Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (N 2006:115)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 november 2006 tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att överväga behoven av nya författningar och författningsändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets beslut om en ny förordning om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (dir. 2006:115). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa uppdraget redan den 31 augusti 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2007.

                     (Näringsdepartementet)