Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2006

Förlängd utredningstid

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 februari 2005 (dir. 2005:16) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att undersöka behovet av ändrade regler för samutnyttjande av master m.m. som ingår i allmänna kommunikationsnät för elektronisk kommunikation. Utredaren överlämnade den 7 november 2005 delbetänkandet När en räcker - Mastdelning för miljön till regeringen (SOU 2005:97).

Den särskilde utredaren skall enligt tilläggsdirektiv (dir. 2005:105) utvärdera beslutsprocessen enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och lämna förslag till åtgärder som, med beaktande av rättssäkerhetsaspekter och relevanta EG-direktiv, kan effektivisera processen.

Utredaren skall också enligt de tidigare direktiven utföra en avstämning med analys av myndighetsorganisationen inom området för elektronisk kommunikation och, vid behov, föreslå de förändringar som utredaren anser nödvändiga.

Utredaren skall enligt de tidigare direktiven dessutom lämna förslag till de författningsändringar som övervägandena ger upphov till. Utredaren skulle redovisa sitt arbete senast den 15 juni 2006.

Utredningstiden förlängs. Med ändring av den beslutade tiden skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 16 oktober 2006.

            (Näringsdepartementet)