Tilläggsdirektiv till Utredningen fritt val inom äldre- och handikappomsorgen (S 2007:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 8 november 2007

Förlängning av utredningstid

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 mars 2007 har äldre- och folkhälsoministern givit en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad valfrihet när det gäller vård, omsorg, stöd och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer med funktionshinder. Enligt direktiven (dir. 2007:38) ska ett delbetänkande lämnas senast den 1 juli 2007 och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 januari 2008.

Regeringen återkallar uppdraget att lämna ett delbetänkande. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 29 februari 2008.

           (Socialdepartementet)