Civilutskottets betänkande

2007/08:CU17

Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:45, vari föreslås vissa ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, stiftelselagen (1994:1220), årsredovisningslagen (1995:1554) m.fl. lagar. Förslagen innebär bl.a. att det ska bli möjligt för t.ex. ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2008.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

2. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

3. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

4. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

5. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

8. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

9. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

10. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

11. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

12. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

13. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

14. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:45.

Stockholm den 21 februari 2008

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Katarina Brännström (m), Eva Sonidsson (s) och Maria Kornevik Jakobsson (c).

Utskottets överväganden

Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Företag finns i stor utsträckning registrerade i olika slag av företagsregister. Dessa register förs av olika myndigheter, främst Bolagsverket. Samma myndigheter handlägger ansökningsärenden av olika slag. Registreringsanmälningar och ansökningar till dessa myndigheter har tidigare enbart kunnat göras skriftligen i pappersform. I ljuset av det alltmer utbredda användandet av datorer och Internet har en sådan ordning kommit att framstå som föråldrad.

År 2002 infördes en möjlighet för enskilda näringsidkare att göra registreringsanmälningar på elektronisk väg. Den 1 juli 2006 blev det möjligt för aktiebolag att ge in registreringsanmälningar, olika slag av ansökningar samt redovisningshandlingar till Bolagsverket på elektronisk väg. Samtidigt infördes en möjlighet att upprätta och underteckna ett aktiebolags redovisningshandlingar elektroniskt med användande av en avancerad elektronisk signatur. I det lagstiftningsärendet uttalade den dåvarande regeringen att frågan om att införa ett elektroniskt ingivningsförfarande även för andra företagsformer än aktiebolag skulle övervägas i annat sammanhang (prop. 2005/06:135 s. 25).

Riksdagen har nyligen beslutat lagändringar som innebär att vissa finansiella företag ska få samma möjligheter som aktiebolag till elektronisk ingivning m.m. Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2008 (prop. 2007/08.35, bet. FiU9, rskr. 120).

Propositionen och utskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att riksdagen antar vissa ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), stiftelselagen (1994:1220), årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) m.fl. lagar. Förslagen bygger på en promemoria som upprättats inom Justitiedepartementet. Promemorian har remissbehandlats.

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt för bl.a. ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg.

Vidare föreslås att det i alla slag av företag ska vara möjligt att upprätta redovisningshandlingar elektroniskt och att elektroniskt upprättade redovisningshandlingar ska undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Det föreslås också att vissa andra handlingar som enligt lag ska upprättas i ett företag ska få undertecknas med avancerad elektronisk signatur.

Därutöver föreslår regeringen att, om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag har fått näringsförbud, ska uppgift om detta antecknas i handelsregistret. Det föreslås också att vissa företrädare för näringsidkare ska avregistreras från handelsregistret om de har fått näringsförbud.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2008.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Utskottet välkomnar regeringens lagförslag som innebär ökade möjligheter till elektroniska förfaranden i kontakten mellan företag och myndigheter. En sådan elektronisk kommunikation effektiviserar för både företag och myndigheter. Lagförslagen har inte heller mött några invändningar i motioner, och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

2.    lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

3.    lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

4.    lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

5.    lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

6.    lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

7.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

8.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

9.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

10.  lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

11.  lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

12.  lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

13.  lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

14.  lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag