Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad användning av alkolås m.m.

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 oktober 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga möjligheterna att så snart det är möjligt, men senast år 2012, införa ett krav på alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri i alla nya bilar som är registrerade i Sverige. Utredaren skulle även se över möjligheterna att införa sådana system i andra slag av motordrivna fordon. Utredaren skulle också lämna förslag till vilka steg som kan tas för att öka acceptansen för och användningen av alkolås innan ett sådant krav införs.

Utredningen överlämnande sitt delbetänkande Alkolås - nyckeln till framtiden (SOU 2005:72) till infrastrukturminister Ulrica Messing den 1 september 2005.

Utredaren skall enligt kommittédirektivet (dir 2004:135) redovisa sin slutrapport senast den 1 juni 2006. Utredningstiden förlängs. Med ändring av den beslutade tiden för redovisning skall utredaren redovisa sin slutrapport senast den 30 juni 2006.
            (Näringsdepartementet)