Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 maj 2006 tillkallade statsrådet HansKarlsson en särskild utredare med uppdrag att föreslå lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet (dir. 2006:55). Enligt kommittédirektiven skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 15 januari 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall i stället redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2008.

                  (Arbetsmarknadsdepartementet)