LÄNDER 25 AV STUDIE JÄMFÖRANDE EN – REPRESENTATIONSEFFEKTER OCH VALSYSTEM I RAPPORT

2007:40 SOU

VALSYSTEM OCH

REPRESENTATIONS-

EFFEKTER

– EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV 25 LÄNDER

Lars Davidsson

Grundlagsutredningen

SOU 2007:40

Valsystem

och representationseffekter

En jämförande studie av 25 länder

Grundlagsutredningens rapport I

Stockholm 2007

SOU 2007:40

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90

E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice

Tryckt av Edita Sverige AB

Stockholm 2007

ISBN 978-91-38-22756-5

ISSN 0375-250X

Förord

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet. Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, förhållandet mellan riksdagen och regeringen samt domstolarnas roll i det konstitutionella systemet.

Lars Davidsson har på uppdrag av Grundlagsutredningen utarbetat en översikt av valsystemen i 25 länder. I uppdraget har bl.a. ingått att redovisa vad som skiljer ländernas olika valsystem åt och hur dessa skillnader påverkar exempelvis partisystem, valdeltagande och könsrepresentation. Uppdraget redovisas i denna rapport. De bedömningar och förslag som presenteras i rapporten är författarens egna. Grundlagsutredningens ledamöter har inte prövat och tagit ställning till innehållet i rapporten.

Stockholm i maj 2007

Anders Eka

Kanslichef och huvudsekreterare

Innehåll

1 Inledning..................................................................... 7
2 Parlamentens kammarsystem och storlek...................... 11
3 Valperiod och upplösningsrätt...................................... 13
4 Valsystem.................................................................. 15
4.1 Majoritetsvalsystem ................................................................. 15
4.2 Proportionella system.............................................................. 17
4.3 Blandade system....................................................................... 22
4.4 Inslaget av personval................................................................ 24
5 Effekter av valsystem .................................................. 27
5.1 Disproportionalitet och partisystem ...................................... 27
5.2 Valdeltagande ........................................................................... 35
5.3 Könsrepresentation.................................................................. 37
6 Representation på överstatlig och subnationell nivå ....... 39
6.1 Valsystem till Europaparlamentet........................................... 39

6.2Representationsskillnader mellan Europaval och

nationella val............................................................................. 40
6.3 Sambandet mellan val på nationell och subnationell nivå...... 42

5

Innehåll

7 Reformer och reformdiskussioner ................................. 45
8 Sverige i ett internationellt perspektiv........................... 49
Referenser......................................................................... 53
Bilaga 1  
Tabeller och figurer .......................................................................... 57
Bilaga 2  
Reformer och reformdiskussioner .................................................. 79

6

1 Inledning

Den år 2004 tillsatta Grundlagsutredningen gavs ett mycket brett mandat när det gällde att se över det svenska valsystemet. I direktiven (dir. 2004:196) sägs att ”i uppdraget ingår [...] att göra en utvärdering och översyn av hela valsystemet [...]”. Till de aspekter som särskilt framhålls som intressanta när det gäller valet till riksdagen hör valkretsindelningen, personvalsinslaget, utjämningsmandaten, fyraprocentspärren samt riksdagens storlek. Eventuella förändringars effekter på valdeltagande och möjligheterna att bilda regering efter val nämns som centrala att ha i åtanke. Den gemensamma valdagen för de allmänna valen och det låga valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet är exempel på andra valsystemsanknutna frågor som utredningen kan belysa.

Denna rapport, som utförts på Grundlagsutredningens uppdrag, syftar till att med hjälp av en bred länderjämförelse ge en provkarta på alternativa utformningar av valsystem. De punkter som framhålls i utredningsdirektiven kommer att behandlas, liksom ytterligare några aspekter av valsystem till nationella parlament. Rapporten tar avstamp i ett likartat arbete, (Ds Ju 1986:1)

Valsystem i 20 länder. En översikt, som sammanställdes för Folkstyrelsekommitténs räkning av utredningssekreteraren, docent Magnus Isberg. Avsikten är att för den intresserade möjliggöra en jämförelse över tid.

Vid urvalet av länder att studera har utgångspunkten därför varit att underlätta jämförelser med den tidigare rapporten. Således ingår samtliga 20 länder som studerades i Ds Ju 1986:1 även i denna rapport, nämligen:

Australien

Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

7

Inledning

Irland

Island

Israel

Italien

Japan

Kanada

Nederländerna

Norge

Nya Zeeland

Schweiz

Storbritannien

Sverige

Tyskland

USA

Österrike

I den tidigare rapporten sägs att dessa länder valdes för att utgöra goda jämförelseobjekt i förhållande till Sverige i fråga om

1) hög ekonomisk och social utveckling, 2) obruten tradition av fria

val och flerpartisystem sedan andra världskriget, 3) befolkning på minst ett par miljoner (Ds Ju 1986:1, s. 7).

Den våg av demokratisering som svepte över Europa under 1980- och 1990-talen gör det emellertid intressant att komplettera urvalet med ytterligare några länder, även om vissa av de nya demokratierna ännu ligger på en lägre socioekonomisk utvecklingsnivå och definitionsmässigt inte har en lika lång demokratisk tradition som övriga. Således ingår ytterligare fem länder i denna undersökning:

Litauen

Polen

Portugal

Spanien

Ungern

Portugal och Spanien är naturliga kompletteringar i kraft av att vara etablerade demokratier och EU-medlemmar. När det gäller valet av länder ur det tidigare östblocket har de tre tidigare nämnda kriterierna inte varit avgörande. Utgångspunkten har i stället snarast varit att hitta länder vilka kan fungera som exempel på den

8

Lars Davidsson

fantasirikedom och förändringsbenägenhet som präglat valet av politiska institutioner i allmänhet och valsystem i synnerhet bland de forna kommunistländerna.

Uppgifterna i rapporten bygger på olika typer av källor. Som huvudkälla till beskrivningen av de nationella valsystemen har ländernas konstitutioner och vallagar samt officiella uppgifter på de nationella parlamentens hemsidor använts. Två databaser har använts som primära komplementkällor: PARLINE som sammanställs av den Interparlamentariska unionen (www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp) och ACE-projektets databas på www.aceproject.org. PARLINE har också tillsammans databasen Election Guide – som sammanställs av demokratiutvecklingsorganisationen IFES på www.electionguide.org – använts som en av huvudkällorna till valresultat på nationell nivå. Uppgifter om könsrepresentation och könskvotering har hämtats från PARLINE och The Quota Projects databas på www.quotaproject.org. Information om valsystemen till och valdeltagande i valen till Europaparlamentet har hämtats från Europaparlamentets valsida (www.elections2004.eu.int/elections.html) och från ett brittiskt forskningsprojekt om Europaparlamentarikernas representationsroll på www.meps.org.uk.

Rapporten inleds i avsnitt 2 med en beskrivning av de nationella parlamentens kammarsystem och deras mandatmässiga storlek. I avsnitt 3 studeras valperiodernas längd och under vilka förutsättningar regeringen och andra aktörer kan upplösa parlamentet i förväg. Därefter beskrivs i avsnitt 4 de vanligaste familjerna av valsystem och valsystemen i de 25 länderna presenteras. Avsnitt 5 diskuterar effekter av valsystem på valdeltagande, disproportionalitet och partisystem, och könsrepresentation. I avsnitt 6 jämförs valsystemen på nationell nivå med systemen för val till Europaparlamentet. I detta sammanhang diskuteras också förhållandet mellan val på nationell och subnationell nivå och representationen av subnationella enheter i det nationella parlamentet. Reformdiskussioner på valsystemsområdet i de studerade länderna under de senaste decennierna diskuteras i avsnitt 7. I det avslutande avsnitt 8 sätts det svenska valsystemet in i ett internationellt perspektiv.

Tabeller och figurer har placerats i bilaga 1.

9

2Parlamentens kammarsystem och storlek

Om huruvida det nationella parlamentet skall delas upp i en eller två kammare är ett grundläggande konstitutionellt val för alla stater. Av de 25 länder som studeras i denna rapport har hela 15 stycken valt ett tvåkammarparlament. Det är en betydligt högre andel än världsgenomsnittet på ca 37 procent (Davidsson 2004, 18). Det innebär att det i själva verket är 40 parlamentskammare som utgör huvudobjektet i studien, eftersom kamrarna i tvåkammarsystem oftast tillsätts enligt skilda principer. I generella diskussioner används beteckningarna underhus respektive överhus om de två kamrarna. Underhusen kännetecknas av att de svarar för den nationella folkrepresentationen och alltid är direktvalda, ungefärligen enligt principen en medborgare – en röst. Överhusen tillsätts inte alltid genom direkta val och har ofta en annan huvudsaklig representationsgrund än nationen (exempelvis delstaterna i federala stater).

I tabell 1 presenteras några grundläggande data om dessa 40 kammare. Ur kolumnen valsätt kan utläsas vilken typ av valsystem som används vid tillsättningen av respektive kammare. I de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, tillsätts parlamentskamrarna med ett proportionellt valsystem. Frankrike och Storbritannien är klassiska exempel på länder som i stället tillsätter sina underhus enligt majoritetsvalsystem. Sex av länderna i urvalet använder blandade valsystem.

Men för sju av kamrarna anges att de inte är direktvalda. I ytterligare tre kammare är majoriteten, men inte alla ledamöterna direktvalda. Av naturliga skäl är dessa kammare av mindre intresse för en studie av valsystem, varför de kommer att spela en undanskymd roll i resten av rapporten. Tabell 2 ger emellertid en översiktlig bild hur och av vem ledamöterna i de kammare som inte är direktvalda (helt eller delvis) tillsätts.

11

Parlamentens kammarsystem och storlek

Parlamentskamrarna i länderurvalet består i genomsnitt av ca 260 direktvalda ledamöter. Vanligt är att underhusen i tvåkammarparlament är större än överhusen och att enkammarparlament har fler ledamöter än underhus men färre än underhus och överhus tillsammans. Den svenska riksdagens 349 ledamöter placerar den en god bit över genomsnittet.

Parlamentets storlek bör emellertid sättas i relation till hur många medborgare, eller snarare röstberättigade, det är tänkt att representera. Folkrika länder har generellt större parlament än mindre folkrika länder. För att studera detta anges i tabell 1 antalet röstberättigade samt antalet röstberättigade per direktvald ledamot. Variationsbredden är stor i länderurvalet. I det isländska Alltinget representerar varje ledamot bara i genomsnitt 3 300 röstberättigade. I skalans andra ände återfinns den amerikanska Senaten, där varje senator i genomsnitt representerar drygt 2 miljoner röstberättigade. Medianstorleken är 68 400 röstberättigade per ledamot, som det brittiska Underhuset har. Sverige har, med bara ca 19 300 röstberättigade per riksdagsledamot, den fjärde största parlamentskammaren i förhållande till storleken på valmanskåren. Även övriga nordiska länder har kammare som är bland de största i urvalet, relativt antalet röstberättigade.

12

3 Valperiod och upplösningsrätt

En sista nödvändig bakgrundsinformation innan diskussionen om valsystem tar vid är frågan om hur ofta val hålls till de studerade kamrarna och möjligheten för regeringen eller andra aktörer att korta valperiodens längd genom att upplösa kammaren i förtid och utlysa nyval.

Om man undantar de brittiska och kanadensiska överhusen, där ledamöterna i princip tillsätts på livstid, visar tabell 3 att den ordinarie valperiodens längd varierar mellan två och sex år i länderurvalet. Riksdagens mandatperiod förlängdes från och med 1994 från tre till fyra år och är därmed lika lång som den stora majoriteten av övriga parlament i urvalet. Fyra överhus – det australiensiska, det franska1, det japanska och det amerikanska – har en mandatperiod på 6 år. Dessa kammare är också de enda i urvalet i vilka ledamöterna byts ut med släpning, dvs. alla ledamöter byts inte ut samtidigt, utan i kohorter med jämna mellanrum.2 Syftet med släpning är att tillfälliga rörelser i opinionen inte skall få fullt genomslag.

Men i många av länderna i urvalet förekommer att parlamentens valperioder blir kortare än den formella längden, då någon politisk aktör – oftast regeringen – upplöst parlamentet i förtid. Alla länder i urvalet utom USA och Schweiz är parlamentariska demokratier, vilket definieras som att deras regeringar är politiskt ansvariga inför och därmed kan avsättas av deras parlament (i enkammarsystem) respektive underhus (i tvåkammarsystem).3 Regeringens rätt att – ofta formellt via statschefen – upplösa parlamentet är en viktig balanserande maktfaktor i de flesta parlamentariska system.

1Den franska Senatens mandatperiod kortades från och med 2003 från nio till sex år.

2I praktiken förekommer också släpning i de tyska och österrikiska överhusen eftersom de tillsätts på basis av valresultaten till ländernas delstatsparlament som inte hålls vid samma tidpunkt i alla delstater. Mandatperiodernas längd varierar från delstat till delstat.

3Italien är ett undantag i så måtto att den italienska regeringen är politiskt ansvarig inför och således kan avsättas av såväl Deputerandekammaren som Senaten var för sig.

13

Valperiod och upplösningsrätt

Men, som framgår av tabell 3, kan förtida upplösning i vissa länder även ske av andra skäl. En möjlighet är att parlamentet upplöses per automatik under vissa omständigheter, exempelvis om regeringsbildningsprocessen misslyckats (Sverige) eller vid en grundlagsändring (Belgien, Danmark, Island, Nederländerna, Schweiz och Spanien). En annan möjlighet är att statschefens upplösningsrätt inte endast är formell (Frankrike, Italien, Portugal och Österrike). En tredje möjlighet är att parlamentet har rätt att upplösa sig självt (Israel, Litauen, Polen, Ungern och Österrike). Norges Storting är den enda kammare med parlamentariskt ansvar som inte kan upplösas i förtid av någon aktör. Men även den svenska upplösningsrätten är begränsad i så måtto att den efter upplösningen nyvalda riksdagen inte påbörjar någon ordinarie mandatperiod, utan bara ”avslutar” den upplösta riksdagens.

I den sista kolumnen i tabell 3 anges hur många val som hållits till var och en av de direktvalda och icke-släpande kamrarna mellan 1979 och 2006 samt hur många av dessa som varit resultatet av en förtida upplösning. Det har i genomsnitt hållits 7,88 val under denna 27-årsperiod, vilket motsvarar en genomsnittlig mandatperiod på ca 3,92 år om man antar att det första valet hölls 1979. Av det framgår att (framför allt) regeringarna i många fall utnyttjat sin rätt att förtidsupplösa, eftersom den genomsnittliga ordinarie mandatperioden för dessa länder är 4,04 år och många av länderna inte blev demokratiska förrän i början på 1990-talet. Tabell 3 visar att ca två tredjedelar av de direktvalda kamrarna utan släpning upplösts minst en gång under perioden 1979–2006. Sverige, Norge, Nya Zeeland och Ungern tillhör undantagen. Av de kammare som någon gång upplösts i förväg är ungefär hälften sådana där förtida upplösning också är den klart vanligaste orsaken till att val hållits. Mest extrema är de japanska och irländska Representanthusen till vilka alla val respektive alla val utom ett mellan 1979 och 2006 varit en följd av förtida upplösning av kammaren.

14

4 Valsystem

I detta avsnitt presenteras de vanligaste typerna av valsystem, som också sammanfattas i en schematisk översikt i figur 1. I samband med detta exemplifieras de olika systemen med länder ur urvalet. En fullständig redovisning av de 25 ländernas valsystem finns i tabellerna 4a–d.

Den grundläggande skiljelinjen mellan valsystem går mellan proportionella system och majoritetsvalsystem. Grundprincipen bakom majoritetsvalsystem är att det parti eller den kandidat som får en majoritet av väljarnas röster ensam vinner det eller de mandat som står på spel i valkretsen. Den vanliga kombinationen med enmandatsvalkretsar medför att majoritetsvalsystem ofta leder till tydliga valresultat där valets vinnare blir starkt representerat på övriga kandidaters bekostnad. Grundprincipen bakom proportionella valsystem är tvärtom att mandaten – proportionella valsystem kombineras nästan undantagslöst med flermandatsvalkretsar – fördelas mellan flera kandidater och partier i relation till deras relativa röstandelar. Som ett tredje alternativ har vissa länder valt att låta en del av parlamentets mandat tillsättas enligt majoritära principer medan en annan del tillsätts proportionellt. I dessa blandsystem har alltså väljaren två röster, en i varje system.

4.1Majoritetsvalsystem

Majoritetsvalsystemen kan indelas i system där det krävs att vinnaren skall få en absolut majoritet av de avgivna rösterna (dvs. 50 % + 1 röst) och sådana system där det räcker med att vinna en relativ majoritet, dvs. fler röster än sina motståndare. Det argument som oftast nämns till fördel för systemen där absolut majoritet krävs är det demokratiska – fler väljare stödjer den vinnande kandidaten än som stödjer alla andra kandidater tillsammans. Det huvudsakliga argumentet till fördel för flertalssystemen är

15

Valsystem

enkelheten och snabbheten – när rösterna räknats kan även medborgare utan några kunskaper om valsystemet omedelbart se vilken eller vilka kandidater som vunnit.

Det huvudsakliga problemet med de system där det krävs en absolut majoritet av de röstande för att utdela mandat är att hantera situationer där ingen kandidat når upp till den erfordrade majoriteten. Empiriskt sett finns två alternativ att lösa problemet. Det vanligaste systemet är absolut majoritet i två omgångar, dvs. att låta valet gå vidare till en andra valomgång, om ingen kandidat uppnått absolut majoritet i den första valomgången. I den andra omgången sänks kraven till att det räcker med en relativ majoritet, dvs. fler röster än övriga kandidater, för att vinna mandat. Ofta ingår i denna typ av valsystem en begränsning av vilka kandidater som får ställa upp i den andra omgången. Det mest kända exemplet på absolut majoritet i två omgångar är valsystemet till den franska Nationalförsamlingen. Där går – i de valkretsar där ingen kandidat nått absolut majoritet i första omgången – alla kandidater som fått minst 12,5 % av rösterna vidare till en andra valomgång en vecka senare, i vilken det räcker med enkel majoritet.

Svagheten i det franska systemet är att de allra flesta väljare tvingas bege sig till vallokalen två gånger på kort tid. Vid det senaste valet 2002 var det exempelvis endast 58 av de 577 mandaten som blev tillsatta redan i den första valomgången. Ett alternativ som kommer tillrätta med detta problem är det s.k. alternative vote- systemet (AV). I AV-systemet får väljaren möjlighet att rangordna så många kandidater hon önskar. (I vissa varianter är det obligatoriskt för väljaren att rangordna ett visst antal eller till och med samtliga kandidater.) Om ingen kandidat får absolut majoritet av väljarnas förstapreferenser vid rösträkningen elimineras kandidaten med lägst antal förstapreferenser och dessa valsedlar distribueras bland övriga kandidater med ledning av andrapreferenserna. Processen fortsätter med successiva elmineringar tills någon kandidat nått absolut majoritet. AV liknar tvåomgångarssystemet med skillnaden att avgörandet sker vid ett valtillfälle.1 I länderurvalet tillämpas AV-systemet i val till det australiensiska Representanthuset.

Bland majoritetsvalsystemen hör det emellertid till ovanligheterna att absolut majoritet krävs. Den överlägset vanligaste formen av majoritetsvalsystem är i stället det klassiska

1 Systemet kallas också instant runoff när det används i USA.

16

Lars Davidsson

brittiska systemet, enligt vilket partierna ställer upp med en kandidat vardera i enmandatsvalkretsar och den kandidat som får flest röster vinner mandatet (first past the post, FPTP). Systemet karaktäriseras alltså av att väljaren har en röst, att endast ett mandat fördelas i varje valkrets samt att det räcker med en relativ majoritet av rösterna för att vinna mandatet. Bland de studerade länderna tillämpas det, förutom i Storbritannien, också i Kanada, USA och i de flesta schweiziska kantoner vid val till Statsrådet.

