Tilläggsdirektiv till En nationell narkotikasamordnare (S 2002:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2006

Sammanfattning av uppdraget

Den nationella narkotikasamordnaren får i uppdrag att förstärka insatserna mot dopning.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 januari 2002 (dir. 2002:6) tillkallade chefen för Socialdepartementet en särskild nationell narkotikasamordnare med uppdrag att genomföra och följa upp den narkotikahandlingsplan för perioden 2002-2005 som regeringen föreslagit i den proposition som beslutades samma dag (prop. 2001/02:91).

I tilläggsdirektiv den 17 november 2005 gavs den nationella narkotikasamordnarenett förlängt uppdrag att tills vidare genomföra narkotikahandlingsplanen för perioden 2006-2010 (prop. 2005/06:30).

Den nationella narkotikasamordnaren skall inom ramen för sitt uppdrag uppmärksamma dopningsproblemet och genomföra insatser för att begränsa både utbudet och efterfrågan av dopningsmedel. Förstärkta insatser behövs för att förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer.

Samordnaren skall aktivt samverka med berörda departement, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och föreningslivet i övrigt. Kunskaper och erfarenheter från Dopingjourens verksamhet bör tas till vara.

Samordnaren skall inte ta över ansvar som i dag åvilar något departement eller någon annan myndighet.

Redovisning av uppdraget

Samordnaren skall i sin årliga redovisning också redovisa gjorda insatser mot dopning.

            (Socialdepartementet)