Tilläggsdirektiv till Patientdatautredningen (S 2003:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 april 2003 tillkallade chefen för Socialdepartementet en särskild utredare med uppdrag att reglera de nationella kvalitetsregister som finns inom hälso- och sjukvården (dir. 2003:42). Tilläggsdirektiv beslutades den 23 juni 2004 (dir. 2004:95) och den 20 december 2005 (dir. 2005:150).

Utredaren avlämnade den 18 oktober 2006 sitt huvudbetänkande om en ny Patientdatalag (SOU 2006:82) till Socialdepartementet. Enligt tilläggsdirektivenskall utredaren redovisa sitt slutbetänkande senast den 31 december 2006. De frågor som skall redovisas i slutbetänkandet handlar bland annat om landstingens uppföljning av läkemedelsförskrivningen, författningsreglering av nationellt vaccinationsregister samt särskild författningsreglering av vissa regionala register. Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa resterande delar av uppdraget senast den 30 juni 2007.

           (Socialdepartementet)