Skatteutskottets betänkande

2007/08:SkU27

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (prop. 2007/08:121). Utskottet ställer sig också bakom vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattning mer lättillgängliga och överskådliga.

Förslaget om nedsatt koldioxidskatt utgör första steget i de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2008.

Till betänkandet har lämnats 1 reservation (mp) samt 1 särskilt yttrande (v).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Riksdagen

dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med de ändringarna

a) att förslaget till ändring i 6 a kap. 1 § utgår,

b) att 11 kap. 10 § ska ha den lydelse som framgår av utskottets lagförslag i bilaga 3,

dels antar utskottets i bilaga 3 återgivna förslag till lag om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:121 och avslår motion 2007/08:Sk30.

Reservation (mp)

Stockholm den 3 juni 2008

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen för 2008 sin avsikt att återkomma till riksdagen med ett förslag om att koldioxidbeskattningen på bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter bör sänkas. Den föreslagna lagändringen innehåller det första steget i de aviserade skattesänkningarna. Samtidigt med att detta förslag lämnas föreslås också vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga.

Kommissionens godkännande av den föreslagna åtgärden ur statsstödssynpunkt krävs innan den kan genomföras. Regeringen har den 14 januari 2008 lämnat in en sådan ansökan till kommissionen. Kommissionen har genom beslut den 13 maj 2008 godkänt den svenska ansökan.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Utskottet föreslår vissa tekniska justeringar i regeringens lagförslag. Dessa framgår av utskottets lagförslag i bilaga 3.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om sänkt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Den procentuella skattenedsättningen för bränslen som förbrukas i industri- och kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet ökas med 6 procentenheter. Motsvarande nedsättning, uttryckt i procentenheter, föreslås även för bränslen som förbrukas i övriga värmeanläggningar inom handelssystemet.

Den nu föreslagna skattesänkningen utgör det första steget i de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet. Förslaget medför ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Den 1 januari 2005 inleddes den första perioden av handel med utsläppsrätter inom EU. Handel med utsläppsrätter är en del i de internationella ansträngningarna att minska och begränsa utsläppen av växthusgaser i enlighet med åtaganden i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. De grundläggande reglerna om handelssystemet finns i det s.k. handelsdirektivet. EU knyter det europeiska handelssystemet till Kyotoprotokollets regelverk och mekanismer genom det s.k. länkdirektivet. Handelsdirektivet har genomförts i svensk rätt genom lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (jfr prop. 2004/05:18).

Handelssystemet omfattar utsläpp av koldioxid från större förbränningsanläggningar inom industrin, kraft- och värmeverk samt oljeraffinaderier och anläggningar där produktion och bearbetning sker av järn, stål, glas, glasfiber, cement, keramik, papper och pappersmassa. För de svenska anläggningarna inom handelssystemet betalas i dag koldioxidskatt för den del av bränsleförbrukningen som avser uppvärmning eller motordrift, med undantag för kondenskraftverk och oljeraffinaderier. Vidare betalas energiskatt, i den mån det rör sig om värmeproduktion som inte sker i industri- och kraftvärmeanläggningar. Bränslen som används i vissa industriella processer (s.k. råvaruanvändning respektive dubbel användning av bränslen) är undantagna från beskattning. Motsvarande gäller för bränslen som används för att framställa el. Skattereglerna finns i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

I propositionen föreslås också vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga och överskådliga.

När det gäller offentligfinansiella effekter m.m. framhålls i propositionen följande. Med utgångspunkt från ett ikraftträdande den 1 juli 2008 beräknas bruttoeffekten av den sänkta koldioxidskatten bli minskade intäkter med 0,13 miljarder kronor under 2008. Den periodiserade nettoeffekten för 2008 beräknas till 0,11 miljarder kronor och för 2009 till 0,23 miljarder kronor. Dessa effekter har också redovisats i budgetpropositionen för 2008.

