Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Till denna kommitté ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna i Kina, framför allt Sveriges generalkonsulat i Shanghai och Sveriges ambassad i Peking, liksom med Exportrådet och berörda utlandskontor.

Kommittén ska senast den 1 april 2011 lämna en slutrapport om det svenska deltagandet i världsutställningen.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 juni 2007 (UD2007/20333/FIM) att Sverige ska delta i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Utställningen som äger rum den 1 maj-1 oktober 2010 har temat "Better City, Better Life". Arrangörerna räknar med deltagande av omkring sammanlagt 200 länder och internationella organisationer.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2010 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings- och kulturutbyte. Deltagandet ska spegla ett brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang med betoning på klimat- och miljöfrågor samt bidra till förbättrade möjligheter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska marknaden.

Deltagande i en världsutställning bygger för svensk del på ett gemensamt åtagande från stat och näringsliv. Det svenska deltagandet sker i form av ett samverkansprojekt mellan offentliga och privata aktörer. Finansieringen förutses ske genom statliga medel, medel från svenska företag och organisationer samt medel från andra offentliga och privata aktörer; regeringens beslut om statlig finansiering förutsätter således att näringslivsintressenter ställer motsvarande medel till förfogande. Kommuner, landsting och regionala organisationer kommer också att beredas tillfälle att medverka i det gemensamma åtagandet att genomföra det svenska deltagandet i världsutställningen.

Deltagandet sker i form av en utställningspaviljong med utgångspunkt från ett utställningskoncept (eng. theme statement) som de deltagande länderna avger. Till denna paviljong knyts programverksamhet, särskilda evenemang som exempelvis nationell dag, partneraktiviteter, informations- och marknadsföringsaktiviteter samt restaurangverksamhet.

Uppdraget

För att förbereda och genomföra det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai tillkallas en kommitté som ska representera offentliga och privata aktörer i projektet. Kommittén ska besluta om inriktningen på verksamheten, organisationsformen för utställningen och arbetsfördelningen samt utse en svensk generalkommissarie för utställningen. Till kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna i Kina, framför allt Sveriges generalkonsulat i Shanghai och Sveriges ambassad i Peking, liksom med Exportrådet och berörda utlandskontor.

Totalkostnaden för Sveriges deltagande i världsutställningen beräknas till ca 140 miljoner kronor, varav näringslivsintressenter förväntas bidra med 70 miljoner kronor. Regeringen lämnar i budgetpropositionen för 2008 förslag avseende finansieringen av statens andel av Sveriges deltagande i Expo 2010 i Shanghai.

I beräkningen av kostnaderna för det svenska deltagandet ingår paviljong inkl. drift, utställning, personal, särskilda lokaler för programverksamhet och evenemang samt för restaurang, administrationskostnader inkl. IT-stöd, vissa evenemang (Sveriges nationella dag) samt informations- och marknadsföringsinsatser

Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2010 i Shanghai ska den 1 januari 2009 och den 1 januari 2010 lämna delrapporter om hur arbetet fortskrider samt anmäla eventuella behov av reglering i förordning. Kommittén ska senast den 1 april 2011 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i världsutställningen med en ekonomisk slutrapport.

                     (Utrikesdepartementet)