2006/07:89

   
   

gifter.

2007.

   
     
       
       
       
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
     
       
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
       
     
     
     
       
       
       
       
       
       
         
         
       
         
         
       
         
         
       
         
         
     
       
       
       
     
   
   
   
     
     
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

program,

åtgärder,

fartyg,

försvarsmakten,

rehabiliteringsinsatser,

7.2)

eller

arbetslöshetsförsäkring

försäkring

följande

   

sökande

säkring,

lämnats,

           
   
   
           
       
         
           
           
       

politiska

politiska

och

aktivitetsgarantin.

arbetstiden.
och
ersättningsperioden.
   
   
   
   
   
   
   

ningsperioden,

ningsperioden,

denna

   
   
   
   
   
   
   

perioden.

andra

efter

       
         
   
   
   
         
       
     
       
     
         
           

garantin

garantin

garantin

utvecklingsgarantin

     
 
   
   
           
   
       

arbete.

       
       
   
   
   
         
       
       
       
     
   
         

arbetslöshetsersättning,

   
   
   
   
   
   
   
   

farande

lydelse

(1999:1229)

   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

äldre

arbetsmarknadspolitiska

   
   
       
           
     
             
             
   
   
   
         
   
   
   
       
         

lämnas.

skall

         
   
     
   
   
   
           
         
           

föras.

           
   
           
   
   
       
   
           
   
   
   
         
     
 
             
               
       
             
                     
         
               
       
             
           
   
     
   
           
         
             

allmän

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stycket.

     
 

lydelse.

       
 
   
     
       
     

byggnadstillstånd

   
   
   
   
   
   
   
   
   

ningsfrämjande

   

minst

minst

tillhör,

tillhör,

arbetslivet.

andra

andra

       
   
       
       
       

driftsinskränkning

första

     
   
     
     
   

anställning,

         
     
         
   
       

med

arbetsmarknadsstyrelsen

   
   
           
   
   
         
       
   
     
                     
             
             
         
   
     
             

eller

   

överläggningarna

talan

förlorad.

nadsstyrelsen

medlingen

styrelsen

förmedlingen

               
         
   
           
                 
               
   
   
       
               
         
   
               
   
   
             
             
             
           

juni

     
 
     
   
     
     

sammanträde.

om

tillhör,

tillhör,

ställas,

åtgärder.

främjande

biliteringsområdet.
     
 

2006/07:52

och

styckena.

enskild

rehabiliteringsområdet.

   
     
 
   
       
       
       
       
       
       
     
     
     
       
     
       
       
       
     
 
     
   
   
     
       

bestämmer,

dessutom

bestämmer,

mentet

skäl.

totalförsvarsplikt

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
       
   
     
         
           
     
     
     
         
     
           
   
         

(2001:453)

   

området.

området.

       
       
   

politiska

     
       
   
     
     
       
   
   
   
       
         
         
       
     
     
         

samheten,

       
       
   
   
     
       

om

lydelse.

   

ner.

område.

   
       
     
     

som

         
       

hör.

har

hört.

                   
   
           
   
   
   
     
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
           
   
   
         
       
       
       
         
   
   
       

börjar.

tingsfullmäktige.

   

arbetslöshetsförsäkringen

           
                       
   
               
   
       
               
           
   
         
   
         
                       
     
 
           
     
     
   
       
         

arbete.

       
       
   
       

medlingen

   
   
   
   
   
   

aktivitetsgarantin

aktivitetsgarantin.

     

arbetsmarknaden.

förslag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ringssystemen

vårdens

aktiviteter.

önskar.

lingsgarantin.

procent.

utvecklingsgarantin.

utbud.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

arbetslöshetsförsäkringen.

till

100

dagarsregeln.

rörlighet.

företräder.

arbete.

     
       
       
       
       
       
       
     
     
   
   
   
   
       

funktionshinderperspektiv.

     
 
 
 
             

andra

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

yrkesområde.

     
       
       
       
       
     
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
       
     
   
       

ersättning

     
       
       
       
       
       
       
         
       
       
         
       
       
       
       
         
       
       
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

dagen

tillämpas.

garantin.

och

arbete.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

utanför

området.

minska

skyldigheten.

av

i

dag

ningsförsäkring.

lämpligt

regeringen

arbetslöshetsförsäkring.

fortsatta

lingen

funktionshinderperspektiv.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

arbete.

Arbetsförmedlingen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

myndighet.

söker

förmedlingen.

skall

Gotlandsförsöket

förmedlingen.

omprövningsskyldighet.

myndigheten.

promemorian.

skrivet.

     

nya

myndigheten.

anställningsskyddslagen.

myndigheten.

utvecklingsgarantin.

förhållanden.

statsfinanserna.

     

förvaltningsanslag.

jämställdheten.

     
       
       
       
       
     
   
     
   
   
   
       

aktivitetsgarantin.

därför.

tidpunkt.

arbetslöshetsförsäkring

   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1999:1229)

arbetsmarknadspolitiska

lingsgarantin.

förmedlingen

     
     

gälla.

inom

arbetslöshetsförsäkring

arbetslöshetsförsäkring

lydelse.

   
   

sökande

försäkring,

   
   
   
   

arbetsmarknadspolitiska

lämnats,

             
           
         
         
       
             
           

marknadspolitiska

   
   

politiska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
föregående
andra
     
 
       
   
   
   
         
       
       
     
   
       
         
   
     
         

denna

föregående

   
 
stycket,
utvecklingsgarantin
utvecklingsgarantin
   
       
         
     
           
             
           

garantin.

   

aktivitetsgarantin

garantin

garantin

 
 
 
           
       
   
   
   
   
       
           
   
   

heltidsarbete.

med

lydelse

tillämpas.

   

Bilaga

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lydelse.

   

Bilaga

arbetsmarknadspolitiska

               
                   
   
   
   
   
             
         
       
           
             
   
           
                     
   

Bilaga

offentliga

arbetslöshetsnämnd

   

sysselsättningsfrågor

   
   
   

Bilaga

försäkring

     
       
       
   
   
   
       
   
       
         
   
   
   
   
     

stycket.

   

Bilaga

handikappade

lydelse.

             
   
         
     
         
         
         
     

byggnadstillstånd

   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

anställningsfrämjande

anställningsfrämjande

   
   
   

tillhör,

tillhör,

     
   
första
     
         
       
       
     
           
         
       
   
       
       
     
   
   
   
   
   

nyanställning,

         
         
       
       
         
       
   
     
   
   
         
   
   
förmedlingen
arbetsgivarens
           
       
   
     
   
   
         

inför

personalpolitik.

överläggningarna
                   
   
   
   
             
                   
   
   
             
               
                   
           
   
           
                     
                   
                 
           
       
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
                 

Bilaga

   

sammanträde.

motparten

tillhör,

tillhör,

verkställas,

ningsfrämjande

ningsfrämjande

   

Bilaga

(1982:763)

                     
   
   
   
   
   
   
   
                     
   
   
                     
   
   
   
   
   
           
         
             
           
     
       
     
         
     
     
     
     
             
           
     
     
             
             
     
     
       
     
                   

heten.

   
   
   
   

Bilaga

följande

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

   

bestämmer,

dessutom

bestämmer,

departementet

skäl.

Bilaga

totalförsvarsplikt

   
       
     
     
   
   
       
   
       
       
   

Bilaga

Gotlands

län

   
     
   

Bilaga

arbetslöshetsförsäkring

         
       
       
   
   
   
         
       
       
       
     
   
         
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

       
       
   
   
     
       
       
         

arbetsgivares

   

Bilaga

arbetsmarknadspolitiska

       
   
           
             
           
   
   
   
         
   
   
   
         
         

lämnas.

skall

     
   
       
       
           
     
       
     
     
     
             
           
             

genomföras.

rehabiliteringsområdet.
granska

Bilaga

   

rehabiliteringsområdet.

granska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
     

verksamheten

         
                 
               
           
       
         
   
       
   
                 

verksamheten,

behövs

arbetsmarknad.

behövs

om

det.

kommuner.

Bilaga

lydelse.

   

kommuner.

                 
           
         
   
   
             
           
   
         
   
             
       
   
   
   
                 
       
                 
           
           
             
     
     
   
             
         
         
     
     
     
     
                 
               
     
     
                     
     
                             
               
     
             
             
             
     
                             
                       
                   
                       
   
                   
                               
                     
     
             
     
     
                 
     
     
     
             
             
             
             
     
             
     
                         
                         
             
     
             
                       

upphör.

upphört.

       
           
         
           
   
   
   
   
         
     
             

upphört.

                       
       
           
               
   
           
     
               
   
             
   
   
   
   
           
   
   
   
             
           
             
                   
   
       
           
           
       
   
   
               
           

revisorsersättare

   
           
           
           
   
   
         
     

arbetslöshetsförsäkringen

   

marknadsstyrelsen

förmedlingen

     
 
               
     
     
       
         
           

utvärderingsarbete.

       
         
       
         

Arbetsförmedlingen)

   
 
   
   
   
   
   
   

arbetsmarknadspolitiken,