Tilläggsdirektiv till utredningen om befattningsstruktur vid universitet och högskolor (U 2006:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 april 2006 gav dåvarande chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår bl.a. att granska rådande anställningsstruktur och att föreslå förbättringar för att uppnå en fungerande och sammanhållen meriterings- och karriärväg för såväl kvinnor som män vid universitet och högskolor och i relation till det omgivande samhället (dir. 2006:48). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 17 november 2007.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall i stället redovisas senast den 14 december 2007.

                     (Utbildningsdepartementet)