Tilläggsdirektiv till Utredning om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område (S 2004:12)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2007

Förlängd tid för uppdraget

Den tidigare regeringen beslutade den 22 december 2004 att tillkalla en särskild utredare för att se över och överväga förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen av den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. Utredaren ska utgå från att tillsynsansvaret ska stärkas och göras tydligare, tillsynsfunktionens sårbarhet ska minska och tillsynen ska fungera samordnat, strukturerat och effektivt med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Uppdragets komplexitet i och med givna tilläggsdirektiv och att det har flera beröringspunkter till andra utredningar och pågående beredningar (bl.a. inriktningsproposition för tillsyn och utveckling av den sociala barn och ungdomsvården) liksom till andra tillsynsområden innebär att utredningstiden behöver förlängas ytterligare några månader.

Sammanfattning av utredningens arbete hittills

Utredningen har fått tre tilläggsdirektiv. Den 28 juli 2005 fick utredningen i uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag till hur en förstärkt tillsyn över socialnämndens ställningstagande att inte ansöka om tvångsvård för missbrukare kan utformas. Utredningstiden förlängdes samtidigt till den 1 juli 2007. Den 1 september 2005 fick utredningen i uppdrag att lämna förslag dels i syfte att uppnå en ansvarsfull alkoholservering, dels för att förhindra eller försvåra diskriminering på serveringsställen. Den 7 september 2006 fick utredningen i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som särskilt stärker tillsynen över barns och ungas rättigheter inom socialtjänstens olika områden.

Två delbetänkanden överlämnades till regeringen i juni 2006:
- En bättre tillsyn av missbrukarvården (SOU 2006:57), och
- Ansvarsfull servering fri från diskriminering (SOU 2006:56).

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden förlängs och utredaren ska redovisa uppdraget senast den 1 november 2007.

           (Socialdepartementet)