Tilläggsdirektiv till Sanktionslagsutredningen (UD 2005:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars 2005 har en särskild utredare tillkallats med uppdrag att se över lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, främst i syfte att anpassa den till det internationella regelverket på området.

Utredningen skulle enligt direktiven vara slutförd senast den 1 mars 2006. Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2006.

                     (Utrikesdepartementet)