Riksdagsskrivelse

2006/07:152

Image: RSKR_200607__152_152-152-1.png

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 maj 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson