Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2006:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen beslutade den 27 januari 2005 direktiv till en särskilt utredare med uppdrag att ta ställning till bl.a. om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap(dir. 2005:6). Utredningen har antagit namnet Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03).

En särskild fråga som omfattas av direktiven är om beslut enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall liksom i dag bör få meddelas endast beträffande den som är ogift.

Regeringen beslutar i dag kommittédirektiv Översyn av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (dir. 2006:8). Det har ansetts lämpligast att den ovan nämnda frågan om könstillhörighet och äktenskap ingår i denna utredning i stället för i Äktenskaps- och partnerskapsutredningens uppdrag. Med anledning av detta skall Äktenskaps- och partnerskapsutredningens uppdrag inte längre omfatta den frågan.

           (Justitiedepartementet)