Tilläggsdirektiv till Utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden m.m. (UD 2004:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 november 2004 har migrationsministern tillkallat en särskild utredare med uppdrag bl.a. att, i samverkan med Domstolsverket, förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden samt att, i samarbete med Utlänningsnämnden, förbereda och genomföra avvecklingen av Utlänningsnämnden så att myndigheten samtidigt kan upphöra (dir. 2004:149).

Riksdagen har den 14 september 2005 på förslag av regeringen beslutat om en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden (prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1). Enligt riksdagens beslut skall Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden från och med den 31 mars 2006 överprövas i migrationsdomstolar och i en migrationsöverdomstol. Utlänningsnämnden upphör samtidigt.

Den 27 oktober 2005 ändrades utredningens uppdrag i de delar det avsåg tidpunkter för åtgärder och slutrapport m.m. med anledning av riksdagen beslut (dir. 2005:119).

Förändrat uppdrag

Med anledning av att Utlänningsnämnden upphör den 30 mars 2006 och att en avvecklingsorganisation bildas för kvarvarande avvecklingsfrågor ändras utredningens uppdrag när det gäller tidpunkter för åtgärder och till viss del när det gäller omfattningen av uppdraget.

Utredaren skall i samverkan med Domstolsverket förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden. Denna del av uppdraget skall avslutas senast den 30 mars 2006.

Utredaren skall vidare i samarbete med Utlänningsnämnden förbereda och genomföra avvecklingen av nämnden så att den kan upphöra den 30 mars 2006. Utredaren skall fr.o.m. den 31 mars 2006 ansvara för avvecklingsorganisationen för Utlänningsnämnden. I uppdraget ingår bl.a. att ha arbetsgivaransvaret för uppsagd personal. Denna del av uppdraget skall avslutas senast den 30 mars 2007.

Utredaren skall lämna en delrapport om avvecklingen senast den 3 juli 2006 samt en slutrapport om avvecklingsorganisationens arbete senast den 31 mars 2007.

            (Utrikesdepartementet)