Konstitutionsutskottets betänkande

2007/08:KU12

Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen

Sammanfattning

Utskottet föreslår på eget initiativ en ändring i 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:844), som innebär att en lydelse som paragrafen fått av misstag rättas.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslag

Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga till

lag om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

Stockholm den 13 december 2007

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Henrik von Sydow (m), Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp), Karl Sigfrid (m), Liselott Hagberg (fp), Katja Larsson (s) och Mats Einarsson (v).

Redogörelse för ärendet

Utskottet behandlade under hösten två propositioner (prop. 2007/08:4 och 2007/08:8) som innehöll förslag till lagar om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844). Utskottet föreslog i betänkandena 2007/08:KU3 och 2007/08:KU4 riksdagen att anta lagförslagen. Eftersom propositionerna i fråga om två paragrafer innehöll olika, varandra upphävande förslag till ändringar lade utskottet i sitt senare betänkande fram samordnade förslag till lydelser av två paragrafer, nämligen 6 kap. 8 § och 7 kap. 1 §.

Riksdagen antog utskottets förslag till lagar om ändring i radio- och TV-lagen den 28 november 2007. Regeringen beslöt den 29 november 2007 att utfärda lagarna.

Härefter har uppmärksammats att 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen genom besluten fått en inte avsedd lydelse, genom att den lydelse av paragrafen som skulle ändras av misstag återgavs felaktigt i utskottets betänkande 2007/08:KU4. Denna felaktiga lydelse kom därmed att överföras till den lydelse som föreslogs, och som därefter också antogs av riksdagen. Felaktigheten avser sändning av program av europeiskt ursprung. I slutet av paragrafens första stycke punkt 2 anges i dess senaste lydelse att en så stor andel som möjligt bör utgöras av program som färdigställts under de närmast föregående fem åren. I den med anledning av förslaget i betänkande 2007/08:KU4 antagna lydelsen har ordet ”fem” utgått. Detta har således skett av misstag och gäller en fråga som inte varit föremål för behandling, varken i propositionen eller i utskottets betänkande.

Utskottets överväganden

Som framgår av redogörelsen för ärendet har 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:844) kommit att få en lydelse som inte varit avsedd, vare sig i proposition eller i utskottsbetänkande, och detta har skett av misstag.

För att rätta den felaktiga lydelsen av paragrafen föreslår utskottet att riksdagen antar det förslag till lag om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844) som utskottet lägger fram i bilaga.

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:844) i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:1289) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2007:1289

Föreslagen lydelse

6 kap.

8 §

Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, se till

1. att mer än hälften av den årliga sändningstiden upptas av program av europeiskt ursprung, och

2. att minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten avser program av europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter; en så stor andel som möjligt bör utgöras av program som färdigställts under de närmast föregående åren.

Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, se till

1. att mer än hälften av den årliga sändningstiden upptas av program av europeiskt ursprung, och

2. att minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten avser program av europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter; en så stor andel som möjligt bör utgöras av program som färdigställts under de närmast föregående fem åren.

Som sändningstid anses i denna paragraf tid då det sänds program med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och programtjänster som avses i 7 kap. 5 § andra stycket. I sändningstiden ska inte heller sändningar av endast text räknas in.

TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med svenska artister och verk av svenska upphovsmän.