Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier (Fi 2004:18)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2007

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

När Expertgruppen för miljöstudier studerar den samhällsekonomiska effektiviteten i användningen av offentliga medel och styrmedel som har miljömässiga konsekvenser, skall fokus ligga på miljöpolitiken och uppfyllelsen av de miljöpolitiska målen.

Bakgrund

Regeringen beslöt 1981 att inrätta en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) med uppgift att bevaka forskning och utveckling inom området, förmedla information t.ex. genom kunskapsöversikter, utföra mindre undersökningar i egen regi och ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande skilda offentlig-ekonomiska problem. År 2003 omvandlade dåvarande regeringen ESO till en expertgrupp för miljöstudier med uppdrag att studera samhällsekonomisk effektivitet i användning av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser (dir. 2003:85).

Behov av ett ändrat uppdrag för expertgruppen

Regeringen lägger stor vikt vid att säkra en hållbar utveckling. Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska styrmedel, forskning och ny teknik är viktiga verktyg för att styra mot en hållbar utveckling.

Utvärdering och analys utgör viktiga beståndsdelar i en effektivt bedriven miljöpolitik. Det ingår redan i expertgruppens uppdrag att studera effektivitet i användningen av offentliga resurser på miljöområdet. Regeringen anser att det är angeläget att betona såväl vikten av utvärdering av miljöpolitiken som att sådan utvärdering bidrar till uppfyllelse av de miljöpolitiska målen.

För att säkerställa att gruppens arbete håller en hög kvalitet är det viktigt att verksamheten utvärderas och att en tidsram för utvärderingen fastställs redan nu.

Uppdraget

När Expertgruppen för miljöstudier studerar den samhällsekonomiska effektiviteten i användningen av offentliga medel och styrmedel som har miljömässiga konsekvenser, skall fokus ligga på miljöpolitiken och uppfyllelsen av de miljöpolitiska målen. Studierna kan exempelvis vara kunskapsöversikter med såväl nationellt som internationellt perspektiv, analytiska och empiriska undersökningar och arbete med att ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser inom miljöområdet. Studierna skall ha hög policyrelevans och kan avse effekter på både kort och lång sikt. Expertgruppen skall genom sitt arbete bidra till att bredda och fördjupa underlaget för politiska och samhällsekonomiska avgöranden inom miljöområdet. Vidare skall expertgruppen bidra med underlag som förbättrar förutsättningarna för att miljöpolitikens resurser får mesta möjliga effekt och måluppfyllelse.

Övrigt

Regeringen avser att 2009 låta utvärdera gruppens arbete. Gruppen förväntas årligen genomföra studier med åtminstone samma frekvens och kvalitet som dåvarande ESO.

           (Finansdepartementet)