Tilläggsdirektiv till Kommittén för stöd till kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen (S 2004:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2006.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

För genomförandet av regeringens satsning på utbildningsvikariat i äldreomsorgen skall kommittén
- främja genomförandet av satsningen på utbildningsvikariat genom informationsinsatser och dialog med arbetsgivare i syfte att bidra till användande av utbildningsvikariat samt genom att ge stöd och råd till arbetsgivare i planeringen av utbildningsinsatser,
- stödja och stimulera kommuner, landsting och vård- och omsorgsentreprenörer i deras arbete med att utforma utbildningsinsatser som berättigar till utbildningsvikariat,
- utforma modeller för introduktionsutbildningar och handledningsprogram i syfte att underlätta för kommuner, landsting och vård- och omsorgsentreprenörer att genomföra sådana i samband med att vikarier anställs genom utbildningsvikariat,
- följa upp, analysera och utvärdera hur utbildningsinsatserna genomförs samt löpande redovisa detta för regeringen, samt
- efter begäran från Arbetsmarknadsstyrelsen redovisa kommitténs bedömning av utbildningsinsatserna.

I syfte att öka kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre och för att främja verksamhetsnära lärande (det vill säga kompetensutveckling i nära anslutning till arbetsplatsen och relevant för arbetets utförande) skall kommittén även genomföra försöksverksamhet i ett mindre antal kommuner för att pröva alternativa former för en formell kompetensutveckling för vuxna som vill kombinera arbete inom äldreomsorgen med studier inom området.

Bakgrund

Som en del i regeringens åtgärdspaket mot arbetslösheten görs en tvåårig satsning för att höja den grundläggande kompetensen för bland annat omvårdnadspersonal under perioden 2006-2007 (prop. 2005/06:1, utg.omr.13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109). Satsningens syfte är att ge fler anställda både grundläggande och specialiserade kunskaper.

Av direktiven till kommittén för stöd till kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen (dir. 2004:162) framgår att kommittén skall knyta en arbetsgrupp till sig som har i uppdrag att ta fram modeller för hur verksamhetsnära kompetensutveckling på ett bättre sätt kan systematiseras. Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för personalen kan tydliggöras t.ex. genom utarbetande av relevanta påbyggnadsbara kursmoduler. För att kommittén skall kunna arbeta med utbildningsvikariaten och för att bedriva försöksverksamhet med verksamhetsnära kompetensutveckling krävs därför tilläggsdirektiv. Kommittén har antagit namnet Kompetensstegen.

Tilläggsuppdraget

För att främja genomförandet av regeringens satsning på utbildningsvikariat skall Kompetensstegen, i enlighet med förordningen (2005:1206) om utbildningsvikariat, genomföra informationsinsatser och föra dialog med arbetsgivare i syfte att bidra till användande av utbildningsvikariat samt ge stöd och råd till arbetsgivare i planeringen av utbildningsinsatser. Kompetensstegen skall utforma modeller för introduktionsutbildningar och handledningsprogram i syfte att underlätta för kommunerna och entreprenörerna att genomföra sådana i samband med att vikarier anställs genom utbildningsvikariat.

Kompetensstegen skall följa upp, analysera och utvärdera satsningens genomförande i de delar som berör utbildningsinsatserna. Resultatet skall fortlöpande redovisas till regeringen. Kompetensstegen skall även efter begäran från Arbetsmarknadsstyrelsen redovisa kommitténs bedömning av utbildningsinsatserna.

Som en följd av uppdraget att ta fram modeller för verksamhetsnära kompetensutveckling skall en försöksverksamhet genomföras tillsammans med ett mindre antal kommuner som önskar delta i verksamheten. Det rör formella utbildningsinsatser som organiseras och genomförs som en både verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad utbildning som kombinerar formell och informell utbildning med individuellt och organisatoriskt lärande. Kompetensstegen ges i uppdrag att utreda hur det tillförsäkras att de utbildningsinsatser som sker skall generera gymnasiepoäng.

Syftet med försöksverksamheten är att
- pröva alternativa former för en formell kompetensutveckling/utbildning för vuxna som vill kombinera arbete inom äldreomsorgen med studier inom området,
- undersöka möjligheten för äldreomsorgsverksamheten att få ett större inflytande över och större delaktighet i såväl innehåll som genomförande av utbildning eller annan och kompetensutveckling,
- tydliggöra innehållet i en omvårdnadsutbildning med inriktning mot äldreomsorg genom att utbildningsinsatsen utgår ifrån att relevanta kurser delats upp i mindre delar (delkurser eller moduler),
- beräkna kostnaden för en verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad utbildningsmodell och jämföra med kostnader för de i dag vanligaste formerna för jämförbara utbildningsinsatser.

Kompetensstegen skall fortlöpande redovisa tilläggsuppdraget samt lämna en slutlig redovisning i samband med redovisningen av huvuduppdraget.

           (Socialdepartementet)