Att koldioxidskatten sätts ned kan medföra en viss ökad förbrukning av fossila bränslen i Sverige, jämfört med om nuvarande nivåer skulle bibehållas. Som framhållits i övrigt i propositionen påverkar dock inte koldioxidskatten de totala utsläppen inom EU:s handelssystem utan var inom systemet som utsläppen sker. Förslagets effekter på klimatet kan därför antas vara marginella.

Förslaget innebär en lägre beskattning för vissa aktörer, varav flertalet är skattskyldiga. Skatteverket uppskattar de initiala kostnaderna med anledning av förslagen till ca 800 000 kr och de årliga tillkommande kostnaderna till ca 100 000 kr. Skatteverkets ökade kostnader ska hanteras inom befintliga anslagsramar.

Någon ökad måltillströmning förutses inte, och förslaget bedöms därför inte påverka de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utskottets överväganden

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 5.6.3) har regeringen aviserat att koldioxidbeskattningen på bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter bör sänkas. I den nu aktuella propositionen behandlas det första steget i de aviserade skattesänkningarna. De skattejusteringar som blir följden av det andra steget i skatteomläggningen kommer enligt regeringen att behandlas senare i särskild ordning inför det aviserade ikraftträdandet den 1 januari 2010.

Utskottet vidhåller sin tidigare redovisade inställning, se senast yttr. 2007/08:SkU1y s. 54, att det för en effektiv miljöstyrning är angeläget med en samordning mellan olika styrmedel i miljöpolitiken, t.ex. mellan skatt och utsläppshandel. Utsläpp av koldioxid från den handlande sektorn regleras på EU-nivå genom handeln med utsläppsrätter och bör därför i princip inte vara föremål för ytterligare nationella styrmedel avseende koldioxidutsläpp. En koldioxidskatt minskar inte de totala koldioxidutsläppen inom handelssystemet utan påverkar endast var inom systemet som utsläppen sker. Under förra riksmötet avslog riksdagen av formella skäl ett tidigare regeringsförslag om sänkningar av koldioxidskatten för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (yttr. 2006/07:SkU3y). Mot denna bakgrund ser utskottet liksom tidigare mycket positivt på att nedsättningar av koldioxidskatten i den handlande sektorn nu förverkligas med start under 2008. Utskottet vill i sammanhanget också peka på att regeringen den 11 oktober 2007 beslutat om tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2008–2012 och att antalet utsläppsrätter genom beslutet sänkts. Någon koldioxidskatt bör därför, som anförs i propositionen, i princip inte tas ut på bränslen som förbrukas i anläggningar inom handelssystemet. Som närmare utvecklats i budgetpropositionen för 2008 anser regeringen dock att ett eventuellt slopande av koldioxidskatten bör samordnas med andra förändringar av energibeskattningen. Utskottet noterar att ett arbete med att föreslå sådana förändringar för närvarande bedrivs inom Regeringskansliet. De skattesänkningar som nu föreslås grundar sig dock på utformningen av dagens skattesystem. Sänkningarna är därför uttryckta som justeringar av koldioxidskatten.

Kommissionens godkännande av den föreslagna åtgärden ur statsstödssynpunkt krävs innan den kan genomföras. Regeringen har den 14 januari 2008 lämnat in en sådan ansökan till kommissionen. Kommissionen har genom beslut den 13 maj 2008 godkänt den svenska ansökan. Den aviserade skattesänkningen kan därför träda i kraft som föreslagits den 1 juli 2008.

Samtidigt med att förslag om sänkt koldioxidskatt lämnas föreslås också vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga och överskådliga. Utskottet har inget att invända mot de föreslagna förenklingarna av reglerna.

Riksdagen har tidigare under våren beslutat en ändring i 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, som ska träda i kraft samma dag som den ändring i paragrafen som föreslås i förevarande proposition (prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164, SFS 2008:204). För att samordna lagändringarna föreslår utskottet att ändringar i den nämnda paragrafen utformas i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.

