Tilläggsdirektiv till Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 tillkallade statsrådet Mona Sahlin en särskild utredare för att bl.a. identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (dir. 2004:54). Enligt direktiven skall uppdraget slutredovisas senast den 30 juni 2006.

Tiden för slutredovisning av uppdraget förlängs, vilket innebär att utredaren skall slutligt redovisa resultatet av sitt arbete
senast den 1 augusti 2006.                      
          (Justitiedepartementet)