En variant på flertalssystem är att flera valkretsmandat tillsätts trots att väljaren bara har en röst. Detta system kallas oftast Single Non-Transferrable Vote (SNTV). Det tillämpades fram till 1994 i Japan och tillämpas fortfarande i den majoritära delen av valet till den japanska Rådskammaren. En ytterligare variant på flertalssystem i flermandatsvalkretsar är det s.k. block vote- systemet, där väljaren har lika många röster som det finns mandat i valkretsen. De kandidater som får flest röster vinner mandaten. Block vote tillämpas i valen till den polska Senaten. En modifierad block vote, där väljaren har en röst färre än antalet valkretsmandat tillämpas vid tillsättandet av de 208 direktvalda mandaten i den spanska Senaten.

I jämförelse med FPTP erbjuder block vote-systemet och, i än högre grad, SNTV betydande strategiska problem för större partier när det gäller hur många kandidater de optimalt skall ställa upp med i en viss valkrets. Om de ställer upp med för många kandidater riskerar de att splittra sina väljares röster och vinna färre mandat än partiets sammanlagda röstandel motiverar.

4.2Proportionella system

Även proportionella valsystem (på engelska proportional representation, PR) förekommer i ett stort antal olika varianter. De flesta är olika typer av listsystem, där mandat fördelas mellan partier i proportion till deras röster enligt olika beräkningsmodeller och därefter till partiets kandidater baserat på en kombination av listordning och personval.

Det huvudsakliga undantaget är det valsystem som används i valen till det irländska Representanthuset och den australiensiska Senaten. Systemet kallas Single Transferrable Vote (STV) och innebär att väljaren ges möjlighet att rangordna alla kandidater som ställer upp i valkretsen. Vid fördelningen av mandat beräknas först

17

Valsystem

en kvot mellan antalet röster i valkretsen och antalet mandat som skall fördelas. I både Australien och Irland används den s.k. Droop’s kvot, vilken innebär att det totala antalet röster i valkretsen divideras med antalet mandat i valkretsen + 1, varefter man lägger till 1. Därefter undersöks de avgivna förstahandsrösterna och de kandidater som uppnått kvoten tilldelas mandat. Om inte alla mandat fyllts genom förstahandsrösterna, fördelas andrahandsröster från de kandidater som tilldelats mandat motsvarande ”överskottet”, dvs. skillnaden mellan dessa kandidaters röstetal och kvoten, proportionellt bland de kandidater som ännu inte tilldelats mandat. Om någon kandidat därmed når kvoten tilldelas denne mandat och eventuellt överskott fördelas. Om det fortfarande återstår mandat att fördela elimineras den kandidat som fick lägst antal förstahandsröster och andrahandsrösterna fördelas mellan övriga kandidater som ännu inte tilldelats ett mandat. Processen fortgår successivt tills det sista mandatet fördelats genom att en kandidat nått kvoten genom första-, andra-, tredjehandsröster osv. Mellan de varianter av STV som tillämpas på Irland och i Australien finns skillnaden att väljaren i det australiensiska systemet har möjlighet att på valsedeln ställa sig bakom partiernas egna kandidatrangordningar, medan denna möjlighet saknas på Irland.

De överlägset vanligaste proportionella systemen, såväl i rapportens urval som i världen i stort, är listsystemen. Varianterna av listsystem skiljer sig framför allt åt när det gäller den beräkningsformel som används för att uppnå en mandatfördelning som är proportionell mot partiernas röstandelar. Två familjer av beräkningsformler finns: kvotmetoder och divisorsmetoder.

Principen för kvotmetoderna är att en kvot beräknas mellan det totala antalet avgivna röster och antalet mandat som skall fördelas. (Så långt är proceduren densamma som vid fördelningen av röster enligt STV.) Därefter divideras partiernas röstetal med kvoten och de tilldelas lika många mandat som antalet gånger de uppfyller kvoten. Generellt kommer dock inte alla mandat att vara fördelade när detta steg utförts. I de flesta länders valsystem fördelas därför kvarvarande mandat sedan mellan partierna efter hur hög decimalrest de har, så att det parti som var närmast att uppfylla kvoten en gång till tilldelas det första mandatet osv.2

2 Kvotmetoderna kallas därför också ofta greatest remainder-metoder i litteraturen.

18

Lars Davidsson

Den vanligaste och enklaste kvotmetoden är Hare’s metod eller Hamilton’s metod, där det totala antalet giltiga röster i valkretsen eller i nationen divideras med det antal mandat som skall fördelas på den aktuella nivån. Hare’s metod används i valen till det danska Folketinget, Italiens båda kammare och Österrikes Nationalråd.3 En variant är Hagenbach-Bischoff’s metod där röstantalet i stället divideras med mandatantalet + 1. Metoden används i modifierad form vid valen till det schweiziska Nationalrådet. Andra varianter är den ovan nämnda Droop’s metod och Imperiali-metoden, då antalet röster divideras med antalet mandat + 2. Skillnaden mellan Hare’s och Hagenbach-Bischoff’s metoder är framför allt att mindre partier gynnas något mer av den senare, då de har större chans att bli tilldelade ett mandat, eftersom kvoten är lägre.

Divisorsmetoderna är vanligare än kvotmetoderna. I divisorsmetoderna är grundprincipen att varje partis röstetal divideras med en stigande talserie, exempelvis 1, 2, 3, 4 osv. Resultaten kallas partiernas jämförelsetal. Mandat tilldelas sedan partierna i ordning efter storleken på respektive jämförelsetal. När ett parti tilldelats ett mandat deltar det i konkurrensen om de kvarvarande mandaten med nästa jämförelsetal i ordningen. Ett annat sätt att beskriva divisorsmetoden är att mandat tilldelas det parti som genom detta mandat uppnår det högsta genomsnittliga antalet röster per erhållet mandat.4

Den vanligaste och enklaste varianten är heltalsmetoden, d’Hondts metod eller Jefferson’s metod, där partiernas röstetal divideras med varje heltal, dvs. 1, 2, 3, 4 osv. Bland länderna i urvalet används heltalsmetoden vid den primära mandatfördelningen i valen till parlamenten i Finland, Island, Israel och Portugal, till underhusen i Nederländerna och Spanien, samt till båda kamrarna i det belgiska parlamentet. En annan variant är uddatalsmetoden eller St. Laguës metod där divisorerna i stället är varje udda tal, dvs. 1, 3, 5, 7 osv. Denna metod används vid mandatfördelningen i den proportionella delen av det blandade nyzeeländska systemet. I det svenska systemet används uddatalsmetoden för att fördela de utjämningsmandat som ett parti får mellan valkretsarna. I Sverige och Norge används i stället den jämkade uddatalsmetoden eller den modifierade St. Laguës metod vid den primära mandatfördelningen på nationell nivå. I den jämkade

3I samtliga dessa fall kombineras dock Hare’s metod med andra beräkningstekniker. Se tabell 4b.

4Divisorsmetoderna kallas därför också ofta highest average-metoderi litteraturen.

19

Valsystem

uddatalsmetoden har den första divisorn bytts ut till 1,4 så att talserien alltså är 1,4, 3, 5, 7 osv. Om de tre divisorsmetoderna jämförs kan man säga att heltalsmetoden gynnar stora partier på små partiers bekostnad eftersom de stora partiernas jämförelsetal inte sjunker särskilt mycket mellan varje mandat. Den jämkade uddatalsmetoden har en likartad effekt – i synnerhet i små valkretsar – men svagare och kan generellt sägas gynna medelstora partier.

Tre andra faktorer är minst lika avgörande för proportionaliteten i listsystemen som valet av beräkningsformel, nämligen valkretsarnas storlek, förekomsten av utjämningsmandat och förekomsten av en spärr mot småpartier.

Av matematiska skäl blir proportionaliteten i ett PR-system högre ju fler mandat som skall fördelas i samma valkrets. Även om sambandet är kontinuerligt går den avgörande skillnaden mellan länder där mandatfördelningen mellan partierna beräknas på subnationell valkretsnivå och de länder där den beräknas på nationell nivå, dvs. med nationen som en enda valkrets. Israel och Nederländerna är de enda länderna i urvalet som inte har några valkretsar på subnationell nivå.

Men även länder som fördelar valkretsmandaten på subnationell närmar sig genom system med utjämningsmandat en situation där mandatfördelningen mellan partier i praktiken sker på nationell nivå. (Däremot beräknas den geografiska mandatfördelningen för ett enskilt parti med hjälp av beräkningar på valkretsnivå.) Så är fallet i valen till parlamenten i Danmark, Island, Norge och Sverige samt till Österrikes Nationalråd.

Intressant i sammanhanget är de nya valsystem som sedan 2006 tillämpas till det italienska parlamentets båda kamrar. De innehåller båda ett världsunikt system med ”bonusmandat” till den vinnande koalitionen som fungerar som ett slags omvända utjämningsmandat. I valen till Deputerandekammaren är den koalition (eller det enskilda parti utanför en koalition) som blivit störst, sett till nationen som helhet, automatiskt garanterade 340 mandat (motsvarande 55 %). Om koalitionen enligt den ursprungliga mandatfördelningen skulle ha fått färre mandat, höjs tilldelningen automatiskt till 340 mandat, vilka sedan fördelas proportionellt bland vinnarkoalitionens partier och övriga 270 mandat fördelas proportionellt bland övriga partier.5 Vid senatsvalen tillämpas ett

5 I praktiken behandlas alltså ”vinnarkoalitionen” respektive ”övriga partier” som var sin valkrets i mandatfördelningen mellan partierna.

20

Lars Davidsson

liknande system, men på valkretsnivå. Den vinnande koalitionen (eller partiet) i varje valkrets tilldelas automatiskt 55 % av valkretsmandaten, även när deras röstetal skulle motsvara en lägre tilldelning.

Slutligen finns i valsystemen till många nationella parlament en tröskel eller spärr som förhindrar småpartier att delta i fördelningen av utjämningsmandat eller i vissa fall i fördelningen av mandat över huvud taget. En sådan spärr minskar proportionaliteten eftersom småpartiernas röstandel inte motsvaras av en proportionell mandatandel. Spärrar för att delta i fördelningen av mandat över huvud taget finns i Belgien (båda kamrarna), Israel, Italien (båda kamrarna), det holländska Representanthuset, den polska Sejmen, den spanska Deputeradekammaren samt Sverige. Alla de tidigare nämnda parlamenten med utjämningsmandat har också en spärr för att delta i fördelningen av dem. Helt utan småpartispärrar bland länderna med proportionella valsystem är Finland, Portugal, Schweiz samt STV-systemen i Australien och Irland.

Lagliga och effektiva spärrar

Även i länder utan lagligt definierade representationsspärrar finns en effektiv spärr mot småpartier som beror av valkretsarnas och parlamentskammarens storlek. Ju mindre valkretsarna är i ett valsystem desto högre är den effektiva spärren, eftersom valkretsmandaten inte ”räcker” till småpartier i små valkretsar. Av samma skäl är den effektiva spärren högre ju färre mandat det finns att fördela i hela parlamentskammaren. Taagepera (2002) föreslår att den effektiva spärren på nationell nivå (T) kan estimeras enligt T = 75% /[(M+1)(S/M)0,5] där M = den genomsnittliga valkretsstorleken och S = antalet mandat i kammaren. För de proportionella systemen i länderurvalet ser de lagliga och effektiva spärrarna ut som följer:

21

Valsystem

Lagliga och effektiva spärrar

  Laglig spärr Effektiv spärr (T)
     
Australien (Senaten) - 2,5 %
Belgien (R.huset) (Valkretsnivå) 5 % 1,5 %
Belgien (Senaten) (Valkretsnivå) 5 % 2,5 %
Danmark För utj.mandat 2 % 1,6 %
Finland - 1,3 %
Irland (R.huset) - 2,3 %
Island För utj.mandat 5 % 2,7 %
Israel 2 % 0,6 %
Italien (D.kammaren) 2 % 0,6 %
Italien (Senaten) 3 % 1,0 %
Nederländerna (R.huset) 0,67 % 0,5 %
Norge För utj.mandat 4 % 1,7 %
Polen (Sejmen) 5 % 1,0 %
Portugal - 1,4 %
Schweiz (N.rådet) - 1,6 %
Spanien (D.kammaren) (Valkretsnivå) 3 % 1,3 %
Sverige 4 % 1,1 %
Österrike (N.rådet) För utj.mandat 4 % 2,2 %

Som framgår av tabellen fyller de lagliga spärrarna i samtliga länder sin funktion eftersom de är högre än ländernas respektive effektiva spärrar.

4.3Blandade system

Blandade valsystem, där en del av parlamentet väljs med ett majoritetsvalsystem och den andra delen med ett proportionellt valsystem, blev mycket populära under 1990-talet (Shugart & Wattenberg 2004). Under decenniet övergick, bland etablerade demokratier, Italien, Nya Zeeland och Japan till blandade system. Mer än hälften av de nya demokratier som tillkom i Öst- och Centraleuropa under 1990-talets början valde också att utforma sin nationella representation på detta sätt (Birch 2003).

Skillnaderna mellan olika blandade system beror framför allt på om proportionaliteten i systemet beräknas så att den är begränsad till den proportionella delen av mandaten eller om den är beräknad till att omfatta kammaren som helhet. I blandade majoritets-

22

Lars Davidsson

valsystem (Mixed Member Majoritarian, MMM) är de två delarna av parlamentet att betrakta som parallella valsystem. Proportionaliteten mellan partierna beräknas endast för den proportionella delen av mandaten, utan att ta hänsyn till vilken mandatfördelning den majoritära delen av valet resulterat i.6 I blandade proportionella system (Mixed Member Proportional, MMP) tar man däremot hänsyn till mandatfördelningen i den majoritära delen och resterande mandat tillsätts för att skapa propotionalitet sett till kammaren som helhet.

Den närmare utformningen av blandade system beror naturligtvis också på vilket majoritetsvalsystem respektive proportionellt valsystem som ingår i mixen och hur stor andel av kammaren som tillsätts enligt respektive system. I länderurvalet finns fyra parlamentskammare som tillsätts enligt blandade majoritetsvalsystem. De mest majoritära av dessa är valsystemen till det japanska parlamentets båda kammare, där endast ca 40 % av mandaten tillsätts proportionellt enligt heltalsmetoden i en nationell valkrets utan spärr. Resterande 60 % av mandaten tillsätts enligt brittisk FPTP-modell i underhusvalen och enligt SNTV- systemet i överhusvalen. I det litauiska parlamentet tillsätts hälften av mandaten med varje system och det franska systemet med absolut majoritet i två omgångar kombineras med proportionell tilldelning av mandat enligt Hare’s metod i en nationell valkrets med en representationsspärr på 5 %. Även i det ungerska parlamentet tillsätts majoritetsvalsmandaten enligt den franska modellen, men svarar bara för ca 45 % av mandaten. I den proportionella delen beräknas fördelningen med Hagenbach- Bischoff’s metod enligt ett komplicerat system som kombinerar fördelning i 20 valkretsar med utjämningsmandat i en nationell valkrets. Representationsspärren är 5 %.

Representanthuset i Nya Zeeland och den tyska Förbundsdagen är de enda två parlamentskammare som tillsätts med blandade proportionella system. I Tyskland är de majoritära och proportionella delarna lika stora, medan den majoritära delen är något större på Nya Zeeland. I båda länderna kan dock de majoritära mandaten ibland utökas ytterligare, eftersom ett parti vars kandidater vinner fler platser i majoritetsvalet än de skulle ha rätt till enligt en strikt proportionell fördelning sett till hela kammaren ändå får behålla dessa ”överhängsmandat”.

6 Blandade majoritära system kallas ibland också parallell voting-system.

23

Valsystem

Grundprincipen är annars att de proportionella mandaten fördelas så att det skapas en total mandatfördelning i kammaren som är proportionell till valresultatet om partiernas röster i båda valen räknas samman. I den majoritära delen används i båda fallen FPTP. I Nya Zeeland används för fördelningen av de proportionella mandaten uddatalsmetoden i nationen som helhet med en spärr på 5 procent eller ett valkretsmandat, medan Tyskland använder Hare’s metod med spärr på 5 procent eller tre valkretsmandat.

4.4Inslaget av personval

I de flesta av de studerade länderna är parlamentsvalen framför allt ett val mellan partier. Men det är fortfarande enskilda personer, kandidater, som tar plats i parlamentet. Partierna har stort inflytande över vilka dessa personer är genom sin dominans i nomineringen av kandidater (Lundell 2004). Men i vissa valsystem har väljarna därefter ett personval mellan de kandidater som partierna nominerat.

Vad menas då med personval? Det är i sammanhanget viktigt att skilja på å ena sidan kandidatcentrerade valsystem i allmänhet och å andra sidan valsystem med personval. Personval innebär att väljaren bereds möjlighet att välja en eller flera av ett partis kandidater som hon vill ge sitt stöd åt, utan att därmed behöva stödja ett annat parti än det hon vill rösta på. Även om exempelvis det brittiska majoritetsvalssystemet i enmandatsvalkretsar har en tydlig fokusering på de lokala kandidaterna kan det inte sägas ge väljaren möjlighet till personval, eftersom hon för att stödja en annan kandidat än den av partiet föreslagna också måste byta parti.7

Som framgår av tabell 5 saknas personvalsinslag i 18 av de 33 parlamentskammare som helt eller delvis är direktvalda. Det är framför allt de majoritärt valda parlamenten, men även länder med proportionella listvalsystem, som Island, Israel, Italien, Norge, Spanien och Portugal låter partierna ha full kontroll över vilka personer som skall vara deras företrädare på den nationella nivån. I sju av parlamentskamrarna är personval tvärtom obligatoriskt. I valen till den finländska Riksdagen och den japanska Rådskammaren samt de polska och spanska senaterna är det

7 I princip vore det möjligt för väljaren att få göra ett personval även i det brittiska systemet, om partierna valde att ställa upp med fler än en kandidat per valkrets. Det gör emellertid inte partierna, eftersom de då riskerar att potentiella väljare delar upp sina röster och partiets kandidater förlorar.

24

Lars Davidsson

obligatoriska personvalet inbyggt i själva valsystemet. I underhusvalen i Nederländerna, Polen och Österrike har man valt att införa ett obligatoriskt personvalsmoment i ett vanligt listsystem. I övriga åtta system, inklusive Sverige, finns ett frivilligt personvalsmoment.

Särskilda fall utgörs av Danmark och Litauen där partierna själva avgör hur stort personvalsinslaget skall vara för just deras parti. I det danska systemet avgör partierna personvalsinslaget genom att välja typ av kandidatuppställning på valsedeln. I det litauiska systemet är partierna skyldiga att i förväg inför väljarna deklarera om valmyndigheterna skall ta hänsyn till personröster vid mandatfördelningen mellan partiets kandidater eller om partirangordningen skall gälla.

I de flesta av länderna med personval liknar systemet det svenska, där väljaren kan ge särskilt stöd till en kandidat. Det litauiska systemet är likartat men väljaren har möjlighet att avge upp till fem personröster. I Polen, Schweiz och Spanien tillämpas block vote, dvs. väljaren har lika många röster som – eller i Spanien en röst färre än – antalet mandat som skall tillsättas i valkretsen. I de irländska och australiensiska STV-systemen består personvalsmomentet av en rangordning av valfritt antal av kandidaterna som ställer upp i valkretsen.

I de allra flesta personvalssystemen finns antingen en partirangordning upprättad på valsedeln eller en möjlighet att markera sitt stöd för en sådan rangordning. Därmed kan väljaren avstå från att fatta ett eget val om hon inte känner sig informerad om kandidaterna. Men i fyra av personvalssystemen – Finlands, Irlands, Polens och Spaniens – saknas sådan information på valsedeln och kandidaterna är i stället ordnade i bokstavs- eller slumpmässig ordning.8

I dessa fyra länder är också väljarnas personval – av naturliga skäl

– helt avgörande för vilka kandidater som väljs. I ungefär hälften av personvalssystemen finns däremot begränsningar i genomslagskraften i form av spärrar för att väljarnas val helt eller delvis skall ändra på partiernas nomineringsordning. I de flesta fall, exempelvis Sverige, är spärren utformad som en andel av partiets röster i valkretsen. En sådan utformning innebär att personvalets genomslagskraft kommer att vara beroende av såväl partiets som

8 I princip är det möjligt för partierna att även i dessa system informera väljarna om sin kandidatordning, på annat sätt än på valsedeln. Men det kräver mer av väljaren att ta till sig den informationen, exempelvis genom att ta med sig kandidatordningen till vallokalen.

