Riksdagsskrivelse

2007/08:70

Image: RSKR_200708__70_--1.png

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-12

Per Westerberg

Ulf Christoffersson