Tilläggsdirektiv till LSS-utjämningskommittén (Fi 2006:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2007

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 januari 2006 att tillkalla en särskild utredare för att följa upp och se över det nationella kostnadsutjämningssystemet för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2006:15). Utredningen har antagit namnet LSS- utjämningskommittén. I juni 2006 överlämnade kommittén delbetänkandet Uppföljning av kostnadsutjämningen för kommunernas LSS-verksamhet (SOU 2006:69). Enligt direktiven skall uppdraget slutredovisas senast den 1 juni 2007.

I en skrivelse begär utredaren att utredningstiden förlängs till den 15 september 2007. Skälen för detta är att kostnadsdata för 2006 års verksamhet skall kunna användas i utredningen.

Utredningstiden förlängs; utredaren skall i stället redovisa uppdraget senast den 15 september 2007.

                     (Finansdepartementet)