25

Valsystem

valkretsens storlek. Ju större parti och ju större valkrets desto större är sannolikheten att personrösterna inte kommer att förändra partiets listordning, eftersom varje kandidat har fler medtävlare inom partiet, samtidigt som det absoluta antalet personröster som krävs för att bli vald ökar (Davidsson 2006).

Slutligen kan man från tabell 5 notera att det i de flesta av personvalssystemen inte är möjligt för väljaren att ägna sig åt panachering, dvs. att rösta på kandidater från mer än ett parti. Panachering är möjligt i block vote-systemen i Polen, Schweiz och Spanien liksom i STV-systemen i Australien och Irland.

26

5 Effekter av valsystem

Utformningen av valsystemet till det nationella parlamentet är ett av de viktigaste konstitutionella vägval som stater ställs inför. Valsystemen sätter sin prägel på så grundläggande faktorer i det politiska livet som partisystemet, möjligheterna att bilda stabila regeringar, graden av representativitet, valdeltagandet, graden av parlamentarisk partilojalitet osv. Det ligger utanför ramen för denna rapport att undersöka alla dessa aspekter eller ens utföra någon reguljär orsaksanalys. Men rapporten kommer ändå att belysa tre centrala aspekter i den konstitutionella diskussionen om val av valsystem på nationell nivå: disproportionalitet och partisystem, valdeltagande samt könsrepresentativitet.

5.1Disproportionalitet och partisystem

Redan den grundläggande klassificeringen i majoritetsvalsystem och proportionella valsystem indikerar att valet av utformning har en effekt på graden av proportionalitet mellan röstfördelningen i valet och mandatfördelningen i kammaren. Även om det finns argument för att tillåta disproportionalitet – exempelvis att valutslagen blir tydligare och det blir lättare att skapa majoriteter – har hög grad av proportionalitet ansetts spegla ett viktigt demokratisk värde, nämligen att varje medborgares röst blir lika mycket värd.

Graden av proportionalitet kan mätas på ett stort antal olika sätt. Med ledning av en utvärdering av olika proportionalitetsmått (Taagepera & Grofman 2003) används i denna rapport Gallaghers index (Gallagher 1991).1 Indexet är lika med 0 vid perfekt proportionalitet mellan andelen röster och andelen mandat och högre värden innebär stigande grad av disproportionalitet.

1 Gallaghers index (Gh) beräknas genom formeln Gh = [0,5Σ(yi-xi)2]0,5 där yi är röstandelen och xi mandatandelen för varje parti i.

27

Effekter av valsystem

Förutom den demokratiska aspekten är graden av proportionalitet också av central betydelse för partisystemets utformning. Den franske forskaren Maurice Duverger konstaterade redan på 1950-talet att majoritetsvalsystem tenderar att leda till fåpartisystem (Duverger 1954). Effekten verkar, enligt Duverger, genom två mekanismer. För det första innebär ett majoritetsvalsystem att det av rent matematiska skäl blir färre partier representerade vad som varit fallet om mandat fördelats enligt någon proportionell modell. Men den matematiska effekten förstärks också av en psykologisk mekanism, eftersom väljarna vet att en röst på ett litet parti riskerar att inte ge utdelning i mandat och därmed vara ”bortkastad”.

Partisystemet beskrivs på två sätt i rapporten. Det i forskningen mest använda sättet är att mäta det effektiva antalet partier. Måttet viktar ned små partier, som kan förväntas vara marginaliserade och utan politisk betydelse. Förutom det effektiva antalet partier beskrivs partisystemet också genom att mandatandelen för de två största partierna anges. I ett rent tvåpartisystem skulle detta mått bli 100 %.

Av tabell 6a framgår å ena sidan typ av valsystem och å andra sidan graden av disproportionalitet och partisystem vid det senaste valet i de undersökta länderna. Länderna har ordnats i fallande grad av disproportionalitet. För vissa överhus med släpande mandattillsättning har det inte varit möjligt att beräkna graden av disproportionalitet och dessa redovisas längst ned i tabellen.

Tabellerna 6a–b visar att sambandet mellan valsystemstyp och graden av disproportionalitet är tydligt. Majoritetsvalsystemen har en genomsnittlig disproportionalitet på 10,5 och besätter fyra av de fem översta platserna i tabell 6a, med det franska och det brittiska valsystemet som de tydligaste fallen. Undantaget utgörs av valsystemet till USA:s Representanthus, där resultaten är anmärkningsvärt proportionella. Huvudanledningen torde vara den ojämna geografiska fördelningen av stödet för republikaner respektive demokrater. Det finns endast uppgift för två av de blandade majoritetsvalsystemen, som har en genomsnittlig disproportionalitet på 6,8 och därmed placerar sig i en mellankategori.

För när man studerar de proportionella valsystemen är disproportionaliteten endast 3,3 för de rent proportionella och ännu lägre – 1,7 – för de två blandat proportionella systemen. De proportionella systemen varierar från 1,00 i Nederländerna till 6,58 i Portugal.

28

Lars Davidsson

Variationen inom kategorin proportionella system kan till stor del förklaras av om mandaten fördelas mellan partierna på nationell nivå – antingen genom en enda nationell valkrets eller genom utjämningsmandat på nationell nivå – eller på valkretsnivå. Samliga sex kammare med fördelning på nationell nivå är mer proportionella än de 10 kammare där fördelningen sker på valkretsnivå. Den genomsnittliga disproportionalitetsgraden är 4,6 för de proportionellt valda kamrarna med fördelning på valkretsnivå, men bara 1,5 för kamrarna med fördelning på nationell nivå. Även den låga disproportionaliteten i de blandade proportionella valsystemen beror på att mandatfördelningen mellan partier i praktiken sker i en enda nationell valkrets. Valet av nivå där mandaten skall fördelas är således nästan lika avgörande som valsystemstypen för hur proportionell fördelningen blir.

Heltalsmetodens dominans i länderurvalet gör att det är svårt att dra några klara slutsatser om beräkningsformelns betydelse i rent och blandade proportionella system. Preliminärt kan den antas vara av mer begränsad betydelse vid en jämförelse mellan länder. Men en förändring av beräkningsformeln i ett givet land och med ett givet partisystem kan däremot förväntas få betydande konsekvenser för mandatfördelningen.

Om man i stället vänder blicken till partisystemen framgår det att ett lands nuvarande valsystem – och därigenom grad av disproportionalitet – visserligen är en viktig förklaringsfaktor, men långt ifrån den enda. Ländernas respektive historia och kultur, liksom inte minst kvardröjande effekter av tidigare valsystem, gör att variationen inom valsystemsfamiljerna är betydligt större när det gäller partisystem än när det gäller grad av disproportionalitet.

Med detta sagt kan ändå noteras att rangordningen mellan partisystemen följer valsystemstypens grad av proportionalitet. I majoritetsvalsystemen har de två största partierna i genomsnitt 85,3 procent av mandaten och antalet effektiva partier är bara 2,6 stycken. Den amerikanska Kongressens båda kamrar är mest extrema, med ett i stort sett rent tvåpartisystem. Kanada och Schweiz har däremot något bredare partisystem tack vare närvaron av regionala partier. I de blandade majoritetsvalsystemen finns i genomsnitt 3,5 effektiva partier och de två största partierna har 74,0 procent av mandaten. Men om man undantar Litauen – där partierna fortfarande är mycket svaga och partisystemet splittrat och skiftande – hamnar de blandade majoritetsvalsystemen på 2,6

29

Effekter av valsystem

effektiva partier och 83,5 procent till de två största, dvs. nästan samma partisystem som i de rena majoritetsvalsystemen.

De blandat proportionella systemen har i genomsnitt 3,2 effektiva partier där de två största partierna har 77,4 procent av mandaten. Skillnaden är således inte så stor i jämförelse med majoritetsvalsystemen. Nya Zeeland är emellertid ett tydligt exempel på kvardröjande effekter på partisystemet av tidigare valsystem, i detta fall det brittiska FPTP-system som tillämpades till och med valet 1993. När man tittar på de rent proportionella systemen stiger antalet effektiva partier till i genomsnitt 4,8 stycken. De två största partierna har tillsammans 59,7 procent av mandaten.2 Båda dessa mått indikerar att med ett rent proportionellt valsystem kommer inget parti att ensam få egen majoritet och koalitioner kommer att bli nödvändiga.

De kontrafaktiska riksdagsvalen 2006

För att illustrera de skillnader i mandatfördelning och proportionalitet som olika utformningar av proportionella valsystem skapar kan man använda det svenska riksdagsvalet 2006 som kontrafaktiskt exempel.

I det valsystemet som faktiskt tillämpades vid riksdagsvalet 2006 fördelas mandat endast till partier som uppnått 12 procent av rösterna i en valkrets eller 4 procent av rösterna i hela riket. Först fördelas sammanlagt 310 mandat i de 29 valkretsarna enligt den jämkade uddatalsmetoden. Därefter beräknas – också enligt den jämkade uddatalsmetoden – en fördelning av samtliga 349 mandat med hela nationen som en valkrets. Partier som fått en högre sammanlagd tilldelning av valkretsmandat än vid den nationella fördelningen får behålla valkretsmandaten, men undantas vid fördelningen av utjämningsmandat. Bland övriga partier som fått minst 4 procent av de nationella rösterna fördelas de 39 utjämningsmandaten så att partiet når sin tilldelning enligt den nationella fördelningen.

Men vad skulle hända om en eller flera av dessa parametrar förändrades? I de kontrafaktiska scenarierna nedan varieras först bara beräkningsformeln mellan de fem huvudalternativ som

2 Som framgår av tabell 6b slår den högre disproportionalitet som finns i proportionella system med mandatfördelning på nationell jämfört med länder med fördelning på valkretsnivå inte igenom på partisystemen i de studerade länderna.

30

Lars Davidsson

används i proportionella listsystem. Därefter tas spärrgränserna för mandatfördelning bort och i det sista steget tas utjämningsmandaten bort, i ett scenario med och ett utan spärrgräns.

I tabellerna nedan anges röstrespektive mandatandelar i procent och antalet mandat inom parentes.

Scenario 1. Riksdagsvalet 2006 med andra mandatfördelningsmetoder

  S M C Fp Kd V Mp Disproportionalitet
                 
Röstandel % 34,99 26,23 7,88 7,54 6,59 5,85 5,24  
Faktisk 37,25 27,79 8,31 8,02 6,88 6,30 5,44 2,04
mandat- (130) (97) (29) (28) (24) (22) (19)  
andel %                
                 
Heltal % 41,83 29,22 6,88 6,59 5,73 5,16 4,58 5,44
  (146) (102) (24) (23) (20) (18) (16)  
Uddatal % 37,25 27,79 8,31 8,02 6,88 6,30 5,44 2,04
  (130) (97) (29) (28) (24) (22) (19)  
Hare % 36,96 27,79 8,31 8,31 6,88 6,30 5,44 1,93
  (129) (97) (29) (29) (24) (22) (19)  
                 
Haagenbach- 37,25 27,79 8,31 8,31 6,88 6,02 5,44 2,06
Bischoff % (130) (97) (29) (29) (24) (21) (19)  

Som framgår av scenario 1 skulle en förändring som begränsade sig till den matematiska mandatfördelningsmetoden i tre av fyra fall inte ha inneburit någon större skillnad. Att använda den ”rena” uddatalsmetoden skulle ge exakt samma fördelning som med den jämkade, eftersom skillnaden bara gäller hur det första mandatet för varje parti fördelas. Även de båda kvotmetoderna ger utfall som är nästan identiska med den jämkade uddatalsmetoden. Skillnaden i grad av proportionalitet mellan metoderna minskar ju fler mandat som fördelas och med 349 mandat konvergerar de mot nästan samma fördelning. Hare’s metod ger i detta scenario den mest proportionella mandatfördelningen. Att använda heltalsmetoden skulle däremot ge ett betydligt mindre proportionellt resultat än för de andra metoderna, då större partier gynnas på mindre partiers bekostnad. Effekten förstärks av regeln att partierna får behålla sina valkretsmandat när de överstiger partiets mandattilldelning i den nationella fördelningen. Så blir fallet för både socialdemokraterna och moderaterna i scenario 1.

31

Effekter av valsystem

Scenario 2. Riksdagsvalet 2006 utan småpartispärrar

  S M C Fp Kd V Mp Sd3 Övr.4 Dispropor-
                    tionalitet
Röstandel % 34,99 26,23 7,88 7,54 6,59 5,85 5,24 2,93 2,04  
Faktisk mandat- 37,25 27,79 8,31 8,02 6,88 6,30 5,44 0 (0) 0 (0) 2,04
andel % (130) (97) (29) (28) (24) (22) (19)      
                     
Heltal % 41,83 29,22 6,02 5,73 5,16 4,58 4,01 2,29 1,15 5,85
  (146) (102) (21) (20) (18) (16) (14) (8) (4)5  
Uddatal % 37,25 26,64 7,45 7,16 6,02 5,44 4,87 2,87 2,29 1,77
  (130) (93) (26) (25) (21) (19) (17) (10) (8)6  
Jämkade 37,25 26,64 7,45 7,16 6,02 5,44 4,87 2,87 2,29 1,77
uddatal % (130) (93) (26) (25) (21) (19) (17) (10) (8)7  
Hare % 34,67 26,07 8,31 8,31 6,59 6,30 5,16 2,87 1,72 0,80
  (121) (91) (29) (29) (23) (22) (18) (10) (6)8  
Haagenbach- 34,96 26,36 8,02 7,74 6,59 5,73 5,16 2,87 2,58 0,26
Bischoff % (122) (92) (28) (27) (23) (20) (18) (10) (9)9  

Utan den nationella 4-procentspärren och valkretsspärren på 12 procent hade med Haagenbach-Bischoff’s metod 13 och med övriga metoder 12 partier vunnit minst ett mandat i riksdagsvalet 2006. Den generella effekten av att ta bort småpartispärren blir naturligtvis att göra mandatfördelningen mer proportionell mot röstfördelningen i valet. Tabellen visar också att Gallaghers disproportionalitetsindex skulle ha sjunkit med alla metoder utom heltalsmetoden. Med många mandat att fördela och utan

3Sd står för partiet Sverigedemokraterna.

4Övriga innefattar här de partier som skulle tilldelats minst ett (1) mandat vid riksdagsvalet 2006 med någon av de studerade mandatfördelningsmetoderna om inte 4-procentspärren funnits: Feministiskt initiativ (0,68 %), Piratpartiet (0,63 %), Sveriges Pensionärers Intresseparti (0,52 %), Junilistan (0,47 %) samt Sjukvårdspartiet (0,21 %). Röstandelen för resterande partier som fick röster i riksdagsvalet, men inte skulle få något mandat även om spärrarna togs bort, var totalt 0,71 %.

5De fyra mandaten skulle fördelat sig så att Feministiskt initiativ fått 1 mandat, Piratpartiet

1mandat, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 mandat samt Junilistan 1 mandat.

6De åtta mandaten skulle fördelat sig så att Feministiskt initiativ fått 2 mandat, Piratpartiet 2 mandat, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 mandat samt Junilistan 2 mandat.

7De åtta mandaten skulle fördelat sig så att Feministiskt initiativ fått 2 mandat, Piratpartiet 2 mandat, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 mandat samt Junilistan 2 mandat.

8De sex mandaten skulle fördelat sig så att Feministiskt initiativ fått 2 mandat, Piratpartiet 2 mandat, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 mandat samt Junilistan 1 mandat.

9De nio mandaten skulle fördelat sig så att Feministiskt initiativ fått 2 mandat, Piratpartiet 2 mandat, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 mandat, Junilistan 2 mandat, samt Sjukvårdspartiet 1 mandat.

32

Lars Davidsson

småpartispärrar visar sig också kvotmodellerna generellt ge ett mer proportionellt utfall än divisorsmodellerna. Haagenbach-Bischoff’s metod visar sig under dessa betingelser ge det mest proportionella utfallet.

Scenario 3. Riksdagsvalet 2006 utan utjämningsmandat, men med småpartispärrar

  S M C Fp Kd V Mp Dispropor-
                tionalitet
Röstandel % 34,99 26,23 7,88 7,54 6,59 5,85 5,24  
Faktisk 37,25 27,79 8,31 8,02 6,88 6,30 5,44 2,04
mandat- (130) (97) (29) (28) (24) (22) (19)  
andel %                
Heltal % 47,10 32,90 7,10 5,48 3,87 1,94 1,61 10,76
  (146) (102) (22) (17) (12) (6) (5)  
Uddatal % 36,13 28,71 9,03 8,39 8,06 6,13 3,55 2,70
  (112) (89) (28) (26) (25) (19) (11)  
                 
Jämkade 41,94 30,32 8,71 7,10 5,16 3,87 2,90 6,22
uddatal % (130) (92) (27) (22) (16) (12) (9)  
Hare % 34,52 28,06 9,35 9,35 7,74 7,10 3,87 2,63
  (107) (87) (29) (29) (24) (22) (12)  
Haagenbach- 38,39 28,39 9,03 8,71 7,42 5,16 2,90 3,57
Bischoff % (119) (88) (28) (27) (23) (16) (9)  
                 

Om man, som i scenario 3, skulle ha behållit småpartispärrarna, men i stället tagit bort de 39 utjämningsmandaten svänger resultatet i motsatt riktning jämfört med scenario 2: utfallet skulle blivit mindre proportionellt än med dagens system. Huvudorsaken är att valkretsmandaten sällan ”räcker” till de mindre partierna, även när deras röstandel ligger på samma nivå som i riket. Sammantaget får de därför, utan utjämningsmandaten, en för liten nationell mandatandel i jämförelse med röstandelen. I scenario 3 skulle användande av uddatalsmetoden eller Hare’s metod givit de mest proportionella mandatutfallen. Om den jämkade uddatalsmetoden behållits (men utjämningsmandaten tagits bort) skulle Sverige falla från 7:e till 19:e plats i länderurvalet i fråga om proportionalitet. Om Sverige dessutom samtidigt hade gått över till heltalsmetoden skulle endast de franska och brittiska majoritetsvalsystemen ha givit ett mindre proportionellt utfall.

33

Effekter av valsystem

Scenario 4. Riksdagsvalet 2006 utan utjämningsmandat eller småpartispärrar

  S M C Fp Kd V Mp Sd10 Övr.11 Dispropor-
                    tionalitet
Röstandel % 34,99 26,23 7,88 7,54 6,59 5,85 5,24 2,93 2,04  
Faktisk 37,25 27,79 8,31 8,02 6,88 6,30 5,44 0 (0) 0 (0) 2,04
mandat- (130) (97) (29) (28) (24) (22) (19)      
andel %                    
                     
Heltal % 47,10 32,90 7,10 5,48 3,87 1,94 1,61 0 (0) 0 (0) 10,96
  (146) (102) (22) (17) (12) (6) (5)      
Uddatal % 35,80 28,39 9,03 8,39 7,42 6,13 3,55 1,29 0 (0) 2,62
  (111) (88) (28) (26) (23) (19) (11) (4)    
Jämkade 41,94 30,00 8,71 7,10 4,84 3,87 2,90 0,65 0 (0) 6,36
uddatal % (130) (93) (27) (22) (15) (12) (9) (2)    
                     
Hare % 34,19 28,06 9,35 9,35 7,42 7,10 3,55 0,97 0 (0) 3,04
  (106) (87) (29) (29) (23) (22) (11) (3)    
Haagenbach- 38,39 28,39 9,03 8,71 6,77 5,16 2,90 0,65 0 (0) 3,88
Bischoff % (119) (88) (28) (27) (21) (16) (9) (2)    

Om man, som i scenario 4, tänker bort både utjämningsmandaten och småpartispärrarna skulle utfallet generellt bli lite mer proportionellt än i scenario 3. Men om man jämför med det faktiska valresultatet kan konstateras att ett borttagande av småpartispärren inte – ur proportionalitetsperspektiv – skulle kompensera för borttagandet av utjämningsmandaten, oavsett vilken fördelningsmetod som används. Gallaghers index skulle för alla fördelningsmetoder i scenario 4 vara högre än de 2,04 som nuvarande system resulterar i. I jämförelse med scenario 2 kan noteras att sverigedemokraterna är det enda av småpartierna som skulle ha blivit representerade i riksdagen om vare sig småpartispärrarna eller utjämningsmandaten funnits.12 Om heltalsmetoden hade använts skulle dock dessa ”sverigedemokratiska

10Sd står för partiet Sverigedemokraterna.

