Delegation för samverkan inom den kliniska forskningen

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2006

Sammanfattning av uppdraget

En delegation bestående av ledamöter - väl förtrogna med den kliniska forskningen - från universitet, näringsliv, landsting och myndigheter utses av regeringen med uppdrag att stärka samverkan inom den kliniska forskningen.

Delegationens arbete skall bestå i att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning.

Delegationen skall verka under tre år och skall lämna en årlig rapport över sitt arbete. Slutrapportering skall ske senast den 31 december 2009.

Bakgrund

I samband med branschsamtalen inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin framkom synpunkter från industri och myndigheter om behovet att utveckla samarbetet mellan aktörerna inom klinisk forskning. Uppdraget skall därför ses som ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läkemedel-, bioteknik- och medicinteknikindustrin. Ett utökat samarbete skulle förbättra förutsättningarna för att vidareutveckla Sveriges konkurrenskraft på detta område. Fördjupad samverkan mellan aktörerna har goda förutsättningar att bidra till att förbättra villkoren för den kliniska forskningen. Det övergripande målet är att stärka Sverige som kunskapsnation och bidra till att Sverige blir Europas mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. En grundförutsättning är en fri forskning av hög vetenskaplig kvalitet och en livskraftig läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustri.

Svensk klinisk forskning har länge varit internationellt framstående och spelat en viktig roll för utvecklingen av en högkvalitativ vård. På motsvarande sätt har övriga satsningar på en väl fungerande högkvalitativ hälso- och sjukvård bidragit till den kliniska forskningens höga kvalitet. Den kliniska forskningen är av stor betydelse för utvecklingen av industrin inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik i Sverige. Möjligheten att bedriva klinisk forskning är även av vital betydelse för enskilda företags investeringsbeslut. Den goda kliniska forskningen har underlättat rekrytering, lett till innovationer och nyföretagande baserat på forskningen, attraherat klinisk prövningsverksamhet av nya läkemedel och behandlingar samt bidragit till samarbete med industrin. Tillgång till forskarutbildad personal är dessutom en förutsättning för att nya vetenskapliga genombrott och metoder skall kunna integreras i hälso- och sjukvården samt för att de metoder och processer som används idag skall kunna utvärderas kritiskt. Därutöver tillkommer även allmänhetens positiva inställning till att delta i utvecklingen av nya terapier samt tillgången till landets patient- och sjukdomsregister samt biobanker.

I de senaste forskningspolitiska propositionerna (prop. 2000/01:3 och prop. 2004/05:80) har satsningar på medicinsk forskning gjorts. Dessa ökade resurser fördelas av de statliga forskningsfinansiärerna. Beslut om närmare fördelning av medlen fattas efter konkurrensutsatt kvalitetsprövning. Vetenskapsrådet har under de senaste åren valt att göra särskilda satsningar på klinisk forskning. Det nya avtalet om läkarutbildning och forskning (ALF) mellan stat och landsting stärker förutsättningarna för klinisk forskning genom forskningssamverkan mellan universitet och högskolor och landsting. Vidare är de investeringar som enskilda landsting gör i kliniska forskningscenter och noder för att attrahera kliniska prövningar och forskningssamarbete med industrin viktiga.

Uppdraget

En delegation bestående av ledamöter - väl förtrogna med den kliniska forskningen - från universitet, näringsliv, landsting och myndigheter utses av regeringen med uppdrag att stärka samverkan inom den kliniska forskningen.

Delegationens arbete skall karakteriseras av samarbete mellan aktörer som finansierar eller genomför klinisk forskning, såsom Sveriges kommuner och landsting, enskilda landsting, universitet, Vetenskapsrådet och företrädare för näringslivet.

Delegationens arbete skall bestå i att förbättra förutsättningarna för samarbetet mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning.

Det står delegationen fritt att utforma arbetet på ett sådant sätt som delegationen bäst anser fylla syftet med uppdraget. De insatser som delegationen väljer att göra skall syfta till att utveckla samarbetet mellan ovan nämnda aktörer. Detta kan t.ex. göras i form av informationsinsatser och pilotprojekt. För att stimulera debatten och kunskapsutbytet inom området kan delegationen anordna och finansiera möten, seminarier och konferenser. Delegationens uppdrag är dock inte att finansiera enskilda forskningsprojekt.

Arbetet i delegationen skall genomsyras av ett ömsesidigt utbyte mellan aktörerna där t.ex. företrädare för näringsliv, forskning och vård interagerar utifrån sina respektive behov och idéer.

Satsningen är tidsbegränsad till tre år och syftet är att genomföra tillfälliga insatser för att stärka samarbetet mellan aktörerna. Denna lösning med regeringen som finansiär skall ses som tillfällig och målet är att existerande aktörer själva skall verka så att systemet fungerar optimalt.

Delegationen skall verka för att ett genusperspektiv får genomslag i den verksamhet som delegationen initierar eller stöder.

En gång per år skall delegationen lämna en rapport till regeringen med en redogörelse för den verksamhet som delegationen har bedrivit under året.

Delegationens uppdrag omfattar perioden från den 1 november 2006 till och med utgången av 2009. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 december 2009. Delegationen är oförhindrad att, utöver den obligatoriska årliga rapporten, lämna rapporter i specifika frågor.

                     (Näringsdepartementet)