Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2007

Sammanfattning av uppdraget

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skall genom sitt arbete bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. Expertgruppen skall särskilt belysa frågor dels om hur befolkningen i förvärvsaktiv ålder i än högre grad kan motiveras till arbete och egen försörjning, dels hur effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i de offentligfinansierade verksamheterna kan förbättras.

Bakgrund

År 1981 tillkallade chefen för dåvarande budgetdepartementet en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) med uppgift att inom området offentlig ekonomi bevaka forskning och utveckling, förmedla information t.ex. genom kunskapsöversikter, utföra mindre undersökningar i egen regi och ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande skilda offentlig-ekonomiska problem (dir. 1981:25).

Regeringen beslutade år 2003 att expertgruppen skulle avveckla sin verksamhet (dir. 2003:84). Samtidigt beslutade regeringen att inrätta en expertgrupp för miljöstudier (dir. 2003:85). Mot bakgrund av att regeringen bedömde att behovet kvarstod av en funktion delvis motsvarande den som ESO fyllde, beslutade regeringen den 20 november 2003 att inom Regeringskansliet tillsätta en intern arbetsgrupp med samma huvudsakliga uppgift som ESO, men med det vidgade mandatet att även kunna studera frågor av samhällsekonomisk betydelse inom det privata näringslivet. Arbetsgruppen benämndes Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS).

Behovet av en expertgrupp

Regeringen lägger stor vikt vid analys och forskning som grund för den framtida ekonomiska politikens utformning. Det finns också ett behov av oberoende underlag för prövning av existerande verksamheter. Erfarenheterna av såväl ESO som ESS visar på värdet av att det finns ett särskilt forum för möten mellan forskning och politik där en hög grad av oberoende förenas med närhet till beslutsfattande. Det bör därför inrättas en ny expertgrupp vars arbetsformer och inriktning bör bygga på de tidigare erfarenheterna från främst ESO men också från ESS.

Uppdraget

Expertgruppens övergripande uppdrag skall vara att bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. Expertgruppen skall särskilt belysa frågor dels om hur befolkningen i förvärvsaktiv ålder i än högre grad kan motiveras till arbete och egen försörjning, dels om hur effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten kan förbättras inom de offentligfinansierade verksamheterna.

Expertgruppens arbete skall inriktas på att
- sammanställa kunskapsöversikter baserade på resultat från utredningar och forskningsrapporter på politikrelevanta områden, såväl nationellt som internationellt,
- ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande offentligekonomiska problem,
- ta fram underlag för omprövning av offentliga åtaganden, och
- sprida kunskap och information om finanspolitiska och samhällsekonomiska frågor.

Expertgruppen skall uppdra åt forskare och institutioner att genomföra studier. I huvudsak skall endast undersökningar av mindre omfattning genomföras i egen regi. Författarna skall svara för innehållet i rapporterna.

Expertgruppen skall ange riktlinjer för verksamheten, prioritera studieområden, besluta om vilka studier som skall genomföras, behandla förslag till rapporter och besluta om publicering. I anslutning till att rapporterna publiceras skall seminarier eller konferenser anordnas.

Till expertgruppen knyts ett kansli. Kansliet ansvarar bl.a. för det löpande arbetet och medverkar i arbetet med att engagera forskare och utredare. För att bidra till säkerställandet av en hög kvalitet i verksamheten skall en referensgrupp med tjänstemän från berörda departement, med relevant sakkunskap, knytas till kansliet. Till de studier som görs knyts också referensgrupper som består av olika sakkunniga: forskare, andra experter och tjänstemän med relevant sakkunskap från Regeringskansliet.

Övrigt

Regeringen avser att år 2009 låta utvärdera expertgruppens arbete.

                    (Finansdepartementet)