11Övriga innefattar här de partier som skulle tilldelats minst ett (1) mandat vid riksdagsvalet 2006 med någon av de studerade mandatfördelningsmetoderna i scenario 3: Feministiskt initiativ (0,68 %), Piratpartiet (0,63 %), Sveriges Pensionärers Intresseparti (0,52 %), Junilistan (0,47 %) samt Sjukvårdspartiet (0,21 %). Röstandelen för resterande partier som fick röster i riksdagsvalet var totalt 0,71 %.

12Om nuvarande mandatfördelningsmetod behållits (eller Haagenbach-Bischoff’s metod använts) skulle sverigedemokraterna vunnit valkretsmandat i Stockholms och i Skåne läns södra valkrets. Med Hare’s metod hade partiet vunnit ett valkretsmandat även i Skåne läns norra och östra valkrets och med uddatalsmetoden dessutom ytterligare ett valkretsmandat i Skåne läns västra valkrets. Med heltalsmetoden hade (sd) inte kommit in i riksdagen, trots frånvaron av småpartispärrar.

34

Lars Davidsson

mandat” i stället tillfalla de två stora partierna och i synnerhet socialdemokraterna, som inte skulle vara långt från egen riksdagsmajoritet, trots knappt 35 % av rösterna. Detta bidrar till att scenario 4 är den situation där valet av mandatfördelningsmetod skulle ha spelat störst roll för mandatutfallet. Om man jämför fördelningarna vid användning av heltalsmetoden respektive Hare’s metod skiljer det 40 mandat för socialdemokraterna och 110 mandat summerat över alla partier.

Sammanfattningsvis tyder de kontrafaktiska riksdagsvalen 2006 på att ett enkelt byte av mandatfördelningsmetod skulle ha spelat ganska liten roll för mandatutfallet. Om man däremot skulle ha tagit bort småpartispärren och/eller utjämningsmandaten hade även valet av mandatfördelningsmetod blivit viktigare. Vid nationella mandatfördelningar, när många mandat skall fördelas, visar sig kvotmetoderna ge något mer proportionella utfall än divisorsmetoderna. När mandatfördelningen sker på valkretsnivå, utan utjämningsmandat, ger i stället uddatalsmetoden det mest proportionella utfallet. Den jämkade uddatalsmetoden ger generellt något mindre proportionella resultat än de tre nämnda metoderna, medan heltalsmetoden avviker kraftigt i disproportionell riktning jämfört med resten.

Mönstret sammanfaller med forskningsresultat som presenteras i en artikel av Schuster m.fl. Där undersöks snedfördelning av mandat (seat bias) mellan partier av olika storlek vid en jämförelse av Hare’s metod, heltalsmetoden och uddatalsmetoden (Schuster et al. 2003). Undersökningen görs på data från parlamentsval i den tyska delstaten Bayern och den schweiziska kantonen Solothurn samt till det amerikanska Representanthuset. Forskarna finner att vare sig Hare’s metod eller uddatalsmetoden ger någon systematisk fördel till partier baserade på deras storlek. Heltalsmetoden gynnar dock generellt stora partier på små partiers bekostnad.

5.2Valdeltagande

Ett vanligt skäl till att länder byter valsystem är en förhoppning om att valdeltagandet skall öka. Forskning visar att valdeltagandet generellt sett är högre i länder med proportionella eller blandade proportionella valsystem än i länder med rena eller blandade majoritetsvalsystem (Norris 2002). Anledningen antas dels vara att proportionella system ökar det politiska systemets legitimitet då

35

Effekter av valsystem

fler grupper i samhället känner sig representerade, dels att färre röstberättigade kommer att känna att deras röst är bortkastad.

I tabellerna 7a–b undersöks sambandet mellan de undersökta ländernas valsystemstyp och valdeltagande. Parlamenten står i tabell 7a ordnade i fallande skala efter valdeltagandet i det senaste valet. Valsystemstypen är naturligtvis långtifrån den enda faktorn i ett lands valprocedur som är av betydelse för valdeltagandet. Därför redovisas i tabellerna 7a–b också ett antal andra faktorer som kan förväntas påverka valdeltagandet.

En faktor som självklart torde vara av betydelse är exempelvis om det är frivilligt att gå och rösta eller om röstandet gjorts obligatoriskt med sanktion för dem som avstår. Om man inte vill tvinga medborgarna att rösta kan man i stället underlätta deras möjligheter att göra så. En sådan åtgärd är att potentiella väljare ges möjlighet att förtidsrösta. I tabellerna 7a–b redovisas om länderna tillåter generell förtidsröstning, dvs. om det inte krävs en särskild ansökan i förväg och om möjligheten gäller alla röstberättigade, inte bara vissa grupper (interner, militärer, svårt sjuka o.d.). Ett annat sätt att underlätta röstandet är att förlägga valet till en arbetsfri dag, för att minska medborgarnas kostnad för att rösta. I tabell 7a–b inkluderas därför även uppgift om de nationella parlamentsvalen i de undersökta länderna inträffar på arbetsfria dagar (helgdagar eller dagar som gjorts arbetsfria just på grund av valet) eller inte.

Av de fyra faktorer som jämförs i tabellerna 7a–b förefaller det som om obligatorisk röstning är den enskilt viktigaste faktorn för ett högt valdeltagande. De fyra system som har obligatorisk röstning var också de som hade de fyra högsta nivåerna på valdeltagandet vid sitt senaste val. Genomsnittsvaldeltagandet vid senaste val i systemen med obligatorisk röstning ligger också 25 procentenheter över nivån i systemen med frivillig röstning. En marginell positiv effekt kan noteras av att valdagen hålls arbetsfri. Möjlighet till generell förtida röstning verkar däremot inte ha någon positiv effekt på valdeltagandet. Negativa incitament – piska

– förefaller således effektivare än positiva incitament – morötter – för att höja valdeltagandet.

Men av tabellerna 7a–b framgår att också valsystemet spelar roll för valdeltagandet i de undersökta länderna på det sätt som forskning tidigare visat. Det genomsnittliga valdeltagandet i det senaste valet var ca 65 respektive 60 procent i de rena och blandade majoritetsvalsystemen, medan det låg på ca 80 respektive 75

36

Lars Davidsson

procent i rena och blandade proportionella system. Det kan konstateras att alla de nordiska länderna utom Finland ligger över genomsnittet i hela länderurvalet på ca 71 procent.

Något oroväckande är att de tre nyaste demokratierna i urvalet Ungern, Litauen och Polen uppvisar lågt eller mycket lågt valdeltagande i det senaste valet. Valdeltagandet i dessa länder har också sjunkit sedan demokratiseringen, i synnerhet vid jämförelse med de första valen efter kommunistregimernas fall. En tolkning kan vara att demokratin ännu inte har slagit några fasta rötter i länderna i det forna östblocket.

Men en annan tolkning är att dessa länder bara är en del av den allmänna trend av sjunkande valdeltagande som kan utläsas ur tabell 7a. Valdeltagandet har sjunkit i valen till samtliga parlamentskammare i urvalet utom den spanska Deputeradekammaren och det japanska Representanthuset, vid en jämförelse mellan det senaste valet och genomsnittet för perioden 1979–2006.

5.3Könsrepresentation

Kvinnlig rösträtt är numera ett självklart kriterium för att en stat skall kunna kallas demokratisk. Könsfördelningen bland ledamöterna i världens parlament indikerar emellertid att kvinnliga kandidater fortfarande är färre och har svårare att bli valda än sina manliga medtävlare. Som framgår av tabell 8a ligger också genomsnittsandelen kvinnor i länderurvalet på bara 24,1 procent. Variationen är emellertid stor mellan de olika länderna. I urvalet har Sverige efter 2006 års val en så gott som helt jämn könsfördelning, 47,0 procent. Lägst andel finns i det japanska Representanthuset där endast 9,0 procent av ledamöterna är kvinnor.

Orsakerna till dessa och andra skillnader i representationen av kvinnor och män i nationell parlament är mångfacetterade, men i statsvetenskaplig forskning pekas ofta valsystemet ut som en viktig faktor (exempelvis Norris 2002). Proportionella valsystem antas generellt leda till jämnare könsfördelning än majoritetsvalsystem. Den förmodade orsaksmekanismen är att partiernas nomineringsorganisationer undviker att nominera en kvinna, om endast ett mandat per valkrets står på spel, medan man i proportionella system med flermandatsvalkretsar i högre utsträckning också placerar kvinnor på valbar plats.

37

Effekter av valsystem

På senare tid har också lagstadgad könskvotering införts i vissa länder, som ett sätt att utjämna representationsskillnader baserade på kön.13 Lagstiftningen är generellt utformad så att en viss andel av personerna på varje partis lista måste tillhöra varje kön. I vissa fall specificeras också att alla toppkandidater inte får vara av samma kön. Lagstadgad könskvotering introducerades i framför allt vissa sydamerikanska länder under 1990-talet (Dahlerup & Freidenvall 2005). Men även i länderurvalet finns exempel på lagstadgad könskvotering, varför även sambandet mellan kvotering och könsrepresentation undersöks.

Om man studerar tabellerna 8a–b kan man först konstatera att det faktum att en kammare över huvud taget är direkt folkvald leder till att andelen kvinnor är något högre än om den exempelvis väljs av andra politiker eller utses av regeringen.

Men av tabellerna framgår också att hypotesen om valsystemets betydelse för könsrepresentationen får starkt stöd sett till de studerade länderna. Andelen kvinnor i parlamentskammare valda enligt rent majoritära principer är bara ca 19 procent. I kammare valda med blandade majoritetsvalsystem är kvinnorna ytterligare något färre. Kammaren med högst andel kvinnor bland majoritetsvalsystemen – den spanska Senaten – har ca en fjärdedel kvinnliga ledamöter och den placerar sig därmed först på 16:e plats bland de 40 kammare som ingår i urvalet.

Nio av de tio kammare som har högst kvinnorepresentation har valts enligt rent proportionella principer. Den genomsnittliga andelen kvinnor är ca 29 procent, dvs. ca 10 procentenheter högre än i den majoritärt valda parlamenten. För de två blandat proportionella systemen är genomsnittet ytterligare något högre. Den svenska Riksdagen står i viss särklass med sina 47 procent kvinnor, vilket är 9 procentenheter högre än det andraplacerade norska Stortinget. De fyra nordiska länderna utom Island innehar också de fyra toppositionerna.

Det är vanskligt att säga något definitivt om sambandet mellan lagstadgad könskvotering av partiernas nomineringar och könsrepresentationen i parlamentet, eftersom kvotering bara tillämpas till fyra av de 40 studerade kamrarna. Tabell 8b indikerar att andelen kvinnor i genomsnitt är något högre i de länder som tillämpar kvotering, men variationen är stor.

13 Sedan tidigare är det i relativt många västeuropeiska länder redan ganska vanligt med könskvotering som partierna själva ålagt sig. Det handlar i förkommande fall vanligtvis om socialdemokratiska, kommunistiska och gröna partier.

38

6Representation på överstatlig och subnationell nivå

Demokratisk representation är inte endast en nationell angelägenhet. Demokratiska val företas bland länderna i urvalet till beslutande församlingar på delstatsnivå, regional nivå och lokal nivå. Från 1979 och framåt har också medborgarna i de länder som varit medlemmar i EU (och dess föregångare) kunnat delta i direkta val till Europaparlamentet. I detta avsnitt presenteras de valsystem som de i länderurvalet ingående medlemsländerna använder vid valen till Europaparlamentet. Skillnader i representationsegenskaper mellan de nationella delegationer som väljs till Europaparlamentet och de nationella parlamenten undersöks också. Slutligen berörs frågan om skilda eller gemensamma valdagar för nationella respektive regionala/lokala val.

6.1Valsystem till Europaparlamentet

Sedan 1979 har Europaparlamentets ledamöter valts i direkta val i samtliga medlemsländer. De flesta av den tidens medlemsländer använde proportionella listsystem vid sina nationella val och det var därför naturligt att använda sådana system även för valen till Europaparlamentet. Undantagen utgjordes av Storbritannien och Frankrike, men endast Storbritannien valde att använde samma majoritetsvalsystem som vid de nationella underhusvalen. Även Storbritannien bytte till ett proportionellt system till valen 1999. Genom Rådsbeslut 8964/02 gjordes år 2002 proportionella valsystem obligatoriska i valen till Europaparlamentet i alla medlemsländer. Listsystem eller STV får användas. Beslutet fastställer också att om en småpartispärr används får den inte vara högre än 5 procent.

Samtliga 17 EU-medlemmar i rapportens länderurval använder följaktligen ett proportionellt valsystem. På Irland (och i den nordirländska valkretsen i Storbritannien) används STV, medan

39

Representation på överstatlig och subnationell nivå

övriga 16 använder listsystem. Av tabell 9a framgår att Europaparlamentarikerna i majoriteten av länderna i urvalet, däribland Sverige, väljs i en enda nationell valkrets. Ett par av de större medlemsländerna – Frankrike och Storbritannien – men också Belgien och Irland använder däremot subnationella valkretsar även vid EU-valen.1

Tio av de 17 länderna använder heltalsmetoden vid fördelning av mandaten, medan fyra använder Hare’s metod.2 Sverige är i EU- sammanhang ensamt om att använda den jämkade uddatalsmetoden. Knappt hälften av länderna tillämpar en småpartispärr, vilket innebär att användningen ungefärligen följer det nationella mönstret. Belgien, Nederländerna, Italien och Spanien tillämpar dock inte spärr på EU-nivå, trots att de gör det på nationell nivå, medan situationen för Frankrike är den omvända. Spärrarna ligger på den av unionen fastställda maxnivån, 5 procent, utom i Sverige och Österrike, där spärren ligger på 4 procent. När det slutligen gäller tillämpningen av personval finns endast en avvikelse från det nationella mönstret: de italienska väljarna har möjlighet till personval på EU-nivå, men inte på nationell nivå.

6.2Representationsskillnader mellan Europaval och nationella val

Som framgått är medlemsländernas valsystem till Europavalen förhållandevis likartade och i de flesta fall också relativt lika respektive lands nationella system. Men ger de också samma effekt med avseende på de olika representationsegenskaper som tidigare diskuterats för nationella parlament? I tabell 9b jämförs valdeltagandet, disproportionaliteten, det effektiva antalet partier samt andelen kvinnor i de nationella delegationerna till Europaparlamentet respektive de nationella parlamenten/-underhusen.

Med ledning av de första två kolumnerna i tabell 9b kan man konstatera att trots att alla länder tillämpar proportionella valsystem till Europaparlamentet ligger valdeltagandet lägre eller mycket lägre än vid valen till de nationella parlamenten.

1Även Italien och Polen har subnationella valkretsar som används vid fördelningen av mandat inom partierna, men som inte har någon betydelse för fördelningen av mandat mellan partierna.

2I Nederländerna används dock Hare’s kvot för den huvudsakliga fördelningen av mandaten, medan heltalsmetoden, snarare än jämförelse av decimalrester, avgör vilka partier som tilldelas resterande mandat.

40

Lars Davidsson

Kolumnerna visar det genomsnittliga valdeltagandet i EU-val respektive nationella val från och med 1979 (eller landets inträde i EU) till och med 2004 års EU-val. Endast ungefär hälften av de röstberättigade röstar vid EU-valen, vilket i genomsnitt är ca 22 procentenheter lägre än vid de nationella valen. Den huvudsakliga förklaringen ligger i att de europeiska väljarna fortfarande betraktar valen till EU-parlamentet som sekundära. Det exceptionellt låga deltagandet i länder med hög andel EU-skeptiska medborgare – exempelvis Sverige, Storbritannien och Polen – tyder på att också attityden till unionen är en viktig faktor.

När det gäller disproportionaliteten i de valsystem som används till EU- respektive nationell nivå, utgörs den viktigaste skillnaden av den högre disproportionalitet i EU-valet (exempelvis i Sverige) som beror på att de nationella delegationerna är mindre än de nationella parlamenten. Men man kan också notera att disporportionaliteten som förväntat är mycket lägre vid EU-valen än de nationella valen i Frankrike och Storbritannien, som tillämpar olika typer av valsystem på de båda nivåerna.

Av tabell 9b framgår också att partisystemen är något bredare på den europeiska nivån än på den nationella. Medlemsländerna har i genomsnitt ca 0,5 fler effektiva partier i sina delegationer till Europaparlamentet än i de nationella parlamenten. Detta beror till en del på skillnader i valsystemsanknutna faktorer vid Europavalen, som de proportionella valsystemen, de nationella valkretsarna och det faktum att småpartispärrar är något ovanligare. Men en annan viktig faktor är säkerligen också att partier med inställningen till EU som ideologisk grund har varit mer framgångsrika att ta plats i Europaparlamentet än i de nationella parlamenten.

När det slutligen gäller könsfördelningen bland parlamentsledamöterna kan konstateras att de nationella delegationerna till Europaparlamentet i genomsnitt består av en tredjedel kvinnor, vilket är sju procentenheter högre än andelen kvinnor i de nationella parlamenten. Skillnaden är särskilt anmärkningsvärd vad gäller Frankrike, Irland och Ungern. I det franska fallet, där skillnaden är större än 30 procentenheter, skulle den kunna förklaras av den lagstadgade könskvotering som sedan år 2000 skall tillämpas vid alla proportionella val, dit Europavalen, men inte valen till Nationalförsamlingen räknas.

41

Representation på överstatlig och subnationell nivå

6.3Sambandet mellan val på nationell och subnationell nivå

Den svenska debatten om gemensamma eller skilda valdagar till riksdag respektive till landsting och kommuner har pågått sedan grundlagsreformerna på 1970-talet. Den senaste utredningen som utförligt behandlade frågan var 1999 års författningsutredning. Utredningsmajoriteten förordade då att den gemensamma valdagen skulle bibehållas. Man motsatte sig också en övergång till val på våren. I båda fallen var det befarat minskade valdeltagandet i de kommunala valen en viktig faktor i ställningstagandet.

I rapportens urval är Sverige det enda land där ordinarie val till det nationella parlamentet och valda församlingar på subnationell nivå måste företas på samma dag. De flesta schweiziska val på kantonal nivå sker dock också samtidigt med valen till Statsrådet. I ytterligare 11 av länderna i urvalet – Belgien, Danmark, Irland, Italien, Kanada, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA – är gemensamma val till det nationella parlamentet och val på regional eller kommunal nivå i princip möjliga att hålla på samma dag. I praktiken sker detta dock väldigt sällan i de nämnda länderna, förutom USA. I resterande 12 länder – Australien, Finland, Frankrike, Island, Japan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike – är det inte möjligt att hålla val till det nationella parlamentet samma dag som val till regionala eller lokala församlingar.

Valsäsong?

I den svenska debatten om gemensam valdag har ett argument mot att flytta riksdagsvalen till våren varit att valdeltagandet då skulle riskera att sjunka. En möjlighet om man vill undersöka om denna farhåga stämmer är att göra en jämförelse mellan länder med val vid olika tidpunkter. Problemet med ett sådant upplägg är att det är svårt att vara säker på att effekterna inte har med andra skillnader mellan länderna och deras politiska klimat att göra. Helst skulle man därför vilja undersöka valdeltagandet vid olika tidpunkter i ett och samma land.

