Tilläggsdirektiv till Miljöansvarskommittén (2006:107)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 2004 har chefen för Miljödepartementet tillkallat en särskild utredare (dir. 2004:159). Tilläggsdirektiv beslutades den 6 april 2006. Utredningens uppdrag är bl.a. att göra en översyn av reglerna om miljöskade- och saneringsförsäkring i 33 kap. miljöbalken och utreda ersättningsmöjligheterna vid skador på den biologiska mångfalden orsakade av genetiskt modifierade organismer. Utredningen skall enligt tilläggsdirektiven redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2007.

            (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)