Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet (S 2007:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 mars 2007 har socialförsäkringsministern gett en särskild utredare i uppdrag att utreda möjliga organisatoriska former för tillsynen inom socialförsäkringsområdet (dir. 2007:24). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 oktober 2007.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2008.

                     (Socialdepartementet)