Tilläggsdirektiv till Ärendeutredningen (Ju 2005:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2005 (dir. 2005:124) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att till förvaltningsmyndighet flytta över handläggningen av sådana ärenden som enligt nuvarande ordning handläggs av tingsrätt i första instans. Utredningen skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 juni 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2007.

                    (Justitiedepartementet)