Riksdagsskrivelse

2006/07:181

Image: RSKR_200607__181_181-181-1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU15 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2007

Birgitta Sellén

Per Persson