En sådan undersökning görs av Rallings m.fl. som studerat mer än 4 000 fyllnadsval i Storbritannien, vilka fördelat sig över i princip hela kalenderåret (Rallings et al. 2003). Och det visar sig mycket

42

Lars Davidsson

riktigt att väljarnas demokratiska engagemang är väderberoende eller snarare beroende på när det hinner bli mörkt på valdagen. Forskarna finner att valdeltagandet är som högst när det är som ljusast under vår- och försommarmånaderna mars till juni. Lägst är valdeltagandet när det är som mörkast mellan november och januari. I den brittiska kontexten skulle en förflyttning av ett val från exempelvis september till maj öka valdeltagandet med 5,2 procentenheter.

43

7Reformer och reformdiskussioner

De senaste decennierna har varit en tid av utbredd förändring av valsystemen till det nationella parlamentet. I inte mindre än 19 av de 25 studerade länderna har minst en signifikant förändring genomförts. Reformer och reformförslag ges en kort beskrivning i bilaga 2.

Den tydligaste förändringstrenden har varit den ökade övergången till blandade valsystem. Först kan konstateras att i synnerhet blandade majoritetsvalsystem var mycket populära när de nya demokratierna i Öst- och Centraleuropa och Kaukasus skulle välja valsystem. Ungern, Bulgarien, Ryssland, Albanien, Ukraina, Litauen m.fl har valt olika typer av blandade system. I de nya demokratierna förklarades valet av blandade system av en önskan om att inte lägga alla ägg i samma korg i den osäkra situation som rådde. Med mycket begränsad erfarenhet av demokratiska val föreföll det rimligt att kombinera olika system för demokratisk representation i valsystemet (Birch et al. 2002).

Men det är inte endast i de forna kommuniststaternas konstitutionella experimentverkstäder som de blandade valsystemen vunnit terräng. Tre OECD-demokratier – Japan, Italien och Nya Zeeland – gick också över till blandade valsystem under 1990-talet, även om Italien därefter hunnit byta ytterligare en gång.1 Bevekelsegrunderna för att gå över till blandade system skilde sig emellertid både inbördes mellan de tre länderna och från östblocksländerna.

I Nya Zeeland berodde övergången från ett majoritetsvalsystem av brittiskt snitt till ett blandat proportionellt valsystem på väljarnas missnöje med att inte kunna utkräva ansvar av båda de dominerande partierna (Denemark 2005). I Italien handlade övergången från ett proportionellt system med starkt

1 Som en del av samma trend mot blandade system skulle även Israels återtagna reform (1996–2001) med direktvald premiärminister kunna ses, även om den inte direkt gällde själva valsystemet (Isaksson 2001).

45

Reformer och reformdiskussioner

personvalsinslag till ett blandat proportionellt system utan personvalsinslag på väljarnas missnöje med korruptionen i politiken (som delvis kopplades till personvalsinslaget) och med oförmågan att skapa starka regeringar (Katz 2005). I Japan slutligen var det missnöjet med det gamla majoritära SNTV-systemets inslag av fraktionsbildning och röstköp inom partierna som ledde till en övergång till ett blandat majoritetsvalsystem (Reed & Thies 2005). I både Nya Zeeland och Italien föregicks reformerna av folkomröstningar.

Den enda förändring av valsystemet i sin helhet bland de studerade länderna i övrigt är Italiens återkomst till ett proportionellt system 2005. Det nya systemet är konstitutionellt innovativt i så måtto att det på ett unikt sätt introducerar ett majoritärt element i ett i grunden proportionellt system genom den ”vinnarbonus” som den vinnande koalitionen tilldelas om den inte har lyckats vinna en bred majoritet på egen hand. Syftet är naturligtvis att skapa majoritetsregeringar som är starka nog att överleva begränsade avhopp eller avvikelser.

Även i Storbritannien har emellertid frågan om en totalrevision av det nationella valsystemet varit levande under de senaste decennierna och i synnerhet sedan labours återkomst till makten 1997. Såväl i valen till de regionala parlament som skapats i Skottland, Wales och Nordirland, som i valen till Europaparlamentet används numera andra valsystem än FPTP. En statlig utredning föreslog också 1998 en ändring av valsystemet till Underhuset till ett majoritärt AV-system men med utjämningsmandat. Förslaget vann dock inte tillräckligt politiskt stöd.

När det gäller förändringar i graden av proportionalitet finns ingen genomgående trend. I Danmark (2007) och på Island (2000) har man gått i riktning mot ökad proportionalitet genom att minska antalet valkretsar utan att minska kammarstorleken. Norge har gått i samma riktning genom införandet av utjämningsmandat 1988 och ökningen av såväl det totala mandatantalet som utjämningsmandaten som kammarstorleken 2003. I dessa fall kan redan proportionella system sägas ha blivit än mer proportionella.

Polens vid demokratiseringen extremt proportionella system har i stället gjorts mindre proportionellt genom att landet delats in i fler valkretsar (1993) och att den nationella valkretsen tagits bort (2001). Diskussion om att frångå den nationella valkretsen har också förts i Nederländerna under 1990-talet. I alla de tre forna öststaterna – Litauen, Polen och Ungern – där partisystemen var

46

Lars Davidsson

extremt svaga och splittrade, liksom i Israel, har småpartispärrarna höjts och proportionaliteten minskats.

En trend är att vissa länder velat knyta närmare band mellan väljare och valda genom att förstärka personvalsinslagen i sina valsystem. Sverige införde personval 1998 och Litauen gjorde det 2000. Även i Norge föreslog en statlig utredning 2002 införande av personval på nationell nivå, men förslaget har inte blivit verklighet. I Österrike minskades kraven för att det redan existerande personvalet skulle få genomslag. Liknande förslag, som dock inte genomförts har diskuterades i Nederländerna i 1990-talets början. Gemensamt för alla dessa genomförda och föreslagna förändringar är emellertid att personvalsinslaget förblir relativt marginellt i respektive system. Italien och Japan – som hade betydligt starkare personvalsinslag – har gått i motsatt riktning genom att byta till valsystem utan personvalsinslag.

En tydlig, men hittills inte särskilt stark, trend gäller införandet av lagstadgad könskvotering på partilistorna i valen till det nationella parlamentet. Italien var först ut 1993, men reformen förklarades grundlagsstridig av landets författningsdomstol och upphörde att gälla 1995. Belgien (1994), Frankrike (1999) och Portugal (2006) har däremot infört lagstadgad kvotering på partilistorna. En liknande reform har också diskuterats i Schweiz.

Även om det inte utgör en del av själva valsystemet kan slutligen nämnas att diskussioner om att införa möjligheter till elektronisk röstning har förts i en handfull länder. En del av diskussionen har gällt möjligheten att rösta och lagra röster elektroniskt i traditionella vallokaler, vilket redan är möjligt i bl.a. Belgien och Nederländerna. Men på längre sikt diskuteras också möjlighet för väljaren att rösta elektroniskt hemifrån. I exempelvis Finland behandlas under 2006 ett regeringsförslag om en grundlagsändring som öppnar för att båda dessa alternativ skall vara möjliga att införa när så önskas.

47

8Sverige i ett internationellt perspektiv

Det svenska valsystemet har, med undantag för förlängningen av den ordinarie valperioden och införandet av ett personvalsmoment, förblivit sig likt sedan grundlagsreformerna på 1970-talet. I detta avslutande avsnitt skall det svenska valsystemet sättas in i ett internationellt perspektiv och slutsatser gällande eventuella reformbehov diskuteras mot bakgrund av länderjämförelsen.

Sverige hade vid valet 2006 en disproportionalitet på 2,04, klart lägre än genomsnittet räknat på alla länder i rapporten, men bara knappt under genomsnittet bland de proportionella systemen (se tabellerna 6a–b). Antalet effektiva partier, 4,15, ligger något under genomsnittet för proportionella system. Riksdagen är däremot betydligt större i förhållande till valmanskåren, bara 19 300 röstberättigade per ledamot, än genomsnittet i urvalet.

Som framgått av rapporten avgörs graden av proportionalitet inte bara av vilken typ av valsystem en stat har, utan också på den kombinerade effekten av faktorer som valkretsindelning, förekomsten av utjämningsmandat, småpartispärr, beräkningsmetod och kammarens storlek. Justeringar i något av dessa avseenden bör därför analyseras i ett sammanhang.

Nivån på proportionaliteten kan justeras så att man antingen närmar sig det demokratiska idealet att varje röst skall vara lika mycket värd (lägre disproportionalitet) eller det demokratiska idealet att väljarnas röster skall ha en tydligt ansvarsutkrävande effekt i förhållande till regeringsmakten (högre disproportionalitet). Disproportionaliteten kan sänkas genom att exempelvis göra valkretsarna färre och större, övergå till en annan beräkningsmetod – uddatalsmetoden, Hare’s metod och Haagenbach- Bischoff’s metod ger i genomsnitt mer proportionella resultat – eller genom att ta bort småpartispärren. Disproportionaliteten kan höjas genom att exempelvis ta bort utjämningsmandaten eller övergå till heltalsmetoden vid mandatfördelningen.

49

Sverige i ett internationellt perspektiv

Det är emellertid värt att notera att det inte bara är nivån på disproportionaliteten som är av intresse i sammanhanget, utan även hur den påverkar olika typer av partier. Samma totalnivå på disproportionaliteten kan gynna eller missgynna partier av olika storlek, beroende på vilken mix av konstitutionella instrument som använts för att uppnå den gällande graden av proportionalitet.

I det svenska systemet skapar beräkningsmetoden – den jämkade uddatalsmetoden – viss disproportionalitet till fördel för stora och medelstora partier på mindre partiers bekostnad. Utjämningsmandaten reducerar disproportionaliteten på ett sätt som framför allt gynnar små partier. Småpartispärren skapar i sin tur ytterligare disproportionalitet, med de riktigt små partierna som förlorare. Sammantaget kan sägas att den relativt begränsade disproportionalitet som finns i det svenska valsystemet består av att stora partier gynnas med ett par procentenheter och att riktigt små partier missgynnas med ett par procentenheter, medan systemet är förhållandevis neutralt (dvs. proportionellt) med avseende på små och medelstora partier.

En reform där ett borttagande av utjämningsmandaten kombineras med ett borttagande av småpartispärren och en övergång till den ”rena” uddatalsmetoden skulle leda till en marginellt högre disproportionalitet (2,67 för 2006 års val) och något fler effektiva partier (4,26 för 2006 års val). Trots att nivån på proportionaliteten skulle bli i stort sett oförändrad kan en sådan reform sägas medföra ett antal fördelar jämfört med nuvarande system. I kombination skulle justeringarna leda till att disproportionaliteten fördelade sig jämnare över stora och små partier, och väljarnas röster därmed bli mer likvärdiga. Borttagandet av småpartispärren skulle ge väljare som inte känner sig hemma i de etablerade partierna chans till representation på nationell nivå. Det strategiska röstandet kan också förväntas minska om spärren togs bort. Borttagandet av utjämningsmandaten skulle samtidigt se till att inflytandet för de minsta partierna inte blir oproportioneligt stort. Att ta bort utjämningsmandaten vore också det naturligaste sättet att minska riksdagens storlek i riktning mot den europeiska nivån. Det lokala sambandet blir slutligen något tydligare genom reformen utan att proportionaliteten blir sämre, eftersom den ”rena” uddatalsmetoden skulle ge mindre partier en rättvisare chans att vinna valkretsmandat.

När det gäller könsrepresentation har Sverige efter det senaste valet en så gott som helt jämn fördelning mellan kvinnor, 47

50

Lars Davidsson

procent, och män, 53 procent. Det är också den överlägset jämnaste fördelningen av länderna i urvalet. Det är därför svårt att se att någon förändring av valsystemet i detta avseende – i form av exempelvis lagstadgad kvotering – skulle vara nödvändig i Sverige.

Det svenska valdeltagandet i riksdagsvalet, 82 procent vid 2006 års val, räcker till en tionde plats i länderurvalet, vilket är klart över genomsnittet. Sverige har dock, fram till det senaste valet, varit en del av en internationell trend av sjunkande valdeltagande i de nationella parlamentsvalen. I valen till Europaparlamentet är det svenska valdeltagandet, 39,4 procent vid valen 2004, bland de lägsta i urvalet. Oron för valdeltagandet är tydlig i såväl de senaste decenniernas demokratiutredningar som i Grundlagsutredningens direktiv, både avseende den sjunkande trenden i riksdagsvalen och den extremt låga nivån i Europaparlamentsvalen. Det torde emellertid vara svårt att peka på någon tydlig koppling mellan det – relativt sett – låga valdeltagandet och utformningen av nuvarande valsystem. Det mest effektiva sättet att öka valdeltagandet tycks vara att göra röstningshandlingen obligatorisk. Bortsett från en sådan åtgärd förefaller den viktigaste faktorn för att öka valdeltagandet vara att använda ett proportionellt valsystem, vilket Sverige redan gör. Vare sig orsakerna till det låga valdeltagandet eller lösningen på problemet ligger antagligen i modifikationer av valsystemet.

Den institutionella reform som ändå genomförts på valsystemsområdet är införandet av personval. Huvudavsikten var att synliggöra partiernas kandidater och stärka banden mellan väljare och valda (SOU 1993:21 s. 50f.). Reformen kan, åtminstone för valen till riksdagen, knappast anses ha uppfyllt sitt syfte i detta avseende. Andelen väljare som utnyttjade möjligheten att personrösta var ca 30 procent vid det första tillfället 1998 och har sjunkit sedan dess. Andelen väljare som korrekt kunde nämna minst en (1) kandidat i sin valkrets vid 2002 års val var heller inte högre än 30 procent och har snarast sjunkit efter införandet av personval (Holmberg & Oscarsson 2004, s. 185ff.). Någon indirekt, positiv effekt på valdeltagandet kan inte skönjas, då de tre val där personval tillämpats har haft det lägsta valdeltagandet sedan 1950-talet. Väljarnas inflytande över vilka som blivit invalda i riksdagen har inte heller ökat nämnvärt med personval. Antalet direkt personvalda ledamöter har bara varit 12, 10 respektive 6 av 349 stycken, vilket motsvarar en nedgång från 3,4 procent 1998 till 1,7 procent 2006.

51

Sverige i ett internationellt perspektiv

En viktig orsak till personvalsreformens dåliga genomslagskraft är begränsningen att riksdagskandidater måste uppnå minst 8 procent av partiets röster i valkretsen för att partiernas nomineringsordning skall rubbas.1 I debatten har därför höjts röster för att sänka eller helt avveckla denna spärr. Det finns emellertid inget vare sig i denna rapport eller i annan forskning som tyder på att valdeltagandet skulle vara högre i system med starka personvalsinslag. Däremot leder personvalsinslag både generellt och i det svenska fallet till en oönskad effekt, nämligen lägre partisammanhållning (jfr exempelvis Depauw & Martin 2005 och Davidsson 2006). Försämrad partisammanhållning innebär sämre möjlighet för väljarna att utkräva ansvar i parlamentariska demokratier som den svenska, där partierna även fortsättningsvis förväntas vara de dominerande aktörerna. Om det hittills relativt svaga personvalsinslaget skall justeras talar därför mycket för att det snarast borde vara i riktning mot att helt ta bort personvalet snarare än att förstärka det.

Sammanfattningsvis framstår det svenska valsystemet, med proportionella listval under begränsade möjligheter till personval, som ett relativt genomsnittligt europeiskt system. Rapporten har heller inte uppdagat några anomalier i det svenska systemet som skulle tyda på ett påtagligt reformbehov. De i detta avsnitt diskuterade justeringarna skulle emellertid – på marginalen – göra riksdagen mer normaldimensionerad, göra väljarnas röster mer likvärdiga utan att försvåra regeringsbildningen, samt stärka möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande.

1 Av den utvärdering som riksdagen gjorde av personvalet 2002 framgår att en hypotetisk ökning från ca 30 till 50 procent personröstare i 2002 års hade resulterat i att de direkt personvalda med bibehållen spärrnivå varit 25 stycken i stället för 10 stycken. En ungefär lika stor effekt skulle ha erhållits om spärrnivån sänkts till samma nivå som tillämpas i Europavalen och de kommunala valen, dvs. 5 procent. Nielsen (2003), s. 30 och 58ff.

52

Referenser

Litteratur

Birch, S. (2003) Electoral Systems and Poltical Transformation in Post-Communist Europe, New York:Palgrave Macmillan.

Birch, S., Millard, F., Popescu, M. & Williams, K. (2002) Embodying Democracy: Electoral System Design in Post- Communist Europe, New York:Palgrave Macmillan.

Dahlerup, D. & Freidenvall, L. (2005) ”Quotas as a ’Fast Track’ to Equal Political Representation for Women”, International Feminist Journal of Politics 7:1.

Davidsson, L. (2004) Kammare, kommuner och kabinett, Stockholm:SNS.

Davidsson, L. (2006) I linje med partiet? Maktspel och lojalitet i den svenska riksdagen, Stockholm:SNS.

Denemark, D. (2004) ”Choosing MMP in New Zealand: Explaining the 1993 Electoral Reform” i Shugart, M. & Wattenberg, M. (2004) (eds) Mixed-Member Electoral Systems: Best of Both Worlds?, Oxford:Oxford University Press.

Depauw, S. & Martin, S. (2005) ”Legislative Party Discipline and Cohesion in Comparative Perspective” Paper prepared for ECPR Granada 2005 Conference Workshop #25.

Ds Ju 1986:1 Valsystem i 20 länder. En översikt.

Duverger, M. (1954) Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, London:Methuen.

53

Referenser

Gallagher, M. (1991) ”Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems” i Electoral Studies 10:33-51.

Holmberg, S. & Oscarsson, H. (2004) Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år., Stockholm: Norstedts Juridik.

Katz, R. (2004) ”Reforming the Italian Electoral Law, 1993” i Shugart, M. & Wattenberg, M. (2004) (eds) Mixed-Member Electoral Systems: Best of Both Worlds?, Oxford:Oxford University Press.

Lundell, K. (2004) ”Determinants of Candidate Selection: The Degree of Centralization in a Comparative Perspective”, Party Politics 10:1.

Nielsen, P. (2003) Personvalet 2002, Riksdagens utredningar Konstitutionsutskottet (2003/04:URD6).

Norris, P. (2002) Democratic Phoenix : Reinventing Political Activism, Cambridge:Cambridge University Press.

Rallings, C., Thrasher, M. & Borisyuk, G. (2003) ”Seasonal Factors, Voter Fatigue and the Costs of Voting” i Electoral Studies 22:65-79.

Reed, S. & Thies, M. (2004) ”The Causes of Electoral Reform in Japan” i Shugart, M. & Wattenberg, M. (2004) (eds) Mixed- Member Electoral Systems: Best of Both Worlds?, Oxford:Oxford University Press.

Schuster, K., Pukelsheim, F., Drton, M. & Draper, N. (2003) ”Seat Biases of Apportionment Methods for Proportional Representation” i Electoral Studies 22:651-676.

Shugart, M. & Wattenberg, M. (2004) (eds) Mixed-Member

Electoral Systems: Best of Both Worlds?, Oxford:Oxford University

Press.

SOU 1993:21 Ökat personval. Betänkande av Personvalskommittén.

54

Lars Davidsson

Taagepera, R. (2002) ”Nationwide Threshold of Representation” i

Electoral Studies 21:383-401.

Taagepera, R. & Grofman, B. (2003) ”Mapping the Indices of Seats-Votes Disproportionality and Inter-election Volatility” i

Party Politics 9:6.

Internetkällor

ACE Project, databas sammanställd av ACE, tillgänglig på www.aceproject.org. Uppgifterna inhämtade under augusti 2006.

Election Guide, databas sammanställd av IFES, tillgänglig på www.electionguide.org. Uppgifterna inhämtade under augusti 2006.

Electoral Reform, Parliamentary Representation and the British MEP, forskningsprojekt om brittiska Europaparlamentarikers representationsroller, tillgänglig på www.meps.org.uk. Uppgifterna inhämtade under augusti 2006.

Europavalet 10-13 juni 2004, Europaparlamentets valsida, tillgänglig på www.elections2004.eu.int/elections.html. Uppgifterna inhämtade under augusti 2006.

PARLINE, databas sammanställd av Interparliamentary Union (IPU), tillgänglig på www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp. Uppgifter inhämtade under augusti 2006.

Quota Database, databas sammanställd av International IDEA och Stockholms universitet, tillgänglig på www.quotaproject.org. Uppgifter inhämtade under augusti 2006.

55

Tabeller och figurer

Tabell 1 Direktvalda ledamöter i nationella parlament

Land Kammare Valsätt Ledamöter1 Röstberättigade Röstberättigade/
        (milj)2 ledamot
Australien Representant- Majoritetsval (AV) 150 13,06 87 100
  huset        
  Senaten Proportionellt (STV) 76 13,06 171 800
Belgien Representant- Proportionellt 150 7,57 50 500
  huset        
  Senaten Proportionellt 40 av 74 7,57 106 600
Danmark Folketinget Proportionellt 179 4,00 22 300
Finland Riksdagen Proportionellt 200 4,17 20 900
Frankrike National- Majoritetsval 577 40,97 71 000
  församlingen (2 omgångar) 3313    
  Senaten Ej direktval - -
Irland Representant- Proportionellt (STV) 166 2,95 17 800
  huset        
  Senaten Ej direktval 60 - -
Island Alltinget Proportionellt 63 0,21 3 300
Israel Knesset Proportionellt 120 5,01 41 800
Italien Deputerande- Proportionellt 630 47,16 74 900
  kammaren        
  Senaten Proportionellt 315 av ? ?
      322    
Japan Representant- Blandat – 480 103,36 215 300
  huset majoritetsval      
  Rådskammaren Blandat – 242 103,36 427 100
    majoritetsval      
Kanada Underhuset Majoritetsval 308 22,81 74 100
  Senaten Ej direktval 105 - -
Litauen Sejmen Blandat – 141 2,67 18 900
    majoritetsval      
Nederländerna Representant- Proportionellt 150 16,11 107 400
  huset        
  Senaten Ej direktval 75 - -
Nya Zeeland Representant- Blandat – 120 2,82 23 500
  huset proportionellt      
Norge Stortinget Proportionellt 169 3,42 20 200
Polen Sejmen Proportionellt 460 30,23 65 700
  Senaten Majoritetsval 100 30,23 302 300
Portugal Republik- Proportionellt 230 8,79 38 200
  församlingen        
Schweiz Nationalrådet Proportionellt 200 4,76 23 800
  Statsrådet Majoritetsval4 46 ? ?
Spanien Deputerande- Proportionellt 350 33,47 95 600
  kammaren       160 9005
  Senaten Majoritetsval 208 av 33,47
      259    
Storbritannien Underhuset Majoritetsval 646 44,18 68 400
  Överhuset Ej direktval 721 - -
Sverige Riksdagen Proportionellt 349 6,72 19 300
Tyskland Förbundsdagen Blandat – 598 61,87 103 500
    proportionellt      
  Förbundsrådet Ej direktval 69 - -
Ungern National- Blandat – 386 8,05 20 900
  församlingen majoritetsval      
USA Representant- Majoritetsval 435 210,42 483 700
  huset        
  Senaten Majoritetsval 100 210,42 2 104 200
Österrike Nationalrådet Proportionellt 183 5,91 32 300
  Förbundsrådet Ej direktval 62 - -

1I tabellen anges det formella mandatantalet. I blandade proportionella valsystem, som det tyska och det nyzeeländska, kan valutgången medföra att mandattalet tillåts öka över den formella nivån med s.k. överhängsmandat.

2Tabellen anger antalet röstberättigade vid senaste val.

3Mandatantalet i den franska senaten kommer successivt att höjas till 346 år 2011 för att bättre "représenter la réalité démographique et les collectivités territoriales".

4Majoritära valsystem i alla 26 kantoner och halvkantoner utom en, där valsystemet är proportionellt.

5Beräknat på de 208 direktvalda mandaten.

57

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 2 Ej direktvalda ledamöter i nationella parlament

Land Kammare Ledamöter Tillsättningsorgan System
         
Belgien Senaten 34 av 74 Språkgruppernas Språkgruppernas parlament tillsätter
      parlament/Övriga 21 ledamöter, 10 ledamöter
      senatorer/Kunga- koopteras av de direktvalda
      familjen senatorerna. Medlemmar av
        kungafamiljen kan också ta plats i
        senaten (f.n. 3 stycken).
Frankrike Senaten 3311 Ledamöter av lokala Ledamöter från mindre departement
      och regionala väljs med ett majoritetsvalsystem
      församlingar och de från större departement väljs
        med ett proportionellt system.2
Irland Senaten 60 PM/Medborgare med De tre tillsättningsorganen utser 11,
      examen från två 6 respektive 43 ledamöter. De 6
      universitet/ måste ha examen från något av två
      Representanthuset, universitet. De 43 väljs ur 5 paneler
      avgående senaten och representerande olika
      länsparlament samhällsintressen.
Italien Senaten 7 av 322 Presidenten Utnämningar av tidigare presidenter
        och framstående medborgare.
Kanada Senaten 105 Generalguvernören på Utnämningar av framstående
      PM:s begäran medborgare från respektive delstat.
Neder- Senaten 75 Provinsråden Proportionellt val i 12 provinsråd.
länderna        
Spanien Senaten 51 av 259 Parlamenten i de Proportionellt val i 17 valkretsar
      autonoma territorierna motsvarande de autonoma
        territorierna.
Stor- Överhuset 721 Monarken på PM:s 603 ledamöter har utnämnts som
britannien     begäran/ framstående medborgare. 26
      Anglikanska ledamöter har plats i kraft av
      kyrkan/Adelsätter kyrkoämbeten. 92 är ledamöter
        genom arv.
Tyskland Förbunds- 69 Delstatsregeringarna Ledamöterna utses av de 16
  rådet     delstatsregeringarna.
Österrike Förbunds- 62 Delstatsparlamenten Ledamöterna utses proportionellt så
  rådet     att de avspeglar sammansättningen
        i de 9 delstatsparlamenten.

1Mandatantalet i den franska senaten kommer successivt att höjas till 346 stycken år 2011 för att bättre "représenter la réalité démographique et les collectivités territoriales".

2När utvidgningsreformen till 346 senatorer är klar år 2011 kommer 180 senatorer att vara proportionellt valda och 166 senatorer vara majoritärt valda.

58

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 3 Valperiod och uppplösningsrätt

Land Kammare Val- Släpning Upplösningsrätt Val till parlament
    period     eller underhus
          1979-2006
          (varav
          upplösningsval)
Australien Representant- 3 Nej Generalguvernören 10 (7)
  huset     1. vid konflikt mellan  
        kamrarna1  
    6/32   2. på PM:s begäran.  
  Senaten Ja, hälften vart Generalguvernören vid -
      3:e år /Nej3 konflikt mellan kamrarna4.  
Belgien Representant- 4 Nej Monarken efter 7 (5)
  huset     godkännande av  
        representanthusets  
        majoritet5  
        1. om regeringen avgått  
        2. om regeringen förlorat  
        en förtroendeomröstning  
        Automatiskt vid  
        grundlagsändring.  
  Senaten 4 Nej Automatiskt vid -
        upplösning av  
        representanthuset.  
Danmark Folketinget 4 Nej Monarken på PM:s 9 (7)
        begäran.  
        Automatiskt vid  
        grundlagsändring.  
Finland Riksdagen 4 Nej Presidenten på PM:s 7 (0)
        begäran.  
Frankrike National- 5 Nej Presidenten efter att ha 6 (3)
  församlingen     rådfrågat PM och  
  Senaten 67 Ja, 1/3 parlamentets talmän6.  
  Nej -
      vartannat år8    
Irland Representant- 5 Nej Presidenten på PM:s 8 (7)
  huset     begäran.9  
  Senaten 5 Nej Automatiskt vid -
        upplösning av  
        representanthuset.  
Island Alltinget 4 Nej Presidenten på PM:s 6 (0)
        begäran.  
        Automatiskt  
        1. om en av parlamentet  
        initierad folkomröstning  
        om presidenten inte går  
        igenom  
        2. vid grundlagsändring.  
Israel Knesset 4 Nej Knesset genom särskild 9 (7)
        lag.  
Italien Deputerande- 5 Nej Presidenten efter att ha 8 (5)
  kammaren     rådfrågat talmannen10.  
  Senaten 5 Nej Presidenten efter att ha -
        rådfrågat talmannen11.  
Japan Representant- 4 Nej Monarken på PM:s 10 (10)
  huset     begäran.  
  Rådskammaren 6 Ja, hälften vart Nej -
      3:e år    

1Upplösning får dock inte ske om minde än 6 månader återstår av representanthusets mandatperiod.

26 år för de 72 delstatssenatorerna och 3 år för de 4 territoriesenatorerna.

3För territoriesenatorerna tillämpas inte släpande mandatperioder: alla 4 byts ut vart 3:e år.

4Upplösning får dock inte ske om minde än 6 månader återstår av representanthusets mandatperiod. En delstatsguvernör kan i förtid avsluta mandatet för ”sina” senatorer och besluta om nyval.

5I båda fallen krävs också att representanthuset inte förmått presentera en ny PM-kandidat.

6Nationalförsamlingen får inte upplösas igen inom 1 år från det val som följer på en upplösning.

7Kortad från 9 år från och med år 2003.

8Från och med år 2010 kommer i stället hälften att bytas ut vart 3:e år.

9Presidenten kan dock vägra upplösning om PM inte åtnjuter representanthusets förtroende.

10Upplösning får inte ske under de 6 sista månaderna av presidentens ämbetsperiod, om den inte helt eller delvis sammanfaller med de 6 sista månaderna av representanthusets mandatperiod.

11Upplösning får inte ske under de 6 sista månaderna av presidentens ämbetsperiod, om den inte helt eller delvis sammanfaller med de 6 sista månaderna av senatens mandatperiod.

59

Bilaga 1 Tabeller och figurer    
             
  Japan Rådskammaren 6 Ja, hälften vart Nej -
        3:e år    
  Kanada Underhuset 5 Nej Generalguvernören 9 (7)
          PM:s begäran.  
    Senaten T o m 75 Ja, när Nej -
      år vakanser    
        uppstår    
  Litauen Sejmen 4 Nej Sejmen med 3/5-majoritet 4 (1)
          Presidenten  
          1. om regeringen inte kan  
          presentera ett program1  
          2. om regeringens  
          program förkastats av  
          parlamentet två gånger2  
          3. på PM:s begäran om  
          regeringen förlorat en  
          förtroendeomröstning.  
  Nederländerna Representant- 4 Nej Monarken på PM:s 7 (2)
    huset     begäran.  
          Automatiskt  
          1. vid grundlagsändring  
          2. vid monarkens död.  
    Senaten 4 Nej Monarken på PM:s -
          begäran. Den nyvalda  
          senaten fullföljer bara den  
          upplösta senatens  
          mandatperiod.  
          Automatiskt vid  
          monarkens död.  
  Nya Zeeland Representant- 3 Nej Generalguvernören 9 (0)
    huset     PM:s begäran.  
  Norge Stortinget 4 Nej Nej 7 (0)
  Polen Sejmen 4 Nej Sejmen med 2/3-majoritet 5 (2)
          Presidenten efter att ha  
          rådfrågat parlamentets  
          talmän3  
          1. om regerings-  
          bildningen misslyckas4  
          2. om ingen statsbudget  
          antagits5.  
    Senaten 4 Nej Automatiskt vid -
          upplösning av sejmen.  
  Portugal Republik- 4 Nej Presidenten efter att ha 10 (6)
    församlingen     rådfrågat regeringen och  
          partier som är  
          representerade i republik-  
          församlingen6.  
  Schweiz Nationalrådet 4 Nej Automatiskt vid 7 (0)
          fullständig  
          grundlagsändring.  
    Statsrådet 4 Nej Automatiskt vid -
          fullständig  
          grundlagsändring.  
  Spanien Deputerande- 4 Nej PM efter att ha rådfrågat 8 (6)
    kammaren     regeringen7.  

Monarken med talmannens godkännande vid misslyckad regeringsbildning8.

Automatiskt vid grundlagsändring.

1Tidsfristen är 30 dagar efter att regeringen presenterats för parlamentet.

2Tidsfristen är 60 dagar efter att regeringen presenterats för parlamentet.

3Beslut om upplösning är däremot explicit undantagna från listan av beslut för vilka presidenten måste inhämta PM:s godkännande.

4Aktörerna har tre chanser att under en period om maximalt 56 dagar presentera en regering som har sejmens förtroende.

5Tidsfristen är 4 månader.

6Upplösning får inte ske under de 6 första månaderna av mandatperioden eller under de 6 sista månaderna av presidentens mandatperiod.

7Upplösning får inte ske förrän tidigast 1 år efter tidigare upplösning eller under ett misstroendeomröstningsförfarande.

8Tidsfristen är två månader.

60

      Lars Davidsson   Bilaga 1
             
Spanien Senaten 4 Nej PM efter att ha rådfrågat -  
        regeringen1.    
        Automatiskt vid    
        upplösning av    
        deputerandekammaren.    
Storbritannien Underhuset 5 Nej Monarken på PM:s 7 (6)  
        begäran.    
  Överhuset Livstid Nej Nej -  
Sverige Riksdagen 4 Nej Regeringen2 9 (0)  
        Automatiskt vid    
        misslyckad    
        regeringsbildning.3 Den    
        nyvalda riksdagen    
        fullföljer bara den    
        upplösta riksdagens    
        mandatperiod.    
Tyskland Förbundsdagen 4 Nej Presidenten 8 (4)  
        1. vid misslyckad    
        regeringsbildning4    
        2. på PM:s begäran om    
        regeringen förlorat en    
        förtroendeomröstning5.    
  Förbundsrådet Varierar Ja, genom olika Nej -  
      valdagar i      
      delstaterna      
Ungern National- 4 Nej Nationalförsamlingen 4 (0)  
  församlingen     Presidenten efter att ha    
        rådfrågat PM, talmannen    
        och partier som är    
        representerade i national-    
        församlingen    
        1. om regeringen för 4:e    
        gången på ett år förlorar    
        en förtroendeomröstning    
        2. om presidentens PM-    
        förslag inte godkänts6.    
USA Representant- 2 Nej Nej 14 (0)  
  huset          
  Senaten 6 Ja, 1/3 Nej -  
      vartannat år      
Österrike Nationalrådet 4 Nej Nationalrådet genom 9 (5)  
        särskild lag.    
        Presidenten7    
        Automatiskt om en av    
        parlamentet initierad    
        folkomröstning om    
        presidenten inte går    
        igenom.    
  Förbundsrådet Varierar Ja, genom olika Nej -  
      valdagar i      
      delstaterna      

1Upplösning får inte ske förrän tidigast 1 år efter tidigare upplösning eller under ett misstroendeomröstningsförfarande.

2Expeditionsministär kan inte besluta om upplösning. Upplösning får ske tidigast 3 månader efter nyvald riksdags första sammanträde.

3Fyra försök görs att bilda en regering som har riksdagens förtroende. Extraval hålls inte om det är mindre än 3 månader kvar till ordinarie val.

4Beslut om upplösning är explicit undantaget från listan av beslut för vilka presidenten måste inhämta PM:s godkännande. Aktörerna har tre chanser att under en period om maximalt 14 dagar presentera en regering som har förtroende hos en absolut majoritet av Förbundsdagens medlemmar.

5Tidsfristen är 21 dagar från den förlorade förtroendeomröstningen.

6Tidsfristen är 40 dagar.

7Men bara en gång ”av samma skäl”.

61

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Figur 1 Valsystem

Majoritetsvalsystem

Blandade valsystem

Val i 2 omgångar

Absolut majoritet Alternativ vote (AV)

    First past the post (FPTP)
     
    Single Non-Transferrable
Relativ majoritet  
  Vote (SNTV)
     
     
    Block vote
     

Blandade majoritära system (MMM)

Blandade proportionella system (MMP)

Hare’s metod

        Kvotmetoder Hagenbach-  
              Bischoff´s metod  
               
    Listsystem              
              Heltalsmetoden  
               
Proportionella valsystem       Divisorsmetoder   (d’Hondt)  
                   
              Uddatalsmetoden  
    Single Transferrable Vote (STV)     (St. Laguë)  
                 
              Jämkade uddatals-  
              metoden  
              (modified St. Laguë)  
                   

62

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 4a Parlamentskammare som väljs med majoritetsvalsystem

Land Kammare Mandat Valkretsar Mandat/valkr. Röster Fördelningsprincip
        (min-median-    
        max)    
Australien R.huset 150 150 1-1-1 Antal Absolut majoritet –
          kandidater AV
  Väljaren rangordnar valfritt antal kandidater. Därefter elimineras successivt kandidater med lägst
  antal försahandsröster och dessas andrahandsröster fördelas mellan övriga kandidater tills en
  kandidat når absolut majoritet.      
Frankrike Nat. 577 577 1-1-1 1 per Omg. 1: Absolut
  försam-       omgång majoritet1
  lingen         Omg. 2: Flertal –
            FPTP
  Om ingen kandidat får absolut majoritet går alla kandidater som fått minst 12,5 % vidare till en
  andra omgång, då flertal räcker.2      
Kanada Under- 308 308 1-1-1 1 Flertal – FPTP
  huset          
Polen Senaten 100 40 2-2-4 2-4 Flertal – Block vote
  Väljaren får rösta på lika många kandidater som antalet valkretsmandat.  
Schweitz Statsrådet 44 av 253 1-2-2 1 Varierar mellan
    46       delstater
  I vissa fall krävs absolut majoritet i två omgångar, i andra fall används enkel majoritet.
Spanien Senaten 208 av 52 1-4-4 1-3 Flertal – modif.
    2594       Block vote
  Väljaren får i de flesta valkretsar rösta på en kandidat färre än antalet valkretsmandat.
Stor- Under- 646 646 1-1-1 1 Flertal – FPTP
britannien huset          
USA R.huset 435 435 1-1-1 1 Flertal – FPTP
  Senaten 100 100 1-1-1 1 Flertal – FPTP

1Det krävs också 25 % valdeltagande för avgörande i den första omgången.

2Om bara en kandidat skulle uppfylla villkoret om 12,5 % av rösterna i den första omgången får dock även kandidaten med näst flest röster ställa upp i en andra omgång.

3I en ytterligare valkrets används ett proportionellt valsystem vid tillsättning av de 2 mandaten.

4Ytterligare 51 mandat tillsätts indirekt.