Utskottet föreslår i bilaga 3 även en justering av närmast redaktionell karaktär i regeringens förslag till ändring i 11 kap. 10 § samma lag. Ändringen syftar till att reglerna i den nya utformningen inte ska innebära en inskränkning i den nuvarande möjligheten för anläggningar inom utsläppshandelssystemet att redovisa både el- och värmeproduktionsavdrag i en enda deklaration.

Med de anförda justeringarna tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motion 2007/08:Sk30.

Reservation

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (mp)

av Helena Leander (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2007/08:Sk30 och avslår proposition 2007/08:121.

Ställningstagande

Behovet av en aktiv och kraftfull klimatpolitik är stort. De globala utsläppen av koldioxid är höga och fortsatt stigande. För att klara de klimatmål som är nödvändiga för att stabilisera den globala temperaturökningen på en hanterbar nivå krävs kraftfulla insatser både i Sverige och internationellt. Kostnaden för att släppa ut koldioxid måste bli högre, för att stimulera minskade utsläpp och investeringar, forskning i samt utveckling av ny energisnål och klimatvänlig teknik.

Miljöpartiet presenterade i budgetmotion 2007/08:Fi278 hösten 2007 sitt fullständiga förslag till förändringar av klimatrelaterade skatter för 2008. Bland annat föreslog vi höjd koldioxidskatt, minskad nedsättning av koldioxidskatten för den lätta industrin, en kilometerskatt för den tunga trafiken och en flygskatt. Vi presenterade även stora satsningar på omställning av transport­systemen och utbyggd och förbättrad kollektivtrafik samt satsningar på forskning, utveckling och investeringar på energiområdet och inom bostadssektorn.

Även regeringen presenterade vissa insatser på klimatområdet. Vår bedömning var att regeringens förslag inte på långa vägar svarade upp mot de utmaningar vi står inför och att de var fullständigt otillräckliga.

I budgetpropositionen aviserades också ytterligare en sänkning i två steg av nedsättningen av koldioxidskatten i den handlande sektorn. I proposition 2007/08:121 föreslås nu riksdagen fatta beslut om den första delen i nedsättningen. I det första steget ökas den nedsättning som finns i dag med 6 procentenheter. Nedsättningen innebär därmed att koldioxidskatt betalas med 15 % i stället för 21 % av den generella nivån. I det andra steget ska skatten sänkas ytterligare så att den motsvarar ungefär 7 % av 2008 års generella nivå. Skatten ska därmed motsvara EU:s minimiskattenivå.

Miljöpartiet har tidigare motsatt sig en sänkning av koldioxidskatten i den handlande sektorn eftersom tilldelningen av utsläppsrätter varit alltför generös för att ge tillräcklig styrande effekt. Vi står tills vidare kvar vid detta ställningstagande. Visserligen har tilldelningen stramats upp något i den nya handelsperioden från 2008, men det är fortfarande för tidigt att säga om det är tillräckligt. Så länge utsläppshandelssystemet inte fungerar tillfredsställande ser vi därför att skatten kan vara kvar. Vi förutsätter att regeringen i annat sammanhang återkommer med de lagtekniska förändringar som föreslogs i sammanhanget.

Särskilt yttrande

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (v)

Marie Engström (v) anför:

Vänsterpartiet har redan i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2008 anfört att vi ställer upp på det av regeringen förslagna första steget till nedsättning av koldioxidskatten för den handlande sektorn. När det gäller det andra steget föreslår vi en kontrollstation senast 2009, innan ytterligare beslut om nedsättning av koldioxidskatten tas. Detta gör vi mot bakgrund av osäkerheten kring hur systemet med utsläppsrätter fungerar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Följdmotionen

2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp):

Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i paragrafens lydelse enligt lagen (2008:204) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 Utskottets förslag till ändring i regeringens förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Regeringens förslag

Utskottets förslag

11 kap.

10 §

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 3–4 §§.

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 17 a och 3–4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 17 a eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 13 öre per kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns botten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 2 öre per kilowattimme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt enligt elgeneratorns märkeffekt.