Förlängd utredningstid för Utredningen om utvärdering av resultatstyrningen (Fi 2006:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2007

Sammanfattning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juni 2006 tillkallade finansministern en särskild utredare med uppdrag att utvärdera styrformen resultatstyrning (dir. 2006:30). Uppdraget skulle enligt direktivet redovisas senast den 28 september 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall i stället redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2007.

                     (Finansdepartementet)