63

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 4b Parlamentskammare som väljs enligt proportionella valsystem
                 
  Land Kammare Mandat Valkretsar Mandat/ Röster Fördelningsprincip Spärr
      (UTJ-   valkrets      
      mandat)   (min-      
          median-      
          max)      
  Australien Senaten 76 8 2-12-12 Antal STV (K) på valkretsnivå. Nej
            kan-    
            didater    
    Väljaren rangordnar valfritt antal kandidater. Kandidater som uppnår Droop’s kvot är valda. Eventuellt överskott för valda
    kandidater fördelas proportionellt mot andrahandsrösterna. Vid behov elimineras successivt kandidater med lägst antal
    förstahandsröster och dessas andrahandsröster fördelas mellan övriga kandidater tills rätt antal kandidater nått kvoten.
  Belgien R.huset 150 11 4-15-24 1 Heltalsmetoden (D) på Vk: 5 %
        22     valkretsnivå.  
    Senaten 40 av 15-20-25 1 Heltalsmetoden (D) på Vk: 5 %
      741       valkretsnivå.  
    Valkretsarna utgörs av de två språkgrupperna. Väljarna indelas i valkretsar baserat på sitt partival (franska respektive
    flamländska partier).          
  Danmark Folketinget 175 av 1 (17)3 2-8-22 1 Partifördelning: För UTJ-
      179 (40)       Hare’s metod (K) på nationell mandat:
              nivå. N 2 % eller
              Valkretsmandat: I 2 av 3
              Heltalsmetoden (D) på regioner
              valkretsnivå. röster
              Utjämningsmandat: motsvar-
              Uddatalsmetoden (D) på ande ett
              regional nivå, Danska genom-
              metoden (D) på valkretsnivå. snittligt VK-
                mandat
                eller
                Ett VK-
                mandat.
    Den totala mandatfördelningen mellan partierna avgörs i praktiken i en nationell valkrets med Hare’s metod (K) mellan
    partier som klarar något av de tre spärrvillkoren, medan fördelningen av partiernas mandat på valkretsar sker med olika
    divisorsmetoder. Utjämningsmandatens fördelning på valkretsar sker i två steg: först till de tre regionerna, därefter till
    valkretsarna i respektive region.        
  Finland Riksdagen 199 av 144 6-13-33 1 Heltalsmetoden (D) på Nej
      200       valkretsnivå.  
    Kandidaterna rangordnas efter personröster och tilldelas därefter jämförelsetal enligt Heltalsmetoden (D) baserade på sina
    partiers röstetal.          
  Irland R.huset 166 42 3-4-5 Antal STV (K) på valkretsnivå. Nej
            kan-    
            didater    
    Väljaren rangordnar valfritt antal kandidater. Kandidater som uppnår Droop’s kvot är valda. Eventuellt överskott för valda
    kandidater fördelas proportionellt mot andrahandsrösterna. Vid behov elimineras successivt kandidater med lägst antal
    förstahandsröster och dessas andrahandsröster fördelas mellan övriga kandidater tills rätt antal kandidater nått kvoten.
  Island Alltinget 63 6 10-10,5-11 1 Valkretsmandat: För UTJ-
      (9)       Heltalsmetoden (D) på mandat:
              valkretsnivå. N 5 %
              Utjämningsmandat: Heltals-  
              metoden (D) på nationell  
              nivå.  
    Valkretsmandaten kompletteras med valkretsknutna utjämningsmandat, vars fördelning avgörs genom en beräkning av den
    totala mandatfördelningen med heltalsmetoden (D) på nationell nivå bland partier som klarat spärren.  
  Israel Knesset 120 1 - 1 Heltalsmetoden (D) på N 2 %
              nationell nivå.  
  Italien D.kam- 617 av 1 el 2 (26)5 2-22-45 1 Partifördelning: Koalitioner:
    maren 630       Hare’s metod (K) på nationell N 10 %
              nivå. Parti i
              Valkretsmandat: koalition
              Hare’s metod (K) på N 2 %6
              valkretsnivå. Parti utanför
                koalition
                N 4 %7

1Ytterligare 34 mandat tillsätts indirekt.

2Formellt utgör också det tvåspråkiga Bryssel en egen valkrets, men vid röstfördelningen sorteras Brysselbornas röster in i respektive språkgrupp.

3Två ytterligare valkretsar utgörs av Färöarna respektive Grönland som vardera tillsätter ytterligare 2 mandat.

4En ytterligare valkrets utgörs av Åland som tillsätter 1 mandat genom majoritetsval.

5I en ytterligare valkrets tillsätts 1 mandat genom majoritetsval.

De 12 mandat som väljs av utomlands boende italienare bildar också en valkrets där mandatfördelningen beräknas separat från fördelningen av fastlandsmandaten. Valsystemet för denna valkrets är detsamma som för fastlandet, med undantag för att systemet med ”vinnarbonus” inte tillämpas.

6Även det största parti inom varje koalition som inte når 2 %-gränsen får delta i mandatfördelningen.

7Även partier för språkliga minoriteter som uppnår minst 20 % av rösterna i en valkrets får delta i mandatfördelningen.

64

      Lars Davidsson     Bilaga 1
   
  Ett system med nationell ”vinnarbonus” tillämpas som garanterar koalitionen med flest röster en representation om minst  
  340 mandat (55 %). Först beräknas en mandatfördelning i en nationell valkrets med Hare’s metod (K) bland partier som
  uppfyller något av spärrvillkoren. Om koalitionen med flest röster får minst 340 mandat gäller denna fördelning. Om så inte
  är fallet delas partier som klarar spärrvillkoren in i en ”valkrets” för vinnarkoalitionen och en för övriga partier. I den
  förstnämnda fördelas 340 mandat enligt Hare’s metod (K), medan övriga delar på 277 mandat enligt Hare’s metod (K).
  Slutligen fördelas mandaten i de 26 valkretsarna enligt Hare’s metod (K) på valkretsnivå men med bibehållen nationell
  proportionalitet.              
Italien Senaten 301 av 182 2-10-47 1 Hare’s metod (K) på Koalitioner:  
    3221       valkretsnivå Vk 20 %
              Parti i
              koalition
              Vk 3 %
              Parti utanför
              koalition
              Vk 8 %
  Ett system med ”vinnarbonus” tillämpas i varje valkrets som garanterar koalitionen med flest röster en representation om  
  minst 55 % av valkretsens mandat.. Först beräknas en mandatfördelning med Hare’s metod (K) på valkretsnivå bland
  partier som uppfyller något av spärrvillkoren. I valkretsar där koalitionen med flest röster får minst 55 % av    
  valkretsmandaten gäller denna fördelning. Om så inte är fallet fördelas 55 % av valkretsmandaten enligt Hare’s metod (K)
  mellan de av vinnarkoalitionens partier som klarat 3 %-spärren. Övriga 45 % fördelas på motsvarande sätt bland övriga
  partier som klarat något av spärrvillkoren.          
Nederländerna R.huset 150 1 - 1 Heltalsmetoden (D) på N 0,67%  
            nationell nivå    
Norge Stortinget 169 (19) 19 4-8-17 1 Valkretsmandat: För UTJ-  
            Jämkade uddatalsmodellen mandat:
            (D) på valkretsnivå N 4 %
            Utjämningsmandat:    
            Jämkade uddatalsmodellen    
            (D) på nationell nivå    
  Valkretsmandaten kompletteras med valkretsknutna utjämningsmandat, vars fördelning avgörs genom en beräkning av den  
  totala mandatfördelningen med jämkade uddatalsmodellen (D) på nationell nivå bland partier som klarat spärren..
Polen Sejmen 460 41 7-11-19 1 Heltalsmetoden (D) på Koalitioner:  
            valkretsnivå N 8 %
              Partier:
              N 5 %3
Portugal R.försam- 230 22 2-6-48 1 Heltalsmetoden (D) på Nej  
  lingen         valkretsnivå    
Schweiz N.rådet 195 av 214 2-7-34 2-34 Hagenbach-Bischoff’s metod Nej  
    200       (K) på valkretsnivå med    
            block vote    
  Väljaren har lika många röster som antalet valkretsmandat i valkretsen (block vote).    
Spanien D.kam- 348 av 350 505 3-5-35 1 Heltalsmetoden (D) på Vk 3 %  
  maren         valkretsnivå    
Sverige Riksdagen 349 (39) 29 2-9-34 1 Valkretsmandat: N 4 %  
            Jämkade uddatalsmodellen eller
            (D) på valkretsnivå Vk 12%
            Utjämningsmandat: För UTJ-
            Jämkade uddatalsmodellen mandat:
            (D) på nationell nivå N 4 %
  Vid fördelningen av ett partis utjämningsmandat på valkretsar används uddatalsmodellen (D) på nationell nivå.  
Österrike N.rådet 183 9 reg & 3-4-8 1 Valkretsmandat: För REG- &  
      43 vk     Hare’s metod (K) på UTJ-mandat:
            valkretsnivå N 4 %
            Regionmandat: eller
            Hare’s metod (K) på regional 1 VK-mandat
            nivå    

Utjämningsmandat:

Heltalsmetoden (D) på nationell nivå

De partier som uppfyller villkoren deltar först i en fördelning av regionala mandat enligt Hare’s metod (K) på regional nivå.

Slutligen fördelas utjämningsmandat i en nationell valkrets enligt heltalsmetoden (D).

17 ytterligare mandat tillsätts genom utnämningar.

2Två valkretsar använder andra system. I en av dem tillsätts 6 mandat med majoritetsval och

1med proportionellt val enligt heltalsmetoden (D). I den andra tillsätts 1 mandat genom majoritetsval.

De 6 mandat som väljs av utomlands boende italienare bildar också en valkrets där mandatfördelningen beräknas separat från fördelningen av fastlandsmandaten. Valsystemet för denna valkrets är detsamma som för fastlandet, med undantag för att systemet med ”vinnarbonus” inte tillämpas.

3Den nationella spärren gäller ej partier för språkliga minoriteter.

4I 5 valkretsar som tillsätter 1 mandat vardera används majoritetsval.

5Ytterligare två valkretsar utgörs av de autonoma städerna Ceuta och Mellilla, vilka tillsätter

1mandat var genom majoritetsval.

65

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 4c Parlamentskammare som väljs enligt blandade majoritetsvalsystem

Land Kammare Mandat Val- Mandat/val- Röster Fördelningsprincip Spärr
      kretsar krets      
        (min-      
        median-      
        max)      
Japan R.huset 300 300 1-1-1 1 Flertal – FPTP 1/6 av
              giltiga
              röster.
  R.huset 180 1 (11) 6-16-30 1 Heltalsmetoden (D) Nej
            på nationell nivå.  
  I den proportionella delen används i praktiken en nationell valkrets vid beräkningen av  
  mandatfördelningen mellan partier, medan mandatens fördelning över landet styrs av indelningen i
  11 valkretsar.            
Japan R.kam- 146 47 2-2-8 1 Flertal – SNTV 1/6 av
  maren           giltiga
              röster.
  R.kam- 96 1 - 1 Heltalsmetoden (D) Nej
  maren         på nationell nivå.  
  I den majoritära delen lägger väljaren en röst på en kandidat och de kandidater som får flest röster
  är valda.            
Litauen Sejmen 71 71 1-1-1 1 per Omg. 1: Absolut Nej
          omg. majoritet1.  
            Omg. 2: Flertal –  
            FPTP.  
  Sejmen 70 1 - 1 Hare’s metod (K) N 5 %
            på nationell nivå2.  
  I den majoritära delen går de två kandidater vidare till den andra omgången som fått flest röster i
  första. I den proportionella delen kan väljaren bara rösta på ett parti, men har 5 personröster.
Ungern N.försam- 176 176 1-1-1 1 Omg. 1: Absolut Nej
  lingen         majoritet3.  
            Omg. 2: Flertal –  
            FPTP4.  
  N.försam- 210 20+1 u.s. 1 Hagenbach- N 5 %
  lingen         Bischoff’s metod  
            (K) på valkretsnivå.  

I den majoritära delen får alla kandidater ställa upp i andra omgången om valdeltagandet i den första var lägre än 50 %. Annars bara de som fick över 15 % i första omgången.5 I den proportionella delen fördelas mandat först på valkretsnivå och därefter på nationell nivå.

1Det krävs också 40 % valdeltagande för avgörande i den första omgången om inte vinnaren förutom absolut majoritet av de röstande också fått stöd av minst 20 % av de röstberättigade.

2Valdeltagande på 25 % krävs, annars omval.

3Det krävs också 50 % valdeltagande för avgörande i den första omgången.

4För att valet skall vara giltigt krävs 25 % valdeltagande.

5Om färre än fyra kandidater skulle uppfylla villkoret om 15 % av rösterna i den första omgången får de tre kandidaterna med flest röster ställa upp i en andra omgång.

66

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 4d Parlamentskammare som väljs enligt blandade proportionella valsystem

Land Kammare Mandat Val- Mandat/ Röster Fördelnings- Spärr
      kretsar valkrets   princip  
        (min-      
        median-max)      
Nya Zeeland N.försam- 69 691 1-1-1 1 Flertal – FPTP Nej
  lingen            
  N.försam- 51 1 - 1 Uddatals- N 5 %
  lingen         metoden (D) på eller
            nationell nivå. 1 VK-
              mandat
              .

Den nationella fördelningen bland de proportionella rösterna avgör mandatfördelingen mellan partierna i hela valet. Om ett parti vunnit fler enmansvalkretsar än proportionellt får dessa behållas och läggs på kammarens sammanlagda mandattal. Vid tillsättningen av mandat kommer först de som vunnit enmansvalkretsar och därefter listvalda.

Tyskland F.dagen 299 299 1-1-1 1 Flertal – FPTP Nej
  F.dagen 299 1 (11) 2-10-702 1 Partifördelning: N 5 %
            Hare’s metod eller
            (K) på nationell 3 VK-
            nivå. mandat
            Valkretsmandat: .

Hare’s metod

(K) på valkretsnivå.

Den nationella fördelningen bland de proportionella rösterna avgör mandatfördelingen mellan partierna i hela valet. Om ett parti vunnit fler enmansvalkretsar än proportionellt får dessa behållas och läggs på kammarens sammanlagda mandattal. Vid tillsättningen av mandat kommer först de som vunnit enmansvalkretsar och därefter listvalda.

1Sju av dessa är reserverade för maorikandidater.

2Proceduren för fördelningen av mandat gör att antalet mandat i flermandatsvalkretsarna kan variera mellan olika val. Uppgifterna gäller valet 2005.

67

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 5 Personval mellan ett partis kandidater      
                 
  Land Kammare Valsystem Personval Antal Parti- Spärr Panachering
            ordning    
  Australien R.huset Major. (AV) Nej1 - - - -
    Senaten Prop. (STV) Frivilligt Rangordning Ja Nej Ja
          av valfritt      
          antal      
          kandidater.      
    Väljaren anger en preferensordning av så många kandidater han/hon önskar.    
                 
  Belgien R.huset Prop. Frivilligt 1 Ja H-B-kvot Nej
              av p-  
              röster.  
    Liströster ”fyller på” kandidaternas personröster i listordningen tills mandatkvoten nås. Om det skulle
    finnas mandat kvar att fylla när liströsterna ”tagit slut” tillsätts dessa enligt personröster.  
  Belgien Senaten Prop. Frivilligt 1 Ja H-B-kvot Nej
              av p-  
              röster.  
    Liströster ”fyller på” kandidaternas personröster i listordningen tills mandatkvoten nås. Om det skulle
    finnas mandat kvar att fylla när liströsterna ”tagit slut” tillsätts dessa enligt personröster.  
  Danmark Folketinget Prop. Frivilligt 1 Nej/Nej/ Nej/Nej/ Nej
            Ja H-B-kvot  
              av p-  
              röster.  
    Varje parti avgör själv personvalsinslaget genom att välja någon av tre uppställningstyper på valsedeln.
    Vare sig vid sidoordnad eller kretsvis uppställning finns partiordning eller spärr. Vid kretsvis uppställning
    sammanräknas dock personröster i valkretsen med partirösterna i kandidatens uppställningskrets.2 Vid
    kretsvis uppställning med partilista finns både partiordning och spärr.    
  Finland Riksdagen Prop. Obligatoriskt 1 Nej Nej Nej
                 
  Frankrike N.för- Major. Nej - - - -
    samlingen (2 omg)          
  Irland R.huset Prop. (STV) Frivilligt Rangordning Nej Nej Ja
          av valfritt      
          antal      
          kandidater.      
    Väljaren anger en preferensordning av så många kandidater han/hon önskar.    
                 
  Island Alltinget Prop. Nej - - - -
                 
  Israel Knesset Prop. Nej - - - -
                 
  Italien D.kammaren Prop. Nej - - - -
    Senaten Prop. Nej - - - -
                 
  Japan R.huset Blandat – Nej        
      major.          
    R.kammaren Blandat – Obligatoriskt 1 u.s. 1/6 av Nej
      major. i major.-     Hare-  
        delen.     kvoten.  
  Kanada U.huset Major. Nej - - - -
                 
  Litauen Sejmen Blandat – Frivilligt i 5 Ja Varierar Nej
      major. prop.delen.        
    Partierna kan själva bestämma och måste i förväg deklarera om personrösterna eller listordningen skall
    vara avgörande.            
  Neder- R.huset Prop. Obligatoriskt 1 Ja 25 % av Nej
  länderna           Hare-  
              kvoten.  
  Nya Zeeland R.huset Blandat – Nej - - - -
      prop.          
  Norge Stortinget Prop. Nej - - - -
                 
  Polen Sejmen Prop. Obligatoriskt 1 Ja Nej Nej
    Senaten Major. Obligatoriskt Antal vk- Nej Nej Ja
          mandat.      
  Portugal R.för- Prop. Nej - - - -
    samlingen            
  Schweiz N.rådet Prop. Frivilligt Antal vk- Ja3 Nej Ja
          mandat.      

Systemet är också kumulativt, så att väljaren kan bestämma om han/hon vill använda 1 eller 2 av sina röster på en viss kandidat.

1I princip vore personval möjligt om partierna valde att ställa upp med mer än en kandidat per valkrets, vilket de av taktiska skäl avstår från.

2Detta medför att kandidater från stora uppställningskretsar gynnas.

3Väljaren kan använda en förtryckt valsedel om han/hon vill följa partiets ”listordning”.

68

    Lars Davidsson       Bilaga 1
                 
Schweiz Statsrådet Major. Nej - - - -  
                 
Spanien D.kammaren Prop. Nej - - - -  
  Senaten Major. Obligatoriskt Ett färre än Nej Nej Ja
        antalet vk-        
        mandat.        
Storbritannien U.huset Major. Nej - - - -  
               
Sverige Riksdagen Prop. Frivilligt 1 Ja 8 % av p- Nej  
            röster.    
Tyskland F.dagen Blandat – Nej - - - -  
    prop.            
Ungern N.för- Blandat – Nej - - - -  
  samlingen major.            
USA R.huset Major. Nej - - - -  
  Senaten Major. Nej - - - -  
               
Österrike N.rådet Prop. Obligatoriskt 1 Ja 50 % av Nej  
            Hare-    

kvoten på vk-nivå eller

1/6 av p- röster.

69

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 6a Disproportionalitet och partisystem – länderurval  
             
  Land Kammare Valsätt Dispro- Andel för de Effektivt antal
        portionalitet två största partier
        (senaste val) partierna (senaste val)
          (senaste val)  
  Frankrike National- Majoritetsval 17,70 86,3 % 2,24
    församlingen (2 omgångar)      
  Stor- Underhuset Majoritetsval 16,57 85,6 % 2,47
  britannien          
  Japan Representant- Blandat – 10,67 85,2 % 2,27
    huset majoritetsval      
  Kanada Underhuset Majoritetsval 8,01 73,7 % 3,22
  Australien Representant- Majoritetsval 7,51 89,3 % 2,34
    huset (AV)      
  Portugal Republik- Proportionellt 6,58 85,2 % 2,56
    församlingen        
  Irland Representant- Proportionellt 6,53 67,5 % 3,40
    huset (STV)      
  Polen Sejmen Proportionellt 5,98 62,6 % 4,26
  Spanien Deputerande- Proportionellt 5,11 86,3 % 2,50
    kammaren        
  Belgien Representant- Proportionellt 4,73 33,3 % 7,03
    huset        
  Finland Riksdagen Proportionellt 3,71 53,3 % 4,93
  Italien Deputerande- Proportionellt 3,46 57,1 % 5,08
    kammaren        
  Belgien Senaten Proportionellt 3,23 35,0 % 7,08
  Schweiz Nationalrådet Proportionellt 3,18 53,5 % 6,60
  Italien Senaten Proportionellt 3,02 44,8 % 6,70
  USA Representant- Majoritetsval 2,92 99,8 % 2,00
    huset        
  Ungern National- Blandat – 2,89 85,5 % 2,61
    församlingen majoritetsval      
  Norge Stortinget Proportionellt 2,45 58,6 % 4,56
  Tyskland Förbundsdagen Blandat – 2,39 73,0 % 3,44
      proportionellt      
  Sverige Riksdagen Proportionellt 2,04 65,0 % 4,15
  Israel Knesset Proportionellt 1,88 40,0 % 7,84
  Island Alltinget Proportionellt 1,69 64,7 % 3,71
  Österrike Nationalrådet Proportionellt 1,06 80,9 % 2,88
  Danmark Folketinget Proportionellt 1,04 56,6 % 4,89
  Nya Zeeland Representant- Blandat – 1,04 81,7 % 2,98
    huset proportionellt      
  Neder- Representant- Proportionellt 1,00 57,3 % 4,74
  länderna huset        
  Australien Senaten Proportionellt u.s. 81,6 % 2,90
      (STV)      
  Japan Rådskammaren Blandat – u.s. 79,8 % 2,93
      majoritetsval      
  Litauen Sejmen Blandat – u.s. 45,4 % 6,21
      majoritetsval      
  Polen Senaten Majoritetsval u.s. 83,0 % 2,76
  Schweiz Statsrådet Majoritetsval u.s. 63,0 % 3,74
  Spanien Senaten Majoritetsval u.s. 88,0 % 2,52
  USA Senaten Majoritetsval u.s. 99,0 % 2,02
  Genomsnitt     4,86 69,7 % 3,93

Kommentar: u.s. = uppgift saknas.

