Tilläggsdirektiv till Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2006.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 april 2004 att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som har i uppdrag att
- kartlägga och analysera sådan lagstiftning som rör den personliga integriteten,
- överväga om regeringsformens bestämmelse om skyddet för den personliga integriteten i 2 kap. 3 § andra stycket bör ändras, och i så fall föreslå en ny grundlagsreglering, samt
- överväga om det, vid sidan av befintlig lagstiftning, behövs generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integriteten, och i så fall lämna förslag till en sådan reglering.

Kommittén har antagit namnet Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05). Enligt direktiven får kommittén, om den anser det lämpligt, lämna ett eller flera delbetänkanden. Kommittén skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 mars 2007.

Utredningstiden förlängs. Kommittén skall i stället slutredovisa sitt uppdrag senast den 20 december 2007. Kommittén skall dock i ett delbetänkande senast den 30 mars 2007 redovisa den del av uppdraget som består i kartläggning och analys av sådan lagstiftning som rör den personliga integriteten.

                     (Justitiedepartementet)