Tilläggsdirektiv till utredningen En myndighet för vuxnas lärande (U 2005:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Förlängd tid för uppdraget m.m.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 juni 2005 (dir. 2005:70) tillkallade ministern för vuxnas lärande en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur en central myndighet för vuxnas lärande kan bildas genom en sammanslagning av vissa myndigheter inom utbildningsområdet eller genom en omfördelning av uppgifter mellan dem. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2006.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 april 2006. Utredaren skall dock senast den 1 februari 2006 redovisa de överväganden och förslag som gäller bildandet av den nya myndigheten och myndighetens uppgifter, organisation, dimensionering och lokalisering samt i fråga om kvalitetsgranskning, tillsyn och utvärdering. Den slutliga redovisningen skall innehålla författningsförslag och de övriga frågor som behöver behandlas.
              (Utbildnings- och kulturdepartementet)