Riksdagsskrivelse

2006/07:224

Image: RSKR_200607__224_224-224-1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU24 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson