Tilläggsdirektiv till 2005 års informationsutbytesutredning (Fi 2005:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 september 2005 (dir. 2005:91) tillkallade det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om statsförvaltningen m.m. en särskild utredare med uppdrag att pröva om det är lämpligt att införa vissa utökade möjligheter till elektroniska informationsutbyten mellan myndigheter. Utredningen har antagit namnet 2005 års informationsutbytesutredning. Utredningen skulle enligt direktiven redovisa sittuppdrag senast den 31 oktober 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall i stället redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2007.

           (Finansdepartementet)