skiljer sig åt.

I proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden föreslås vissa lagändringar som avses träda i kraft den 1 juli 2009. Bland annat föreslås en ändring i den nu gällande sekretesslagen som innebär att en tystnadsplikt för den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag och som följer av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister inskränker meddelarfriheten. Vidare föreslås en ändring i 12 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning som innebär att i stället för en hänvisning till bestämmelser i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område görs en hänvisning till lagen (1996:1156) om receptregister. En ändring av den aktuella paragrafen föreslås också i proposition 2008/09:150 Ny offentlighets- och sekretesslag.

Vissa lagtekniska frågor

Till konstitutionsutskottet har proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden överlämnats när det gäller förslag till lag om ändring i sekretesslagen (lagförslag 3) och till 12 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning (lagförslag 10 delvis) för samordning med lagförslag i den nu aktuella proposition 150 Offentlighets- och sekretesslag. Syftet med den i proposition 2008/09:145 föreslagna ändringen i sekretesslagen från den 1 juli 2009 uppnås med en ändring fr.o.m. denna tidpunkt i 44 kap. 5 § i den nya offentlighets- och sekretesslagen, vilken bör göras genom en lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. För ändringen i 12 § lagen om läkemedelsförteckning behövs en lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning med ikraftträdande den 1 juli 2009.

I 43 kap. 5 § andra stycket förslaget till offentlighets- och sekretesslag görs en hänvisning till 9 § andra och tredje styckena. Hänvisningen ska rätteligen avse 8 § andra och tredje styckena.

43 kap. 9 § förslaget till offentlighets- och sekretesslag innehåller specialbestämmelser om konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser. Bestämmelsen i sista meningen bör ha en lydelse som motsvarar bestämmelserna i 11 kap. 8 § och i 43 kap. 2 § andra stycket.

Smärre felskrivningar har skett i förslaget till bilaga till offentlighets- och sekretesslagen och i sex av förslagen till följdlagstiftning. Dessa bör rättas till.

Utskottets ställningstagande

Regeringens förslag till offentlighets- och sekretesslag är en omarbetning av sekretesslagen. Utskottet välkomnar att regleringen därigenom blir mer lättförståelig och lättillämpad, och tillstyrker i allt väsentligt lagförslaget. Dock bör i 43 kap. 5 § andra stycket beteckningen 9 § ersättas av beteckningen 8 §, och i 43 kap. 5 § bör orden ”annan … än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§” skjutas in i andra meningen. Utskottet tillstyrker i allt väsentligt också regeringens övriga lagförslag i proposition 2008/09:150. Dock bör ändringarna i regeringens lagförslag 57 och 58 om lagen om medicintekniska produkter i stället genomföras som en lag om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter där bl.a. ikraftträdandetidpunkten ändras till den 30 juni 2009 när det gäller den berörda paragrafen och en lag om ändring i grundförfattningen av den aktuella paragrafen med ikraftträdande den 1 juli 2009. Vidare bör rättelser av felskrivningar göras i förslaget till bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, och i förslagen till lag om ändring i föräldrabalken, lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627), lag om ändring i polisdatalagen (1998:622), lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. samt till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utskottet tillstyrker också i allt väsentligt de delar av proposition 2008/09:145 som socialutskottet har överlämnat, men lagändringarna bör av samordningsskäl genomföras genom en lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen samt i en lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning där den av utskottet föreslagna lydelsen den 30 juni 2009 redovisas i vänsterspalten.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2008/09:145

Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden:

Riksdagen antar regeringens förslag till

3.    lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

10.  lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning, delvis.

Proposition 2008/09:150

Proposition 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    offentlighets- och sekretesslag,

2.    lag om ändring i rättegångsbalken,

3.    lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering,

4.    lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar,

5.    lag om ändring i föräldrabalken,

6.    lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

7.    lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

8.    lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19),

9.    lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

10.  lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

11.  lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar,

12.  lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

13.  lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

14.  lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15.  lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,

16.  lag om ändring i inkassolagen (1974:182),

17.  lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,

18.  lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen,

19.  lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,

20.  lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,

21.  lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

22.  lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten,

23.  lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

24.  lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),

25.  lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),

26.  lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

27.  lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

28.  lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,

29.  lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,

30.  lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

31.  lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

32.  lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen,

33.  lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning,

34.  lag om ändring i skollagen (1985:1100),

35.  lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),

36.  lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

37.  lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

38.  lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud,

39.  lag om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.,

40.  lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,

41.  lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

42.  lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990,

43.  lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.,

44.  lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

45.  lag om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

46.  lag om ändring i arkivlagen (1990:782),

47.  lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

48.  lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

49.  lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

50.  lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

51.  lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

52.  lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

53.  lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

54.  lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

55.  lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

56.  lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

57.  lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,

58.  lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,

59.  lag om ändring i postlagen (1993:1684),

60.  lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket,

61.  lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

62.  lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

63.  lag om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,

64.  lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),

65.  lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),

66.  lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,

67.  lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),

68.  lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning,

69.  lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204),

70.  lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

71.  lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

72.  lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

73.  lag om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister,

74.  lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

75.  lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,

76.  lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),

77.  lag om ändring i miljöbalken (1998:808),

78.  lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,

79.  lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan,

80.  lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

81.  lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.,

82.  lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,

83.  lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,

84.  lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

85.  lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,

86.  lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

87.  lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

88.  lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

89.  lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

90.  lag om ändring i tullagen (2000:1281),

91.  lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,

92.  lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

93.  lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

94.  lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,

95.  lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,

96.  lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

97.  lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

98.  lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,

99.  lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

100.  lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

101.  lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

102.  lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

103.  lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

104.  lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

105.  lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

106.  lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),

107.  lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

108.  lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

109.  lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ,

110.  lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

111.  lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

112.  lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

113.  lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

114.  lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,

115.  lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

116.  lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,

117.  lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

118.  lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter,

119.  lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

120.  lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

121.  lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,

122.  lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,

123.  lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

124.  lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,

125.  lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

126.  lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),

127.  lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag i prop. 2008/09:150

Bilaga 3

Regeringens lagförslag i prop. 2008/09:145 delvis

3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen

10 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ska ha följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

I lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

–––––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Bilaga 4

Utskottets lagförslag

1 Förslaget till offentlighets- och sekretesslag

Regeringens förslag

Utskottets förslag

43 kap.

9 §

Får en domstol eller en annan myndighet del av en dom eller ett beslut, vari en domstol har meddelat ett förordnande enligt 8 §, blir den sekretessbestämmelse som förordnandet avser tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Detta gäller dock inte om en primär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

Får en domstol eller en annan myndighet del av en dom eller ett beslut, vari en domstol har meddelat ett förordnande enligt 8 §, blir den sekretessbestämmelse som förordnandet avser tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Detta gäller dock inte om en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

 

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

dels att 16 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:271) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraft- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:271) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2009:271

Föreslagen lydelse

16 §

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

Tystnadsplikten enligt första stycket omfattar inte sådan information som

1. avser att identifiera tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige och de produkter som släpps ut på marknaden,

2. tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige eller en distributör sänt till en användare om åtgärder som vidtagits eller slutsatser som dragits efter en olycka eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt, och

3. lämnas enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 § 2.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:900).

 

 

1. Denna lag träder i kraft den 21 mars 2010.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 i fråga om 16 § och i övrigt den 21 mars 2010.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt förslagspunkt 3

Utskottets förslag

16 §

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

Tystnadsplikten enligt första stycket omfattar inte sådan information som

1. avser att identifiera tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige och de produkter som släpps ut på marknaden,

2. tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige eller en distributör sänt till en användare om åtgärder som vidtagits eller slutsatser som dragits efter en olycka eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt, och

3. lämnas enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 § 2. .

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000)

–––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 21 mars 2010.

4 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000)

Härigenom föreskrivs att 44 kap. 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:000) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt förslagspunkt 5

Utskottets förslag

44 kap.

5 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen (1982:713),

4. 20 b § lagen (1972:262) om understödsföreningar, och

5. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen (1982:713),

4. 20 b § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

5. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och

6. 21 § lagen (1996:1156) om receptregister.

––––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

5 Lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt förslagspunkt 5

Utskottets förslag

12 §

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).

I lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).

–––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.