70

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 6b Disproportionalitet och partisystem – genomsnitt

Typ av valsystem Dispropor- Andel för de två Effektivt antal
  tionalitet största partierna partier (senaste val)
  (senaste val) (senaste val)  
Majroritetsval 10,5 85,3 % 2,6
Blandade majroritetsval 6,8 74,0 % 3,5
Blandade proportionella 1,7 77,4 % 3,2
Proportionella 3,3 59,7 % 4,8
mandatfördelning på 1,5 59,3 % 4,7
nationell nivå      
mandatfördelning på 4,6 60,3 % 5,0
valkretsnivå      

71

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 7a Valdeltagande – länderdata      
                 
  Land Kammare Valsystem Oblig- Generell Valdag Valdel- ± valdel-
        atorisk förtids- alltid ledig? tagande tagande
        röstning röstning   (senaste (1979-
              val) 2006)
  Australien Senaten Prop. Ja Nej Ja 94,8 % - 0,3
      (STV)          
  Belgien Senaten Prop. Ja Nej Ja 94,4 % u.s.
  Australien R.huset Major. Ja Nej Ja 94,3 % - 0,5
      (AV)          
  Belgien R.huset Prop. Ja Nej Ja 91,6 % - 0,8
  Island Alltinget Prop. Nej Ja Ja 87,7 % - 0,1
  Danmark Folketinget Prop. Nej Nej Nej 84,5 % - 1,6
  Österrike N.rådet Prop. Nej1 Nej Ja 84,3 % - 2,5
  Italien D.kam- Prop. Nej Nej Ja (2 dgr) 83,6 % - 2,6
    maren            
  Italien Senaten Prop. Nej Nej Ja (2 dgr) 83,5 % u.s.
  Sverige Riksdagen Prop. Nej Ja Ja 82,0 % - 4,3
  Nya Zeeland R.huset Blandat – Nej2 Nej Ja 80,9 % - 5,3
      prop.          
  Nederländerna R.huset Prop. Nej3 Nej Nej4 80,0 % - 0,6
  Tyskland F.dagen Blandat – Nej Nej Ja 77,7 % - 4,5
      prop.          
  Norge Stortinget Prop. Nej Ja Nej 77,4 % - 1,9
  Spanien Senaten Major. Nej Nej Ja 77,2 % u.s.
  Spanien D.kam- Prop. Nej Nej Ja 75,7 % + 2,2
    maren            
  Japan R.huset Blandat – Nej Nej Ja 67,5 % + 3,1
      major.          
  Finland Riksdagen Prop. Nej Ja Ja 66,7 % - 3,6
  Kanada U.huset Major. Nej Ja Nej 64,9 % - 3,9
  Ungern N.försam- Blandat – Nej Nej Ja 64,4 % - 1,45
    lingen major.          
  Portugal R.försam- Prop. Nej Nej Ja 64,3 % - 7,9
    lingen            
  Israel Knesset Prop. Nej Nej Ja 63,5 % - 10,5
  Irland R.huset Prop. Nej Nej Nej 62,6 % - 7,1
      (STV)          
  Storbritannien U.huset Major. Nej Nej Nej 61,4 % - 9,2
  USA R.huset Major. Nej Varierar Nej 60,9 % - 2,7
  Frankrike N.försam- Major. Nej Nej Ja 60,3 % - 8,5
    lingen (2 omg)          
  USA Senaten Major. Nej Varierar Nej ca 60 % u.s.
  Japan Råds- Blandat – Nej Nej Ja 56,4 % u.s.
    kammaren major.          
  Litauen Sejmen Blandat – Nej Ja Ja 46,1 % - 12,06
      major.          
  Schweiz N.rådet Prop. Nej7 Nej Ja 45,4 % - 0,5
  Polen Sejmen Prop. Nej Nej Ja 40,6 % - 5,48
  Polen Senaten Major. Nej Nej Ja 40,6 % u.s.
  Schweiz S.rådet Major. Nej9 Nej Ja u.s. u.s.
  Genomsnitt           71,1 % - 3,6

1Fram till 1992 var emellertid detta en fråga för delstaterna och 3 delstater tillämpade obligatorisk röstning.

2Att registrera sig för att rösta är emellertid obligatoriskt.

3Röstpliken avskaffades 1970.

4Arbetsgivare har dock en skyldighet att ge sina anställda möjlighet att rösta.

5Jämförelsen avser endast de fyra val som hållits sedan kommunistregimens fall.

6Jämförelsen avser endast de fyra val som hållits sedan kommunistregimens fall.

7Undantag utgörs av kanonten Schaffhouse.

8Jämförelsen avser endast de fem val som hållits sedan kommunistregimens fall.

9Undantag utgörs av kanonten Schaffhouse.

72

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 7b Valdeltagande – genomsnitt

  Valdeltagande i
  senaste val
Majoritetsvalsystem (N=8) 65,0 %
Blandade majoritetsvalsystem (N=4) 58,6 %
Blandade proportionella valsystem (N=2) 79,3 %
Proportionella valsystem (N=18) 75,7 %
Obligatorisk röstning (N=4) 93,8 %
Frivillig röstning (N=28) 67,9 %
Generell förtidsröstning (N=6) 70,8 %
Ej generell förtidsröstning (N=24) 72,1 %
Valdag ledig (N=24) 71,8 %
Valdag arbetsdag (N=8) 69,0 %

73

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 8a Könsrepresentation – länderdata

Land Kammare Valsätt Lagstadgad könskvotering Andel
        kvinnor
Sverige Riksdagen Proportionellt - 47,0 %
Norge Stortinget Proportionellt - 37,9 %
Finland Riksdagen Proportionellt - 37,5 %
Danmark Folketinget Proportionellt - 36,9 %
Nederländerna Representanthuset Proportionellt - 36,7 %
Spanien Deputerande- Proportionellt - 36,0 %
  kammaren      
Australien Senaten Proportionellt (STV) - 35,5 %
Belgien Representanthuset Proportionellt 50 % av varje kön på listor. De två 35,3 %
      toppkandidaterna får ej vara av samma  
      kön.  
Österrike Nationalrådet Proportionellt - 33,9 %
Kanada Senaten Ej direktvalt - 33,3 %
Tyskland Förbundsdagen Blandat – - 32,6 %
    proportionellt    
Nya Zeeland Representanthuset Blandat – - 32,5 %
    proportionellt    
Nederländerna Senaten Ej direktvalt - 32,0 %
Belgien Senaten Proportionellt 50 % av varje kön på listor. De två 31,0 %
      toppkandidaterna får ej vara av samma  
      kön.  
Island Alltinget Proportionellt - 30,2 %
Spanien Senaten Majoritetsval - 25,5 %
Schweiz Nationalrådet Proportionellt - 25,0 %
Australien Representanthuset Majoritetsval (AV) - 24,7 %
Schweiz Statsrådet Majoritetsval - 23,9 %
Litauen Sejmen Blandat – - 22,0 %
    majoritetsval    
Portugal Republik- Proportionellt 33 % av varje kön på listor. Ej tre 21,3 %
  församlingen   kandidater av samma kön i rad på  
      listan.  
Kanada Underhuset Majoritetsval - 20,8 %
Polen Sejmen Proportionellt - 20,4 %
Österrike Förbundsrådet Ej direktvalt - 20,3 %
Storbritannien Underhuset Majoritetsval - 19,8 %
Tyskland Förbundsrådet Ej direktvalt - 18,8 %
Italien Deputerande- Proportionellt - 17,3 %
  kammaren      
Frankrike Senaten Ej direktvalt 50 % av varje kön av ett partis samtliga 16,9 %
      kandidater.  
Irland Senaten Ej direktvalt - 16,7 %
Storbritannien Överhuset Ej direktvalt - 15,4 %
USA Representanthuset Majoritetsval - 14,9 %
Israel Knesset Proportionellt - 14,2 %
Italien Senaten Proportionellt - 14,0 %
USA Senaten Majoritetsval - 14,0 %
Japan Rådskammaren Blandat – - 13,6 %
    majoritetsval    
Irland Representanthuset Proportionellt (STV) - 13,3 %
Polen Senaten Majoritetsval - 13,0 %
Frankrike National- Majoritetsval - 12,1 %
  församlingen      
Ungern Nationalförsamlingen Blandat – - 10,4 %
    majoritetsval    
Japan Representanthuset Blandat – - 9,0 %
    majoritetsval    
Genomsnitt       24,1 %

74

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 8b Könsrepresentation – genomsnitt

  Andel kvinnor år 2006
Direktvalda kammare (N=33) 24,6 %
Ej direktvalda kammare (N=7) 21,9 %
Majoritetsvalsystem (N=9) 18,7 %
Blandade majoritetsvalsystem (N=4) 13,8 %
Blandade proportionella valsystem (N=2) 32,6 %
Proportionella valsystem (N=18) 29,1 %
Lagstadgad könskvotering (N=4) 26,1 %
Ej lagstadgad könskvotering (N=36) 23,9 %

75

Bilaga 1 Tabeller och figurer

Tabell 9a Valsystem till Europaparlamentet    
                 
  Land Mandat Röst- Valbarhet Vk Fördelning Spärr Personval
      rätt          
  Belgien 24 18 21 3 List-HT, vk-nivå1. - Frivilligt,
                valfria p-röster,
                partiets H-B-kvot.
  Frankrike 78 18 23 8 List-HT, vk-nivå. V 5 % Nej
  Italien 78 18 25 1 List-Hare n-nivå2. - Frivilligt,
          (5)     tre p-röster,
                ingen spärr.
  Neder- 27 18 18 1 List-Hare n-nivå, - Obligatoriskt,
  länderna         varefter List-HT för   en p-röst,
            kvarvarande mandat.   10 % valkvot.
  Tyskland 99 18 18 1 List-Hare n-nivå. N 5 % Nej
  Danmark 14 18 18 1 List-HT n-nivå. N 5 % Frivilligt,
                en p-röst,
                ingen spärr/
                partiets H-B-kvot3.
  Irland 13 18 21 4 List-STV vk-nivå. - Obligatoriskt,
                valfria p-röster,
                ingen spärr.
  Stor- 78 18 21 12 List-HT, vk-nivå - Nej
  britannien         (i 11 vk).    
            STV vk-nivå    
            (i Nordirland).    
  Portugal 24 18 18 1 List-HT n-nivå. - Nej
  Spanien 54 18 18 1 List-HT n-nivå. - Nej
  Finland 14 18 18 1 List-HT n-nivå. - Obligatoriskt, en p-
                röst,
                ingen spärr.
  Sverige 19 18 18 1 List-jUT n-nivå. N 4 % Frivilligt,
                en p-röst,
                5 % partiröster.
  Österrike 18 18 19 1 List-HT n-nivå. N 4 % Frivilligt,
                en p-röst,
                7 % partiröster.
  Litauen 13 18 21 1 List-Hare n-nivå. N 5 % Frivilligt,
                fem p-röster,
            List-HT n-nivå4.   ingen spärr.
  Polen 54 18 21 1 N 5 % ?
          (1      
          3)      
  Ungern 24 18 18 1 List-HT n-nivå. N 5 % Nej

Kommentar: De heldragna strecken delar in länderna efter när de blev medlemmar i

EG/EU.

1Valkretsarna motsvarar språkgrupper.

2Därefter PR-Hare för att fördela mandat mellan 5 valkretsar.

3Partierna avgör själva hur stor roll personrösterna skall spela genom valet av typ av kandidatuppställning på valsedeln.

4Därefter PR-Hare för att fördela mandat mellan 13 valkretsar.

76

Lars Davidsson Bilaga 1

Tabell 9b Representationsskillnader mellan Europaval och nationella val (underhus)

Land Valdel. ± nat. Dispr. ± nat. Eff. # ± nat. Kvin. ± nat.
  (inträd-2004) parlament (2004) parlament partier parlament repre. parlament
          (2004)   (2004)  
Belgien 91,1 % - 1,3 4,52 - 0,21 8,00 + 0,97 33,3 % - 2,0
Frankrike 51,4 - 17,4 9,64 - 8,11 4,14 + 1,90 43,6 % + 31,5
Italien 78,1 - 8,1 0,95 - 2,51 5,78 + 0,70 20,5 % + 3,2
Neder- 43,4 - 37,2 2,55 + 1,55 5,56 + 0,82 44,4 % + 7,7
länderna                
Tyskland 55,5 - 26,7 3,38 + 0,99 3,96 + 0,52 31,3 % - 1,3
Danmark 49,6 - 36,5 4,48 + 3,44 4,90 + 0,01 35,7 % - 1,2
Irland 55,6 - 14,1 8,29 + 1,76 3,60 + 0,20 38,5 % + 25,2
Stor- 33,4 - 37,2 7,70 - 8,87 4,38 + 1,91 24,4 % + 4,6
britannien                
Portugal 47,5 - 18,4 4,95 - 1,63 2,50 - 0,06 25,0 % + 3,7
Spanien 58,1 - 15,8 3,02 - 2,09 2,41 - 0,09 33,3 % - 2,7
Finland 44,3 - 22,6 5,84 + 2,13 4,45 - 0,48 35,7 % - 1,7
Sverige 39,4 - 41,4 3,15 + 2,02 5,92 + 1,69 57,9 % + 12,6
Österrike 53,2 - 30,4 8,51 + 7,45 3,45 + 0,57 33,3 % + 0,6
Litauen 48,4 + 2,3 6,91 u.s. 4,33 - 1,88 38,5 % + 16,5
Polen 20,9 - 19,7 3,61 - 2,37 6,13 + 1,87 13,0 % - 7,4
Ungern 38,5 - 25,9 3,06 + 0,17 2,50 - 0,11 33,3 % + 22,9
Genomsnitt 50,5 - 21,9 5,04 - 0,42 4,50 + 0,53 33,9 % + 7,0

1 Jämförelse görs med näst senaste valet till Nationalförsamlingen (1997).

77

Statens offentliga utredningar 2007

Kronologisk förteckning

1.Telefonförsäljning. Jo.

2.Från socialbidrag till arbete.

+Bilaga. Fördjupningsstudier.

+Lättläst. Sammanfattning. S.

3.Föräldraskap vid assisterad befruktning. Ju.

4.Trafikinspektionen

– en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet. N.

5.Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare? Ju.

6.Målsägandebiträdet.

Ett aktivt stöd i rättsprocessen. Ju.

7.Den nya inskrivningsmyndigheten. M.

8.Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning. Ju.

9.Svenskan i världen. UD.

10.Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Fi.

11.Regional utveckling och regional samhällsorganisation. Fi

12.Hälso- och sjukvården. Fi.

13.Staten och kommunerna – uppgifter, struktur och relation. Fi.

14.Renovering av bostadsmarknad efterlyses! Om ungas möjligheter till en egen bostad. Rapport nr 1:

Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det.

Rapport nr 2: Måste man ha tur?

Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer.

Rapport nr 3:

Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder – ur ett dubbelt användarperspektiv.

Rapport nr 4:

Unga vuxna på bolånemarknaden. M.

15.Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering.

Idébok:

Jämställd medborgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegreringen. En idébok för chefer och strateger.

Metodbok:

JämStöd Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering. IJ.

16.Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. S.

17.Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor. Ju.

18.Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar. N.

19.Friskare tänder – till rimliga kostnader. S.

20.Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område. Jo.

21.GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar. M.

22.Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys. Del 1+2. Ju.

23.Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Fi.

24.Veterinär fältverksamhet i nya former. Jo.

25.Plats för tillväxt? Fi.

26.Alternativ tvistlösning. Ju.

27.Auktorisation av patentombud. N.

28.Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. U.

29.Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? Ju.

30.Två nya statliga specialskolor. + Lättläst+ Daisy. U.

31.Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser. Fö.

32.Tillväxt genom turistnäringen. N.

33.Släpvagnskörning med B-körkort

– när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? N.

34.Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas. Ju.

35.Flyttning och pendling i Sverige. Fi.

36.Bioenergi från jordbruket – en växande resurs. + Bilagedel. Jo.

37.Vård med omsorg – möjligheter och hinder. S.

38.Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007. Nu levandes ansvar, framtida generationers frihet. M.

39.Framtidens polis. Ju.

40.Valsystem och representationseffekter. En jämförande studie av 25 länder. Ju.

Statens offentliga utredningar 2007

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Föräldraskap vid assisterad befrukning. [3]

Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare? [5]

Målsägandebiträdet.

Ett aktivt stöd i rättsprocessen. [6]

Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning. [8]

Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor. [17]

Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys. Del 1+2. [22]

Alternativ tvistlösning. [26]

Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? [29]

Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas. [34]

Framtidens polis. [39]

Valsystem och representationseffekter. En jämförande studie av 25 länder. [40]

Utrikesdepartementet

Svenskan i världen. [9]

Försvarsdepartementet

Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser. [31]

Socialdepartementet

Från socialbidrag till arbete.

+Bilaga. Fördjupningsstudier.

+Lättläst. Sammanfattning. [2]

Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. [16)

Friskare tänder – till rimliga kostnader. [19]

Vård med omsorg – möjligheter och hinder. [37]

Finansdepartementet

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. [10]

Regional utveckling och regional samhällsorganisation. [11]

Hälso- och sjukvården. [12]

Staten och kommunerna – uppgifter, struktur och relationer. [13]

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. [23]

Plats för tillväxt? [25]

Flyttning och pendling i Sverige. [35]

Utbildningsdepartementet

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. [28]

Två nya statliga specialskolor. + Lättläst+ Daisy. [30]

Jordbruksdepartementet

Telefonförsäljning. [1]

Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område. [20]

Veterinär fältverksamhet i nya former. [24]

Bioenergi från jordbruket – en växande resurs. + Bilagedel. [36]

Miljödepartementet

Den nya inskrivningsmyndigheten. [7]

Renovering av bostadsmarknad efterlyses! Om ungas möjligheter till en egen bostad. Rapport nr 1:

Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det. Rapport nr 2:

Måste man ha tur?

Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer.

Rapport nr 3:

Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder – ur ett dubbelt användarperspektiv.

Rapport nr 4:

Unga vuxna på bolånemarknaden. [14]

GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar. [21]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007. Nu levandes ansvar, framtida generationers frihet. [38]

Näringsdepartementet

Trafikinspektionen

– en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet. [4]

Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar. [18]

Auktorisation av patentombud. [27] Tillväxt genom turistnäringen. [32]

Släpvagnskörning med B-körkort

– när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? [33]

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering.

Idébok:

Jämställd medborgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegreringen. En idébokför chefer och strateger.

Metodbok:

JämStöd Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering. [15]

RAPPORTEN VALSYSTEM OCH REPRESENTATIONSEFFEKTER utgör redo-

visningen av ett uppdrag som lämnats av Grundlagsutredningen. Flertalet av de länder som studeras i rapporten är europeiska men även vissa länder utanför Europa behandlas. Rapporten innehåller bl.a. en redogörelse för reformer och reformdiskussioner i de olika länderna och ett avsnitt om det svenska valsystemet i ett internationellt perspektiv.

Lars Davidsson är fil. dr i statskunskap vid Uppsala universitet.

Grundlagsutredningen är en parlamentariskt sammansatt utredning med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Grundlagsutredningens uppdrag är omfattande och rör i stort sett alla delar av regeringsformen. Det finns dock några områden som utredningen särskilt behandlar. Det gäller frågor om valsystemet, folkomröstningar, förhållandet mellan riksdagen och regeringen samt domstolarnas roll i det konstitutionella systemet. De övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Grundlagsutredningen 103 33 Stockholm Tel. 08-40510 00 www.grundlagsutredningen.se

106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se

OMSLAG: TYPISK FORM DESIGNBYRÅ • FOTO: ANDREAS EKA

ISBN 978-91-38-22756-5 ISSN 0375-250X